handdator

Visa fullständig version : 1. Diskussion: Ordningsfrågor


 1. 1.000. Mötets öppnande
 2. 1.001. Diskussion: Fastställande av dagordning
 3. 1.002 Diskussion: Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. 1.003 Diskussion: Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. 1.004 Diskussion: Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 6. 1.005 Diskussion: Frågan om mötet är behörigen utlyst
 7. 1.006 Diskussion: Fastställande av mötesordning
 8. 1.007 Diskussion: Ordningsfråga angående valet av presidium.
 9. 1.008 Diskussion: Motion om votering. - en ordningsfråga.
 10. 1.009 Diskussion: Ordningsfråga om att behandla revision och ansvarsfrihet för verksamhetsår 2008
 11. 1.010 Diskussion: Ordningsfråga om knappen "styrelsens rekommendation" [besvarad]
 12. 1.011 Diskussion: Hantera B33 som ändringsförslag till B20 [besvarad]
 13. 1.012 Diskussion: Styrelsens ställningstaganden saknas i motionerna [besvarad]
 14. 1.013 Diskussion: Sära på ihoppklumpade att-satser A16-014 i (A16) Motion om komplett revidering av partiets stadga [besvarad]
 15. 1.014 Diskussion: Ordningsfråga i motion B35
 16. 1.015 Diskussion: Medmotionärer i motionstrådarna
 17. 1.016 Diskussion: Acceptera 1 minut sent inkommet yrkande
 18. 1.017 Diskussion: Ordningsfråga i motion A14
 19. 1.018 Diskussion: Ordningsfråga om verksamhetsberättelsen för 2009 samt eventuella bilagor i andra årsmöteshandlingar
 20. 1.019 Diskussion: Ordningsfråga om styrelsevotering
 21. 1.020 Diskussion: Bordläggning av stadgeändringar
 22. 1.021 Diskussion: Status på ordningsfrågor [Besvarad]
 23. 1.022 Diskussion: Bordläggning av motion A16
 24. 1.023 Diskussion: Ansvarsfrihet
 25. Viktig information: Hur du postar ordningsfrågor
 26. 1.024 Diskussion: Återvotering av Bordläggande av stadgeändringar (1.020) [besvarad]
 27. 1.025 Diskussion: Om direktjusteringar på årsmötet
 28. 1.026 Diskussion: Redigering av inkonsistens i förslagna stadgan (A16) [besvarad]
 29. 1.027 Diskussion: Svar i samtliga ordningsfrågor rörande voteringar
 30. 1.028 Diskussion: Voteringsförfarande
 31. 1.029 Diskussion: Mötespresidiets beslut om voteringsordning
 32. 1.030 Diskussion: Förtydligande av yrkande om arvodering till styrelsen [besvarad]
 33. 1.031 Diskussion: Ordningsfråga! [besvarad]
 34. 1.032 Diskussion: Namn på vem som lagt yrkanden
 35. 1.033 Diskussion: Ordningsfråga om motionen C14 [besvarad]
 36. 1.034 Diskussion: Ordningsfråga om voteringsordning för styrelsevalet [avslagen vid votering]
 37. 1.035 Diskussion: Ordningsfråga angående 4.3.07.01 (B07) [besvarad]
 38. 1.036 Diskussion: Procent Bifall/Avslag
 39. 1.037 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse
 40. 1.038 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse #2 [besvarad]
 41. 1.039 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse #3
 42. 1.040 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse #4 [besvarad]
 43. 1.041 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse #5
 44. 1.042 Diskussion: Stadgetolkning av paragraf §13 Styrelsen
 45. 1.043 Diskussion: Votering för varje kandidat [besvarad]
 46. 1.044 Diskussion: Stadgevidriga tolkningar av presidiet [votering avslutad]
 47. 1.046 Diskussion: Ogiltigförklarande av mötespresidiets omröstning om tolkning av paragraf 13 [tillbakadragen]
 48. 1.045 Diskussion: Bifall/avslag [besvarad]
 49. 1.047 Diskussion: Korrektur av liggande stadgeförslag
 50. 1.048 Diskussion: Voteringsordningen i B14 / B15
 51. 1.049 Diskussion: Motstridiga motioner B17/B27 [besvarad]
 52. 1.050 Diskussion: Ordningsfråga: Bordlägga voteringen om motionen om införandet av en svensk författningsdomstol
 53. 1.051 Diskussion: Felaktig beskrivning av yrkande!
 54. 1.052 Diskussion: Fel beteckning på slutvotering rörande motion B07
 55. 1.053 Diskussion: Samlingsforum med alla voteringar som fick bifall