handdator

Visa fullständig version : Förslag till Styrdokument för lokala råd


Mikael Nilsson
2010-02-24, 12:23
Det har förts diskussioner av och till om att skapa styrelseliknande strukturer på lokal nivå. jag har i samråd med en rad andra försökt ta fram ett förslag som skulle kunna implementeras med ett styrelsebeslut.

Nuvarande organisation (diagram (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3281.aspx)):

Styrelsen utser Partiledare, som utser DL, som utser VL, som utser KL. Varje ledare utser fritt lokala vice. Lokala ledare kan utses genom rådgivande medlemsomröstning.

Problem: Varje ledare ges mandat från PL. Men det finns inget sätt för styrelsen att delegera mandat till en lokal organisation som är lokalt medlemsförankrad. en del frågor passar inte att delegera genom den operativa organisationen, tex ansvaret över lokalpolitiken, utan kräver bättre lokala strukturer.

Lösningsförslag: en lokal struktur med "råd", med kontrollerad medlemsförankring, som styrelsen kan delegera till vid behov. Samma struktur ges även kontrollen över den operativa verksamheten. Råd finns bara på de ställen där den lokala ledningen så önskar, och kan skapas och upplösas efter behov.

Min tanke är att rådet ska kunna styra upp KLs (eller VLs/DLs) verksamhet genom att tex fatta beslut om lokal budgetramar. Det vill säga, en KL har precis den frihet den har idag, men rådet kan ge ramar som styr verksamheten. På samma sätt fungerar partiledningen och styrelsen: partiledningen agerar operativt i den dagliga verksamheten, och styrelsen begränsar detta genom styrdokument.

Utöver den operativa styrningen kan styrelsen flytta ner strategiska frågor till rådet, detta utan att gå via den operativa organisationen alls. Jag kan inte föreställa mig att tex flytta över lokalpolitiska program till den operativa orgen. Däremot gärna till de ställen som har lokala råd. Det vill säga - på de platser det inte finns några råd behåller styrelsen beslutsmakten.

Jämför även http://www.bloggsam.se/2010/02/10/ursakta-roran-vi-bygger-om/
och Mabs version http://forum.piratpartiet.se/FindPost170116.aspx

De lokala rådens verksamhet regleras genom ett styrdokument från partistyrelsen. Detta dokument fungerar som en slags grundläggande stadgar för råden. Notera att förslaget inte innebär skapande av lokala föreningar, även om det finns en del likheter.

Här är mitt förslag till styrdokument. En motsvarande organisationskarta (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3282.aspx) finns. Det finns även en organisationskarta (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3291.aspx) för fallet att det saknas råd på en nivå.

Det finns ingen plan för behandling av detta i styrelsen, men om feedbacken är positiv så hoppas jag kunna lägga fram ett förslag för styrelsen så småningom.

Regelverk för lokala råd i Piratpartiet

0. Definitioner
Närmast hörande ledare: DL för ett distrikt, VL för alla valkretsar i ett landsting och KL för en kommun
Närmast högre ledare: PL för ett distrikt, DL för ett landsting och VL för en kommun

1. Lokala råd

Ett lokalt råd är en medlemsvald grupp som kollektivt fattar beslut om frågor som rör den lokala verksamheten.

Lokala råd kan finnas på distrikt-, landsting/region- och kommunnivå.

Rådens syfte är att styra den lokala operativa partiverksamheten, såsom den lokala budgeten och det lokala kampanjarbetet.

Råden ansvarar också för att uföra de uppdrag av lokal natur som ges till rådet av partistyrelsen, såsom att förvalta lokalpolitiken i kommuner och landsting.

Rådet ska följa Piratpartiets principprogram och sakpolitiska ställningstaganden.

Rådet ska inte bedriva politik utanför den kommun eller landsting den är skapad för.

2. Skapande av lokalt råd

Ett råd skapas när alla närmast hörande ledare, eller minst 15 medlemmar i aktuellt område begär det.

