handdator

Visa fullständig version : Motion 03: 10 års skyddstid


Henry Rouhivuori
2008-04-17, 20:51
Då det har kommit signaler på att fem års skyddstid är för kort och för radikalt, så anser jag att tio års skyddstid bör vara målet att sträva efter.Jag yrkar att följande stycke i våra principer:Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering.Får denna lydelse:Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under tio år från verkets publicering.STYRELSENS YTTRANDEDenna motion rör våra politiska principer.Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,- är den här linjen försvarbar?

- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?

- exponerar den oss för några andra svagheter?

- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och senast nådde vi 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.Vi kommer alldeles strax som parti att påbörja det större arbete med Principer 4 som vi kom överens om i slutskedet av arbetet med Principer 3.1, och all input till detta arbete är välkommet.Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.Motionen tar upp just en sådan kontroversiell fråga som måste förankras ordentligt. I dagsläget är den inte förankrad utifrån sakliga, taktiska och retoriska vinklar.Det är styrelsens uppfattning att detta ställningstagande skulle försvåra vår retorik allvarligt, i synnerhet som vi inte har några bra skäl till varför vi skulle ändrat oss och haft fel om den tidigare skrivningen.Styrelsen yrkar årsmötet

att avslå motionen i sin helhet.

Ken Rabelius
2008-04-17, 21:36
Detta är mitt personliga tycke. förvisso räcker 5 år gott och väl för de flesta upphovsrättsskyddade verk men för att ge större förhandlingskraft kan jag tänka mig att acceptera detta. SEN när vi har 10 år kan vi ju försöka arbeta ner oss till 5år men, just för tillfället (Taktiskt tänkt) tror jag personligen att 10 år skulle ge oss lite större spelrum i dagsläget.

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 21:57
Japp, just tio år anser jag vara lämpligt att lägga sig på. Då det är mycket kortare tid än enligt nuvarande lag och att de flesta verk har sin storhetstid (läs: pengar) under dessa tio år.Kom därtill ihåg att detta inte berör enskilda fildelare då icke-kommersiell fildelning kommer att legaliseras whatever.

Stefan Flod
2008-04-17, 22:14
HR (2008-Apr-17)Japp, just tio år anser jag vara lämpligt att lägga sig på. Då det är mycket kortare tid än enligt nuvarande lag och att de flesta verk har sin storhetstid (läs: pengar) under dessa tio år.Kom därtill ihåg att detta inte berör enskilda fildelare då icke-kommersiell fildelning kommer att legaliseras whatever."de flesta verk har sin storhetstid (läs: pengar) under dessa tio år"Som vad? det är bara ett fåtal verk jag kan komma på? I den kapitalistiska världen vi har idag så finns det knappt någon som räknar på 10 år. Jag tycker att 5 år räcker mer än väl för de allra flesta.

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 22:35
Stefan Flod (2008-Apr-17) Jag tycker att 5 år räcker mer än väl för de allra flesta.

Med 10 år så lugnar vi ner folket på svenska Ubuntu, då Windows XP inte får säljas av vem som helst och till vilket pris som helst.Annars hade "Nowarez" releaser kunnat säljas, vilket skulle hållt tillbaka Linux, då just denne persons dvd:er är härliga.Det finns som ni säkert läst ett sug efter Windows XP.

