handdator

Visa fullständig version : Underlag till styrelsemöte 10 augusti 2009


Mikael Nilsson
2009-08-04, 22:03
Detta är ärendelistan som skickats ut av styrelseordföranden i kallelsen till nästa styrelsemöte, ett telefonmöte som äger rum den 10 augusti 2009.Primär ärendelistaDessa är de ärenden som vi, för organisationens tidslinjer, bör hinna med under styrelsemötet.

Detaljerat underlag följer på kommande sidor.

1. BudgetrevideringOrdföranden och kassören har gemensamt gått igenom ekonomin. Vi visste alla att vi skulle vara i

ett annat läge efter valet, men inte exakt hur. Ordföranden och kassören föreslår att budgeten ändras

så att:? En partisekreterare anställs på halvtid i den operativa organisationen (kompletterar den

befintliga väntade halvtiden från Bryssel, så att vi har en partisekreterare på heltid). Detta

kostar 300k på årsbasis, alltså 100k under tiden september-december.? Vi har fått tillbaka pengarna för valsedlarna i EU-valet, och därtill har våra inkomster ökat.? 30k allokeras för ett socialt event så att funktionärer och aktivister kan träffas. Övriga

kostnader för eventet får deltagarfinansieras.? Posten ?Aktivistinitiativ? sänks med 125k, då dessa inte dragit iväg så mycket som befarat.? 50k allokeras till ett sekretariat för resten av året. Vi börjar få administrativa kostnader.? 125k fonderas till riksdagsvalåret 2010.? Kampanjbudgeten är ordentligt spräckt. Denna höjs så att vi har drygt 50k kvar i

kampanjpengar 2009 för blandade events under hösten-vintern.

2. Kommunala valStyrelsen behöver formellt besluta huruvida Piratpartiet ska ställa upp i kommunala val.

Det finns många för- och nackdelar att ta hänsyn till vad gäller kommunala val. Se kommande sidor

för underlag. Det finns inget färdigt yrkande i detta dokument, utan resterande diskussion som

leder fram till yrkanden behöver ske på styrelsen@piratpartiet.se de kommande dagarna.

3. Riksdagsvalsedlars utformningDet börjar bli diskussioner om hur riksdagsvalsedlarna ska tas fram, och eftersom många valsedlar

ska tas fram och relativt snart, så behöver styrelsen visa ledarskap i frågan.

Vi har erfarenheter från 2006 och 2009.2006 höll vi ett provval med fri kandidering bland alla medlemmar, där styrelsen sedan fastställde

resultatet utifrån provvalet, och konstruerade ett tjugotal olika lokala valsedlar där de tio första

namnen var gemensamma på alla valsedlar.2009 utsåg ledningen en valberedning som lade fram ett take-it-or-leave-it-förslag på en färdig lista

för medlemmarna.Jag filosoferar kring erfarenheter från detta, och lägger fram ett förslag på hur jag tycker vi bör göra

2010, på underlagssidorna.Sekundär ärendelista

Detta är ärenden som varit bordlagda från tidigare möte, och/eller där det finns skäl att bedöma att

vi inte hinner fatta beslut ? åtminstone inte på alla ? under dagens telefonmöte.

4. ArbetsgruppFrågan om komposition, uppgifter och befogenheter hos den i stadgarna möjliggjorda

arbetsgruppen som assisterar partiledaren i den operativa organisationen.

Frågan är inte beredd.Beslutsunderlag - BUDGETREVIDERINGhttp://forum.piratpartiet.se/Attachment2624.aspxKommentarer till förslaget:1. Inkomsterna ökar. Vår Guldpirat ligger stabilt över 100k per månad, och projicerade

inkomster för året justeras därför upp.2. Aktivistinitiativ reduceras. Vi tog i ordentligt före valet för att ha täckning för allt kul som

aktivister skulle komma att hitta på, men det visar sig att behovet inte var så stort som vi

räknat med.3. 30k allokeras till ett nytt rikstäckande socialt event. Aktivister och funktionärer i orgen har

inte träffat varandra. Övrig finansiering får komma från deltagaravgifter.4. Kampanjer på riksnivå justeras upp. Vi brände ordentligt med stålar på valkampanjen, och

rätt så ? det var precis vad vi skulle göra. Men det är ändå bra att kunna driva kampanjer

under årets sista del också.5. 50k allokeras till ett sekretariat. Detta är primärt för en virtuell telefonväxel under året ? att

det ser ut utåt som om partiledningen arbetar i ett kansli, medan alla i själva verket har

mobiltelefoner. ?Ja, då ska du prata med partisekreteraren, jag kopplar dig? låter mycket

bättre än ?ring det här numret i stället, öh, jag ska leta upp det, förresten det finns på

webbsidan?, nu när vi är ett etablerat parti. Telefonsvar, svarsnavigering, svarsgrupper,

telefonjour, etc. Anledningen till kostnaden är att vi då skulle få förse partiledningen med

mobiltelefonabbonemang från Tele2 som tillhandahåller den virtuella växeln, enligt samma

deal som gäller i IT-branschen: ?vi betalar hela din räkning och frågar inte om privata

samtal i utbyte mot att du finns tillgänglig utanför normala tider?. Vi har räknat på tusen

kronor i teleräkning per person i partiledningen och månad från och med september, vilket

är mycket högt, men då ska också hyran för den virtuella växeln beaktas, vilken är okänd i

dagsläget.6. 100k allokeras till en halv partisekretariattjänst. Detta är baserat på bruttolönen 35k/månad

för tiden september till december.7. Budgeten för valsedlar reduceras eftersom vi får tillbaka pengarna från Valia. Kvar återstår

