handdator

Visa fullständig version : Kallelse till distrikskongress 2009


Falathar
2009-02-24, 23:28
Kallelse till distriktskongress Den 19:e april är det dags för Ung Pirat Norra distriktet att ha sitt årsmöte, distriktskongressen.Allmänt När Söndagen den 19:e aprilVar? I umeå. Exakt lokal och klockslag meddelas vid senare tillfälle.Vem får komma? Alla som är medlemmar i UP Luleå, UP Östersund, UP Östra Gymnasiet, UP Rättvik eller UP Umeå har rätt att närvara och yttra sig på distriktskongressen. Var du är medlem kan du se på pirateweb.net eller fråga medlemsservice@piratpartiet.seVem har rösträtt? Varje lokalförening utser två ombud som har rösträtt på distriktskongressen. På vilket sätt ombuden väljs avgörs av respektive lokalförening.Vill du lämna en motion till distriktskongressen? Alla medlemmar och lokalföreningar inom distriktet, samt Ung Pirats förbundsstyrelse, har rätt att lämna motioner till distriktskongressen. Dessa ska nå distriktsstyrelsen senast tre veckor för mötet, alltså senast 29 Mars.Vill du nominera dig själv eller någon annan till distriktsstyrelsen? Maila din nominering till

stefan.flod@piratpartiet.seFrågor eller kommentarer?

Skriv i forumet eller svara på det här mailet.

Du kan också ringa Andreas Larsson på

0702-98 86 62.Pirathälsningar,

Distriktsstyrelsen genom Andreas Larsson.

PeterE
2009-02-26, 20:46
Jag kommer gärna!

Jag bor i Luleå och jag undrar om det utgår någon reseersätning?

Jag kommer vara där som ombud för UP Luleå i så fall skulle jag tro.Blir väl ca 500 kr tur och retur skulle jag gissa.

Stefan Flod
2009-02-26, 23:13
Pekka (2009-Feb-26)Jag kommer gärna!Jag bor i Luleå och jag undrar om det utgår någon reseersätning?Jag kommer vara där som ombud för UP Luleå i så fall skulle jag tro.Blir väl ca 500 kr tur och retur skulle jag gissa.Ja, det är tänkt att en del av det distriktstöd distrikten får ska gå till att betala reseersättning för ombuden till dess distriktskongress.

Falathar
2009-02-27, 22:14
Verksamhetsberättelse!Då vårat år blev så väldigt kort med mig vid rodret så är det enda vi hann med att göra efter årsmötet att starta upp Norra Distriktets egen Skype-kanal i ett led att försöka få bättre kommunikation inom distriktet.Medlemmar av distriktet får väldigt gärna fylla på den här verksamhetsberättelsen med vad som mer hände på distriktsnivå under 2008!

Falathar
2009-02-27, 22:19
Dagordningen1. Mötets öppnande2. Mötets behörighet3. Fastställande av röstlängd4. Fastställande av dagordning1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av två justerare och två rösträknare

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

10. Revisionsberättelse

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

12. Stadgemässiga val

12.1 Val av distriktsstyrelse för Ung Pirat norradistriktet 2009

12.2 Val av distriktsvalberedning för Ung Pirat norradistriktet 2009

12.3 Val av distriktsrevisorer för Ung Pirat norradistriktet 2009

13. Fastställande av verksamhetsplan

14. Fastställande av budget

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande5. Val av mötesordförande6. Val av mötessekreterare7. Val av två justerare och två rösträknare8. Verksamhetsberättelse "se ovan"9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Budgeten för 2008 var 0 kronor. Resultatet för 2008 blev 0 kronor.10. Revisionsberättelse11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen12. Stadgemässiga val12.1 Val av distriktsstyrelse för Ung Pirat norradistriktet 200912.2 Val av distriktsvalberedning för Ung Pirat norradistriktet 200912.3 Val av distriktsrevisorer för Ung Pirat norradistriktet 200913. Fastställande av verksamhetsplan14. Fastställande av budget15. Fastställande av avgifter16. Motioner17. Övriga frågor18. Mötets avslutande

Mötet avslutas

Falathar
2009-02-27, 22:20
ag kommer föreslå att vi antar en ny stadga rakt av. Denna:Stadgar

Ung Pirat norra distriktet1 § Distriktets namn är Ung Pirat norra distriktet.2 § Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar inom ungdomsförbundet Ung Pirat.3 § Distriktets syfte är att inom sitt regionala upptagningsområde verka i enlighet med förbundet Ung Pirats syfte.4 § Distriktet är en ideell organisation.5 § Distriktet är religiöst obundet.6 § Distriktets säte är Umeå kommun7 § Distriktets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.8 § Distriktets medlemmar utgörs av samtliga lokalavdelningar som är anslutna till Ung Pirat och som har sittsäte i följande upptagningsområde:

- Norrbottens län

- Västerbottens län

- Jämtlands län

- Västernorrlands län

- Gävleborgs län

- Dalarnas län9 § Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från medlemmarna. Eventuell avgift bestäms av distriktsårsmötet.10 § Bidrag erhållna från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det länet.11 § För distriktet och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.Lokalavdelningar