Stefan Flod
2008-04-17, 23:32
HR (2008-Apr-17)Stefan Flod (2008-Apr-17) Jag tycker att 5 år räcker mer än väl för de allra flesta.Med 10 år så lugnar vi ner folket på svenska Ubuntu, då Windows XP inte får säljas av vem som helst och till vilket pris som helst.Annars hade "Nowarez" releaser kunnat säljas, vilket skulle hållt tillbaka Linux, då just denne persons dvd:er är härliga.Det finns som ni säkert läst ett sug efter Windows XP.Microsoft har som målsättning att släppa en ny version av Windows vart femte år. dvs på 10 år hinner de släppa två nya Windows.Ubuntu kommer i en ny version ungefär en gång i halvåret. dvs på 10 år blir det ca 20st nya ubuntu versioner. Det är knappast små uppdateringar i varje ny ubuntu version. Utveckling är en bättre inticamentsystem än monopol för just det här fallet. Bäst OS vinner. Bäst produkt säljer mest i den perfekta kapitalismen.Tyvärr är det inte så enkelt lite mer konkret angående problematiken med Windows så gjorde ubuntu Sverige folket nyss en rätt intressant analys om buggen nummer 1 (Windows): http://ubuntu-se.org/drupal/node/687Sen går det så klart att alltid att diskutera piratkopior på Windows. Windows piratkopieras friskt i alla möjliga olika versioner i våra hem, knappast en myt. Tvivlar starkt på att om Kalles AB började sälja Fönster XXP (en windows XP klon för varumärkesskyddet påverkar här också) för en hundring så skulle Ubuntu och linuxrörelsen gå under. ;)Visa gärna forumlänkar där ubuntufolket diskuterar det du tog upp.PS:

Upphovsrätten skapades för att gynna samhället genom att uppmuntra till skapande, utveckling och spridning av kultur. För att uppnå dessa mål krävs en balans mellan samhällets krav på tillgänglighet och spridning och upphovsmannens krav på erkännande och ersättning.Min ståndpunkt är att ett 10 årigt monopol är på tok för lång tid i dagens och framtidens samhälle.

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 23:39
Stefan Flod (2008-Apr-17)Min ståndpunkt är att ett 10 årigt monopol är på tok för lång tid i dagens och framtidens samhälle.

Du vill alltså göra det möjligt för vem som helst att tjäna pengar på kopior av verk som är äldre än fem år?Fri sampling kommer att finnas, var ligger haken med en tioårig skyddstid?

Ken Rabelius
2008-04-17, 23:42
HR (2008-Apr-17)Stefan Flod (2008-Apr-17)Min ståndpunkt är att ett 10 årigt monopol är på tok för lång tid i dagens och framtidens samhälle.Du vill alltså göra det möjligt för vem som helst att tjäna pengar på kopior av verk som är äldre än fem år?Om vi säger téx en film. Den kan man efter kanske bara 3-4 år hitta i ica´s 2 för 99kr låda :Psåå, de pengar man skulle kunna göra efter 5 år är nog garanterat inga stora summor :)

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 23:53
Ok, motionen är avlämnad, vi får se om årsmötet hellre avskaffar skyddstiden.Om bägge motionerna bifalls hur görs det då, en duell? :D

Jan Lindgren
2008-04-18, 10:47
Jag tror att vi kommer få en omröstning där vi väljer mellan de två motionerna...Dock så skulle jag personligen gärna se att "exempelvis" stod kvar i din motion också. Jag har alltid tyckt om att vi har haft med det ordet i den nuvarande formuleringen eftersom det visar att vi faktiskt inte är helt fastlåsta i hur många år som gäller.

Henry Rouhivuori
2008-04-18, 12:45
Jag vill ha en bestämd period, om "exempelvis" skall stå kvar så är väl det skitsamma om det står "exempelvis fem år" då det som du påpekar ej är en låsning.Korrekt omröstning blir då:[] avskaffa skyddstiden

[] tio år

[] exempelvis fem år - (behålla nuvarande)

[] avstår

SM5POR
2008-04-18, 21:02
HR (2008-Apr-18)Korrekt omröstning blir då:[] avskaffa skyddstiden

[] tio år

[] exempelvis fem år - (behålla nuvarande)