25k för blandad valsedelsfrakt.8. 125k fonderas mot valåret 2010.Beslutsunderlag ? KOMMUNALA VALOrganisationsgruppens diskussioner finns påhttp://redhog.org/temp/pp-stadgar/index.php/20090623:_Om_kommun-_och_landstingsval

http://redhog.org/temp/pp-stadgar/index.php/Dagsl%C3%A4ge_lokala_orgBeslutsunderlag ? RIKSDAGSLISTORVi har erfarenhet av att ta fram valsedlar från två tidigare val. Det har börjat diskuteras och skena

iväg idéer åt alla håll om hur riksdagslistorna 2010 ska tas fram, och det finns ett behov av att

styrelsen tar ledarskapet i frågan.Jag försöker sammanfatta våra tidigare erfarenheter:2006 lärde vi oss många saker. Då var visserligen ett av våra största problem att få in pengar till att

trycka valsedlar över huvud taget, så att vi försökte oss på tricket med en kandidatavgift på 300

kronor från 350 kandidater (vi fick ihop 150), men vi gjorde många rätt också. Kombinationen av

10 centrala, gemensamma namn över alla listor i kombination med lokala namn på lokala listor

gjorde att vi dels kunde marknadsföra kända kandidater, dels att vi fick lokalpress i precis hela

landet på de lokala kandidaterna. Som metod att ta fram listorna använde vi fri kandidering,

medlemsomröstning i provval, och styrelsen fastställde provvalsresultatet (då utan ändringar).Själva omröstningen var en av de mest medlemsengagerande processer jag sett i partiet.

2009 provade vi en annan modell med en hårt styrd valberedning som utsågs av ledningen (inte

styrelsen), och medlemmarna presenterades inför valet att acceptera en färdig lista eller att inte ha

någon lista alls till EU-valet. Även om listan blev bra, så har jag hört mycket ? berättigad, i mina

öron ? kritik efteråt om hur den togs fram, framförallt i termer av demokratiskt underskott, då det i

praktiken blev en självutnämnd grupp aktivister som bestämde vilka som åker till Bryssel.Så för att sammanfatta:http://forum.piratpartiet.se/Attachment2625.aspxMed detta i bagaget vill jag, efter att ha pratat med ett flertal om ämnet, föreslå följande process för

att sätta valsedlarna 2010:1. 2010 kommer medlemsengagemanget kring valsedlarna och deras kandidater att vara

viktigare än någonsin. Jag yrkar därför på en provvalsprocedur med fri kandidering där

styrelsen fastställer resultatet utifrån provvalets resultat som bas.2. Fem listor används, en för varje distrikt. Att ha en lista per valkrets vore överambitiöst i

dagsläget eftersom vi inte behöver kandidater i kvantitet 2010 för att finansiera valsedlar på

samma sätt som 2006.3. 10 centrala namn gemensamma över alla listor, 12 lokala. Detta gör 70 kandidater totalt,

20% av riksdagens antal stolar sammanlagt.4. De som ställer upp som kandidater behöver också accepteras att granskas av svärmen. Vi vet

att vi kan hitta mer än vad granskande journalister kan, och snabbare.5. Varje person som är medlem vid ett visst datum, förslagsvis det datum då proceduren

bestäms, kan kandidera. Fri kandidering.6. Omröstningen går till så att alla som är medlemmar får sätta ihop sin helt egen lista på upp

till 22 namn, eventuellt även ett par namn (1-5) som man inte vill ha på slutlistan. Detta

görs genom nya funktioner som är på väg i PirateWeb.7. Rösterna (som alltså var för sig utgör kompletta, egna listor, som var för sig spänner över

hela landet) vägs ihop till fem sammanlagda resultat med hjälp av

Condorcetröstningsräkning eller annan välansedd hellisteberäkning (anm: MP använder

Condorcet). De tio bästa resultaten över hela omröstningen blir de tio gemensamma namnen

på plats 1-10 på alla fem valsedlar. De tolv bästa resultaten därefter, per distrikt, hamnar på

platser 11-22 i provvalets resultat i de fem respektive distriktslistorna.8. Styrelsen kan ändra provvalslistornas resultat innan fastställande. Om styrelsen väcker

ärende om att att höja positionen på en styrelsemedlem över provvalets resultat, så får den

styrelsemedlemmen inte delta i hanteringen av det ärendet. Troligare är dock att styrelsen

behöver ta bort kandidater där svärmen har hittat saker som skulle riskera organisationen om

de granskades av journalister.9. Ifall styrelsen vet med sig från början att listan kommer att ändras för att se ut på vissa sätt,

t.ex. ha en könsfördelning inom 40-60, så bör detta programmeras in redan i processen för

provvalet, så att alla kandiderande och röstande känner spelreglerna i förväg. Styrelsens

fastställande bör vara så likt provvalsresultatet som möjligt.10. För att få upp valdeltagandet i provvalet, även om just detta är en operativ detalj, bör vi

ordna någon form av internkonkurrens, till exempel att den kommun eller valkrets som har

högst valdeltagande i provvalet får ett fint pris. Styrelsen bör rekommendera ledningen att

skapa internkonkurrens och andra åtgärder som höjer valdeltagandet.Det är också värt att notera, att med detta schema, så om en kandidat passerar krysspärren på en

valsedel, så kommer den personen in i riksdagen (det går att anta att en person som passerar spärren

i en av valkretsarna i ett distrikt gör det även i övriga valkretsar i samma distrikt, om det inte är med

mycket liten marginal). Det finns alltså gott om motivation att arbeta i personvalskampanjer.Mina egna noteringar kommer i inlägg nedan.

Mikael Nilsson
2009-08-04, 22:29
Utöver ovanstående så finns det ett par frågor som har diskuterats:* Förtydligande av villkoren för lönetillägget till partiledaren. Mitt förslag finns här:http://forum.piratpartiet.se/FindPost167284.aspx* Beslutet gäller under villkoret att CE anställer Rick på heltid för "runt" 3400 Euro. Partiet har inte råd att betala 45000 ur egen kassa, så om detta antagande ändras kommer beslutet inte att vara giltigt utan ett nytt beslut krävas.

* Det gäller inte retroaktivt, och är heller inte att betrakta som "skälig ersättning" enligt årsmötets beslut, och inte heller säger det något om en eventuell nivå på en sådan "skälig ersättning" när den frågan kommer upp i framtiden. Det är en lönenivå, inget annat.

