handdator

Visa fullständig version : UP norra distriktets årsmöte uppskjutet till senare datum!


Stefan Flod
2008-12-12, 17:21
UP norra distriktets årsmöte är uppskjutet till senare datum! Till Söndagen den 21 december. Dagordningen är oförändrad.Så det som gäller är:Tid: 19:00

Sluttid: ca 21:00

Datum: söndagen den 21 december 2008

Servern vi ska vara på är: irc.piratpartiet.se

Kanalen är: #norradistriktet

Teckenkodning: ISO-8859-1Vid distriktskongressen har alla medlemslokalavdelningars medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt ung pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag. Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två ombud. Enbart ombuden har rösträtt.Så varje lokalavdelning i det norra distriktet får utse två ombud som får rösträtt så norra distriktets årsmöte.Dagordningen1. Mötets öppnande2. Mötets behörighet3. Fastställande av röstlängd4. Fastställande av dagordning1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av två justerare och två rösträknare

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

10. Revisionsberättelse

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

12. Stadgemässiga val

12.1 Val av distriktsstyrelse för Ung Pirat norradistriktet 2008

12.2 Val av distriktsvalberedning för Ung Pirat norradistriktet 2008

12.3 Val av distriktsrevisorer för Ung Pirat norradistriktet 2008

13. Fastställande av verksamhetsplan

14. Fastställande av budget

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande5. Val av mötesordförande6. Val av mötessekreterare7. Val av två justerare och två rösträknare8. VerksamhetsberättelseDet norra distriktet i Ung Pirat startades upp den 27:e oktober 2007 sedan dess har dess styrelse undersökt olika landsting om vilka landstingsbidrag det finns, vilka kriterier dessa har och hur man söker dessa.9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkningBudgeten för 2007 var 0 kronor. Resultatet för 2007 blev 0 kronor.10. Revisionsberättelse11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen12. Stadgemässiga val12.1 Val av distriktsstyrelse för Ung Pirat norradistriktet 200812.2 Val av distriktsvalberedning för Ung Pirat norradistriktet 200812.3 Val av distriktsrevisorer för Ung Pirat norradistriktet 200813. Fastställande av verksamhetsplan14. Fastställande av budget15. Fastställande av avgifter16. Motioner17. Övriga frågor18. Mötets avslutande Mötet avslutasVarmt välkomna!

Stefan Flod
2008-12-12, 17:47
Jag kommer föreslå att vi antar en ny stadga rakt av. Denna:Stadgar

Ung Pirat norra distriktet1 § Distriktets namn är Ung Pirat norra distriktet.2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte.4 § Distriktet är en ideell organisation.5 § Distriktet är religiöst obundet.6 § Distriktets säte är Umeå kommun7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sittsäte i följande upptagningsområde:

- Norrbottens län

- Västerbottens län

- Jämtlands län

- Västernorrlands län

- Gävleborgs län

- Dalarnas län9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet.10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet.11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.Lokalavdelningar

10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar.11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet.12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.Styrelsen

13 § Styrelsen utses av distriktskongressen. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter.14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat.15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktkongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser.16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet.17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen.18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.Revisorer

19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongressen. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare.21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongressen.

Valberedningen22 § Valberedningen utses av distriktsskongressen. Valberedningen består av sammankallande, vice

sammankallande samt tre övriga ledamöter.23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen.24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongressen.25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.Kommunsamordnare

26 § Distriksstyrelsen utser vid behov en samordnare för var kommun som ingår i distriktets geografiska område.27 § Kommunsamordnaren fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen28 § Kommunsamordnaren har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.Distriktskongressen

29 § Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

30 § Kongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.31 § Vid distriktskongressen har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och

valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.32 § Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två ombud.33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongressen.Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet.

Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet.35 § Inför distriktskongressen har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongressen.36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongressen:

- Mötets öppnande

- Mötets behörighet

- Fastställande av röstlängd

- Fastställande av dagordning

- Val av mötesordförande

- Val av mötessekreterare

- Val av två justeringsmän och två rösträknare

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

- Revisionsberättelse

- Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

- Stadgemässiga val

- Fastställande av verksamhetsplan

- Fastställande av budget

- Motioner

- Övriga frågor

- Mötets avslutandeExtra distriktskongress

38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress.39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet.40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.Stadgetolkning och stadgeändring

41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress.42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse.44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.Upplösning

45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongressen. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongressen.46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen.47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat.48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.

Stefan Flod
2008-12-18, 16:44
Förslag på ny styrelseOrdförande: Andreas Larsson UP Rättvik

Kassör: Jakob Jarmar UP Umeå/ UP östra gymnasiet

Sekreterare: Jakob Lindqvist UP Umeå/ UP östra gymnasietLedamöter

Max sidenstjärna UP Rättvik

Tomas Härdin UP Um

Marco Baxemyr UP umeåFörslag: ledamot 4 delegeras till UP Östersund att tillsätta på medlemsmöte och ledamot 5 delegeras till UP Luleå att tillsätta på medlemsmöteRevisorer: Nils Kadesjö och Göran AxelsonValberedning: Stefan FlodSuppleanter vakantsätts

Kadelake
2008-12-21, 18:21
Den nya stadgan ser bra ut men hur gör vi med de punkter i den gamla stadgan som måste röstas igenom på två efter varandra följande ordinarie kongresser?

Stefan Flod
2008-12-21, 18:25
Kadelake (2008-Dec-21)Den nya stadgan ser bra ut men hur gör vi med de punkter i den gamla stadgan som måste röstas igenom på två efter varandra följande ordinarie kongresser?Klubbar den nu på kongressen och nästa års kongress?Så som jag ser det så är den kongress vi har nu en ordinarie årskongress.

Kadelake
2008-12-21, 18:32
Håller med.

Men jag undrar ifall några delar av den nya stadgan träder i kraft om den röstas igenom nu eller om vi behåller den gamla i ett år till och sedan byter ut allt samtidigt?

Stefan Flod
2008-12-21, 18:38
Antar att alla de punkter som inte kräver 2 årsmöten för att antas börjar gälla nu om vi antar den nya stadgan och de andra efter nästa distriktkongress. Ser du något som blir tokigt?

Mab
2008-12-22, 08:49
smidigast när man gör en totalrevidering är att vänta tills bägge mötena och sedan byta allt. det gör att man slipper fundera på vad som egentligen står just i stunden (dvs vad ändrades och vad ändrades inte i stadgan)