handdator

Visa fullständig version : Dagordning och underlag till styrelsemöte 12-13 dec 2009


Mikael Nilsson
2009-12-09, 13:49
Underlag till Piratpartiets styrelsemöte 12-13 december 2009
Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Närvarolista och röstlängd
3. Mötesfunktionärer
4. Primär ärendelista
5. Yttranden och ställningstaganden (tom)
6. Sekundär ärendelista
7. Övriga frågor
8. Mötet stängs

Primär ärendelista

Dessa är de ärenden som vi, för organisationens tidslinjer, bör hinna med under styrelsemötet.
Detaljerat underlag följer på kommande sidor.

1. Rapporter från ledningen (1000-1100)

Rapporter och diskussioner om operativa frågor. Uppföljning av partiets ekonomi vs budget

2. Presentation av Otto Rehbinder om förberedelser för riksdagsgrupp (1100-1300)

3. Lunch

4. Lönenivåer för riksdagstjänstemän och andra

I anslutning till presentationen om att börja bygga riksdagsgruppen redan nu, så är det önskvärt att
styrelsen etablerar lönenivåer. Ett konkret förslag för att undvika en del av de associerade
konflikterna är att etablera lönenivåer i relation till en riksdagslön (och kalla 100% av en
riksdagslön för ?lönenivå 10?, 70% av densamma för ?lönenivå 7?, 140% av densamma för
?lönenivå 14? etc) och sedan, på styrelsemötet, etablera lönenivåer för konkreta arbetsbeskrivningar
i relation till ansvaret för en riksdagsledamot. Samma ansvarsnivå som en riksdagsledamot bör då
ge 100% av en riksdagslön, mer ansvar mer lön, och mindre ansvar mindre lön, i lämplig
motsvarande grad. Diskussions- och beslutspunkt.

5. Återrapportering för dokument och uppdrag

Återrapportering från:
1. Operativa organisationens utformning (Falkvinge)
2. Styrdokument om värderingar och mjuka frågor (Falkvinge)
3. Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren)
4. Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund)
5. Möjliga tekniska lösningar för att signera dokument (Olsson)
6. Möjliga tekniska lösningar för medlemsmöten (Olsson)

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2009; verksamhetsplan och budget för 2010

Verksamhetsåret är snart slut. Piratpartiet ska ha årsmöte någon gång i mars/april 2010. Årsmötet
2009 var pinsam för styrelsen, knepet att få fram bra möteshandlingar till ett årsmöte är att börja
med dem i tid. Det är styrelsens uppgift att årsmötets handlingar blir klara i tid och är väl
genomarbetade. Diskussions- och beslutspunkt.

7. Preliminär budget för 2010

Detta är sista styrelsemötet innan årsskiftet. Styrelsen måste därför besluta en preliminär budget för
verksamhetsåret 2010 så att vi går in i verksamhetsåret med en budget, om än preliminär.

8. Fråga om att rulla över lokala budgetar

Vi har ett antal lokala budgetar. Normalt om en budget inte används fullt ut, så fryser de pengarna
inne. Vi har emellertid uppmuntrat lokala avdelningar att göra egna insamlingar, som går in på den
lokala budgeten, och pratat om de lokala budgetarna i metaforen av ett bankkonto.

Rick Falkvinge yrkar att styrelsen beslutar att outnyttjad budget på ett lokalt budgetkonto belastas
fullt ut i bokslutet och förs över som en negativ post till nästa års resultaträkning, så att medlen
s.a.s. står kvar över årsskiftet, så att vi lär organisationen att a) lokala insamlingar lönar sig, och b)
att inte elda upp alla kvarvarande budgetmedel i december.

Exempel: Om Kristianstad har använt 12345 kronor av 15000, så belastas budgeten med 2655
kronor i bokslutet (så att budgeten är slutanvänd) i ett tillfälligt verifikat mot balansen, och
resultatet för 2010 öppnar på -2655 kronor, så att dessa medel finns tillgängliga utöver 2010 års
budget.

9. Frågor om valen

Riksdagsval: besluta en arbetsordning för riksdagsgruppen. Underlag finns i denna forumtråd:
http://forum.piratpartiet.se/Topic164845-465-1.aspx Notera särskilt att det är partistyrelsen som
beslutar den om riksdagsgrupp inte finns, men sedan blir et upp till grupen att modifiera efter behov.

Lokala val: I tidsplanen som fastställdes i november saknas tid avsatt för den lokala omröstning
(ja/nej) till den samlade programmet och strategin. Vi bör modifiera tidsplanen för att få in det. Vi
har dessutom förskjutit primärvalet till riksdagen, bör vi ändra tidsplanen för lokala val för att ge en
lucka efter primärvalets avslutande?

Politik: påbörja arbetet med de sjökort inför 2010 som medlemsmötet beslutat om

10. Träffa Amelia Andersdotter

Styrelsen fortsätter att försöka få till ett möte med Amelia Andersdotter, vår tillträdande
Europaparlamentariker.

11. Fråga till revisorerna om vem som reviderar för 2008

Styrelseordföranden har fått en fråga från de nyvalda revisorerna om vem som reviderar 2008 års
oreviderade berättelser: 2008 års revisionsgrupp eller 2009 års revisionsgrupp. Han svarade
spontant, men felaktigt, för det är inte preciserat i våra stadgar. Inte heller kan eller bör styrelsen
bestämma vem som reviderar samma styrelse.

Rick Falkvinge yrkar därför att styrelsen ska uppmana de nyvalda revisorerna för verksamhetsåret
2009 att besluta och meddela om de eller 2008 års revisionsgrupp ska revidera 2008 års styrelse.

12. Fråga från valberedningen

Det finns en fråga från valberedningen om att göra studiebesök. Rimligen då i februari. Beslut från
styrelsen.

Sekundär ärendelista

Detta är ärenden som varit bordlagda från tidigare möte, och/eller där det finns skäl att bedöma att
vi inte hinner fatta beslut ? åtminstone inte på alla ? under dagens möte.

13. Personuppgiftslagen och medlemsregistret

Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta
bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

14. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupper

Diskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper
(rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade
kluster (rapporterar inte till någon).

Stefan Flod
2009-12-09, 14:53
4. Lönenivåer för riksdagstjänstemän och andra

En riksdagslön ligger på 54 500 kr. Det vill säga med detta förslag så är den lönenivån 100%.

Genomsnittslönen för en tjänsteman i det privata näringslivet var förra året 32 600 kronor i månaden http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/artikel_1341905.e24

Genomsnittslönen för en tjänsteman i offentlig sektor är 29 100 kronor.

En heltidsanställd förbundsordförande med det yttersta ansvaret för miljonbelopp osv har 16 000 kr i månaden. (Ung Pirat) Vilket kan tyckas vara i underkant.

Den genomsnittsliga lönen för tjänstemän borde rimligtvis vara vårat utgångsläge vid lönesättning. Varför ska en riksdagslön vara utgångsläget vid PPs lönepolitik för alla?

Mikael Nilsson
2009-12-09, 15:04
Ang lönenivåer:

Jag tycker inte att vi ska utgå från riksdagsledmöternas löner. Jag tycker inte de representerar en rimlig nivå för icke-folkvalda, och tenderar dessutom att vilja närma sig Europaparlamentslöner, vilket ger en skev löneutveckling. Bättre är då att utgå från SCBs lönestatistik för lämpligt område.

SCB använder en yrkesklassificering som heter SSYK:

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf

som jag tycker man kan titta i efter lämplig kategori.

En "normalposition" inom partiet böra vara typ politiskt tjänsteman eller så, så kan man justera uppåt eller nedåt utifrån det.

En vettig kategori verkar vara 2480 Administratörer i intresseorganisationer

Utreder och handlägger ärenden i intresseorganisationer; planerar och utvärderar verksamheten; utarbetar riktlinjer, handlingsprogram, rapporter och information om organisationen och dess ståndpunkt i olika frågor; ger råd beträffande tolkning av lagar och avtal; företräder organisationen eller medlemmarna i kontakter med politiker, myndigheter, regering samt andra intresseorganisationer.

Sen kan man hoppa på SCBs lönestatistik: http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0103/2008A01/AM0103_2008A01_SM_AM62SM0901.pdf

där man kan läsa att 2480 har en medelinkomst på 32 700.

Prisbasbeloppet för 2010 är satt till 42 400 (http://sv.wikipedia.org/wiki/Prisbasbelopp), så då skulle man kunna sätta en baslönenivå ("100") till

75% av Prisbasbeloppet.

Denna siffran kan förstås förändras efter hand, men jag tycker den är rimlig.

Rick Falkvinge
2009-12-09, 17:06
Hmm, jag förstår din tanke, men den verkar utgå från en enhetslön. Det är sant att vi kommer att ha flera riksdagstjänstemän som utför samma sorts arbete, och grundinställningen bör vara att de ska utgå från samma lönenivå.

Men det finns också flera som kommer att ha betydligt mera ansvar än en... ska vi kalla det en enskild tjänsteman?. Det finns personer som kommer att samordna tjänstemännen, till exempel, och därigenom ha personalansvar. För mig är det självklart att dessa får högre ersättning för att kompensera det högre ansvaret och den högre belastningen.

Anledningen till att jag vill relatera det till riksdagslönerna är att våra tjänstemän kommer att interagera med dessa i hög grad, och vissa tjänstemän kommer att ha ett märkbart HÖGRE ansvar än riksdagstjänstemännen. Spontant tänker jag på gruppsekreteraren, alltså personen med uppdrag att sammankalla och administrera riksdagsgruppen. Det går att hitta fler roller som har mer ansvar än en riksdagsledamot.

Det skapar markant och onödig social spänning om det inte var markerat i lönestrukturen att personen som samordnade riksdagsgruppen hade högre lön än de övriga riksdagsledamöterna. (Sedan är det väl troligt att gruppsekreteraren är en riksdagsledamot i sig, så att partiet får skjuta till medel till riksdagsarvodet för att få en sammanlagd lönedifferentiering i det totala individuella lönekuvertet.) Just därför vill jag knyta det till riksdagslönen (eller "riksdagsarvodet", om man ska använda korrekt ord).

Vad gällde din lönestatistik: Var den för Stockholm? Det finns stora löneskillnader mellan stad och landsbygd, och även mellan stor stad och liten stad. Om det var ett genomsnittslöneläge för riket, så finns det skäl att tro att genomsnittet för den aktuella arbetsplatsen är högre.

Rick Falkvinge
2009-12-09, 17:31
Samtidigt delar jag uppfattningen att 30k-35k är en lagom lönenivå för t.ex. en politisk sekreterare med ansvar för att svara på mail till info@piratpartiet.se och press@piratpartiet.se (möjligtvis i den högre delen av spannet för den senare).

Mikael Nilsson
2009-12-09, 17:43
Nej, jag tänker mig precis som du att ha en referenslön med olika nivåer kring den. Men eftersom vi inte kan styra över riksdagslönerna så är det helt orimligt att låta dem helt styra oss. Dessutom pekar ju MEP-lönerna i en annan riktning. Är en MEP värd mer än en riksdagsledamot? Ska vi ens prata i de termerna?

Jag tycker vi ska styra över våra lönenivåer själva utifrån ett brett samhällsperspektiv. De anställda ska inte bara jobba med riksdagsledamöterna utan med resten av partiet, och alltför konstiga lönediffar där skapar klyftor mellan riksdagen och resten av orgen, vilket är enormt olämpligt. Alltså: basera lönenivån på samhället, inte riksdagen.

Du har rätt i att jag tog riksstatistik, inte stockholmsstatistik. Nu är det väl inte glasklart att alla våra anställda ska jobba i Stockholm? Men som en jämförelse finns stockholmssiffrorna i samma dokument (sid 31) och blir

34 600 istället för 32 700

Richie
2009-12-09, 17:44
Rick Falkvinge (2009-Dec-09)Hmm, jag förstår din tanke, men den verkar utgå från en enhetslön.
Det behöver den väl inte göra? Den etablerar en indexreglerad nivå som vi kan utgå ifrån och jag ser inget i Mickes inlägg som tyder på att vi skulle begränsa oss (åt något håll) till just 75% av basbeloppet mer än ditt förslag begränsar oss till ett riksdagsarvode.

Sedan kan jag, mest av enkelhetsskäl, tycka att vi kan lägga den nivån på just prisbasbeloppet och då låta den här typen av polsek få lönegrad 7 (dvs 70% av prisbasbeloppet) för att bara hugga till med ett exempel.

Rick Falkvinge
2009-12-10, 13:04
Mikael Nilsson (2009-Dec-09)Men eftersom vi inte kan styra över riksdagslönerna så är det helt orimligt att låta dem helt styra oss.

Det här är ett väldigt konstigt argument för att använda en annan extern måttstock, som vi inte heller har någon form av inflytande över.

Jag ser det som logiskt att använda riksdagsarvodet som extern måttstock, eftersom merparten av vår personal kommer att interagera i den miljön.


Nu är det väl inte glasklart att alla våra anställda ska jobba i Stockholm?