* Det upphör att ha någon verkan om Ricks lön skulle uppgå till mer än 45.000 kr, tex om han skulle hamna i riksdagen. Det blir inte, baserat på detta beslut, några 99.000 kr om Rick hamnar i riksdagen. Överhuvudtaget skulle jag vilja sätta en bortre gräns på beslutet så att det gäller längst tills Rick slutar hos CE eller tills riksdagsvalet, vilket som nu inträffar först.* Anna Troberg vill lägga fram ett förslag om arbetsgrupp för öppenhet och transparens:http://forum.piratpartiet.se/Topic166287-485-1.aspx* Det finns ett förslag om talespersoner för olika ämnenhttp://forum.piratpartiet.se/Topic160082-485-1.aspx* Jag vill själv lägga fram ett förslag om att helt öppna upp forum mm som nu är läsbara endast för medlemmar. Poängen är att medlemskap är en relativt meningslös term om man ser till läsbarhet. Det skulle bland annat innebära att det här forumet blev läsbart för alla. Man kan fortfarande kräva medlemskap för att posta, dock.

Henry Rouhivuori
2009-08-04, 23:20
Mikael Nilsson (2009-Aug-04)

* Förtydligande av villkoren för lönetillägget till partiledaren. Mitt förslag finns här:http://forum.piratpartiet.se/FindPost167284.aspx* Beslutet gäller under villkoret att CE anställer Rick på heltid för "runt" 3400 Euro. Partiet har inte råd att betala 45000 ur egen kassa, så om detta antagande ändras kommer beslutet inte att vara giltigt utan ett nytt beslut krävas.* Det gäller inte retroaktivt, och är heller inte att betrakta som "skälig ersättning" enligt årsmötets beslut, och inte heller säger det något om en eventuell nivå på en sådan "skälig ersättning" när den frågan kommer upp i framtiden. Det är en lönenivå, inget annat.* Det upphör att ha någon verkan om Ricks lön skulle uppgå till mer än 45.000 kr, tex om han skulle hamna i riksdagen. Det blir inte, baserat på detta beslut, några 99.000 kr om Rick hamnar i riksdagen. Överhuvudtaget skulle jag vilja sätta en bortre gräns på beslutet så att det gäller längst tills Rick slutar hos CE eller tills riksdagsvalet, vilket som nu inträffar först.

Ditt resonemang är ologiskt. Om en anställd partiledare skall ha (enligt styrelsebeslut) 45000 kronor i månadslön för sitt arbete som just partiledare, så förändras ju inte arbetsuppgifterna som hör till partiledarrollen vid ett inträde i riksdagen i en sådan riktning att den tjänsten är värd 0 kronor, snarare blir det mer att göra sammanlagt ex.vis som gruppledare för partigruppen i riksdagen förutom riksdagsarbetet.Likadant tänker jag med den retroaktiva ersättning för att ha arbetat som partiledare i tre år. Var inte en partiledarlön 45000 kronor i månaden?För att komma runt detta ditt ologiska resonemang så bör lönen/nivån på 45000 betraktas som personlig för Rick Falkvinge och inte som en partiledarlön inom Piratpartiet.

SimonRosenqvist
2009-08-04, 23:26
Snyggt! Nu börjar vi snacka transparens. :)Angående att öppna upp forumet har vi en moderatorgrupp som maler sådana här frågor nu. När ni har ett beslut så skicka det till oss så implementerar vi.

Mikael Nilsson
2009-08-05, 00:22
Henry Rouhivuori (2009-Aug-04)

Ditt resonemang är ologiskt. Om en anställd partiledare skall ha (enligt styrelsebeslut) 45000 kronor i månadslön för sitt arbete som just partiledare, så förändras ju inte arbetsuppgifterna som hör till partiledarrollen vid ett inträde i riksdagen i en sådan riktning att den tjänsten är värd 0 kronor, snarare blir det mer att göra sammanlagt ex.vis som gruppledare för partigruppen i riksdagen förutom riksdagsarbetet.Tja, med det resonemanget har styrelsen beslutat att en partiledarlön är drygt 10000 kr, eftersom det är den ersättning styrelsen ger. Och att denna nivå bör bestå vid inträde i riksdagen?Att sätta lönenivåer för personer som har flera inkomster för samma arbetsuppgifter är inte en fråga om ren logik, utan i högsta grad en bedömningsfråga. Jag bedömer att Rick kommer att jobba heltid som partiledare för Christian, likväl som i riksdagen. Du bedömer annorlunda. Beslutet är styrelsens, vars uppgift är att väga samman dessa aspekter.Jag tror inte, personligen, att jag kommer att rösta för ett förslag om lönepåslag för partiledaren på 45.000 ovanpå riksdagslönen, om ett sådant förslag skulle komma.Ovanstående är alltså ett försök att förtydliga det beslut som redan är fattat, och min målsättning är att styrelsen ska stå enhälligt bakom detta förtydligande. Därför handlar mitt förslag inte om något annat än om tiden som Rick är anställd av Christian. Situationen i september 2010 får vi ta ställning till då.

Rikard Fröberg
2009-08-05, 19:41
Hoppas inte Ayrin/Klaras förslag på procedur att ta fram listor (som jag och tydligen fler än jag tyckte var ett bra förslag) har glömts bort:http://forum.piratpartiet.se/Topic163579-465-8.aspx#bm166790Är detta färdigdiskuterat och ska köras över/ersättas med Ricks förslag, eller kan beslutet vänta? Nu när vi har börjat med öppenhet och förankring så kanske fler förslag än Ricks ska diskuteras och mätas mot varandra?Stora skillnaden mot Ricks förslag är att det inte ska vara tio gemensamma namn på alla fem distriktslistorna

(men om jag förstod det hela rätt att man kan ha namn från andra distrik på en distriktslista men inte som förstanamn).

JPAnderson
2009-08-05, 20:57
Mikael Nilsson (2009-Aug-05)Henry Rouhivuori (2009-Aug-04)Ditt resonemang är ologiskt. Om en anställd partiledare skall ha (enligt styrelsebeslut) 45000 kronor i månadslön för sitt arbete som just partiledare, så förändras ju inte arbetsuppgifterna som hör till partiledarrollen vid ett inträde i riksdagen i en sådan riktning att den tjänsten är värd 0 kronor, snarare blir det mer att göra sammanlagt ex.vis som gruppledare för partigruppen i riksdagen förutom riksdagsarbetet.