[] avstår

"Korrekt" förfarande när man röstar om ett flertal förslag som delvis strider mot varandra är att mötesordföranden först lägger ett förslag om beslutsordning, där man varje gång får välja mellan två alternativ. I detta fall skulle man exempelvis kunna börja med frågan om hur lång skyddstiden bör vara om man har en begränsad skyddstid. En annan fråga är den om huruvida kvalifikatorn "exempelvis" bör stå med; den antyder hur pass hårt man binder sig till en viss tid. Slutligen ställs den sålunda framvaskade formuleringen mot en radikalt annorlunda skrivning där upphovsrätten helt elimineras (på något annat sätt kan inte jag tolka "borttagande av skyddstiden").På så vis får samtliga intresserade årsmötesdeltagare störst möjlighet att påverka det slutliga beslutet oavsett vilket alternativ de själva förespråkar. Att som ovan dela upp frågan i tre (fyra?) närmast godtyckliga svarsalternativ att välja mellan i en och samma omröstning riskerar att leda till ett beslut som mindre än hälften av de röstande kan acceptera. Det är bara vid personval som man gör så (samt vid folkomröstningar om kärnkraftens bevarande i Sverige).Jag avser inte att lägga något eget förslag, men jag vill be motionärerna att beakta frågan om den ideella upphovsrätten. Tyvärr saknar jag själv insikt i gällande lag här, men jag föreställer mig att även den ideella rätten begränsas i tiden på samma sätt som den ekonomiska; i 70 år efter upphovsmannens död (jag känner inte till i vilken mån upphovsmannens arvingar kan eller brukar agera för att försvara de idella rättigheterna efter hans död). Eftersom Piratpartiet säger sig vilja bevara den ideella rätten intakt, kan det vara önskvärt att i principprogrammet undvika formuleringar som i praktiken skulle eliminera också denna rätt? Jag tycker spontant att detta, gränsdragningen mellan ekonomisk och ideell rätt, känns som mer angeläget än att avgöra huruvida fem eller tio år är den lämpligaste ekonomiska skyddstiden.Sedan vill jag påminna om de närstående rättigheterna, vilkas skyddstider normalt är kortare än upphovsmännens liv + 70 år. Ljud- och bildupptagningar skyddas exempelvis i 50 år efter tillkomsten (här finns inte heller några ideella rättigheter att beakta). Det skulle se konstigt ut om kompositörens rättigheter varar i fem år medan skivbolagets varar i 50, så jag misstänker att partiet hittills har dragit alla skyddstider över en kam. Kan en fortsatt differentiering, om än med betydligt kortare skyddstider, vara ett sätt att överbrygga de meningsskiljaktigheter som verkar föreligga i fråga om den "ideala" skyddstiden? Diskuterar motionärerna ens skyddstiden för samma typ av skyddsobjekt?

John Nilsson
2008-04-18, 22:04
SM5POR (2008-Apr-18)Tyvärr saknar jag själv insikt i gällande lag här, men jag föreställer mig att även den ideella rätten begränsas i tiden på samma sätt som den ekonomiska; i 70 år efter upphovsmannens död

Som jag tolkar lagen så är det "upphovsrätten" som är begränsad till liv+70 samt att "upphovsrätten" är det som definieras i §2 och inget annat.Den "ideella rätten" (§3) är således inte begränsad alls. Jag vet inte ens om man bör kalla det en "rättighet" alls eftersom hela paragrafen är fomulerad som ett förbud.

SM5POR
2008-04-19, 01:03
John Nilsson (2008-Apr-18)Som jag tolkar lagen så är det "upphovsrätten" som är begränsad till liv+70

Så läser jag också 43 § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K4P43). Man kan jämföra med föregångaren till nuvarande upphovsrättslag, nämligen lagen (1919:381) om rätt till litterära och musikaliska verk, vars 20 § löd:Författares rätt enligt denna lag vare gällande intill utgången av trettionde året efter det, under vilket författaren avlidit.

