handdator

Visa fullständig version : 2009-03-07: Årsmöte 7-8 mars 2009


Mårten Fjällström
2009-03-21, 09:50
Protokollet är nu klart.Eftersom det var ett rätt avancerat möte har jag dragit ihop trådar så att det är ett beslutsprotokoll där det slutgiltiga beslutet i varje fråga framgår i ordning från det att beslutet fattades (pollen stängdes), på så sätt hamnar punkterna inte i nummerordning men i den ordning som speglar att ordningsfrågorna påverkade mötet. För den som vill läsa alla detaljer finns ju själva årsmötesforumet.Justerare, läs igenom det noggrant och hitta eventuella felaktigheter innan ni justerar, det var ett knepigt protokoll.Bifogar det i odt och klipper in det nedan:[HR]Protokoll ? Piratpartiets årsmöte 7-8 mars 2009Mötet ägde rum på Piratpartiets forum - http://forum.piratpartiet.se/Forum358-1.aspx01 Mötets öppnande

Rick Falkvinge förklarade mötet öppnat 09:04:2802 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

(Denna punkt finns med huvudsakligen för att den ska finnas med i stadgarna. Diskussioner från tidigare årsmöten visar varör den inte är tillämplig -- kortfattat; det går utmärkt att komma och gå från ett sådant här möte.)03&04 Val av mötesfunktionärer

Mötet valde följande mötesfunktionärer med 44 röster för och 2 som avstod.

Administratör - Rick Falkvinge

Sekreterare - Mårten Fjällström

Justerare - Daniel Gustafsson och Henry Rouhivuori05&08 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 57-1, 5 avstående, att ta den modifierade dagordningen som innehöll punkten "verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet06&09 Frågan om mötets behöriga utlysning

Årsmötet fann sig enhälliga med röstsiffrorna 60-0 som behörigt utlyst.07. Ordningsfråga om ajournering till 15:00

Årsmötet beslöt med 33-9, 9 avstående, att inte ajournera sig.10. Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt med röstsiffrorna 61-1, 4 avstående, att bordlägga frågorna till ett senare extra årsmöte.11-15. Motion 9

Årsmötet beslöt med röstsiffrorna 77-4, tre avstående, att bifalla motion 09 med Björn Feltens ändringsyrkande. Samt justerade detta resultat omedelbart.Samt att bifalla tilläggsyrkandet med röstsifforna 33+25 = 58 mot 5. Sju avstående.17. Ordningsfråga om att riva upp, göra om punkt 13 och 14

Årsmötet beslöt med med röstsiffrorna 18 mot 17 valt att inte bifalla ordningsfrågan. 12 avstod.18. Ordningsfråga om voteringsordning

Årsmötet tog ställning till ?Ska årsmötet i fortsättningen skall behandla ändringar och tillägg till motioner först, för att först därefter ställa det framvaskade förslaget mot avslag?? och med röstsiffrorna 53 mot 1, och 6 avstående, biföll yrkandet.19. Ordningsfråga om stadgetolkning

Årsmötet tog ställning till ?Kan detta årsmöte, så länge § 10 föreskriver att styrelseledamöter väljs på två år, välja ledamöter på längre tid än så i avvaktan på ett väntat, men ej ännu genomfört, beslut om ändring av denna bestämmelse i § 10?? och avslog detta med röstsiffrorna 32 mot 26. Sju avstod.21. Ordningsfråga om styrelseval

Årsmötet tog ställning till ?Ska årsmötet välja styrelse nu på det som nuvarande §10 tillåter, alltså ordförande på ett år och ledamöter på (max) två år, med tillägget att mandattiden automatiskt förlängs till de i förslagen skrivna tiderna om en andra läsning av motion 9, rörande §10 går igenom?? och biföll detta med med röstsiffrorna 60-6, sju avstående.Se även reservation 5.16&20 Val av styrelse

Årsmötet hade två förslag att ta ställning till, valberedningens förslag och Anders Hedbergs förslag. Årsmötet valde med röstsiffrorna 61 mot 42 valberedningens förslag till styrelse. Tre avstod från att rösta.Notera att de mandattider, som överskrider de tillåtna enligt §10 (ett år för ordföranden, två för ledamöter), endast tar effekt vid ett senare godkännande i andra läsning av ändringen av §10. Idag väljer vi alltså ordförande på max ett år, och ledamöter på max två. Om vi vid nästa möte väljer att godkänna ändringen av §10, så ökas mandattiderna med automatik till det som valberedningen föreslog som mandattider.22. Ordningsfråga om ordningsfrågor

Årsmötet tog ställning till ?Ska vi riva upp resultatet av, och göra om, ordningsfrågor 17, 18 och 19?? och beslöt att avslå detta med röstsiffrorna 39-20. Nio avstod.23. Ordningsfråga om ajournering

Årsmötet beslöt med röstsiffrorna 36 mot 17 att inte ajournera sig. 13 avstod.28. Ordningsfråga om ajournering till 2100

Årsmötet beslöt att avslå ordningsfrågan med röstsiffrorna 24-15. Fem avstod från att rösta.29. Ordningsfråga om att göra om punkt 20

Årsmötet beslöt avslå ordningsfrågan med röstsiffrorna 36-9, med två som avstod.32. Ordningsfråga om diskussionslåsning

Årsmötet tog ställning till ?Ska diskussionstrådar låsas under voteringar, särskilt ordningsfrågevoteringar?? och beslöt att bifalla ordningsfrågan med röstsiffrorna 26-13 (6).33. Ordningsfråga om ordningsfrågor

Årsmötet tog ställning till ?Ska årsmötet skjuta på alla ordningsfrågor, som väcks mellan 1800 och 1000, till söndag 1000? ? och beslöt att bifalla ordningsfrågan med röstsifforna 38-1 (2).24&41 Motion 1

Årsmötet beslöt med 108-6 (4) att avslå motionen.25&42 Motion 2

Årsmötet beslöt med 114-4 (0) att avslå motionen.26&43 Motion 3

Årsmötet beslöt med 79-26 (8) att bifalla det sammanjämkande yrkandet.27&44&45&58 Motion 4

Med ändringar hade årsmötet att ta ställning till att ändra principprogrammet enligt följande, ändringar markerade:?

Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

?Årsmötet biföll denna skrivning med 78-20 (4)30&46 Motion 5

Årsmötet beslöt med 82-11 (16) avslå motionen.57 Ordningsfråga om voteringsordning för motion 6

Årsmötet tog ställning till ?En ordningsfråga har inkommit om att friställa ändringsyrkanden 5 och 6 och ställa dem var för sig mot varandra mot avslag, och fortsätta att låta ändringsyrkanden 1..4 stå mot huvudmotionen. Bifalls ordningsfrågan??och beslöt att avslå ordningsfrågan med röstsifforna 34-17 (12).31&47&59 Motion 6

Med ändringar hade årsmötet att ta ställning till att ?årsmötet slår fast att Rick förtjänar en skälig retroaktiv ersättning för det arbetet han utfört med piratpartiet sedan starten 2006, utan att för stunden specificera något exakt belopp för den ersättningen.? och biföll detta med 61-26 (11).34&48&60 Motion 7

Med ändringar hade årsmötet att ta ställning till följande lydelse på §20 i stadgan:?

Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.

?Årsmötet biföll denna i en första läsning med 70-13 (10).35&49&50 Ordningsfråga med anledning av tillbakadragen motion 08

Årsmötet tog ställning till ?att årsmötet inte godkänner att formuleringar i motioner inskränker medlemsmötes eller årsmötes möjligheter att förändra eller göra tillägg till motionens innehåll? och biföll denna med 69-11 (17). Samt ?att betydelsen atomär, så som beskrivits i motion 08, inte ska anses tillhöra partiets mötespraxis.? Bifall 68-9 (17).36 Motion 10

Motionären drog tillbaka sina yrkanden. Ingen annan lyfte dem.37&51&52&53&61 Motion 11

Årsmötet hade med ändringar att ta ställning till ?att Piratpartiet beslutar att framöver uppmana alla som genom att ställa upp i val å partiets vägnar ges politiska uppdrag där de erhåller lön och/eller arvoden att donera 10% av beloppen i present till partiet, samt att motionen skall endast gälla fram till den dag då styrelsen förklarar partiet ekonomiskt självförsörjande.? Årsmötet avslog detta med 33-57 (6).38&54 Medlemsavgift

Årsmötet bestämde med 101-7 (5) medlemsavgiften för 2009 till noll kronor.39&55 Budget

Årsmötet beslöt med 34-31 (17) att delegera budgeten till styrelsen.Se även protokollsnotering 1, reservation 3 och reservation 440&56 Verksamhetsplan

Årsmötet beslöt med 34-24 (12) att att bordlägga punkten.Se även protokollsnotering 262. Ordningsfråga om reservationer

Årsmötet tog ställning till ?att årsmötet 2009 föreslår som ny praxis för årsmöten att en reservationstråd öppnas först efter alla voteringar är slut, och uppmanar alla reservationer att inkomma dit först efter avslutad voternig.? och biföll denna med 44-9 (4).97. Reservationer, protester etc

