handdator

Visa fullständig version : Motion 10: Den exklusiva förfogande rätten ersätts med en rätt till ersättning


John Nilsson
2008-04-12, 19:37
Inskränka den ekonomiska rätten till att gälla rätt till avkastning snarare än rätt till kontroll<br>
<br>
Den ekonomiska rätten definieras idag i § 2 i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som en exklusiv rätt att förfoga över verket.<br>
<br>
2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.<br>
<br>
Genom avtal kan upphovsmannen överlåta (sälja) denna rätt till någon annan. Det är bland annat vidareförsäljning av rättigheterna som lett till den situation vi har idag, med få stora aktörer som äger i stort sett all upphovsrätt. Inte sällan med konsekvens att dessa verk helt undanhålls marknaden eller i de fall då de är tillgängliga på marknaden är föremål för onödiga förhandlingar och tvister med höga transaktionskostnader som följd. Att verk inte är tillgängliga alls är ju självklart negativ för vårt kulturella liv men dessa höga transaktionskostnader är inte lika uppenbara. Den friktion som är inblandad i all hantering av upphovsrättskyddade verk står för en kostnad som radikalt motverkar storskaliga lågbudget satsningar av olika slag. I dagens nätverksamhälle där just många små aktörer med begränsade medel kan åstadkomma enorma storverk bara med hjälp av nätverkseffekter så som exempel Wikipedia, last.fm eller otaliga Open Source projekt så är denna friktion inte försumbar utan en mycket påtaglig faktor i var problemen uppstår. I många fall så väljer man att ta den enkla vägen och helt undvika allt som ens riskerar att vara ett licensproblem.<br>
<br>
Den här modifieringen syftar till att vi formulerar om den ekonomiska upphovsrätten som en rätt till del av den avkastning som verket drar in i olika sammanhang. Den ekonomiska rätten är ju som namnet antyder ekonomisk. I stället för att upphovsrätten är en grund till konflikt kring hur ett verk får och inte får användas och av vem så begränsas rätten till att endast reglera när upphovsmannen är berättigad en del av eventuella inkomster som baseras på verket.<br>
<br>
I upphovsrätten existerar idag en liknande reglering vid försäljning av orginalverk.<br>
<br>
26 n § Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovsmannen rätt till ersättning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen.<br>
<br>
Följden av reformen innebär att den ekonomiska rätten ändras från att ge upphovsmannen exklusiv förfogande rätt, till att reglera hur ett avtal om vinstfördelning kan se ut. Precis som man idag kan överlåta sin exklusivitet så bör man i detta nya system kunna överlåta sin rätt till avkastning. Avtalsreglering för upphovsmän kan till exempel komma att skötas av någon av de nuvarande upphovsrättsorganisationerna, som Stim. (Visst skulle den avtalslagen också innebära att man inte får tvinga någon att sälja hela eller merparten av sin vinstandel för att t ex få skivkontrakt?)<br>
<br>
Av administrativa skäl och för att ytterligare minimera friktionen vid bruk av verk så kan man begränsa vinstdelningsskyldigheten till att bara gälla när vinsten är av en viss magnitud.<br>
<br>
Eftersom den exklusiva förfoganderätten försvinner så finns det inte heller något i lagen som skulle reglera helt ideellt bruk av ett verk, så som fildelning, om ingen vinst till följd av aktiviteten är aktuell. Fildelning skulle alltså i praktiken legaliseras. På samma sätt finns det inget som förhindrar att nu undanhållna verk dammas av och erbjuds på marknaden av den entreprenör som finner sig manad så länge vinsten fördelas till upphovsmannen. Det blir alltså inte längre aktuellt att prata om skyddtider och dess förkortande för att uppnå dessa effekter.<br>
<br>
Yrkanden:<br>
<br>
* Styrelsen ges i uppdrag att utforma en formulering till principprogrammet med effekt att Piratpartiet tar ställning mot den exklusiva förfogande rätten<br>
<br>
* Styrelsen ges i uppdrag att utforma en formulering till principprogrammet med effekt att Piratpartiet förespråkar att den exklusiva förfogande rätten ersätts med en rätt till ersättning<br>
<br>
* Styrelsen ges i uppdrag att utforma en formulering till principprogrammet med effekt att Piratpartiet avstår från att ta ställning för en kortare skyddstid av den exklusiva rätten<br>
<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och senast nådde vi 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Vi kommer alldeles strax som parti att påbörja det större arbete med Principer 4 som vi kom överens om i slutskedet av arbetet med Principer 3.1, och all input till detta arbete är välkommet.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
<br>
Denna motion upphäver den ekonomiska ensamrätten, vilket i praktiken avskaffar upphovsrätten som allmänheten känner den. Den lämnar också många områden på kartan vita, och föreslår så stora förändringar att konsekvenserna inte går att överblicka i dagsläget. En sådan konsekvensförståelse är nödvändig när man söker göra partipolitiska förändringar, att måla en tydlig och kommunicerbar linje från situation A till situation B.<br>
<br>
Det saknas folkligt stöd för att helt avskaffa den kommersiella ensamrätten, något som var uppenbart redan då vi samlade signaturer för partiets registrering. Det är styrelsens ståndpunkt att partiet helt saknar förutsättningar för att vinna parlamentarisk representation med denna ståndpunkt.<br>
<br>
Det är dessutom styrelsens uppfattning att motionens tredje yrkande om att rätten skulle fortsätta vara livstid plus 70 år är helt olämpligt i sak med vår politik.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att avslå motionen i sin helhet.