Tja, med det resonemanget har styrelsen beslutat att en partiledarlön är drygt 10000 kr, eftersom det är den ersättning styrelsen ger. Och att denna nivå bör bestå vid inträde i riksdagen?

Att sätta lönenivåer för personer som har flera inkomster för samma arbetsuppgifter är inte en fråga om ren logik, utan i högsta grad en bedömningsfråga. Jag bedömer att Rick kommer att jobba heltid som partiledare för Christian, likväl som i riksdagen. Du bedömer annorlunda. Beslutet är styrelsens, vars uppgift är att väga samman dessa aspekter.

Jag tror inte, personligen, att jag kommer att rösta för ett förslag om lönepåslag för partiledaren på 45.000 ovanpå riksdagslönen, om ett sådant förslag skulle komma.

Ovanstående är alltså ett försök att förtydliga det beslut som redan är fattat, och min målsättning är att styrelsen ska stå enhälligt bakom detta förtydligande. Därför handlar mitt förslag inte om något annat än om tiden som Rick är anställd av Christian. Situationen i september 2010 får vi ta ställning till då.

+1Ja, nu börjar det bli transparens... keep it up :D

• 30k allokeras för ett socialt event så att funktionärer och aktivister kan träffas. Övriga kostnader för eventet får deltagarfinansieras.Intressant... vill gärna veta mer.

klara
2009-08-06, 00:00
Jag föreslår en medlemsomröstning om själva processen med att ta fram riksdagslistorna. Det här är en principiellt viktig fråga och det är därför medlemmarna och inte styrelsen som bör få bestämma. Då får vi ett beslut med förankring i organisationen.

Rikard Fröberg
2009-08-06, 00:38
Ja, låt oss låta medlemmarna rösta. Bra idé. Så slipper vi sitta och gissa vad folk tycker om de olika förslagen på valsedelsmodeller.

Henry Rouhivuori
2009-08-06, 00:41
Jag föreslår följande ifall 10 toppnamn ogillas:Genom PirateWeb sker en omröstning i varje distrikt på så sätt som föreslås i tråden.

Jag från väst är med och beslutar hur västs lista skall se ut. osv.

Underlaget till distriktslistorna är alla kandidater.

Japp, vill jag ha Rick Falkvinge som #1 på västs lista så sätter jag Rick Falkvinge som nummer ett på min röst (lista).Jag tycker det är viktigt att medlemmarna bestämmer valsedlarna. Det är alltså ett avsteg från mitt stöd till klaras tidigare förslag där jag gick med på att valberedningar tar fram listorna.Nu är det distriktslistor som gäller bortse från ovanståendeFörklaring längre fram i tråden.

JPAnderson
2009-08-06, 02:42
klara (2009-Aug-06)Jag föreslår en medlemsomröstning om själva processen med att ta fram riksdagslistorna. Det här är en principiellt viktig fråga och det är därför medlemmarna och inte styrelsen som bör få bestämma. Då får vi ett beslut med förankring i organisationen.Absolut... det är det enda rätta.

Erik Möller Tidaholm
2009-08-06, 13:21
Detta ser bra ut. Har inga invändningar för tillfället.

Mikael Nilsson
2009-08-06, 23:32
Ang. medlemsomröstning om riksdagslistan:Jag tycker att det är svårt att hålla medlemsomröstning i en fråga som har så många variabler som beror av varandra - i sådana flal tas ofta en bra lösning fram i mindre grupper snarare än i en medlemsomröstning i varje aspekt. Det enda som kan tänkas fungera är att plocka fram ett mindre antal alternativ och låta medlemmarna rösta om dessa.Jag tycker att det viktiga är att vi beslutar om en process där medlemmarna får ett direkt inflytande över kandidaterna. Därför är jag nöjd med om styrelsen beslutar om en process som betyder att medlemmarna får inflytande över listorna.

Mikael Nilsson
2009-08-06, 23:33
Jag skickade just detta förslag till styrelsen:Jag skulle vilja komma med ett förslag till hur vi hanterar frågan om

riksdagslistorna. Det vore skönt om någon annan kunde ta tag i

kommunalpolitikfrågan, eftersom jag inte känner mig kompetent där.Jag menar att vi har följande saker att ta hänsyn till i

riksdagslistorna. Referenstråd:http://forum.piratpartiet.se/Topic163579-465-1.aspx0. Ska styrelsen bestämma om processen eller bara lägga fram några

förslag för medlemsomröstning?1. Nivå på listor. Ska vi ha olika listor på valkretsnivå, distriktsnivå

eller bara en enda rikslista?2. Valberedning eller provval?2a.1. Om vi vill ha valberedning, hur ska denna sättas ihop och vilka

regler ska gälla (kan man sitta i den och kandidera?). Jag förutsätter

att en valberedning är på samma nivå som listorna i punkt 1.2b.1 Om vi ska ha provval, vilket metod ska vi använda (Concordet etc.)3. Hur stor del av varje lista ska vara gemensam över hela landet? Jag

föreslog noll, Rick föreslog tio. Styrelsen borde kunna komma överens om

en siffra mellan noll och hela listan genom ett enkelt

röstningsförfarande.3a) Ska samma person få ställa upp på flera lokala listor eller inte.4. Hur ska ordningen på listorna se ut? Det har föreslagits att

riksnamnen är i toppen, eller att man varvar riksnamn och lokala namn.5. Könskvotering?

För att summera det jag tror på:0. Styrelsen bör besluta. Detta är för mycket finlir i att justera

detaljerna för att på ett meningsfullt sätt sammanfatta i några få

alternativ som passar en medlemsomröstning. Det verkar finnas olika

uppfattningar om detta.1. Jag vill se distriktsnivå, och det verkar vara den allmänna

uppfattningen.2. Jag tror liksom Rick på provval. Valberedning är bra när man vill se

till helheten på listorna. Men vi kan inte styra vilka som kommer in, så

vi vet inget om hur helheten ser ut i slutändan ändå.2b.1 Jag gillar Ricks förslag med att man sätter ihop sina egna listor

här.3. Jag tror på helt lokala listor. Det rimmar bäst med hur vårt

valsystem ser ut och skapar de bästa förutsättningarna för lokala

kampanjer.3a) Jag tycker inte att samma person bör få finnas på flera listor

(utöver eventuella rikskandidater).4. Jag är osäker, men lutar åt att om vi ska ha riksnamn så bör de

varvas med lokala för att lyfta upp de lokala namnen.5. Jag är för könskvotering. Jag tror att vi kommer att ha en inbyggd

mansbias i vårt medlemsunderlag som det är bra om vi kan kompensera för.

