handdator

Visa fullständig version : Färdigbehandlade frågor


 1. 00. Dagordning
 2. 01. Mötets öppnande
 3. 02. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 4. 03. Nomineringar till mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare)
 5. 05. Fastställande av dagordning, diskussion
 6. 04. Frågan om mötets behöriga utlysning, diskussion
 7. 07. Votering om behörighet
 8. 06. Votering om dagordning
 9. 08. Val av mötesordförande
 10. 09. Val av vice mötesordförande
 11. 10. Val av mötessekreterare
 12. 11. Val av justerare
 13. 99. Ordningsfrågor
 14. 98. Reservationer, protester etc
 15. 12. Verksamhetsberättelse - diskussion
 16. 13: Ekonomiskberättelse för 2008 - Diskussion
 17. 15: Frågan om styrelsens ansvarsfrihet (2008) - diskussion
 18. 14. Revisionsberttelse fr 2008 - Diskussion
 19. 16: Verksamhetsplan - diskussion
 20. 20: Valberedning, diskussion
 21. 17. Andra läsningen av motion 09 från vårens årsmöte - Diskussion
 22. 18. Andra läsningen av motion 07 från vårens årsmöte - Diskussion
 23. 19: Val av revisorer och revisorsuppleanter - diskussion
 24. 21. Diskussion kring ordningsfrågan gällande nomineringar
 25. 22. Propositionsordning - Ny tidplan
 26. 23: Votering i ordningsfrågan gällande nomineringar.
 27. 25 Yrkande på motförslag till propositionsordning
 28. 24. Presidiets förslag på propositionsordning.
 29. 26: Propositionsordning
 30. 28. Votering kring verksamhetsberättelsen
 31. 29. Votering kring den ekonomiska berättelsen
 32. 32. Revisionsberättelse - Emils yrkanden
 33. 33. Styrelsens ansvarsfrihet.
 34. 30: Votering, ogiltigfrklarande av medlemsmte
 35. 34. Tilläggsyrkande kring anvarsfriheten
 36. 31: Diskusion; Ogiltighetsförklaring av medlemsmötet
 37. 35. Tommtens tilläggsyrkande till verksamhetsplanen
 38. 36: Uppdatering av VP
 39. 40. Andra läsningen av motion 09
 40. 37: Uppdatera VP
 41. 38: Uppdatering av VP
 42. 39: Uppdatering av VP
 43. 41. Andra läsningen av motion 07
 44. 42: Antal revisorer
 45. 43: Antal revisorsuppleanter
 46. 45. Val av valberedning
 47. 44: Yrkande om auktoriserad revisor
 48. 46. Uppdatering VP
 49. 47. Yrkande om misstroende mot revisorerna
 50. 48. Ansvarsfriheten - yrkanden i samband med bordlggning
 51. 49. Ricks yrkande
 52. 50. Val av revisorer
 53. 51. Verksamhetsplanen
 54. 52. Yttrande kring revisisonsberättelsen
 55. 53. Yrkande i samband med bordlagd ansvarsfrihet
 56. 54. Val av revisorssuppleanter
 57. 55. Yrkande från of_darkness
 58. 56. Mötets avslutande