10 § Var lokalavdelning sätter själv sin eventuella medlemsavgift för sina medlemmar.11 § Var lokalavdelning skall hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från lokalavdelningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet.12 § Lokalavdelningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.Styrelsen

13 § Styrelsen utses av distriktskongressen. Styrelsen består av distriktets ordförande och kassör samt mellan fem och tio valda ledamöter.14 § Valbar till styrelsen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat.15 § Styrelsen tillträder direkt efter avslutad distriktskongress. Styrelsen verkställer distriktkongressens beslut och handhar distriktets löpande verksamhet mellan distriktskongresser.16 § Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas senast en vecka före mötet.17 § Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör slumpen.18 § Styrelsen utser två personer att var för sig teckna distriktets firma.Revisorer

19 § Två revisorer samt personliga ersättare till dessa utses av distriktskongressen. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.20 § Valbar till revisor samt personlig ersättare är myndig person bosatt i Sverige. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller distriktets valberedning är ej valbar till revisor eller personlig ersättare.21 § Revisionsberättelse skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktskongressen.

Valberedningen22 § Valberedningen utses av distriktsskongressen. Valberedningen består av sammankallande, vice

sammankallande samt tre övriga ledamöter.23 § Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen.24 § Valberedningens förslag skall finnas styrelsen tillhanda senast tre veckor innan distriktskongressen.25 § Valbar till valberedningen är person skriven eller bosatt inom distriktet som är medlem i förbundet Ung Pirat. Person som ingår i distriktsstyrelsen eller har uppdrag som revisor eller personlig ersättare till revisor i distriktet är ej valbar till valberedningen.Kommunsamordnare

26 § Distriksstyrelsen utser vid behov en samordnare för var kommun som ingår i distriktets geografiska område.27 § Kommunsamordnaren fungerar som en kontaktperson för Ung Pirat i den aktuella kommunen28 § Kommunsamordnaren har till uppgift att hjälpa lokalavdelningar att samordna aktiviteter mellan olika lokalavdelningar i kommunen.Distriktskongressen

29 § Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

30 § Kongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.31 § Vid distriktskongressen har medlemmar i lokalavdelningar, distriktsstyrelsen, revisorerna och

valberedningen samt förbundet Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.32 § Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två ombud.33 § Endast ombud som kan visa att de utsetts att föra lokalavdelnings talan har rösträtt vid distriktskongressen.Var närvarande ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.34 § Mötet är beslutsmässigt om kallelse sänts till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet.

Möteshandlingarna skall ha sänts till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet.35 § Inför distriktskongressen har lokalavdelningar och dess medlemmar samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktskongressen.36 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet för att antas.37 § Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktskongressen:

- Mötets öppnande

- Mötets behörighet

- Fastställande av röstlängd

- Fastställande av dagordning

- Val av mötesordförande

- Val av mötessekreterare

- Val av två justeringsmän och två rösträknare

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

- Revisionsberättelse

- Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

- Stadgemässiga val

- Fastställande av verksamhetsplan

- Fastställande av budget

- Motioner

- Övriga frågor

- Mötets avslutandeExtra distriktskongress

38 § Extra distriktskongress ska utlysas om styrelsen, revisorerna, Ung pirats förbundsstyrelse eller minst en femtedel, dock minst fem, av distriktets lokalavdelningar kräver det. Extra distriktskongress skall aldrig hållas närmare än en månad från ordinarie distriktskongress.39 § Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet.40 § Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annorlunda. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slumpen.Stadgetolkning och stadgeändring

41 § Vid oklarhet rörande dessa stadgars betydelse gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktskongress.42 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på ordinarie distriktskongress, eller med enhällighet på extra distriktskongress43 § Stadgeändring får endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen eller om en enhällig distriktskongress väljer att uppta ärendet. På extra distriktskongress får stadgeändring endast ske om den uttryckligen angivits i kallelse.44 § Vid ändring av paragraf som rör konstituerande stadgar ( § 1-11), stadgetolkning och stadgeändring (§ 41-44) eller upplösning (§ 45-48) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktskongresser.Upplösning

45 § Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktskongress och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktskongressen. Att frågan om distriktets upplösning ska behandlas skall uttryckligen anges i kallelsen till distriktskongressen.46 § Distriktet kan inte upplösas så länge minst fyra ombud motsätter sig upplösningen.47 § Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet Ung Pirat.48 § Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.

Falathar
2009-03-03, 22:20
Verksamhetsplan 2009!distriktet ska verka för att i de delar av distriktet så är möjligt ansöka om landstingsbidragdistriket ska verka för att fler lokalavdelningar inom distriktet bildasdistriktet ska verka mot att vara en öppen organisation där lokalavdelningarnas medlemmar har insyn i verksamheten och kan påverka distriktsorgansationendistriktet ska verka för att kommunikationen mellan distriktet och lokalavdelningar ska vara enkelt och tillgängligt

fler förslag eller är nått av nuvarande förslag dåligt?

Falathar
2009-03-09, 17:31
ekonomisk berättelse