Ett antal reservationer och protokollsnoteringar inkom. Citerade här i sin helhet med undertecknare och noterade i det löpande protokollet. Samtliga protokollsnoteringar och reservationer har numrerats efter gemensamt löpnummer för underlätta exakt identifiering. De är också samtliga kopierade från forumet, även om sekreteraren har tagit sig rätten att genomföra redaktionella ändringar (felstavningar, radbrytningar etc).Protokollsnotering 1:

Jag vill få det noterat i protokollet att jag protesterar mot årsmötets beslut att delegera budgeten till styrelsen. Jag tycker att det maktöverlämnandet är ledsamt och odemokratiskt, speciellt mot bakgrund av att delegeringen sker på grund av att den avgående styrelsen lämnat ett dåligt underlag för årsmötets beslut.Amelia Andersdotter

Jens AytonProtokollsnotering 2:

Jag vill få det infört i protokollet att jag protestar mot att styrelsen varit så slarviga i utövandet av sitt uppdrag att verksamhetsplanen inte är färdigsammanställd.Amelia Andersdotter

Daniel Andersson

Per von Zweigbergk

Jens AytonReservation 3:

Budgeten är ett mål som styrelsen skall sträva efter och det kan naturligtvis förekomma situationer där styrelsen inser att målet inte kan uppnås då ska styrelsen självklart vidta åtgärder dom tycker är lämpliga, det är dock mycket olämpligt att ett årsmöte går så långt att man låter styrelsen helt självständigt sätta och ändra en budget.Henrik Enblom

Per von Zweigbergk

Jens Ayton

Daniel Svensson

Jon Severinsson

Andreas Bjärnemalm

Johan Niklasson

Björn Felten med tilläggsmotiveringen ?att beslutet är fullständigt stadgevidrigt taget?

Klara Tovhult som också instämmer med Feltens tilläggsmotiveringReservation 4:

Jag vill reservera mig mot beslutet "55. Fråga om delegering av budget",

http://forum.piratpartiet.se/Topic134677-379-1.aspx.(1)] Det framgår av våra stadgar att en budgetplan ska läggas fram för beslut på årsmötet. Att delegera hela budgeten till styrelsen anser jag därför vara ett brott mot både stadgarnas mening och syfte.(2) Det finns ett betydande demokratiskt problem att årsmötet tar beslut om verksamhetsplan men inte om ens en övergripande budget. Detta ger ett för stort mandat till styrelsen och försvårar ansvarsutkrävandet vid nästa årsmöte. Att jag vill ha ett fungerande ansvarsutkrävande har inget att göra med mitt förtroende för styrelsen, som är högt, utan snarare med att jag vill bevara medlemmarnas inflytande som högsta beslutande makt i partiet.Simon Rosenqvist

Mikael Holm

Amelia Andersdotter

Leo ErlandssonReservation 5:

Jag reserverar mig mot den del av beslutet under punkt 21, ordningsfråga om styrelseval, som lyder:"med tillägget att mandattiden automatiskt förlängs till de i förslagen skrivna tiderna om en andra läsning av motion 9, rörande §10 går igenom"Anledningen till reservationen är att detta årsmöte, 2009, inte har rätt att förrätta val av ledamöter till styrelsen för verksamhetsåret 2011, så länge stadgans § 10 ännu bara medger val av styrelseledamöter på två år. På motsvarande sätt gäller att ordförande ännu inte kan väljas för verksamhetsåret 2010. Därmed kan inte heller redan valda ledamöters mandattid förlängas med automatik till följd av en väntad, men ännu ej genomförd stadgeändring. När stadgeändringen träder i kraft uppstår framtida vakanser i styrelsen, som dock omedelbart vid ikraftträdandet kan besättas genom fyllnadsval.Denna reservation innefattar inte resultatet av själva styrelsevalet under punkt 20, utan endast tolkningen av det beträffande den automatiska förlängningen.Anders Andersson63 Mötet stängs

Mötet avslutades klockan 13:04:00 av Rick Falkvinge som tackade alla som deltagit.

Mårten Fjällström
2009-03-21, 11:45
Glömde visst odt:en.

Jonas Lundqvist
2009-03-21, 12:38
Ska det inte stå vilka som valdes in till styrelsen i protokollet?

Jag undrar även om inte att-satserna till motion 9 och 3 ska stå med så att det framgår vad som beslutades?

Mårten Fjällström
2009-03-21, 13:37
Vettiga synpunkter.Jag klipper in följande som styrelse• Ordförande – Rick Falkvinge – Två år

• Ledamot – Stefan Flod – Vald sedan förra årsmötet på två år

• Ledamot – Christian Engström – Vald sedan förra årsmötet på två år

• Ledamot – Sofia Dahlgren – Tre år

• Ledamot – Mårten Fjällström – Tre år

• Ledamot – Mikael Nilsson – Två år

• Ledamot – Rickard Olsson – Tre år

• Ledamot – Anna Svensson – Tre år

• Ledamot – Klara Tovhult – Två år

• Ledamot – Anna Troberg – Två år

• Suppleant – Björn Odlund – Vald sedan förra årsmötet på två åroch det toklånga resultatet på 9... och i motion 3 att ändra en mening i Principprogrammet frånDet förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar

till

Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Mårten Fjällström
2009-03-21, 13:37
Fler synpunkter?

