handdator

Visa fullständig version : Bidrag från ungdomsstyrelsen


Mab
2006-04-25, 06:29
När det gäller finansiering av Piratpartiet undrar jag om det har diskuterats att söka bidrag från Ungdomsstyrelsen? Även om det inte kan generera några pengar i år (med största sannolikhet inte heller nästa år) är det ju en inkomstkälla som på sikt kan skapa en stabil och kontinuelig inkomst för partiet.

De kriterier som gäller för statsbidrag till ungdomsorganisationer är följande (taget från ungdomsstyrelsens hemsida):

1. Organisationen ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt
Med en öppen sammanslutning menas att organisationen är till för alla som ansluter sig till föreningens stadgar. Med att medlemskapet är frivilligt menas att det måste vara fritt för personer att beviljas inträde i och utträde ur organisationen. Individen måste också själv ha ansökt om medlemskap i organisationen.

Detta torde inte innebära några problem för oss.

2. Organisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer
Med en självständig ungdomsorganisation avses en organisation där medlemmarna själva har inflytande över och styr organisationens verksamhet och ekonomi.
Med en demokratiskt uppbyggd ungdomsorganisation avses en sådan organisation där medlemmarna har stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens beslut direkt, eller via valda ombud. Med att bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer menas att bedriva en verksamhet som inte strider mot tanken om alla människors lika värde. Rösträtten, yttrandefriheten och likheten inför lagen är några av demokratins viktigaste beståndsdelar. Demokrati kräver också att folkets vilja respekteras och att majoritetsbeslut följs.


Även detta är ju ganska självklart för ett politiskt parti i ett demokratiskt system.

3. Organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal
Ungdomsmedlemmarna är de medlemmar som är i åldrarna 7–25 år.


Här är jag mer osäker om vi uppfyller kriteriet för bidrag, även om det inte skulle förvåna mig ommer än 60% av våra medlemmar är under 25.Någon mer insatt kan säkert ta fram statistik på hur stor del av vår medlemskår som är 25 år eller yngre. Men om vi inte uppfyller kriteriet, eller upplever att det finns en klar risk att ett ökat medlemsantal skulle leda till att vi landar under 60% gränsen har vi ju alltid möjligheten att göra som de etablerade partierna och dela upp oss i ett moderparti och en ungdomsorganisation som är knuten till moderpartiet så att vi fortfarande kan komma åt bidraget.

Det tål att påpekas att det är detta tredje kriterium som avgör huruvida en organisation är att betrakta osm en ungdomsorganisation eller ej, det är med andra ord inte nödvändigt att organisationens syfte på något sätt kretsar kring ungdomar så länge organisationens medlemskår består av ungdomar.Vill någon sevilka olika organisationer som i dagsläget får bidrag (och hur stora dessa bidragär) kan nikolla inföljande länk: http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidrag_2006.pdf

För att se vilka olika typer av bidrag som kan sökas från ungdomsstyrelsen och hur dessa söks kan ni kolla in följande länk: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,4528,00.html

Anders Häggström
2006-09-10, 02:18
Jag vet att detta är långt efter, men här är i alla fall en snabblänk till medlemsstatistiken: http://www2.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik