handdator

Visa fullständig version : Protokoll fr styrelsemtet 21/1


Victoria
2010-01-24, 12:53
Protokoll UPU 21 januai 2010

§1 Mötets öppnande
§1,1 Närvaro
Victoria
Anton
Björn
Fredrik
Eva
Stefan (ej rösträtt)
§1,2 Val av mötesordförande
Victoria
§1,3 Val av mötessekreterare
Victoria
§1,4 Val av justerare
Anton
§1,5 Godkännande av dagordningen
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen

§2 Årsmötet
§2,1 Styrelse - valberedning
Styrelsen har inlett diskussioner med valberedningen om vilka som har anmält intresse till att sitta i styrelsen för år 2010
§2,2 Dagordning
Mötet beslutar att man, på årsmötet, ska ha den dagordning som finns i stadgan.
§2,3 Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutar att Anton Laakso ska skriva en verksamhetsberättelse som ska baseras på det utkastet som styrelsen skrev ihop på förra styrelsemötet.
§2,4 Ekonomisk berättelse
Styrelsen beslutar att Victoria får i uppgift att diskutera den ekonomiska berättelsen med förslagsvis Mårten Fjällström, för att ta reda på hur vi ska lösa problemet med skulder.
§2,5 Verksamhetsplan
Styrelsen gör ett utkast för versamhetsplan som bland annat innehåller en del aktiviteter inför valet, deltagande på evenemanget birdie, och diverse andra saker.
§2,6 Budget
Ung Pirat har meddelat att UP Uppsala kommer få cirka 25 000 kronor i bidrag för 2010. Styrelsen diskuterar lite löst om hur vi ska fördela pengarna. Vi kommer överrens om att första prioritet är att betala tillbaka de skulder vi har från 2009. En tydligare budget kommer presenteras på årsmötet.

§3 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§4 Mötets avslutande