Där gällde alltså ingen uttrycklig begränsning till enbart "upphovsrätt" enligt någon definition, utan det var författarens rätt enligt hela lagen som avsågs. 1919 års lag innehöll nämligen inga "närstående rättigheter" (ljud- eller bildupptagningar, fotografier osv) utan handlade enbart om den egentliga upphovsrätten. Den ideella rätten var torftigare definierad då, men så här löd 13 §:Då skrift, teckning eller avbildning eller musikaliskt verk begagnas efter vad i 11 § eller i 12 § första stycket är tillåtet, skall författarens namn angivas, så framt detsamma finnes utsatt å verket.

11 § och 12 § handlade i praktiken om citat ur litterära respektive musikaliska verk, alltså sådana återgivningar av delar av skyddade verk som upphovsmannen inte kundn hindra. I 11 § och 12 § fanns även förbud mot att utan upphovsmannens tillstånd förändra det citerade verkets form. Det är egentligen bara när man som här får återge ett verk utan upphovsmannens lov som det är motiverat med ett lagfäst krav på att respektera den ideella rätten; i övriga fall kan upphovsmannen framställa dylika krav själv som villkor för att alls medge återgivningen.samt att "upphovsrätten" är det som definieras i §2 och inget annat.

Själva definitionen står i 2 §, men sedan används hela 1 kapitlet till att precisera upphovsrättens innebörd, och 2 kapitlet till att göra vissa begränsningar. Den ideella rätten definieras i 3 § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K1P3) (också den i 1 kapitlet), och där talas om situationen "då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten", alltså precis den situation som definitionen i 2 § syftar på. 3 § förutsätter att den åsyftade användningen är tillåten, vilket den inte är om inte antingen upphovsmannen med stöd av sin upphovsrätt har medgivit användningen, eller lagen har gjort ett explicit undantag för användningen. Man har här utvidgat den ideella rätten något i förhållande till 1919 års lag; den gäller även när författaren har medgivit användning men inte uttryckligen krävt att få bli namngiven.Den "ideella rätten" (§3) är således inte begränsad alls. Jag vet inte ens om man bör kalla det en "rättighet" alls eftersom hela paragrafen är fomulerad som ett förbud.

Den kallas en "rätt" i paragrafen själv, vars tredje stycke lyder:Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket.

Med andra ord, upphovsmannen har en rätt som han kan efterge med bindande verkan för honom själv, om än med vissa begränsningar. Även om det bara är upphovsmannen personligen som kan göra sådana eftergifter, så framgår det av 59 § andra stycket (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K7P59S2) vilka som får hävda den ideella rätten:Överträdelse av 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra stycket får alltid beivras av upphovsmannens efterlevande make, släktingar i rätt upp- och nedstigande led eller syskon.

Så långt vad vi kan utläsa ur själva lagtexten. Därutöver kan nämnas att hela den svenska juridiska litteraturen synes samstämmig i fråga om att den ideella rätten är en del av upphovsrätten (precis som den ekonomiska rätten också är det). Redan själva ordet "upphovsrätt" poängterar verkets ursprung som det väsentliga, och samma tolkning kan göras av tyskans "Urheberrecht" och franskans "droit d"auteur". Mot detta står engelskans "copyright" som framhäver exemplarframställningsmonopolet utan att antyda att verket ens har ett ursprung eller en författare.Därutöver torde det medföra vissa praktiska svårigheter att hävda evigt skydd för alla författares ideella rättigheter. Det har gjorts försök; bland annat tror jag att en dansk filmproducent för några år sedan nekades produktionsbidrag till en "alternativ" skildring av Jesu liv, och detta under förevändning att filmen ansågs kränka evangelisternas ideella rättigheter! Nu har inte jag dansk upphovsrättslag framför mig, så jag vet inte hur den ideella rätten definieras där.

