handdator

Visa fullständig version : Underlag för styrelsemöte 7 september 2009


Mikael Nilsson
2009-09-04, 14:47
Protokoll från senaste mötet: http://forum.piratpartiet.se/Topic168650-81-1.aspxPrimär ärendelistaDessa är de ärenden som vi, för organisationens tidslinjer, bör hinna med under styrelsemötet.

Detaljerat underlag följer på kommande sidor.1. Extra årsmöteVi ska kalla till ett extra årsmöte. Styrelsen 2008 har, då detta styrelsemöte öppnas, godkänt

verksamhetsberättelsen och därmed fullgjort sin sista skyldighet.Vi kommer rimligtvis inte att ha fått in en revisionsberättelse då detta styrelsemöte äger rum.Se underlag för punkter som behöver tas upp på dagordning för ett extra årsmöte. Notera särskilt att

vi behöver skriva en verksamhetsplan för 2009 (ja, innevarande år) inför extra årsmötet.2. Arbetsgrupp enl stadgarnaDet ligger ett förslag på arbetsgrupp bestående av partiledaren, vice partiledarna och

partisekreteraren, som, när de är eniga, har utökade befogenheter.Förslag på dessa befogenheter är följande:1. Fatta beslut om den operativa organisationens utformning, som trumfar partiledarens beslut

om organisation. Dessa beslut bör ligga på en mer översiktlig nivå än partiledarens.2. Revidera budget med upp till tvåhundrafemtiotusen kronor, då gruppen är enig; styrelsen

ska informeras. (Idag kan kassör och ordförande tillsammans justera budgeten med

trettiotusen.)3. Kommunala valDet finns ett förslag från partisekreteraren om vilka krav som ska ställas på lokala grupper som vill

ställa upp i kommun eller landstingsval. Se underlag.4. Riksdagsvalsedlars utformningDiskussionen från förra mötet fortsätter.Beslutsunderlag ? EXTRA ÅRSMÖTEFöljande punkter har att behandlas på ett extra årsmöte, som styrelsen behöver kalla:* Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens

ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att bordlägga frågorna till ett senare extra årsmöte.Verksamhetsberättelse för 2008 finns här: http://wiki.piratpartiet.se/verksamhetsber%C3%A4ttelse

%202008 . Styrelsen 2008 ska ha godkänt den när detta möte äger rum.* Verksamhetsplan 2009. Denna bordlades på årsmötet.* Motion 9 - andra läsningatt i stadga § 10 ÅRSMÖTE stryka följande lydelseÅrsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året

väljs halva styrelsen för ett år.att i stadga § 10 ÅRSMÖTE ändra följande13. Val av styrelsen:

a. Val av partiordförande

b. Val av kassör

c. Val av övriga ledamöter i styrelsen

d. Val av ersättare i styrelsen (inte obligatoriskt)

till

13. Val av styrelsen:

a. Val av ordförande

b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

c. Val av styrelsesuppleanter(Notera att årsmötet beslöt att ändra §13 som numera reglerar mandatperioden. Om andra läsning

inte bifalls av ändringen av §10 har vi en självmotsägande stadga, då §13 inte kräver två läsningar.)* Motion 7 - andra läsningMed ändringar hade årsmötet att ta ställning till följande lydelse på §20 i stadgan:Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, §

11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom

beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller

medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.Årsmötet biföll denna i en första läsning med 70-13 (10).Samt de missade punkterna:14. Val av revisorer och revisorsuppleanter15. Val av valberedningBeslutsunderlag ? KOMMUNALA VAL(Detta är det underlag som partisekreterareen presenterar, som är ett resultat av uppdraget från förra

styrelsemötet.)Krav för deltagande i kommunal och landstingsval.Två noteringar: Det här förslaget är under diskussion i forumet. [krav på valsedeln (http://forum.piratpartiet.se/Topic170445-464-1.aspx), krav på den lokala politiska plattformen (http://forum.piratpartiet.se/Topic170447-464-1.aspx) och krav på den politiska strategin i fullmäktige (http://forum.piratpartiet.se/Topic170449-464-1.aspx) ]Där kommunledare nämns för kommunalval, gäller valkretsledare för landstingsval och distriktsledare för landsting och regioner

som sträcker sig över flera valkretsar. Uppgiften får delegeras.ValsedelValsedeln ska ha en minimilängd, jag föreslår att styrelsen beslutar att den ska vara minst 25% av

fullmäktiges ledamöter.Mitt förslag är att kommunledaren i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i kommunalval får

i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta

fram listan. Jag föreslår vidare att kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka

listanb) anslå utfallet i forumet två veckor innan listan fastställs av styrelsenPlattformDen politiska plattformen för deltagande i kommun- och landstingsval bör vara välformulerad och

inriktad på våra frågors tillämpning i den aktuella kommunen.Innehållskrav:- Får inte strida mot principprogrammet- (fler krav på innehåll?)Kommunledare får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa

processen för att ta fram plattformen. Jag föreslår vidare att kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka

plattformen

b) anslå plattformen samtidigt som listanFullmäktigestrategiStrategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera

inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners

politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.Mitt förslag är därför att kommunledaren i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i

kommunalval får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa

processen för att ta fram strategin. Jag föreslår vidare att kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i

att ta fram strategin

b) anslå strategin samtidigt som listanEn anslutande, men mer långtgående fråga är hur fullmäktigedelegationen ska fatta beslut och vad

den ska fatta beslut om. Den frågan berör vi dock inte vid detta styrelsemöte.Beslutsunderlag ? RIKSDAGSLISTORDiskussionen fortsätter från förra mötet. Dess underlag finns här: http://forum.piratpartiet.se/Topic167750-485-1.aspxTillägg: Bordlagda frågorSe förra styrelsemötet (http://forum.piratpartiet.se/Topic168650-81-1.aspx)* Resterande delar av frågan om riksdagsvalsedlar.* Arbetsgrupp* Free Software Pact

Mikael Nilsson
2009-09-04, 14:48
Jag vill lägga till som underlag mina räkneexempel på olika varianter på valsedelsutformning.http://minimaliteter.blogspot.com/2009/08/hur-ska-vi-organisera-vara-valsedlar.html

agnesson
2009-10-06, 16:29
Låser tråden då protokoll finns på http://forum.piratpartiet.se/Topic171570-81-1.aspx