För att rådet ska skapas krävs dessutom att tillsättningen enligt paragraf 3 är giltig, samt att partistyrelsen och närmast högre ledare godkänner rådets skapande.

3. Ledamöter i lokala råd

Ett lokalt råd tillsätts genom ett lokalt medlemsmöte enligt paragraf 9.

Fri kandidering tillämpas. Lediga platser tillsätts på ett år baserat på en lokal medlemsomröstning som använder en Schulze-rösträkning.

Rådet består av ett udda antal ledamöter, och minst fem. Antalet ledamöter fastställs av medlemsmötet.

Rådet konstituerar sig själv, och ska utse åtminstone en sammankallande, med ansvar för att kalla till rådsmöten, och en sekreterare med ansvar att kommunicera rådets beslut.

Om minst 10 medlemmar deltar i valet av råd är omröstningen giltig, och rådet kan tillsättas. Annars upplöses rådet.

Rådet tillsätts slutligen av närmast högre ledare, som genom detta delegerar sitt operativa mandat till rådet i stället för till tidigare ledare i rådets plats. Närmast högre ledare kan välja att inte tillsätta rådet utan upplösa det. Detta beslut kan inte påtvingas ledaren av något annat beslut.

4. Lokal operativ ledning

Det lokala rådet tillsätter alla närmast hörande ledare. Dessa ledare ska följa partiledningens riktlinjer för den operativa verksamheten. De lokala ledarna får vara ledamöter i rådet.

Rådet ska instruera de tillhörande ledarna att etablera direktkontakt med närmast högre ledare för att arbeta operativt och kunna fatta beslut inom rådets rambeslut.

Uppgifter som delegeras ifrån närmast högre ledare i den operativa organisationen är, på samma sätt som utan råd, bindande för dessa lokala ledare. I händelse av konflikt mellan ramar från råd och direktiv från närmast högre ledare, tar det senare företräde.

5. Rådets mandat

Rådet får budget och operativa beslutsmandat från närmast högre ledare i den operativa organisationen. Beslut från denna ledare är således bindande för rådet i den operativa verksamheten.

Rådet styr över den lokala verksamheten genom att sätta ramar i form av budget, styrdokument, arbetsformer och andra rambeslut till närmast hörande ledare, som rådet ska uppdra att ta egna initiativ inom beslutade ramar, genomföra direktiv från närmast högre ledare och genomföra fattade rådsbeslut. Rådet ska endast i väl motiverade undantagsfall fatta operativa direktbeslut utan ramar.

Utöver detta kan styrelsen delegera frågor direkt till rådet. Partistyrelsens beslut är bindande för rådet.

6. Upplösning av rådet

Partistyrelsen och närmast högre ledare äger rätt att upplösa rådet, och ersätta med antingen

a) En ny KL, VL eller DL, eller
b) ett nyvalt råd enligt paragraf 3.

Råd som inte har mötts under sex månader ska upplösas av närmast högre ledare om inte särskilda skäl föreligger.

7. Beslut i rådet

Rådet fattar beslut genom enkel majoritet på rådsmöte.

Ett rådsmöte ska kallas minst 24h före mötet. Möten kan hållas elektroniskt.

Ett rådsmöte är beslutsmässigt om minst hälften av rådet är närvarande.

Rådsbeslut ska protokollföras enligt god föreningssed, och protokollen postas i forumet.

8. Medlemsmöten

Rådet kan välja att lägga fram enskilda frågor till medlemmarna på ett medlemsmöte, eller uppdras att göra det av partistyrelsen. Då ska följande process tillämpas:

a) Utskick ska ske per mail till samtliga lokala partimedlemmar med två veckors framförhållning, där det tydligt framgår vad frågan gäller och hur frågan kommer att behandlas.
b) Möjlighet ska finnas att lägga motförslag med minst en veckas utrymme att ta fram sådana förslag.
c) Omröstning ska ske på forumet eller PirateWeb, där alternativa förslag ställs mot varandra.

Medlemsmöte får ske fysiskt, men även medlemmar som inte deltar fysiskt ska ha möjlighet att rösta.

Ett medlemsmöte i form av lokalt årsmöte ska hållas en gång årligen. På det årliga medlemsmötet ska ett nytt råd utses enligt paragraf 3. Dessutom ska rådet presentera en ekonomisk berättelse. I övrigt finns inga obligatoriska punkter på årsmötet.

Beslut på lokala medlemsmöten är bindande för rådet. I händelse av konflikt med partistyrelsens beslut gäller partistyrelsens beslut.

9. Rådets arbetsformer

Rådet kan själv besluta om ytterligare arbetsformer, som i så fall ska tydligt dokumenteras i protokoll och styrdokument.

10. Ändringar i dessa regler

Partistyrelsen äger rätt att ändra i dessa regler allt efter partiets behov, och äger även tolkningsrätten vid oklarheter.

AndersLindbäck
2010-02-24, 13:24
Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.

Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.

Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.

Slutligen så är jag inte säker på att råd är korrekt benämning då det sätter ramarna för hur *L skall agera - sådana grupper brukar normalt kallas styrelse. Ett råd brukar ju normalt vara några som ger förslag men inte har något bestämmanderätt. Så jag föreslår att de kallas distriktstyrelse, valkretsstyrelse och kommunstyrelse.

Fö så är det förmodligen främst på distrikt och vakretsnivå dessa lokala styrelser kommer finnas då det är på dessa nivåer som det vanligtvis finns tillräckligt med aktiva för att det skall vara en bra idé att skapa en styrelse för området.

Mikael Nilsson
2010-02-24, 13:31
AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.

Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.

Slutligen så är jag inte säker på att råd är korrekt benämning då det sätter ramarna för hur *L skall agera - sådana grupper brukar normalt kallas styrelse. Ett råd brukar ju normalt vara några som ger förslag men inte har något bestämmanderätt. Så jag föreslår att de kallas distriktstyrelse, valkretsstyrelse och kommunstyrelse.

Jag ser inte heller något egenvärde i namnet "råd". Jag har dock undvikit "styrelse" pga att det oftast associeras med förening eller aktiebolag, vilket ju detta inte är. Men det är definitivt en öppen fråga.

Fö så är det förmodligen främst på distrikt och vakretsnivå dessa lokala styrelser kommer finnas då det är på dessa nivåer som det vanligtvis finns tillräckligt med aktiva för att det skall vara en bra idé att skapa en styrelse för området.

Jag håller med, med undantag för kommuner som får mandat - där kan det bli aktuellt att skapa råd, inte minst med tanke på att budgeten plötsligt blir mycket större.

AndersLindbäck
2010-02-24, 13:51
Mikael Nilsson (2010-Feb-24)AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.
Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.


Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.

DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.

Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.

Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.

Mikael Nilsson
2010-02-24, 14:04
AndersLindbäck (2010-Feb-24)
Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.
DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.
Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.
Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.

Ja, det nya stadgeförslaget ser ut så, och då bör vi kunna anpassa även den lokala strukturen.

Nu tillsätts ju iofs inte DL/VL av medlemmarna - formellt är omröstningen bara rådgivande.

En intressant fråga i sammanhanget är vem som äger rätt att *avsätta* DL/VL/KL. Ska det krävas medlemsmöte för det eller inte?

of_darkness
2010-02-24, 14:12
AndersLindbäck (2010-Feb-24)Mikael Nilsson (2010-Feb-24)AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.
Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.

Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.
DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.
Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.
Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.

Det förutsätter ju att det finns tillräckligt med *lämpliga* kandidater till kl rollen i en kommun eller område, idag så är det i vissa områden problematiskt att hitta aktiva och lämpliga kl:s då det i vissa områden inte finns många aktiva.

Medans i vissa delar/kommuner finns det många lämpliga och där är det fördelaktigt idag med medlemsval.

Så tills vi har rätt möjligheter till val(kan ju bara visa på att dl valet i sth bara hade 3 kandidater från början och i slutändan bara hade 1 kandidat) så kan man iof tillfråga medlemmarna om ett struktur förslag på ett distrikts/valkrets underliggande organisation men att det är den överliggande organisationen som tar beslutet och utser underliggande organisation.

Dvs man får anpassa demokrati nivån lite efter förutsättningarna men att arbeta efter att ha det som mål att demokratisera processerna.

Fiery_spirited
2010-02-24, 15:26
I grunden tycker jag det är bra om man kan lyfta ned saker på lokal nivå.

Å andra sidan är jag lite tveksam till att idéen att man har "råd" som får budgetramar och medföljande bokföringsansvar. Blickar vi ut på resten av Sverige så brukar underorganisationer som distrikt inom en riksorganisation vara organiserade som föreningar. Fördelen med detta är att det finns en stor mängd praxis för ideella föreningar som man kan luta sig mot när man inte är överens. Det är exempelvis ofta svårt att hitta någon som vill vara kassör för en förening...fast det blir inte knappast enklare hitta någon som sköter ekonomin bara för att man är ett "råd" och därför inte behöver utse en kassör.

Jag skulle nog föredra att man lokalt organiserar sig som en förening och att i de fall det finns förtroende så får föreningen på projektbasis pengar från centralt håll för att göra saker. Om vem som blir återbetalningsskyldig om pengar/kvitton försvinner är med fördel något som kan göras upp mellan den lokala föreningen och PP centralt från fall till fall.

Hur man får till lämplig koppling mellan riks och lokal föreningen så att man kan utesluta föreningar som haverat är klurigt, fast det problemet finns ju hos alla riksförbund så om inte UngPirat har lämpliga stadgar så kan man kolla på andra riksförbund.

Mikael Nilsson
2010-02-24, 15:32
Fiery_spirited (2010-Feb-24)I grunden tycker jag det är bra om man kan lyfta ned saker på lokal nivå.
Å andra sidan är jag lite tveksam till att idéen att man har "råd" som får budgetramar och medföljande bokföringsansvar.

Det finns inget bokföringsansvar i den här modellen. All bokföring sköts centralt i PirateWeb precis som idag - det enda som behövs är en ekonomisk berättelse som man kan printa från PirateWeb och förklara vad pengarna har lagts på.

Mikael Nilsson
2010-02-24, 15:35
Fiery_spirited (2010-Feb-24)Hur man får till lämplig koppling mellan riks och lokal föreningen så att man kan utesluta föreningar som haverat är klurigt, fast det problemet finns ju hos alla riksförbund så om inte UngPirat har lämpliga stadgar så kan man kolla på andra riksförbund.

En förbundsmodell är väldigt långt från det här förslaget, och är såvitt jag kan se inte något som har brett stöd i organisationen idag.

Daniel Gustafsson
2010-02-24, 15:36
Jag gillar konceptet, för då slipper KL och VL och DL stå så ensamma i sitt uppdrag, detta förutsätter dock att medlemmarna i valkretsarna och kommunerna vill engagera sig. Jag tror att jag har "hört" någonstans att om man ser till en organisations medlemmar så kommer 90 - 95 % att sitta med armarna i kors och inte göra ett skit och de övriga 5-10 % kommer att jobba.

Den MYCKET stora utmaningen ligger i att engagera alla medlemmarna i partiet så fler jobbar. Dessutom OM vi kommer in i riksdagen och vi får en stor budget så måste pengarna gå ända ut till distrikts och valkretsnivå så att vi kan gärna ha 100 % eller 50 % anställda personer som kan jobba i organisationen avlönade i partiet. Pengarna skall inte fastna högst upp utan ner och ut i distrikten och valkretsarna så att vi kan jobba aktivt med detta.

JorgenL
2010-02-24, 20:18
Jag tycker tanken är god, även om jag ser lite VÄL mycket hängslen och livrem i form av möjligheter att avsätta rådet "uppifrån".

Dock tror jag inte att det gör så mycket att det finns med en del sådant, jag hoppas och tror inte att dessa bestämmelser kommer att behöva användas.

Jag tror att det rent allmänt sett är en bra ide att det finns en lite större grupp som har gemensamt ansvar för att driva verksamheten framåt och ta hand om nya aktivister och sätta dem i arbete etc.