Richie
2008-04-19, 11:25
Klassikerskyddet har ingen tidsgräns vad jag sett, däremot löper de ideella rätterna ut samtidigt som de ekonomiska. Där skulle iaf jag kunna tänka mig att, om man nu ska rota i det, korta kränkningsrätten (till livstid) och förlänga namnrätten. Fast egentligen tycker jag att de verkar fungera hyfsat väl som de är.Om vi nu öht ska formulera om oss så vill jag helst slippa talet om årtal helt, utan bara skriva nåt i stil med "Löptiden för den ekonomiska upphovsrätten (copyrighten) ska sänkas drastiskt".

Winston Smith
2008-04-19, 17:09
Richie (2008-Apr-19)Om vi nu öht ska formulera om oss så vill jag helst slippa talet om årtal helt, utan bara skriva nåt i stil med "Löptiden för den ekonomiska upphovsrätten (copyrighten) ska sänkas drastiskt".

Det kan vara ett bra sätt. På så vis lyfter man bort fokuset från frågan "är 5 år lagom?" till frågan "visst är liv+70 alldeles för mycket?".Jag har egentligen ingen stark åsikt om hur många år det bör vara men tycker att den nuvarande skrivningen får Piratpartiet att framstå som onödigt radikalt.

mobboffer
2008-04-19, 18:41
Skulle man kunna skriva nått i stil med att vi vill ha den skyddstid som maximerar samhällsnyttan? Det kanske låter lite för krångligt?

Qer
2008-04-19, 19:07
malavel (2008-Apr-19)Skulle man kunna skriva nått i stil med att vi vill ha den skyddstid som maximerar samhällsnyttan? Det kanske låter lite för krångligt?Om inte annat är det lite flummigt. Tycker i alla fall jag, då.

Rick Falkvinge
2008-04-19, 19:25
malavel (2008-Apr-19)Skulle man kunna skriva nått i stil med att vi vill ha den skyddstid som maximerar samhällsnyttan? Det kanske låter lite för krångligt?Det är inte krångligt som skrivet, men problemet är att till och med antipiraterna kommer att hålla med och läsa det som att vi vill ha oändlig skyddstid."Samhällsnytta" beror på vem som värderar nyttan och hur. Skrivningen skulle inte säga ett dugg.

Richie
2008-04-19, 19:53
Rick Falkvinge (2008-Apr-19)Det är inte krångligt som skrivet, men problemet är att till och med antipiraterna kommer att hålla med och läsa det som att vi vill ha oändlig skyddstid.

Tja, kan vi lura dem att rösta på oss, så... ;-)

mobboffer
2008-04-19, 19:58
Rick Falkvinge (2008-Apr-19)malavel (2008-Apr-19)Skulle man kunna skriva nått i stil med att vi vill ha den skyddstid som maximerar samhällsnyttan? Det kanske låter lite för krångligt?

Det är inte krångligt som skrivet, men problemet är att till och med antipiraterna kommer att hålla med och läsa det som att vi vill ha oändlig skyddstid."Samhällsnytta" beror på vem som värderar nyttan och hur. Skrivningen skulle inte säga ett dugg.

Men jag hade tänkt mig samhällsnytta som den definieras av ekonomer. Så den är väldigt specifik, om än omöjlig att räkna ut exakt. Men det är väl den typen av samhällsnytta som Christian använder sig av när han argumenterar för att 5 år är mer än tillräcklig? Definitionen är att lag A ökar samhällsnyttan om summan av alla Sveriges innevånares värdering av situationen med lag A är större än utan lag A.

John Nilsson
2008-04-19, 21:42
malavel (2008-Apr-19)Men jag hade tänkt mig samhällsnytta som den definieras av ekonomer. [...] Definitionen är att lag A ökar samhällsnyttan om summan av alla Sveriges innevånares värdering av situationen med lag A är större än utan lag A.

Det beror på vilken typ av ekonomer du menar. Österrikarna skulle inte gå med på den defintionen eftersom de är väldigt hårda med att värderingar inte kan summeras. De är strikt ordinala, dvs man kan bara säga att xp1 < yp1 inte vad |xp1 - yp1| är och definitivt inte vad |xp1 - yp2| är x och y är värdet av saker och p1 och p2 är personer.