Nej, snarare kommer det att vara klart att alla inte kommer att göra det. Men eftersom det är riksdagsgruppen vi sätter ihop, och partiets säte är i Stockholm, så känns det naturligt att ha den situationen som norm, och annat som parametriserade undantag.

Men som en jämförelse finns stockholmssiffrorna i samma dokument (sid 31) och blir 34 600 istället för 32 700

35k för en polsek i Stockholm. Kul att vi träffade såpass rätt redan i Almedalen!

2009-12-12, 13:31
Om jag får ta och lägga mig i lite...

Det är väldigt många av 'fotfolket' i partiet som är rent utsagt förbannade på era diskussioner om lönenivåer. Det är väldigt många i partiet som drar ett enormt lass (tex Kommunledare, Valkretsledare och aktivister) som lever på under 8000:- i månaden. Att då dela ut löner på 35 000:- till folk som både kommer få mindre ansvar och kommer jobba mindre kommer skapa enormt stora splittringar i partiet.
Med så höga lönenivåer riskerar vi att tappa en mycket stor del av våra frivilligarbetare och den totala mängden arbete som blir genomfört kommer att minska.

Jag anser att Piratpartiet bör titta väldigt noga på Ung Pirats lönenivåer innan några beslut tas.

piratcensur
2009-12-12, 13:57
Anonymous (2009-Dec-12)Om jag får ta och lägga mig i lite...
Det är väldigt många av 'fotfolket' i partiet som är rent utsagt förbannade på era diskussioner om lönenivåer. Det är väldigt många i partiet som drar ett enormt lass (tex Kommunledare, Valkretsledare och aktivister) som lever på under 8000:- i månaden. Att då dela ut löner på 35 000:- till folk som både kommer få mindre ansvar och kommer jobba mindre kommer skapa enormt stora splittringar i partiet.
Skilj på det som är frivilligt och det som är ett ordinarie arbete.

Om vi anställer en person som svarar på mail, så skall ju den personen just svara på mail under tiden den personen är i arbete. Jag själv har frivilligt kört ut valsedlar, satt upp affischer etc. Det arbetet kommer inte påverkas av om en mailsvarare har typ 35000 i månaden i lön.

Med så höga lönenivåer riskerar vi att tappa en mycket stor del av våra frivilligarbetare och den totala mängden arbete som blir genomfört kommer att minska.
Risken är större att jag tröttnar än att jag blir avundsjuk....

Jag anser att Piratpartiet bör titta väldigt noga på Ung Pirats lönenivåer innan några beslut tas.
Det är snarare Ung Pirat som skall betala ut drägliga löner som stämmer överens med ansvaret som den anställda har. En lön på typ 16000 kronor existerar knappt ute i arbetslivet och om det gör det så är en sådan person inte betrodd att hantera miljonbelopp, om ens pengar öht.

agnesson
2009-12-12, 17:18
Först och främst vill jag som ansvarig för forumgruppen säga att anonyma inlägg inte längre kan göras i detta forum. Det är rimligt att endast partimedlemmar ska kunna kommentera dagordning och underlag för styrelsemöten.

piratcensur (2009-Dec-12)Det är snarare Ung Pirat som skall betala ut drägliga löner som stämmer överens med ansvaret som den anställda har. En lön på typ 16000 kronor existerar knappt ute i arbetslivet och om det gör det så är en sådan person inte betrodd att hantera miljonbelopp, om ens pengar öht.

Ung Pirat betalar inte ut några löner utan ett arvode för en viss arbetsuppgift. Att anställa någon har förbundsstyrelsen och kongressen bedömt vara icke ekonomiskt hållbart. Arbetsuppgifter finns det dock inom förbundet, vissa så krävande att det krävs att man arbetar med dessa i så stor utsträckning att tid för annan inkomst inte finns. Det förbundet har valt att göra är då att betala ut så pass mycket att den arvoderade personen klarar att ha ett dräglig tillvaro, plus lite till. Med tanke på att många av de arvoderade troligtvis kommer direkt från studielivet (vilket innebär en "lön" på 9500 per månad) har förbundet bedömt att 16 000 kan vara en rimlig ersättning. Den nivån bör inte kopplas till partiet.

kalle255
2009-12-12, 18:06
agnesson (2009-Dec-12)Med tanke på att många av de arvoderade troligtvis kommer direkt från studielivet (vilket innebär en "lön" på 9500 per månad) har förbundet bedömt att 16 000 kan vara en rimlig ersättning. Den nivån bör inte kopplas till partiet.

