handdator

Visa fullständig version : 100% kvotering!


Henry Rouhivuori
2009-09-09, 13:26
Jag läste en bloggkommnetar hos Mikael Nilsson som handlade om total kvotering.Alltså om Rick är typ; en vit man; 30 år; fullt frisk och Anna T är samma fast kvinna, så har vi täckt in dom kandidaterna som är viktiga och som kommer igenom pk-kvoteringen.Till detta på valbar plats måste det kvoteras in:en pensionär

en muslim

en rom

en jude

en same

en svedufinsko ;)

en handikappad

en psykisk handikappadAlltså lär flera av de givna kandidaterna falla bort i kvoteringen.Slutsats -- det blir löjligt -- KVOTERA INTE!!!

Henry Rouhivuori
2009-09-09, 13:41
Glömde tornedalingar!http://www.regeringen.se/sb/d/1483/a/12607Sveriges nationella minoriteterDe i Sverige erkända fem nationella minoriteterna är judar, romer, samer, som även är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli.De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas alla av den svenska minoritetspolitiken. Gemensamt för dessa minoritetsgrupper är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Mikael Nilsson
2009-09-09, 14:07
Jag har lagt upp en tråd för input till styrelsen i frågan om kvotering här:http://forum.piratpartiet.se/Topic171777-485-1.aspx

Henry Rouhivuori
2009-09-09, 14:12
Mikael Nilsson (2009-Sep-09)Jag har lagt upp en tråd för input till styrelsen i frågan om kvotering här:

http://forum.piratpartiet.se/Topic171777-485-1.aspx

Tack.

Piraten Coffe
2009-10-16, 23:39
Hörde på en föreläsning något om att kvotering är förbjudet enligt svensk lag, om detta stämmer vilket jag hoppas så anser jag att detta är något som partiet inte bör beblanda sig med, eftersom mediedrevet ganska snart hade kastat sig som glupska gamar över oss.

Emil Isberg
2009-10-20, 20:57
Piraten Coffe (2009-Oct-17)Hörde på en föreläsning något om att kvotering är förbjudet enligt svensk lag, om detta stämmer vilket jag hoppas så anser jag att detta är något som partiet inte bör beblanda sig med, eftersom mediedrevet ganska snart hade kastat sig som glupska gamar över oss.Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden. Svårigheten är vad som skiljer särbehandling från särbehandling? Kvotering är en form av just särbehandling. Diskriminering är när en särbehandling missgynnar någon direkt eller indirekt eller när det gäller olika former av trakasserier.Diskrimineringslag (2008:567) (http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20080567.htm)4§I denna lag avses med diskriminering

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.Kvotering faller under "indirekt diskriminering" då någon missgynnas genom ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer med ett visst kön. Dock anses generellt kvotering av ett underrepresenterat kön falla under "berättigat syfte ... nödvändiga för att uppnå syftet,".Dock är det därmed inte sagt att all kvotering är positiv särbehandling.

Högsta domstolen fällde Uppsala Universitet i december 2006 (http://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD006683.htm) för olaglig etnisk diskriminering då man inte jämfört meriter.

Året därpå fälldes universiteten i Karlstad och Örebro i tingsrätt för olaglig könsdiskriminering. Där hade man vikt platser åt manliga sökande på olika vård- och hälsoutbildningar. Sökanden med bättre meriter, men "fel" etnisk bakgrund eller kön nekades plats.Jag har även fått information om att Sveriges Lantbruksuniversitet har använt sig av olagliga metoder vid antagning till veterinärutbildning. Mot bakrund av det faktum att fler kvinnor än män läser till veterinär ville SLU öka andelen manliga studenter. För att fördela platserna bland sökanden använde sig SLU av en "viktad lottning" där män har haft upp till 38 gånger så stor chans att få en utbildningsplats som kvinnor vilket ledde till att enbart män antogs.Även om jag inte har hittat några domslut än med hänvisning till Diskrimineringslagen så kan man anta att de domar som finns med den tidigare lagstiftningen (exempelvis mot diskriminering inom skola) är vägledande.

För övrigt är jag mot all slags kvotering eftersom jag anser att ändamålet inte helgar medlen.

Mikael Nilsson
2009-10-20, 21:15
Läs diskrimineringslagen igen. Den gäller överhuvudtaget inte ideella föreningar.

Emil Isberg
2009-10-20, 22:28
Mikael Nilsson (2009-Oct-20)Läs diskrimineringslagen igen. Den gäller överhuvudtaget inte ideella föreningar.Du får gärna peka på den formulering i Diskrimineringslagen som gör att du anser att den inte gäller just ideella föreningar.Det stämmer dock att Diskrimineringslagen är formulerad för att begränsa myndighets- och yrkesmässig diskriminering. Det innebär dock inte att lagområdet är oreglerat bara för att man inte är myndighet eller har en yrkesmässig organisation. Snarare kan man säga att lagstiftningen är rådgivande även för andra områden.Orsaken, enligt förarbetet till lagen, att Diskrimineringslagen anger samhällsområdena är att det kan finnas olika diskrimineringsgrunder inom olika områden. Dock är själva ordförklaringen för vad som är diskriminering något jag skulle anse vara generell, oavsett vad det är för områden det rör sig om.Om man är intresserad av att lära sig mer om likabehandling (som jag anser är mer korrekt än orden jämställdhet och jämlikhet i det här avseendet) rekommenderar jag att man läser in sig på både förarbetet till lagen (2007/08:AU7 (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2007/08:AU7)) samt motsvarande EUdirektiv.

Som en partipolitisk ideell organisation är det väl viktigt att vi framstår som en seriös aktör, särskilt som vi fokuserar på öppenhet i våra diskussioner och beslut?

Förresten snubblade jag över Transportgruppens sammanfattning (http://www.transportgruppen.se/templates/Page.aspx?id=44375) där följande fanns med:

Positiv särbehandling

...

Detta innebär att kvotering inte är tillåten. Det kännetecknande för kvotering är just att den egenskap som premieras -kön- är automatiskt utslagsgivande.

glenn
2009-10-24, 18:56
Emil Isberg (2009-Oct-20)

Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden. Svårigheten är vad som skiljer särbehandling från särbehandling? Kvotering är en form av just särbehandling. Diskriminering är när en särbehandling missgynnar någon direkt eller indirekt eller när det gäller olika former av trakasserier.Ja, "positiv särbehandling" existerar inte hur mycket än våra korkade politiker vill det, för varje person som blir "positivt särbehandlad" finns det ju någon som blir "negativt särbehandlad", hur svårt kan det vara ?

Taura-Tierno
2009-11-13, 13:03
Jag har egentligen inte så mycket att tillföra till diskussionen, utan vill mer på något sätt göra min röst hörd, om att jag inte heller tycker att kvotering är något bra, speciellt inte här. Det kan vara okej i vissa fall, om det verkligen ger ett klart bättre resultat än att t.ex. slumpa ut vem som ska väljas av flera med exakt likvärdiga meriter. Dvs, om exempelvis hamnar i en situation där den sista platsen står mellan en svensk och en invandrare, och man tror att en invandrares perspektiv skulle bidra mycket mer än ytterligare en svensks (om de allra flesta/alla valda redan är svenskar). Om dessa två är likvärdiga i alla andra avseenden, så kan det vara okej att välja den andra personen.

Att ha något i stil med att X% som väljs ska vara kvinnor/invandrare/handikappade/whatever tycker jag helt galet. De som är bäst lämpade ska väljas. I det här fallet borde det alltså bli de som får flest röster som får stå på valsedlarna. Demokrati rätt igenom, utan kvotering!