Det är svårt i ett såpass automatiserat system som det som föreslås av

Rick, så detta bör diskuteras.

Så, jag föreslår alltså att vi behandlar frågan i denna ordning, från 0

till 5. Åsikter?

Henry Rouhivuori
2009-08-06, 23:49
Mikael Nilsson (2009-Aug-06)

3a) Jag tycker inte att samma person bör få finnas på flera listor

(utöver eventuella rikskandidater).

Det vill säga jag som finns i västra distriktet kommer inte ha t.ex Rick Falkvinge, Anna Troberg, Mattias Bjärnemalm m.fl toppnamn att välja av när jag sätter ihop min lista. Då är frågan om det alls är någon idé för mig att rösta i provvalet då jag inte känner till så många kandidater jag skulle vilja placera på min lista. Om ingen från min valkrets/kommun ställer upp så finns det bara en kandidat att välja på för mig. (du vet vem du är) Jag får väl lägga det namnet som enda namn på listan, som nummer ett, om jag röstar.Om rena distriktslistor blir det som blir alltså.

Mikael Nilsson
2009-08-07, 00:23
Henry Rouhivuori (2009-Aug-06)

Det vill säga jag som finns i västra distriktet kommer inte ha t.ex Rick Falkvinge, Anna Troberg, Mattias Bjärnemalm m.fl toppnamn att välja av när jag sätter ihop min lista. Då är frågan om det alls är någon idé för mig att rösta i provvalet då jag inte känner till så många kandidater jag skulle vilja placera på min lista. Om ingen från min valkrets/kommun ställer upp så finns det bara en kandidat att välja på för mig. (du vet vem du är) Jag får väl lägga det namnet som enda namn på listan, som nummer ett, om jag röstar..Du känner bara till en enda pirat i hela ditt distrikt? Antingen så stämmer det, och då är det i sig ett argument för att jobba mer med lokala profiler, eller så har du bara blandat ihop distrikt med valkrets eller kommun.... :-)

Henry Rouhivuori
2009-08-07, 00:29
Mikael Nilsson (2009-Aug-07)Du känner bara till en enda pirat i hela ditt distrikt? [...] :-)

Du är en stor skämtare.Jag känner i nuläget bara till en enda pirat från mitt distrikt som jag vill se i riksdagen.

Mikael Nilsson
2009-08-07, 00:31
En ytterligare fråga som jag vill ta upp är att styrelsen bör rekommendera Christian att skriva underhttp://freesoftwarepact.eu/Denna har diskuterats tidigare, och det framfördes oro för att Pacten skulle vara inkompatibel med en sänkning av upphovsrättens omfattning i tiden.Jag mailade och fick svaret:There is no incompatibility between the Pact and a reduction of

copyright terms, and we would be glad to get your support :)frånAlix Cazenave

Affaires publiques / Public affairs - April

Mikael Nilsson
2009-08-07, 00:36
Henry Rouhivuori (2009-Aug-07)Jag känner i nuläget bara till en enda pirat från mitt distrikt som jag vill se i riksdagen.Ok, då förstår jag.Jag ser det som ett starkt argument för att arbeta med mer lokala listor. Det råder ingen brist på lokal kompentens, men det råder i högsta grad brist på lokal exponering.

Krister Svanlund
2009-08-07, 01:19
Mikael Nilsson (2009-Aug-04)5. 50k allokeras till ett sekretariat. Detta är primärt för en virtuell telefonväxel under året – att det ser ut utåt som om partiledningen arbetar i ett kansli, medan alla i själva verket har mobiltelefoner. ”Ja, då ska du prata med partisekreteraren, jag kopplar dig” låter mycket bättre än ”ring det här numret i stället, öh, jag ska leta upp det, förresten det finns på webbsidan”, nu när vi är ett etablerat parti. Telefonsvar, svarsnavigering, svarsgrupper,

telefonjour, etc. Anledningen till kostnaden är att vi då skulle få förse partiledningen med mobiltelefonabbonemang från Tele2 som tillhandahåller den virtuella växeln, enligt samma deal som gäller i IT-branschen: ”vi betalar hela din räkning och frågar inte om privata samtal i utbyte mot att du finns tillgänglig utanför normala tider”. Vi har räknat på tusen kronor i teleräkning per person i partiledningen och månad från och med september, vilket är mycket högt, men då ska också hyran för den virtuella växeln beaktas, vilken är okänd i dagsläget.Alltså är det bara jag som reagerar på att det här känns väldigt mycket som en lyxutgift i dagsläget? 50k för en telefonväxel är 50k som hellre skulle kunna gå till de olika distrikten för att fixa en riktigt schysst kampanj.Och 30k för fest? Visst, gullig tanke men jag skulle aldrig kunna ställa mig bakom det på samma grunder som jag inte kan ställa mig bakom telefonväxeln.Bara för att vi har lite pengar och någorlunda stabil ekonomi (av vad jag förstått) så är det ingen anledning att börja dra till med lyxigheter.