Christian Engström
2008-04-20, 10:42
HR (2008-Apr-17)var ligger haken med en tioårig skyddstid?

Hade vi bestämt det från början kanske det inte hade varit någon särskild hake med det, förutom att vi inte skulle ha något svar på frågan "varför just 10 år?".Men att i dagsläget ändra från 5 till 10 år skulle vara ett svaghetstecken. Då säger vi ju "Piratpartiet hade fel, de var alldeles för radikala när de krävde fem år. De har ingen verklighetsförankring, och även om de har börjat upptäcka det själva och ändra i programmet nu, visar det att de inte har gjort en seriös samhällsanalys".Jag tycker att ovanstående påstående skulle vara sakligt fel. Men jag vet inte hur vi ska försvara oss när Antipiratbyrån går ut och säger precis så efter det att vi har ändrat, om vi nu skulle göra det.

Rick Falkvinge
2008-04-20, 12:34
malavel (2008-Apr-19)"Samhällsnytta" beror på vem som värderar nyttan och hur. Skrivningen skulle inte säga ett dugg.Men jag hade tänkt mig samhällsnytta som den definieras av ekonomer.Inte ens ekonomer är på något sätt en homogen grupp i sammanhanget. Om du frågar IFPIs ekonomer får du ett helt annat svar än om du frågar EFFs.Så den är väldigt specifik, om än omöjlig att räkna ut exakt....jag håller inte med om att den är specifik, och inte heller exakt. Om vi vill ha ett specifikt förslag, så måste vi använda oss själva som referens.

Winston Smith
2008-04-20, 18:12
Christian Engström (2008-Apr-20)Men att i dagsläget ändra från 5 till 10 år skulle vara ett svaghetstecken. Då säger vi ju "Piratpartiet hade fel, de var alldeles för radikala när de krävde fem år. De har ingen verklighetsförankring, och även om de har börjat upptäcka det själva och ändra i programmet nu, visar det att de inte har gjort en seriös samhällsanalys".Jag tycker att ovanstående påstående skulle vara sakligt fel.

Jag tänker att det kanske är sakligt rätt.Men jag vet inte hur vi ska försvara oss när Antipiratbyrån går ut och säger precis så efter det att vi har ändrat, om vi nu skulle göra det.

Inte jag heller.

Ken Rabelius
2008-04-20, 18:20
Winston Smith (2008-Apr-20)Christian Engström (2008-Apr-20)Men att i dagsläget ändra från 5 till 10 år skulle vara ett svaghetstecken. Då säger vi ju "Piratpartiet hade fel, de var alldeles för radikala när de krävde fem år. De har ingen verklighetsförankring, och även om de har börjat upptäcka det själva och ändra i programmet nu, visar det att de inte har gjort en seriös samhällsanalys".Jag tycker att ovanstående påstående skulle vara sakligt fel.Jag tänker att det kanske är sakligt rätt.Men jag vet inte hur vi ska försvara oss när Antipiratbyrån går ut och säger precis så efter det att vi har ändrat, om vi nu skulle göra det.Inte jag heller.Annars får någon lägga en tredje motion som säger att vi behåller det som det är :).

Qer
2008-04-20, 22:40
Ken Rabelius (2008-Apr-20)Annars får någon lägga en tredje motion som säger att vi behåller det som det är :).Du tycker inte det är lite fånigt med en motion som ger exakt samma resultat vare sig man röstar ja eller nej? ;)

Christian Engström
2008-04-20, 22:55
Winston Smith (2008-Apr-20)Men jag vet inte hur vi ska försvara oss när Antipiratbyrån går ut och säger precis så efter det att vi har ändrat, om vi nu skulle göra det.

Inte jag heller.