Genom att såna grupper skapas så minskar risken för att folk känner "Det där verkar inte så kul, det får nån annan dra i." Genom att man har blivit utsedd av sina peers så får man en viss känsla av ansvar, och genom att det är en hel grupp som har det ansvaret gemensamt så blir det lättare att bära, gruppdynamiken i situationen gör att man hjälps åt även med det som kanske inte alltid är så kul.

Tycker att förslaget är en lagom kompromiss mellan "föreningslinjen" och "demokratisk centralism", och det ger möjlighet att pröva det här på de ställen där det finns intresse och förutsättningar för att det ska funka.

Med tiden, och med ökad erfarenhet, så kan det fungera bättre och bättre och kan spridas till ställen där det idag inte finns underlag.

Nicholas Miles
2010-02-25, 10:26
Varför utgår sådana här diskussioner om organisation och administration alltid från att vi gemensamt kan diskutera oss fram till Den Enda Lösningen, som sedan kan appliceras på alla platser på alla nivåer i hela landet? Varför inte delegera till lokalavdelningarna att avgöra hur de vill tillsätta sina funktionärer? Vill medlemskapet i en kommun välja KL som utser styrelse/råd, välja både KL och styrelse, låta VL utse KL och välja styrelse, eller välja styrelse som utser KL, låt dem göra det. Varför denna ständiga sökning efter Mallen som passar alla? Laissez-faire!

Mikael Nilsson
2010-02-25, 11:04
Nicholas Miles (2010-Feb-25)Varför utgår sådana här diskussioner om organisation och administration alltid från att vi gemensamt kan diskutera oss fram till Den Enda Lösningen, som sedan kan appliceras på alla platser på alla nivåer i hela landet? Varför inte delegera till lokalavdelningarna att avgöra hur de vill tillsätta sina funktionärer? Vill medlemskapet i en kommun välja KL som utser styrelse/råd, välja både KL och styrelse, låta VL utse KL och välja styrelse, eller välja styrelse som utser KL, låt dem göra det. Varför denna ständiga sökning efter Mallen som passar alla? Laissez-faire!

Det är en bra fråga, och jag menar att det finns goda skäl.

Eftersom både styrelse och ledning kommer att vilja delegera viktiga saker (som en mängd pengar och ansvar) till lokala organisationer, så vill man också vara säker på vissa grundläggande saker. Det handlar bland annat om:

* Säkerställande av lokalt medlemsinflytande och miniminivå på demokratiska processer (protokoll och sånt)
* Metoder att hantera lokalorgar som spårar ur.
* Vetskap om vem som ska kontakta vem - dvs kommunikationsvägar och beslutsmandat

Genom att minimum av enhetlighet kan styrelsen fatta ett beslut på formen "lokalpolitik delegeras till lokalorgar där dessa finns" istället för att göra en individuell bedömning av strukturen i varje lokalorg.
Genom ett minimum av enhetlighet kan partiledningen på en minut hitta vem som kan fatta operativa beslut i en kommun eller valkrets, när det verkligen behövs agera på kort varsel.

Det finns absolut inget hinder mot ad-hoc-organisering lokalt. Men då kommer inte saker att delegeras i någon större omfattning heller.

Mikael Nilsson
2010-02-25, 11:07
JorgenL (2010-Feb-24)Jag tycker tanken är god, även om jag ser lite VÄL mycket hängslen och livrem i form av möjligheter att avsätta rådet "uppifrån".

ja, det stämmer. Anledningen till att det kan synas finnas en övervikt av det i det här dokumentet, är att ett av de viktigaste syftena med dokumentet är just att specificera skyddsmekanismerna. Alla de övriga detaljerna om hur de lokala organisationerna arbetar som inte nämns i dokumentet, är man fria att organisera själva.

Som jag skrev ovan - för att styrelsen ska våga delegera viktiga frågor krävs att det finns dokumenterade säkerhetsventiler. Alternativet skulle vara att vi skulle uppfinna dem vid behov, och det tycker jag inte är bra.