16 000 är före skatt va? Så efter skatt blir det ca 12 000 kr/månaden in på kontot för den arvoderade?

kalle255
2009-12-12, 23:24
Rotade lite mer i det här. Ung Pirats arvoderade är ordföran och sekreteraren i Ung Pirat.

Har man ett arvode/lön på 16 k i månaden så får man ut typ 12 377 kr i månaden efter skatt. Härlig sida: http://rakna.net/netto-lon.html

En av de arvoderade verkar vara Stefan, som leder hela Ung Pirat som förbundsordförande och verkar jobba en hel del med det uppdraget. Antar att han ansvarar för en hel del budgetpengar och har mycket media/press på sig osv. Är man förbundsordförande till Piratpartiets ungdomsförbund som växt något helt sjukt mycket iår så borde han gjort en massa under EU-valet. Säker på att han inte bränner ut sig för korpören?

Jag vet inte nått yrke i Sverige som har en lägre lön och få som ens kommer i närheten av arbetsbördan/media/arbetsbelastning/ansvar/resedagar osv. Då verkar Piratpartiets lönesättning vara mycket mera rimlig än Ung pirats...

http://forum.piratpartiet.se/Topic182238-538-4.aspx#bm185985

Stefan Flod (2009-Nov-24)infinite_emma (2009-Nov-20)
[quote]4. Hur har du engagerat dig i Piratpartiets frågor fram tills nu?
Främst har jag med andra möjliggjort för fler att engagera sig i Piratpartiets frågor. Genom att bygga organisationer som engagerar fler så är det fler som jobbar med samma frågor som en själv. Kampanjande i riksdagvalet 2006, EU-valet 2009 och allt däremellan. Bara iår så har jag ett hundratal resdagar, jobbar med frågorna på heltid (+ lite mer, ca70-80 timmar i veckan), sen har jag med många andra Unga Pirater påverkat en stor del av den ideella sektorn i våra frågor genom att vi engagerar oss i LSU, ForumSYD osv.

Anders Hedberg
2009-12-13, 10:22
Lönenivåerna - Har någon kopplat dessa till åldern på folk och arbetslivserfarenhet? Det är normalt en ganska stor skillnad på någon som är nyutexaminerad och någon som jobbat 10-15 år. Samtidigt som de som är nära pensionen kostar betydligt mer i pensionsavsättningar en någon som är ung (och det syns inte i lönekuverten utan bara i arbetsgivarens kostnad)

Anders Hedberg
2009-12-13, 10:53
Mikael Nilsson (2009-Dec-09)8. Fråga om att rulla över lokala budgetar
Vi har ett antal lokala budgetar. Normalt om en budget inte används fullt ut, så fryser de pengarna
inne. Vi har emellertid uppmuntrat lokala avdelningar att göra egna insamlingar, som går in på den
lokala budgeten, och pratat om de lokala budgetarna i metaforen av ett bankkonto.
Rick Falkvinge yrkar att styrelsen beslutar att outnyttjad budget på ett lokalt budgetkonto belastas
fullt ut i bokslutet och förs över som en negativ post till nästa års resultaträkning, så att medlen
s.a.s. står kvar över årsskiftet, så att vi lär organisationen att a) lokala insamlingar lönar sig, och b)
att inte elda upp alla kvarvarande budgetmedel i december.
Exempel: Om Kristianstad har använt 12345 kronor av 15000, så belastas budgeten med 2655
kronor i bokslutet (så att budgeten är slutanvänd) i ett tillfälligt verifikat mot balansen, och
resultatet för 2010 öppnar på -2655 kronor, så att dessa medel finns tillgängliga utöver 2010 års
budget.


Förtydliga det här - Lokala insamlingar är självklart den lokala avdelningens pengar och måste föras över till nästa år. Det är till och med tveksamt om dessa pengar ens får röras av PP centralt, i princip skulle PP centralt kunna använda pengarna och sen finns de inte där när den lokala orgen behöver dessa. Det här behöver utredas vidare, får verkligen PP centralt använda sig av de lokalt insamlade medlen?

Däremot - de pengar som avsatts i budget från PP centralt och som inte används måste dras tillbaka. Hur rättvist är det att en lokalavdelning som inte gjort ett skit ska kunna samla år av medel på ett fiktivt konto och sen när någon äntligen tar tag i en lokal förening bränna 10.000-tals kronor på en studieresa till Tyskland när vi andra måste lägga vår enda tusenlapp på distribution av affischer. Detta bara för att vi skött oss tidigare år och använt våra pengar. Min erfarenhet säger mig att det är de delar av PP som funkar som faktiskt också förbrukar pengar.