Mazdak
2009-08-07, 01:25
Krister Svanlund (2009-Aug-07)Mikael Nilsson (2009-Aug-04)5. 50k allokeras till ett sekretariat. Detta är primärt för en virtuell telefonväxel under året – att det ser ut utåt som om partiledningen arbetar i ett kansli, medan alla i själva verket har mobiltelefoner. ”Ja, då ska du prata med partisekreteraren, jag kopplar dig” låter mycket bättre än ”ring det här numret i stället, öh, jag ska leta upp det, förresten det finns på webbsidan”, nu när vi är ett etablerat parti. Telefonsvar, svarsnavigering, svarsgrupper,telefonjour, etc. Anledningen till kostnaden är att vi då skulle få förse partiledningen med mobiltelefonabbonemang från Tele2 som tillhandahåller den virtuella växeln, enligt samma deal som gäller i IT-branschen: ”vi betalar hela din räkning och frågar inte om privata samtal i utbyte mot att du finns tillgänglig utanför normala tider”. Vi har räknat på tusen kronor i teleräkning per person i partiledningen och månad från och med september, vilket är mycket högt, men då ska också hyran för den virtuella växeln beaktas, vilken är okänd i dagsläget.Alltså är det bara jag som reagerar på att det här känns väldigt mycket som en lyxutgift i dagsläget? 50k för en telefonväxel är 50k som hellre skulle kunna gå till de olika distrikten för att fixa en riktigt schysst kampanj.Och 30k för fest? Visst, gullig tanke men jag skulle aldrig kunna ställa mig bakom det på samma grunder som jag inte kan ställa mig bakom telefonväxeln.Bara för att vi har lite pengar och någorlunda stabil ekonomi (av vad jag förstått) så är det ingen anledning att börja dra till med lyxigheter.+1, håller med dig till fullo...

Inte för att verka överdrivet dramatisk, men pengarna vi sparar in på onödiga och lyxiga utgifter kan faktiskt göra skillnad i valet...Föräldrarna är borta i 2 veckor med start på söndag... så vi kan kanske t.o.m hålla den festen hemma hos mig (250 m^2)

Och då kostar det 0kr...

Mab
2009-08-07, 01:33
Krister Svanlund (2009-Aug-07)

Alltså är det bara jag som reagerar på att det här känns väldigt mycket som en lyxutgift i dagsläget? 50k för en telefonväxel är 50k som hellre skulle kunna gå till de olika distrikten för att fixa en riktigt schysst kampanj.Och 30k för fest? Visst, gullig tanke men jag skulle aldrig kunna ställa mig bakom det på samma grunder som jag inte kan ställa mig bakom telefonväxeln.Jag tycker att telefoner och telefonväxel är en väldigt bra idé. Gissningsvis är väl den största kostnaden att förse personerna i ledningen telefoner med flatrate (dvs att de kan ringa hur mycket de vill), vilket jag tror kommer vara fantastiskt bra för verksamheten. När distriktsledarna aldrig behöver fundera på kostnaden kommer förmodligen kontakten med alla VL och KL förbättras avsevärt.

Däremot är ju 30 tkr på en fest helt bortkastade pengar. Alla aktiva kommer aldrig kunna samlas på en plats, så vill man ordna sociala aktiviteter är det mycket bättre att göra det på distriktsnivå. Billigare (i princip allt lär kunna självfinansieras), fler som berörs och kan delta, och vill någon central person tvunget träffa alla aktiva är det bättre om denne åker runt till alla distrikten och gör det än försöker samla alla aktiva från distrikten på en plats.Så ta de 30 000 kr och dela upp dem mellan distrikten. Där gör de nog mycket mer nytta.

Krister Svanlund
2009-08-07, 01:41
Mab (2009-Aug-07)

Jag tycker att telefoner och telefonväxel är en väldigt bra idé. Gissningsvis är väl den största kostnaden att förse personerna i ledningen telefoner med flatrate (dvs att de kan ringa hur mycket de vill), vilket jag tror kommer vara fantastiskt bra för verksamheten. När distriktsledarna aldrig behöver fundera på kostnaden kommer förmodligen kontakten med alla VL och KL förbättras avsevärt.Jojo, självklart så är telefonväxel en väldigt bra idé, det kanske jag borde varit tydligare med att jag tycker. Men jag tycker inte att det känns som en 50.000-kronor-bra-idé i dagsläget.

Anna Troberg
2009-08-07, 18:03
Jag tänkte bara flagga för att jag lagt till följande punkt till styrelsemötets ärendelista:Det förs ofta fram kritik om att det saknas intern öppenhet och transparens inom partiet. Jag upplever att det till stor del beror på att det saknas tydlig information om hur vi faktiskt är organiserade och fungerar. Många medlemmar vet till exempel inte vilka som ingår i den operativa ledningen, vilka befogenheter den har etc. Det skapar onödiga interna problem och slitningar som tar fokus och energi från vårt politiska arbete.Problemet är till viss del organisatoriskt och därför kan det vara lämpligt att lägga delar av det på org-gruppens bord. Jag upplever dock att det finns mycket som vi alla, i styrelsen, parti- distrikt- och kommunledning kan göra för att förbättra situationen avsevärt. Därför skulle jag vilja att styrelsen ger någon eller några i uppgift att titta på hur man skulle kunna förbättra informationsflödet inom partiet.

Ching_Shih
2009-08-07, 18:09
Anna Troberg (2009-Aug-07)Jag tänkte bara flagga för att jag lagt till följande punkt till styrelsemötets ärendelista:.......Problemet är till viss del organisatoriskt och därför kan det vara lämpligt att lägga delar av det på org-gruppens bord. Jag upplever dock att det finns mycket som vi alla, i styrelsen, parti- distrikt- och kommunledning kan göra för att förbättra situationen avsevärt. Därför skulle jag vilja att styrelsen ger någon eller några i uppgift att titta på hur man skulle kunna förbättra informationsflödet inom partiet.

+1

Henry Rouhivuori
2009-08-07, 22:23
Om syftet med 10 toppnamn är att få in dom personerna som "måste" in i riksdagen, så kan jag lämna ett lugnande besked.Ni kommer in även med rena distriktslistor!Öst och Stockholm dominerar med topp-profiler, men det är inte så många att någon skulle bli över. Köra ett provval distriktsvis i PirateWeb efter en fri nominering är det rätta. Styrelsen slutför valet av kandidaterna genom att kolla igenom listorna och publicera resultatet.

klara
2009-08-08, 02:03
Vi behöver en punkt på dagordningen om när nästa möte infaller.Dessutom är det så att det är vår styrelse som måste sammankalla till nytt årsmöte, inte den gamla. Vi har nämligen inga valda revisorer och därmed kan de inte heller kalla till något årsmöte, om jag har förstått saken rätt. Återstår därmed bara nuvarande styrelse.Alltså bör vi så snart som möjligt sätta en tid för nytt årsmöte. Förutsatt att allting är klart från revisorerna från förra styrelsen. Men det har jag för mig att det skulle vara?