Nicholas Miles
2010-02-25, 11:48
Jag kan se behovet av att ha direktförbindelser uppåt i de operativa delarna av partiet, men vore inte en rimlig kompromiss att partistyrelsen helt enkelt säger "vi vill ha en sån här person i varje org. som vi enkelt kan komma i kontakt med" och sedan låta medlemmarna bestämma själva hur personen utses. Självklart skall det vara medlemsinflytande, men jag ser inte hur demokratin stärks genom att medlemmarnas rätt att delegera beslut och tillsättningar inskränks av styrelsen. Att kunna åtgärda urspårade styrelser är givetvis också mycket viktigt, men ramarna för att avsätta en kommunledning är ju inte beroende av ramarna för hur den tillsätts.

Mikael Nilsson
2010-02-25, 11:57
Nicholas Miles (2010-Feb-25)Jag kan se behovet av att ha direktförbindelser uppåt i de operativa delarna av partiet, men vore inte en rimlig kompromiss att partistyrelsen helt enkelt säger "vi vill ha en sån här person i varje org. som vi enkelt kan komma i kontakt med" och sedan låta medlemmarna bestämma själva hur personen utses. Självklart skall det vara medlemsinflytande, men jag ser inte hur demokratin stärks genom att medlemmarnas rätt att delegera beslut och tillsättningar inskränks av styrelsen. Att kunna åtgärda urspårade styrelser är givetvis också mycket viktigt, men ramarna för att avsätta en kommunledning är ju inte beroende av ramarna för hur den tillsätts.

Hela poängen med lokala råd är att de ska vara valda av medlemmarna enligt något som motsvarar god föreningssed. Den delen är iallafall inte jag beredd att kompromissa med. Sen exakt hur processen ser ut för att ta fram KL eller motsvarande är i princip inte så viktig. Genom att som i förslaget lägga avgörandet på rådet så är det åtminstone klart vem som äger den processen, nämligen rådet. Det funkar inte att låta det bara hänga i luften - någon måste äga processen. Man kan ju lika gärna säga att medlemmarna ska utse KL, och då får de välja att delegera till rådet om de vill. Men *något* om vem som äger frågan måste det stå, om vi ska flytta beslutet om KL från VL-nivå.

Nicholas Miles
2010-02-25, 12:37
Kan man inte bara låta medlemmarna i lokalavdelningen äga frågan då?

Mikael Nilsson
2010-02-25, 13:03
Nicholas Miles (2010-Feb-25)Kan man inte bara låta medlemmarna i lokalavdelningen äga frågan då?

Jo :-) Som jag sa tidigt i tråden - anledningen till att det är rådet som äger det nu är mest för symmetri med hur partledaren utses - denna utses idag av styrelsen, inte medlemmarna. Men det finns ett förslag på ändring av det. Den biten är definitivt helt öppen för diskussion som jag ser det.

duke_h3
2010-02-27, 22:41
Jag tycker att det är bra att vi får någon struktur för hur vi arbetar lokalt. Dock så vet inte inte om det är så att det nödvändigtvis blir bra om man stöper alla i samma form. Speciellt på komun nivå kan det vara mycket knepigt. Vi bör alltså vara mycket lyhörda när det gäller andra piratgrupper som vill ha förändringar i dessa spelregler.

Hittat ett par saker jag inte gillar:

1 Jag har mycket svårt för ordet råd, jag hoppas att vi kan hitta ett bättre ord. Vi använder ordet styrelsen i andra delar av organisationen. Kanske det skulle kunna vara lämpligt?

2 Finns det en grupp så skall inte närmat överordnade ledare kunna upplösa gruppen och trigga ett nyval. Det är ett tråkigt system, lite som den ryska duman på tsartiden.

3. Det är helt ogörligt att denna grupp har hand om det lokala programmet. Det programmet måste handhavas av medlemmarna och ingen annan. Det funkar illa om det är en grupp på egen hand kan bestämma vad som skall skötas i komunen.

