handdator

Visa fullständig version : Strategi för att föra ut partiets hjärtefrågor på bred front


GöranH
2009-11-22, 11:51
Jag har sedan länge varit intresserad av de hjärtefrågor som Piratpartiet har fokus på och driver. Detta gjorde partiet med stor framgång i EU-valet och har nu ambitionen att etablera sig i både riksdag, kommuner och landsting. Denna ambition har fått mig än mer inspirerad och lett till att jag numera också är medlem i partiet.

Inför EU-valet var förutsättningarna/läget speciella just i de frågor som Piratpartiet har fokus på och driver med stor kraft. Emellertid brukar man inte vinna nya segrar på gamla meriter. Därför har jag särskilt intresserat mig för vilka frågor/handlingsalternativ som har en sannolikt stor strategisk betydelse i kommande val 2010. Jag tror nämligen att ?förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den envise från den vise?!

Piratpartiets kärnfrågor kan sägas vara klart definierade. För många medborgare kan emellertid dessa kärnfrågor ge intryck av att Piratpartiet är en "en-fråge-parti". I grunden är ju inte detta fallet och det gäller att med kraft motverka att en sådan etikett sätts på partiet. Å andra sidan är det inte lätt för många medborgare att själva se hur våra "kärnfrågor" griper in i övriga politikområden. Detta gäller kanske alldeles särskilt för de äldre generationerna vilka samtidigt är den stora potentiella väljarskaran att vinna i framtida val. Den yngre generationen är redan till stora delar anhängare av Piratpartiet. Jag tror dock också att Piratpartiets egna anhängare/sympatisörer allt som oftast kan känna sig lite vilsna och ha svårt för klargöra sambanden mellan partiets ?hjärtefrågor? och hur dessa griper in i olika politikområden.. Det gäller att kunna ?ta debatten? och visa på hur våra ?hjärtefrågor? griper in i så gott som alla områden utan att för den skull tappa fokus eller överge tanken på en framtida ?vågmästarställning?i riksdagen! Detta är en svår balansgång, men borde gå att bemästra om bara viljan finns. Därför vill jag lansera följande idé:

Mitt förslag är att tillsätta ett antal hårt arbetande mindre arbetsgrupper som inom respektive politikområde får till uppgift att gå igenom hur PP:s ideologi/politik griper in och kan påverka/förändra innehållet i och för respektive politikområde. Grupperna ska ha som uppgift att lägga fram konkreta förslag på hur detta kan göras med fokus på Piratpartiets ?hjärtefrågor?.

Konkret menar jag att arbetsgrupper bör tillsätts inom:

1. Sociala politikområdet (inbegriper t ex familje-, barn- och äldreomsorg, ekonomiska trygghetssystem)

2. Ekonomi- och finanspolitik

3. Arbetsmarknadspolitik

4. Jämställdhetspolitiska området

5. Rätts- och kriminalvårdspolitiken

6. Kultur- och mediapolitiken

7.Miljöpolitiken


Utgångspunkten och underlaget för gruppernas arbete bör främst vara ?vårpropositionen? och ?budgetproposition? för budgetåret 2010 samt oppositionens samlade motioner i anledning av budgetpropositionen. Därutöver bör annat relevant material användas.

Arbetet bör läggas ut och fördelas mellan partiets olika distrikt där varje distrikt får ett eller flera ?politikområden? att arbeta igenom och komma med förslag. På så vis decentraliseras arbetet och som också ger möjlighet till att ?fysiskt? jobba tillsammans i de olika grupperna. Naturligtvis skall grupperna inhämta alla tänkbara synpunkter och förslag från partiets medlemmar och anhängare genom redan etablerade informationskanaler på nätet eller genom lokala sammankomster.

Storleken på respektive grupp och sammansättningen bör avgöras regionalt/lokalt och ta hänsyn till vilken kompetens som finns tillgänglig.

Resultatet av ovanstående arbetet skulle bli ett utmärkt underlag tillsammans med flera andra för utformningen av en valplattform inför valet 2010. Dessutom ett oerhört viktigt stöd för alla partifunktionärer när dessa ska ta debatten ute på fältet.

Ett motsvarande arbetssätt som ovan kan naturligtvis också vara tillämpligt på kommunnivå.

Valet år 2010 kan komma att gälla ?vinna eller försvinna? för Piratpartiet. Därför gäller det nu
att förstärka förmågan att idag tänka annorlunda än igår som skiljer den envise från den vise?!

Richie
2009-11-22, 12:17
Jag vill lyfta att nästa styrelsemöte har följande punkt på dagordningen:

Arbetsgrupper

Fortsatt diskussion av behovet av processer för tillsättning av och formella mandat för arbetsgrupper av tre slag
* strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen)
* operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen)
* spontanformade kluster (rapporterar inte till någon)

och jag tar med mig dina synpunkter till det mötet tillsammans med det som Gammelpiraten lyfte i min utfrågningstråd här: http://forum.piratpartiet.se/FindPost185283.aspx. Kort sagt så håller jag med er båda om att just det här behövs, men sedan får vi se exakt vilka former det tar sig.

erik78se
2009-11-22, 12:32
Jag instämmer med trådskaparen och vill påminna ALLA piratpartister att utan 4% så är Piratpartiet ett DÖTT parti efter valet.

Se även omröstningen: http://forum.piratpartiet.se/Topic184746-505-1.aspx som kanske kommer kasta ljus över vilken förvirring som råder bland medlemmarna kring vad egentligen PP driver på nationell nivå inför valet.