Är vi då överens om att vi ska låta det stå som det gör åtminstone tills vi har komit på nåt? ;)

mobboffer
2008-04-20, 22:56
Qer (2008-Apr-20)Ken Rabelius (2008-Apr-20)Annars får någon lägga en tredje motion som säger att vi behåller det som det är :).

Du tycker inte det är lite fånigt med en motion som ger exakt samma resultat vare sig man röstar ja eller nej? ;)

Det skulle vara trevligt med en sån motion så man slipper beslutsångesten en liten stund.

Rick Falkvinge
2008-04-20, 23:39
malavel (2008-Apr-20)Det skulle vara trevligt med en sån motion så man slipper beslutsångesten en liten stund.Formalia: Rent formellt räcker det att rösta nej till båda motionerna för att ha det som det är. De kommer bara att gå upp bredvid varandra, båda två som ja/nej-motioner. Det som skulle bli problem är om båda går igenom eftersom de båda vill påverka samma skrivning i principerna, men det är ett relativt säkert antagande att en majoritet inte både vill ta bort skyddet och höja det.

Winston Smith
2008-04-21, 00:04
Christian Engström (2008-Apr-20)Är vi då överens om att vi ska låta det stå som det gör åtminstone tills vi har komit på nåt? ;)

Jag vill definitivt ha en drastisk sänkning från liv+70 eftersom jag tror att en så lång tid hämmar snarare än främjar kreativitet. Och i min idealvärld råder total informationsfrihet, men jag förespråkar en lagom snabb evolution i den riktningen framför en revolution.Mitt problem är att jag inte vet hur drastisk den första sänkningen kan vara om den ekonomiska rätten fortfarande ska utgöra ett starkt ekonomiskt incitament. Är osäkerheten stor så bör man kanske göra en mindre drastisk ändring i första steget. Och jag upplever inte att det finns någon särskilt väl underbyggd analys av frågan. Men försök gärna övertyga mig!Jag inser förstås att det som står i partiprogrammet inte kommer att antas rakt av av någon parlamentarisk sammansättning som inte består av en majoritet piratpartister. Det kommer i bästa fall att bli en kompromiss med mer konservativa partier. Och resultatet av kompromissen kommer att bli högre än 5 år. Så det finns väl ingen större anledning till panik.Så ja, jag kan fortsätta leva med "exempelvis 5 år".Men jag upplever att formuleringen "exempelvis 5 år" kan upplevas som så radikal att partiet får svårt att försvara det i debatter med motståndare. Du låter själv påtagligt irriterad när frågan kommer upp, irriterad på ett sätt som man brukar kunna bli när man vet att man inte har några riktigt hållbara argument för sin ståndpunkt. Och jag vill ju partiet väl, så jag tycker att det är rimligt att vi håller denna diskussion levande internt.

SM5POR
2008-04-21, 01:01
Rick Falkvinge (2008-Apr-20)Formalia: Rent formellt räcker det att rösta nej till båda motionerna för att ha det som det är. De kommer bara att gå upp bredvid varandra, båda två som ja/nej-motioner. Det som skulle bli problem är om båda går igenom eftersom de båda vill påverka samma skrivning i principerna, men det är ett relativt säkert antagande att en majoritet inte både vill ta bort skyddet och höja det.