Henry Rouhivuori
2008-04-12, 21:09
Detta är onekligen en snyggare lösning på fildelningsproblematiken.

Rick Falkvinge
2008-04-13, 22:44
Formalia: Detta gäller en ändring av våra principer. För att kunna tas som en motion, så måste motionen antingen ge ett exakt delta på nuvarande principer, det vill säga föreslå en exakt ändring i skrivningarna, eller ge styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan för senare omröstning.När det gäller sådant här så avgör detaljerna allting. Då går det inte att hoppa över dem.

John Nilsson
2008-04-13, 23:33
Rick Falkvinge (2008-Apr-13)Formalia: Detta gäller en ändring av våra principer. För att kunna tas som en motion, så måste motionen antingen ge ett exakt delta på nuvarande principer, det vill säga föreslå en exakt ändring i skrivningarna, eller ge styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan för senare omröstning.

Jag lutar åt allternativ två eftersom det antagligen skulle behövas lite internt diskuterande för att reda ut de spcifika detaljerna. Hur förelår du att detta formuleras i motionen?

TeirdeZ
2008-04-14, 10:59
John Nilsson (2008-Apr-14)Jag lutar åt allternativ två eftersom det antagligen skulle behövas lite internt diskuterande för att reda ut de spcifika detaljerna. Hur förelår du att detta formuleras i motionen?Man kanske kan lägga till ett yrkande att "styrelsen bör ges i uppdrag att utforma en formulering till principprogrammet i enlighet med förslaget för senare omröstning"? Från Principprogrammet (http://www.piratpartiet.se/principer) är det väl den här meningen som måste skrivas om?:

Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering.Alternativ: "Vi vill att den kommersiella ensamrätten förändras i grunden. Istället för att reglera det kommersiella bruket bör den kommersiella rätten reglera rätten till avkastning som verket genererar."Jag tycker att det är en bra motion, om inte annat så för att den nuvarande utformningen på kommersiell upphovsrätt tidigare visat sig rätt usel (den var ju också kort i början men expanderas och blev monstruös på bara ett par århundraden).

Winston Smith
2008-04-14, 20:48
Förslaget är intressant men det låter ganska besvärligt att bevaka sin royaltyrätt.

