handdator

Visa fullständig version : Motioner


 1. C01: Övrigt: Konsekvensändring av stadgeändringsparagraf för partiets lokala föreningar [bifallen]
 2. B15: Ekonomipolitik: Cirkulära pengar [avslagen]
 3. B14: Kulturpolitik: Spelkultur [avslagen]
 4. B03: Kulturpolitik: Finansiering av Public Service [bifallen]
 5. B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek [bifallen]
 6. B05: Kulturpolitik: Digitalisering av muséer och kulturarv [bifallen]
 7. B06 Kulturpolitik: E-böcker på bibliotek [bifallen]
 8. B23: Arbetsmarknadspolitik: Antagande av ett arbetsmarknadspolitiskt visionsdokument [bifallen]
 9. B24: Arbetsmarknadspolitik: Avskaffande av Arbetsförmedlingen [avslagen]
 10. B27: Försvarspolitik: Utveckling och upprustning av Sveriges försvar, samt prioritering av försvarsförmåga över vapenexport [bifallen]
 11. C02: Övrigt: Tillsättande av arbetsgrupp för basinkomst [avslagen]
 12. B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet [avslagen]
 13. B29: Integritetspolitik: Patientdatahantering inom vården [tillbakadragen]
 14. B31: Regnbågspolitik: Sexpraktik och relationsformer som grund för diskriminering [avslagen]
 15. B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön [bifallen]
 16. B32: Regnbågspolitik: Alternativa relationsformer [bifallen]
 17. B33: Integrationspolitik: SFI, anställningsformer, basinkomst, rätt till egen verksamhet, samt omvandling av tillfälligt uppehållstillstånd [avslagen]
 18. B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag [avslagen]
 19. B35 Integrationspolitik: Satsning på psykvården, socialkontorens roll samt utbildningsrådgivares tillgänglighet [avslagen]
 20. B36: Integrationspolitik: Maxtid för utredning om uppehållstillstånd utan svar [avslagen]
 21. B21: Ekonomipolitik: Försäkringskassans nedläggning, samt kommunernas socialkontors roll (B21-Y03 behandlas i B24: Arbetsmarknadspolitik: Avskaffande av Arbetsförmedlingen) [avslagen]
 22. B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet [bifallen]
 23. B25: Försvarspolitik: Antagandet av ett försvarspolitiskt visionsprogram [avslagen]
 24. B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket [bifallen]
 25. B07 Kulturpolitik: Uppmuntrande av makerkultur samt att Piratpartiet ska öppna konstgalleri [bifallen]
 26. B08 Kulturpolitik: Upphovsrätt [bifallen]
 27. B09 Kulturpolitik: Graffiti som konstform [avslagen]
 28. B10: Kulturpolitik: Skattefinansierad kultur [bifallen]
 29. B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik [avslagen]
 30. B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek [avslagen]
 31. B12: Kulturpolitik: Folkbibliotek [bifallen]
 32. B38: Nätpolitik: Antagande av nätpolitik [bifallen]
 33. B13: Kulturpolitik: Förbud av DRM [avslagen]
 34. B39: Rättssäkerhetspolitik: Förutsägbar rättsskipning [bifallen]
 35. B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning [avslagen]
 36. B40: Rättssäkerhetspolitik: Prioritera brott med offer [avslagen]
 37. B17: Ekonomipolitik: Valutapolitik, samt avskaffande av den statliga bankgarantin [avslagen]
 38. B52: Sakpolitik: Legalisering av hasardspel (behandlas i B51: Sakpolitik: Avskaffa spelmonopolet)
 39. B46: Drogpolitik: Evidensbaserad reglering av berusningsmedel, samt punktskatter på desamma [bifallen]
 40. B48: Sakpolitik: Legalisering av vapen i syfte att försvara den egna integriteten [avslagen]
 41. B41: Rättsäkerhetspolitik: Hantering av anmälningar, dömande av oskyldiga, hantering av bevis i domstol, utredande av brott begångna av polis och åklagare, samt återinförande av tjänstemannaansvar [bifallen]
 42. B49: Sakpolitik: Reglering av sex [avslagen]
 43. B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna [avslagen]
 44. B43: Rättssäkerhetspolitik: Ingen omvänd bevisbörda i skattemål [avslagen]
 45. B37: Integrationspolitik: Betydelse av "Fokus på hjälp åt flyktingar", rätten till asyl, avskaffande av arbetstillstånd, förenkling av invandring, återvändning av migranter samt förvaring av brottslingar dömda till utvisning [avslagen]
 46. B44: Rättssäkerhetspolitik: Rättssäkerhet inom Socialtjänsten [bifallen]
 47. B22: Ekonomipolitik: Privat finansiering av a-kassan, samt ansvaret för försörjningsstödet [bifallen]
 48. B50: Sakpolitik: Vårdnad av barn [avslagen]
 49. B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå [bifallen]
 50. B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent [avslagen]
 51. B28: Försvarspolitik: Tvångsbaserad värnplikt och fria hemvärnsförband [avslagen]
 52. B18: Ekonomipolitik: Införande av ett system för tiddelning [avslagen]
 53. B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt [bordlagd]
 54. B20: Ekonomipolitik: Piratpartiets ekonomiska politik [bifallen]
 55. [FÖRSENT INKOMMEN MOTION] Nixregister för användning av personlig data [behandlas ej]
 56. [FÖRSENT INKOMMEN MOTION] Myndighet för integritetsskydd [behandlas ej]
 57. [FÖRSENT INKOMMEN MOTION] Digitala fotspår [behandlas ej]
 58. [FÖRSENT INKOMMEN MOTION] Massövervakning ska vara otillåtet [behandlas ej]