Henry Rouhivuori
2009-03-21, 16:33
Öka tiden för mötets öppnande med en timme.

Den bifogade filen är inte likalydande med texten i forumet.

Henrik Enblom
2009-03-22, 07:56
Så lätt kommer du inte undan Mårten ;)

Jag saknar reservationerna från http://forum.piratpartiet.se/Topic133908-358-1.aspx

Reservationstråden skapades inte förren söndag lunch så det finns kanske fler utspridda

anderserk
2009-05-20, 23:04
hej,kul att läsa om alla ordningsfrågorna här - häftigt vore att länka från protokollet till respektive motionsdiskussioner mm intressanta punkter. Och/eller nämna lite i protokollet vad de handlade om.Anders E

Björn Felten
2009-05-21, 01:31
anderserk (2009-May-21)kul att läsa om alla ordningsfrågorna här - häftigt vore att länka från protokollet till respektive motionsdiskussioner mm intressanta punkter. Och/eller nämna lite i protokollet vad de handlade om.

En klart intressant idé. När vi fått in minst två kandidater i EU-parlamentet, som tjänar 145k per månad netto, så skall vi förhoppningsvis få råd med en heltidsanställd sekreterarassistent som kan fixa sådant. Under förutsättning naturligtvis att de inte gör en Gahrton och snor åt sig alla kulorna själva när de väl blivit valda... :)

Mårten Fjällström
2009-07-08, 21:01
Nu har jag inkorporerat de ändringar som uppmärksammades i den här tråden och gått igenom samtliga beslutstrådar och där inte hittat fler reservationer än i den tråd som påpekats här (det var nära i ett fall, men han drog tillbaka det). Nya protokollet är attachat.Justerarna blir strax pm:ade. En detalj är att en nyupptäckt reservation är av en person underskriven med forumhandle. Eftersom jag inte hittade personens namn i handle eller signatur, personen är pm:ad med fråga om forumhandle eller namn föredras, jag noterar om det blir en uppdatering på grund av det.Som Henry påpekade var inte versionerna identiska, för att undvika det igen är det alltså den här odt:en som är det riktiga protokollet som justeras och om inga fler felaktigheter upptäcks gör jag efter justering en läsbar forumversion och postar nedan. Det blir alltså en avskrift av protokollet.

Mårten Fjällström
2009-07-08, 21:08
Länkar till allt vore tokcoolt, men om årsmötena är av den här längden så vore någon slags protokollsbot som iaf skapar ett ramverk av länkar bra.Hela mötet finns annars här: http://forum.piratpartiet.se/Forum358-1.aspx notera att diskussionstråden för ordningsfrågor ligger i slutet.(Och när jag ändå just läst igenom allt noterar jag att det extra årsmötet har två bordlagda ärenden: verksamhetsberättelse med därtill följande punkter (revisorsberättelse och ansvarsfrihet) samt verksamhetsplan. Dessutom finns det de två bortglömda frågorna som missades i trådmakeriet nämligen val av revisorer och val av valberedning.)

Henry Rouhivuori
2009-07-09, 07:51
Fick leta lite angående reservation 6 och 7 då det inte framgår av texten exakt vad dessa reservationer avser.Det är de som skrivit reservationerna som är otydliga.

Henry Rouhivuori
2009-08-10, 18:15
Det verkar onödigt att föra protokoll över årsmöten som hålls på forumet.Om ingen blir vald till mötessekreterare, det var nära detta årsmötet, så bör inte det stoppa årsmöten i framtiden.

Det är väl bara böckerna som en auktoriserad revisor måste kolla om partiet söker statligt partistöd.

agnesson
2009-08-10, 22:39
Henry Rouhivuori (2009-Aug-10)Det verkar onödigt att föra protokoll över årsmöten som hålls på forumet.Vad händer den dagen då vi byter forummjukvara och kanske inte kan migrera alla gamla poster? Självklart ska det finnas ett ordentligt protokoll som kan arkiveras till 70 år efter partiets upplösande.

Mårten Fjällström
2009-09-01, 10:34

Henry Rouhivuori
2009-09-01, 13:51
justeras

Mårten Fjällström
2009-09-01, 18:57
Tack, föredömligt tydligt.

Daniel Gustafsson
2009-09-07, 14:11
justeras