Det är ett rimligt antagande i fråga om just dessa två motioner, eftersom de i sak går åt olika håll. Årsmötesordföranden, som är den som formellt frågar de närvarande om deras uppfattning, kan dock inte förutsätta att precis samma personer deltar i de två besluten, eller ens att var och en röstar konsekvent i enlighet med sin verkliga åsikt (några kan avstå från att delta i det ena eller andra beslutet på grund av ointresse eller ouppmärksamhet, andra kan taktikrösta i det första beslutet i syfte att vinna sympatisörer inför det andra). Därför brukar man i allmänhet, när två förslag rör samma fråga, behandla dem i ett sammanhang, och i förväg bestämma dels i vilken ordning man behandlar dem, dels hur de olika utfallen skall tolkas tillsammans. Därigenom riskerar man inte att efter årsmötet bli sittande med två inbördes motstridiga beslut.I EU-parlamentet, där man ibland behandlar omfattande resolutioner med mängder av ändringsförslag rörande olika detaljer, så förekommer det att man först röstar om huruvida resolutionen alls skall antas. Om det finns en majoritet för detta, så avverkar man alla ändringsförslagen var för sig. Till slut röstar man ännu en gång om resolutionen i sin helhet, nu med alla beslutade ändringar, och då är det fullt möjligt att den som från början stödde resolutionen har ändrat uppfattning, till exempel på grund av en kontroversiell detaljändring som inte gick den röstandes väg, varvid det inte längre finns majoritet för resolutionens antagande.Vi behöver inte göra det lika komplicerat som i EU-parlamentet, men det är alltså lämpligt att man före besluten om de två motionerna bestämmer sig för en propositionsordning. På ett IRL-möte brukar ordföranden presentera en sådan, fråga "Kan vi göra så?" och få ett jakande svar från deltagarna, men här i forumet tycker jag det räcker om ordföranden bara anger propositionsordningen i förväg. Exempel: förlängning av skyddstiden först, avskaffandet sedan. Även om det skulle bli ja till båda motionerna, så är vi då överens om vad det betyder (att årsmötet vill avskaffa upphovsrätten, och att skrivningen om skyddstid helt utgår).

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:24
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Winston Smith
2008-04-22, 23:28
Jag håller med om att frågan behöver diskuteras mycket mera och förankras ordentligt internt.

Jon Severinsson
2008-04-24, 10:47
Ett par synpunkter från mig:Jag är absolut inte säker på exakt vad som är bäst. Därför är "exempelvis" mycket viktigare för mig än exakt vilken siffra vi skriver.

Vi måste ha en siffra att utgå från, annars kommer ingen utomstående ha en aning om vad vi egentligen menar.

Jag tror att 5 år antagligen är lite för kort, men inte mycket fel.

Det är bättre att börja förhandlingarna med ett bud som är för lågt än för högt.Därför tänker i.a.f. jag rösta emot denna motion.För övrigt kan jag påpeka att den enda (semi-)vetenskapliga undersökning på optimal skyddstid jag hittat kom fram till resultatet 14 år. Den var dock amerikansk, där 14 år har historisk betydelse (där var 14 år den ursprungliga skyddstiden), så jag vet inte hur (o)partisk den bedömningen var...

Winston Smith
2008-04-25, 01:26
Jon Severinsson (2008-Apr-24)Ett par synpunkter från mig:Jag är absolut inte säker på exakt vad som är bäst. Därför är "exempelvis" mycket viktigare för mig än exakt vilken siffra vi skriver.

Vi måste ha en siffra att utgå från, annars kommer ingen utomstående ha en aning om vad vi egentligen menar

Jag tror att 5 år antagligen är lite för kort, men inte mycket fel.

Det är bättre att börja förhandlingarna med ett bud som är för lågt än för högt.Därför tänker i.a.f. jag rösta emot denna motion.För övrigt kan jag påpeka att den enda (semi-)vetenskapliga undersökning på optimal skyddstid jag hittat kom fram till resultatet 14 år. Den var dock amerikansk, där 14 år har historisk betydelse (där var 14 år den ursprungliga skyddstiden), så jag vet inte hur (o)partisk den bedömningen var...

Intressant. Du uttrycker ungefär vad jag tyckt och tänkt.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 13:08
Det är nu mindre än två timmar till votering och denna tråd är därför stängd för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att först vara enkelt bifall eller avslag på motionerna 3, 4 och 10. Denna votering kommer att ske 1500-1600.Eftersom flera av dessa inte kan bifallas samtidigt då de alla rör upphovsrättens skyddstid, så kommer eventuellt bifallna motioner därefter att ställas mot varandra i ytterligare votering eller voteringar.