handdator

Visa fullständig version : Piratstudenterna i Umeå


Djingis
2009-11-09, 14:29
Varför det inte funnits piratstudenter i Umeå tidigare är för mig ett mysterium så nu jävlar gör vi det!

Var: Hamnmagasinet
När: Onsdagen den 11/11 klockan 18:30
Hur: Vi grundar tillsammans Sveriges bästa piratstudentförening

Kom dit eller så skickar jag Lars på er, han såg jävligt hungrig ut när jag såg honom senast.

MMN-o
2009-11-09, 14:31
Perfekt, jag nämner detta i mailet jag borde orka skicka ut så fort som möjligt.

Gismya
2009-11-09, 22:06
Vi har redan skickat ut ett mail ^^

Göran Axelsson
2009-11-09, 22:44
Varför... tja, jag har försökt få fart på nåt sånt i ett par år nu men problemet med att starta upp ett piratparti för kårvalet har varit att alla aktiva pirater varit med i fel kår och det har alltid varit nåt annat vi prioriterat mer.

Men jag kan bara säga, BRAVO!!! Nu kör vi!

Vi borde ha en värvningskampanj på universitetet också. Sitta utanför rotundan och värva folk.

/Göran

Djingis
2009-11-17, 12:28
Protokoll för uppstartsmöte inom förbundet Ung Pirat 11/11 - 09

Uppstartsmöte för Umeås Piratstudenter

Närvarolista

Edvard Lundkvist
Lars Johansson
Joakim Vesterlund
Jimmie Eriksson
Simon Svensson
Oscar Rolfsson
David Sundqvist
John Sandberg

Från punkt 5.
Andreas Elving
Josef Jacobsson-Lindh
Frank Drotz
Jakob Jarmar
Göran Axelsson
Patrik Rönnqvist

1. Mötet öppnas

Edvard Lundkvist finner mötet öppnat

2. Val av mötesordförande

- Mötet väljer Edvard Lundkvist till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

- Mötet väljer Lars Johansson till mötessekreterare

4. Val av justerare

- Mötet väljer Metaljocke att justera protokollet.

5. Stadgar

- Mötet antog det bifogade stadgeförslaget med följande ändringar:
årsmötens dagordning ändrades till:
?1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) dagordning
4) val av mötets ordförande
5) val av mötets sekreterare
6) val av två personer att justera protokollet
7) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) ekonomisk berättelse för förra året
9) revisorernas berättelse för förra året
10) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11) årets verksamhetsplan
12) årets budget
13) val av årets styrelse
14) val av årets revisor
15) val av årets valberedare
16) övriga frågor
17) mötets avslutande?

-Mötet beslutar att det som stadgas i § 11 om datum för ordinarie årsmöte inte skall gälla under lokalavdelningens uppstartsår, då detta inte är praktiskt genomförbart.


6. Val av interrimstyrelse

- Mötet valde nedanstående att fungera som interrimstyrelse fram tills kommande årsmöte:

Ordförande: Edvard Lundkvist

Ekonomiansvarig: Lars Johansson

Informationsansvarig: David Sundqvist

Utbildningsansvarig; Vakant

Socialt ansvarig: Andreas Elving


7. Val av revisor

- Mötet valde Stefan Flod som revisor för lokalavdelningen

8. Val av valberedning

-Mötet valde att ge styrelsen uppdrag som valberedare inför nästa ordinarie årsmöte

9. Mötet avslutades


Bilaga

FÖRENINGS STADGAR:

Stadgar för Umeås Piratstudenter.

§1 Namn och föreningsform
Lokalavdelningens namn är Umeås Piratstudenterna. Namnet kan även förkortas till enbart Piratstudenterna. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Umeå.

§3 Syfte
Avdelningens syfte är att genom organiserat arbete påverka Västerbotten och Umeå Universitet i en riktning som överensstämmer med piratrörelsens idéer och värderingar. Avdelningen har även som syfte att bedriva bildningsverksamhet kring ämnen och frågor som är centrala för piratrörelsen.

§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni.

§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar, är studerande vid Umeå Universitet samt aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen eller Ungdomsförbundet Ung Pirat kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen för Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av Ordförande, Ekonomiansvarig, Informationsansvarig, Utbildningsansvarig och Socialt ansvarig. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen två veckor före årsmötet.

Platserna för Informationsansvarig, Utbildningsansvarig och Socialt ansvarig kan lämnas vakanta. Styrelsen måste dock alltid bestå av minst tre personer.

§8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Utskott
Lokalavdelningens verksamhet sker i huvudsak genom lokalavdelningens utskott.
Ledamot av ett utskott är medlem av Piratstudenterna som anmäler intresse av att ingå i utskottet.

Informationstutskottet
Informationsutskottet ansvarar för lokalavdelningens hemsida, dess mailutskick samt framställning av grafiskt material.
Informationsansvarig fungerar som utskottsordförande. Utskottet utser inom sig en vice utskottsordförande

Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet ansvarar för lokalavdelningens folkbildningsverksamhet. Utskottet annordnar dessutom föreläsningar, seminarier och studiecirklar i för lokalavdelningens medlemmar intressanta ämnen.
Utbildningsansvarig fungerar som utskottsordförande. Utskottet utser inom sig en vice utskottsordförande

Sociala utskottet
Det sociala utskottet ansvarar för social verksamhet avsedd att stärka lokalavdelningen och föra dess medlemmar närmare varandra.
Socialt ansvarig fungerar som utskottsordförande. Utskottet utser inom sig en vice utskottsordförande

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 oktober varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) dagordning
4) val av mötets ordförande
5) val av mötets sekreterare
6) val av två personer att justera protokollet
7) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) ekonomisk berättelse för förra året
9) revisorernas berättelse för förra året
10) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11) årets verksamhetsplan
12) årets budget
13) val av årets styrelse
14) val av årets revisor
15) val av årets valberedare
16) övriga frågor
17) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.

§14 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.