John Nilsson
2008-04-14, 21:20
Winston Smith (2008-Apr-14)Förslaget är intressant men det låter ganska besvärligt att bevaka sin royaltyrätt.

Varför man antagligen låter STIM eller någon annan sköte det åt en.

Mårten Fjällström
2008-04-14, 21:46
Jag tycker det är intressant, men djävulen lurar alltid i detaljerna. Så hur stor andel av intäkterna (för det måste rimligan vara intäkterna, inte vinsten) skall tillfalla upphovsrättsinnehavaren om det inte föreligger ett avtal?

Rick Falkvinge
2008-04-15, 06:33
Jag har tittat på den här diskussionen ett tag nu och noterar att de flesta verkar försiktigt avvaktande.Jag tycker att den linje som motionen förespråkar inte går att försvara, och det av flera anledningar:Den kommersiella rätten återetableras till livstid plus 70 år.

Att vi har gjort en analys av den här frågan är i stort sett det som skiljer oss från de etablerade partierna och riksdagsledamöterna som på sin höjd pratar om att legalisera fildelning. All forskning som gjorts på området pekar på att tidsspannet för den här rätten är orimlig. Att överge linjen att drastiskt förkorta den skulle göra Piratpartiet till något helt annat än ett piratparti. Jag kan personligen inte tänka mig att försvara en sådan linje.Den krånglar till våra förslag kring upphovsrätten bortom räddning.

Det finns en sanning inom politik som säger att "om du måste förklara, så har du redan förlorat". Den här motionen ändrar systemet så mycket att det inte längre går att förklara med några korta ord vad vi vill göra och varför. Vår politik blir såpass mycket mer svårsåld att den bara går att sälja till de redan frälsta.Den omintetgör hela hoppet från Principer 2 till Principer 3.

När vi tog steget från Principer 2 till Principer 3, så sade vi att vi tillåter en begränsad kommersiell upphovsrätt. Hela motiveringen till det var att göra så små ingrepp i upphovsrättens praktiska effekter som möjligt. Jag märker när jag är ute och pratar att en av våra mest säljande poänger är att varenda affärsmodell som fungerar idag även kommer att fungera med våra förändringar. Den här motionen förintar det argumentet - den ändrar på så mycket och i så stor omfattning att det blir omöjligt att säga vilka strukturer som kristalliserar sig på andra sidan.Den bygger dessutom på inkorrekta grunder.

Hela motionen bygger på antagandet att det bara är den kommersiella rätten som ger en artist rätt att hindra ett framförande eller en spridning, så att en omreglering av den kommersiella rätten genom någon slags vinstdelning intill 70 år efter upphovsmannens död skulle legalisera fildelning. Detta är fel i sak. Även den ideella rätten ger upphovsmannen oinskränkt rätt att hindra publicering eller framföranden som han eller hon anser kränkande mot verket eller hans/hennes person.

Jag kommer att rösta avslag.

John Nilsson
2008-04-15, 19:02
Rick Falkvinge (2008-Apr-15)Den kommersiella rätten återetableras till livstid plus 70 år.

Att vi har gjort en analys av den här frågan är i stort sett det som skiljer oss från de etablerade partierna och riksdagsledamöterna som på sin höjd pratar om att legalisera fildelning. All forskning som gjorts på området pekar på att tidsspannet för den här rätten är orimlig. Att överge linjen att drastiskt förkorta den skulle göra Piratpartiet till något helt annat än ett piratparti. Jag kan personligen inte tänka mig att försvara en sådan linje.

Detta berör yrkande tre i motionen. Jag är personligen inte så där jätte bunden vid det yrkandet utan ser det mest som ett förslag för att slippa den diskussionen helt och hållet.Den krånglar till våra förslag kring upphovsrätten bortom räddning.

Det finns en sanning inom politik som säger att "om du måste förklara, så har du redan förlorat". Den här motionen ändrar systemet så mycket att det inte längre går att förklara med några korta ord vad vi vill göra och varför. Vår politik blir såpass mycket mer svårsåld att den bara går att sälja till de redan frälsta.