Flowerboy
2009-08-09, 17:11
Vi kör virtuell växel och mobiltelefoner i mitt företag. Mobiltelefonerna + mobilt bredband för alla går på Telenors fastpris abonnemang för företag. Och kostnaden ligger klart under 1000:-/person och månad. Och det beror på att i Telenors abonnemang så finns inget tak på datamängd för bredbandet. Och taket innan det blir trafikavgifter på samtal och sms ligger väldigt högt. Vi har haft det i mer än 3 år och aldrig blivit debiterade extra minuter, trots att vissa av oss pratar ofantligt mycket i telefon.Kolla särskilt på iphone abonnemangen för företag, där är det helt obegränsat med datatrafik, samtal, sms, mms. Fast kör ni iphones kommer ni nog upp i 1000:-/månad med den virtuella växeln.Sist jag kollade kunde ingen annan operatör match Telenor.OBS!!! Telenors privat abonnemang har sämre villkor vilket är förvirrande.

klara
2009-08-09, 18:03
Jag har kommit fram till att vi nu ser samma situation som jag ofta bloggat om, nämligen att vi riskerar att rusa för fort fram och att förankra för dåligt.Debatten om riksdagslistornas utformning är inte färdig. Det vore kort sagt både dumt och ogenomtänkt av styrelsen att fatta ett beslut om detta i morgon, oavsett utfall. Vi kommer inte att få ett trevligt klimat i organisationen.Jag kommer därför - så vitt styrelsen ändå beslutar i frågan i morgon - att reservera mig. Jag anser att detta bör ner på medlemsbasis, inte att vi i styrelsen ska fatta beslutet.Ja, det är ineffektivt med en medlemsomröstning, ja det är krångligt, men det är det rätta. Det hoppas jag att mina styrelsekollegor också håller med om.

agnesson
2009-08-09, 19:14
klara (2009-Aug-09)

Debatten om riksdagslistornas utformning är inte färdig. Det vore kort sagt både dumt och ogenomtänkt av styrelsen att fatta ett beslut om detta i morgon, oavsett utfall. Vi kommer inte att få ett trevligt klimat i organisationen.Jag håller fullständigt med dig. Nu i helgen hade Ung Pirat förbundsstyrelsemöte. Även en liten fråga tar lång tid att gå igenom, det kan de närvarande konstatera. Ibland känner jag att ni i partistyrelsen ska gå igenom uppemot tio frågor, på ett kvällsmöte! Efter diskussionen om Ricks lön på senaste styrelsemöte, vilket tog flera timmar, var ni tvingade att bordlägga resterna frågor. Jag vet inte omständigheterna just då, men jag kan se varför korta kvällsmöten inte fungerar.

Henry Rouhivuori
2009-08-09, 19:17
Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.

Mikael Holm
2009-08-09, 19:38
Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jag håller med i dina synpunkter Klara.Min slutsats är: Bakläxa styrelsen, visst det är sommar, visst det är semester, visst var det ett val för några månader sen men kom igen nu, sluta gör om samma misstag, om ni konstant får bordlägga frågor så ser jag det som ett tecken att ni får ha styrelsemötena annorlunda (andra tider) eller framförallt oftare.

troed
2009-08-09, 20:20
Lite åsikter följer - läs dem som konstruktiv input. Jag borde kanske utformat dem som direkt kommentarer på specifika punkter i styrelsemötesunderlaget men nu blev det inte så .. :)*) Att göra annorlunda är ibland bra. Speciellt om man vill vara disruptiva. Att tjata om sveriges sämsta exportprodukt - "konsensus" - leder aldrig till något gott. Transparens (bra) är INTE detsamma som att "alla ska vara med!". Nu suger (pp)s transparens änsålänge - men det tog Anna T upp väl.*) Piratpartiet bör inte bli ett gammelparti - det är iaf inte något (pp)s väljare vill se. Att kopiera strukturer från existerande partier är därför något som man måste akta sig noga för. Se hur det gick för Miljöpartiet, som tvingades ge upp sin plats i den Politiska Kompassen och bli som alla andra. Detaljer om det här, och att det inte får hända oss: http://blog.troed.se/2009/06/08/angaende-politikens-framtida-riktning/*) Att kommunicera virtuellt, via forum/chat och att använda en virtuell telefonväxel låter väldigt (pp). Bra initiativ! Glöm dock inte att Skype är proprietärt skit och att IRC må vara trevligt men väldigt 1989. Det finns extremt bra webtjänster som inte behöver registrering etc utan det räcker med en knapptryckning på create och sen en länk för alla som vill vara med. (pp)s väljare tillhör till stor del GenY ("the whining generation", "the why generation", "the one-click generation" etc) och för varje nytt hinder man sätter upp (t.ex krav på registrering) tappar man massor som annars hade bidragit.*) Att syssla med kommunval verkar enbart fylla syftet att tillfredsställa personer som redan tänkt sig bli politiker innan (pp). Piratpartiet behöver svårligen dessa personer för att uppnå sitt utfästa mål. Det här är EXTREMT oroväckande och riskerar att skapa enorma slitningar, de som vill leka politiker i sin hemkommun kan göra det för något annat parti.*) Könskvotering är per definition diskriminering. Är man för jämlikhet är man per definition mot könskvotering. Vi ska inte skämmas för våra väljares kön - de gör troligen inte det.

I övrigt;... det finns ett tjogtal böcker/bloggar man kan läsa för att förstå vad som brukar kallas "the participatory culture", eller för den delen inom vårt hjärteområde upphovsrätt (Lawrence Lessigs "The Future of Ideas" borde t.ex vara obligatorisk läsning). När jag läser allehanda blogposter från piratpartister så funderar jag ibland på hur många som gör det .. ? Seth Godin har t.ex ett utmärkt TED-talk ang. tribes som beskriver rörelsen Rick leder väldigt väl:http://www.ted.com/talks/seth_godin_on_the_tribes_we_lead.html(Att folk suttit i timmar och debatterat Ricks ersättning är humor, f.ö. Jantelagen är sveriges näst sämsta exportprodukt)

Henry Rouhivuori
2009-08-09, 20:55
acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.

Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.

Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta dröm

Mikael Nilsson
2009-08-10, 00:20
Kan vi skippa personpåhoppen? Annars känner jag mig snart manad att ropa efter moderatorerna...Vad gäller styrelsens möten så har vi nyligen tredubblat mötesfrekvensen till en gång i månaden, så vi kommer att ha god möjlighet att beta igenom frågorna i prioritetsordning. Självklart blir det svårt att behandla frågor som inte är ordentligt beredda, så de måste därför bordläggas. Jag ser inget problem i att styrelsen har en lista med bordlagda, icke-akuta frågor för framtida behandlig så länge styrelsearbetet fortskrider bra. Och jag upplever att styrelsearbetet har fått upp fart trots semester, och hoppas på ännu bättre fart under hösten. Kort sagt, döm inte för mycket baserat på *ett enda* möte :-)Angående riksdagslistorna: jag håller inte med klara om att det är en bra idé med medlemsomröstning om hur processen ska se ut, eftersom frågan inte låter sig sammanfattas i några få tydliga alternativ eller rankningsförfarande utan kräver en komplex sammanjämkning av flera aspekter, något som en styrelse är mer lämpad att genomföra. Jag tycker det däremot är viktigt att medlemmarna får rösta om vilka kandidater de vill se på listorna genom provval, och i det fallet är ett rättframt rankningssystem fullt fungerande. Det är faktiskt lite underligt när jag tänker efter att vi har helt omvända åsikter om vilken fråga medlemmarna ska ges möjlighet att rösta om... !

xor
2009-08-10, 00:43
Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta dröm

Bete dig som folk ffs?

Henry Rouhivuori
2009-08-10, 00:51
xor (2009-Aug-10)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta drömBete dig som folk ffs?

Det gör jag alltid förutom då signaturen "klara" kommer på tal.Cecilia Beckroth var farlig för partiet, så det är inte första gången jag upplever ett problem inom styrelsen.

Mazdak
2009-08-10, 01:01
Henry Rouhivuori (2009-Aug-10)xor (2009-Aug-10)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta drömBete dig som folk ffs?Det gör jag alltid förutom då signaturen "klara" kommer på tal.Cecilia Beckroth var farlig för partiet, så det är inte första gången jag upplever ett problem inom styrelsen.

...

Vill du föra en seriös diskussion eller vill du inte?

Mazdak
2009-08-10, 01:06
Henry Rouhivuori (2009-Aug-10)xor (2009-Aug-10)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta drömBete dig som folk ffs?Det gör jag alltid förutom då signaturen "klara" kommer på tal.Cecilia Beckroth var farlig för partiet, så det är inte första gången jag upplever ett problem inom styrelsen.Hur kan du på allvar misstro Klara så?

Inte lite väl konspiratorisk här?

...

Vi är jättemånga som ser upp till Klara och tycker att hon gör ett jättebra jobb...

Vi tycker faktiskt att hon är en av de bättre i styrelsen... att hon faktiskt läser vad medlemmar vill...

Att hon faktiskt fortfarande är en del av klustret... att hon inte tror sig vara förmer än någon annan...

Jag har stor respekt för Klara och det tycker jag också du borde ha...Om du verkligen tror på en sak, och vill få fram det... ja då kanske du ska ägna mer tid åt att jobba konstruktivt istället för att käbbla...

Jag råder dig, för att vara ärlig och snäll... att gå med i #telekompaketet:s chatter... att vara bland oss, diskutera, delta

hacka, knacka, ha kul... lära dig, lära oss... vara deltagare, vara internaut, vara kopimist... och javisst... vi gillar dig, bara du spänner av...

Henry Rouhivuori
2009-08-10, 01:07
Mazdak (2009-Aug-10)Henry Rouhivuori (2009-Aug-10)xor (2009-Aug-10)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)acwder (2009-Aug-09)Henry Rouhivuori (2009-Aug-09)Liten haveristvarning för klara måste jag ändå utbrista.Ett konstant ifrågasättande av Klara måste jag utbrista att jag ser.Jovisst, det är farligt med sådana personer.klipper bort min våta drömBete dig som folk ffs?Det gör jag alltid förutom då signaturen "klara" kommer på tal.Cecilia Beckroth var farlig för partiet, så det är inte första gången jag upplever ett problem inom styrelsen....Vill du föra en seriös diskussion eller vill du inte?Det som diskussionen har halkat in på är offtopic i den här tråden, så jag behöver inte svara på den frågan, men jag skall försöka hålla mig till ämnet i fortsättning. Jag kan posta en ny tråd istället, men varför skulle jag bry mig om styrelsen och deras eventuella problem nu eller i framtiden... Nej: punkt slut här.

Henry Rouhivuori
2009-08-10, 01:11
... (felpost)

JPAnderson
2009-08-10, 02:42
Kan nån moderator rensa bort Henrys nonsens? Lite onödigt va...

Mazdak
2009-08-10, 03:49
MrExile (2009-Aug-10)Kan nån moderator rensa bort Henrys nonsens? Lite onödigt va...låt det ligga, imho

jag tycker bortrensning är dåligt allmänt...

agnesson
2009-08-10, 11:00
HR, precis som du säger: Nej: punkt slut här. Vi kommer aldrig förändra eller ta bort inlägg som innehåller personangrepp, men vi kan förhindra användaren från fortsatt närvaro här på forumet.

JPAnderson
2009-08-10, 18:47
agnesson (2009-Aug-10)HR, precis som du säger: Nej: punkt slut här. Vi kommer aldrig förändra eller ta bort inlägg som innehåller personangrepp, men vi kan förhindra användaren från fortsatt närvaro här på forumet.Ok. Sounds fair...

Mazdak
2009-08-10, 20:48
agnesson (2009-Aug-10)HR, precis som du säger: Nej: punkt slut här. Vi kommer aldrig förändra eller ta bort inlägg som innehåller personangrepp, men vi kan förhindra användaren från fortsatt närvaro här på forumet.Jag tror inte på halshuggning annat än i grövsta fall.

agnesson
2009-08-13, 12:35
Se http://forum.piratpartiet.se/Topic168650-81-1.aspx för protokoll.