Ekonomiplaneringen kommer heller inte att funka - PP centralt kommer att få otroligt stora skulder år efter år till de lokala kontona som ingen använder. När, var och hur får de lokala föreningarna ta ut dessa fiktiva pengar?

Nationalsocialistiska föreningar tog kontroll över lokala positioner när Ny Demokrati splittrades. Om PP splittras på samma sätt kommer det att bli huggsexa och folk på lokal nivå har då i princip rätt att använda accumulerade pengar lokalt.

Därför - alla centrala pengar som inte använts ett år måste förfalla. Det är huvudregeln inom all kommunal och industriell verksamhet. Allt annat är mot sunt förnuft. Och Jo - det får ibland som en konsekvens att folk bränner pengarna på saker i slutet på året, men man måste titta på varför det sker! I kommunal verksamhet som inte bränt sina pengar så får de sin budget sänkt året efter. Inom PP skulle vi kunna säga att den lokala budgeten inte sänks året efter, ifall man inte gjort av med sina pengar detta år. Vidare så bör man kunna ta upp med budgetansvariga att "Jo, vi skulle behöva använda pengarna från detta år till ett större läger under nästa år, är det Ok?". Då gör man ett undantag, men huvudregeln måste vara att ej använda pengar försvinner.

Pengar är trots allt till för att användas och bedriva verksamhet med och inte samlas på hög.

Anders Hedberg
2009-12-13, 11:14
Mer ekonomi till ett kommande styrelsemöte - kvittohanteringen inom PP.

Jag gick igenom resultaten och lite kvitton i samband med Bo Leufs blogginlägg om vår ekonomi. Jag fann att rätt mycket kvitton och krav på PP registreras på tok för sent och att vår budget/cashflowanalys därför inte visar korrekta siffror. Det går då inte att planera eller för skötsamma medlemmar få reda på när de faktiskt kan få ut sina utlägg för t.ex. bilhyra inom en vecka så de kan betala lägenhetshyran (jag får den typen av frågor ibland). Har PP pengar i kassan eller inte?

Bara för syds distriktsbudget så saknar jag kvitton på 5000-10000 kronor som alltså inte är registrerade av folk jag vet ligger ute med pengarna, och dessa skulder är sen våren 2009. Jag såg också att i december inkom kvitton från Almedalen i somras, men det var på den budgeten.

Jag efterlyser en grundregel om att kvitton ska lämnas in senast en månad efter utlägget för att betalningen ska godkännas.

Richie
2009-12-13, 12:29
Anders Hedberg (2009-Dec-13)Mer ekonomi till ett kommande styrelsemöte - kvittohanteringen inom PP.
Just hanteringen av verifikat och kvitton har i princip ändrats helt sedan i somras.

Har PP pengar i kassan eller inte?
Ja, det har vi. Vi har tom fonderat 125000 till nästa års budget.

Bara för syds distriktsbudget så saknar jag kvitton på 5000-10000 kronor som alltså inte är registrerade av folk jag vet ligger ute med pengarna, och dessa skulder är sen våren 2009. Jag såg också att i december inkom kvitton från Almedalen i somras, men det var på den budgeten.
Mårten sitter just nu och kartlägger gammal ekonomi där det finns utbetalningar för utlägg där det saknas ordentlig redovisning. Det är med stor sannolikhet inte fråga om några oegentligheter, utan slarv, men det ställer likväl till problem för bokföringen.

Richie
2009-12-13, 12:40
Anonymous (2009-Dec-12)Det är väldigt många av 'fotfolket' i partiet som är rent utsagt förbannade på era diskussioner om lönenivåer.
Jag vill klargöra att det här är frågan om att vi diskuterat lönenivåer för ett riksdagsparti, inte en aktivistorganisation.

Men ska man hålla sig till ideella organisationer så finns det lite lönestatistik här: http://www.arbetsgivaralliansen.se/medlem/branscher/ioio/statistik/lonestatistik.aspx . Går man efter arbetsbeskrivningarna så borde UPs förbundsordförande arvoderas med 30 - 39 000, om man viktar med hans ålder. Om man inte diskriminerar efter ålder är spannet 29 - 45 000 i månaden. Det är alltså inte partiet som har höga lönenivåer (de vi diskuterat är tvärtom låga jämfört med andra riksdagspartier) utan UP som har låga.