Kanske, kanske inte. Jag tror att vi har mycket att förklara redan i dag då människor allmänt är dåligt insatta i regelverket. Vidare tror jag att min förändring går att förklara mycket enklare än vad du gör gällande."Upphovsmannen får rätt till ersättning men har inte rätt att bestämma vem och till vad verket används."

"Den ideella rätte behålls förstås så verket får fortfarande inte användas i kränkande sammanhang"Den omintetgör hela hoppet från Principer 2 till Principer 3.

När vi tog steget från Principer 2 till Principer 3, så sade vi att vi tillåter en begränsad kommersiell upphovsrätt. Hela motiveringen till det var att göra så små ingrepp i upphovsrättens praktiska effekter som möjligt. Jag märker när jag är ute och pratar att en av våra mest säljande poänger är att varenda affärsmodell som fungerar idag även kommer att fungera med våra förändringar. Den här motionen förintar det argumentet - den ändrar på så mycket och i så stor omfattning att det blir omöjligt att säga vilka strukturer som kristalliserar sig på andra sidan.

Det är precis också vad den syftar till. Jag är inte intresserad av att göra "små ingrepp" för att legalisera fildelning. Jag skiter fullkomligt i fildelning och kommer inte rösta på ett pp som bara är intresserade av fildelning när det kommer till upphovsrätten.Den bygger dessutom på inkorrekta grunder.

Hela motionen bygger på antagandet att det bara är den kommersiella rätten som ger en artist rätt att hindra ett framförande eller en spridning, så att en omreglering av den kommersiella rätten genom någon slags vinstdelning intill 70 år efter upphovsmannens död skulle legalisera fildelning. Detta är fel i sak. Även den ideella rätten ger upphovsmannen oinskränkt rätt att hindra publicering eller framföranden som han eller hon anser kränkande mot verket eller hans/hennes person.

1. Mitt förslag är kompatibelt med en kortare skyddstid om detta fortfarande är önskvärt.

2. Den ideella rätten är på inget sätt "oinskränkt", den är mycket specifik i vilket bruk upphovsmannen kan motsätta sig och det räcker inte med att upphovsmannen har åsikter, en domstol måste hålla med denne också.

TeirdeZ
2008-04-15, 21:31
John Nilsson (2008-Apr-15)Det är precis också vad den syftar till. Jag är inte intresserad av att göra "små ingrepp" för att legalisera fildelning. Jag skiter fullkomligt i fildelning och kommer inte rösta på ett pp som bara är intresserade av fildelning när det kommer till upphovsrätten.

För att vi ska få trovärdighet som ett gott ideologiskt alternativ krävs det nog också att vi har ställningstaganden som mer tydligt markerar en form av reform. Idag förknippas Piratpartiet väldigt mycket med fildelningsfrågor, så mycket att luften riskerar att helt gå ur partiet om de andra partierna anammar frågan, men upphovsrättsproblemen är större än så. Då krävs det att vi kan formulera ett bra alternativ som verkligen visar att det är upphovsrätten som sådan som behöver en reform för att hänga med, istället för bara det privata kopierandet.En slutgiltig upphovsrättsreform varken står eller faller med Piratpartiet, men den har betydligt bättre utsikter att börja hos oss än någon annanstans. Jag tycker att det är ett bra förslag.

Rick Falkvinge
2008-04-22, 21:16
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Rick Falkvinge
2008-04-27, 12:08
Det är nu mindre än två timmar till votering och denna tråd är därför stängd för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att först vara enkelt bifall eller avslag på motionerna 3, 4 och 10. Denna votering kommer att ske 1500-1600.Eftersom flera av dessa inte kan bifallas samtidigt då de alla rör upphovsrättens skyddstid, så kommer eventuellt bifallna motioner därefter att ställas mot varandra i ytterligare votering eller voteringar.