Annars så tycker jag att det är ett intressant tänk.

Ta det gärna till medlemsmötet

/Rene

JPAnderson
2010-02-27, 23:12
Mikael Nilsson (2010-Feb-25)
Det är en bra fråga, och jag menar att det finns goda skäl.
Eftersom både styrelse och ledning kommer att vilja delegera viktiga saker (som en mängd pengar och ansvar) till lokala organisationer, så vill man också vara säker på vissa grundläggande saker.

Mängd pengar? Vad för några?

Mårten Fjällström
2010-02-28, 07:30
Framförallt de pengar som vid lyckade lokalvalsatsningar ska gå till verksamhet rörande representationen i kommun- eller landstingsfullmäktige.

Mårten Fjällström
2010-02-28, 08:05
Oklar rad:

Partistyrelsen och närmast högre ledare äger rätt att upplösa rådet

Betyder det att både styrelsen och närmast högre ledare skall säga ja? Eller en av dessa instanser?

Spontant skulle jag tycka den vettiga instansen är partistyrelsen i och med uppdelningen i strategiskt/operativt. I konsekvens med det skull jag ändra:

Råd som inte har mötts under sex månader ska upplösas av närmast högre ledare om inte särskilda skäl föreligger.

med

Råd som inte har mötts under sex månader ska av närmast högre ledare föreslås till styrelsen för upplösning.

Sedan blir det upp till styrelsen att avgöra om särskilda skäl föreligger. Kloka VL/DL slänger också med sina synpunkter på om det föreligger något skäl att inte upplösa när de föreslår upplösning.

Hela 6 blir då:

6. Upplösning av rådet

Partistyrelsen äger rätt att upplösa rådet, och ersätta med antingen

a) En ny KL, VL eller DL, eller
b) ett nyvalt råd enligt paragraf 3.

Råd som inte har mötts under sex månader ska av närmast högre ledare föreslås till styrelsen för upplösning.

Jag skulle tippa att det helt klart vanligaste användandet av den här paragrafen blir just att upplösa råd som skapats och övergetts.

JPAnderson
2010-02-28, 11:10
Mårten Fjällström (2010-Feb-28)Framförallt de pengar som vid lyckade lokalvalsatsningar ska gå till verksamhet rörande representationen i kommun- eller landstingsfullmäktige.

Du menar de lokala partistöden?

piratcensur
2010-02-28, 11:58
JPAnderson (2010-Feb-28)Mårten Fjällström (2010-Feb-28)Framförallt de pengar som vid lyckade lokalvalsatsningar ska gå till verksamhet rörande representationen i kommun- eller landstingsfullmäktige.
Du menar de lokala partistöden?
Så tolkar jag Mårten, ja. Vi har en monolitisk organisationsform, ett lager. Dom lokala organisationerna om man skall tala om sådana är ekonomiskt en budget på Pirateweb. Piratpartiet har mig vetterligen bara ett bankkonto.

Sedan står det i de olika budgetförslagen efter ett riksdagsinträde att två miljoner kronor skall putsas ut lokalt. Kan tänka mig en fördelning; en mille till distrikten (5 * 200 000 kr) och en mille till valkretsarna (30 * 33 000 kr).

JPAnderson
2010-02-28, 12:43
De har stoltserat med lokala bankgiron... så fler än ett konto måste väl finnas.

Att vi sen skulle få sådana summor (lokalt) vid ett inträde i riksdagen har jag dock inte hört om.

Men, vad exakt är styrelsens avsikt gällandes de lokala partistöden vi får i de landsting och kommuner där vi tar mandat? Ska de användas lokalt?

Mårten Fjällström
2010-02-28, 14:01
JPAnderson (2010-Feb-28)De har stoltserat med lokala bankgiron... så fler än ett konto måste väl finnas.

Faktiskt finns det bara ett konto i dagsläget, alla bankgironumrena leder till det. Vilket bg som pengarna kommer via tolkas av pirateweb för vilken budget pengarna skall allokeras till.

Sedan står det i de olika budgetförslagen efter ett riksdagsinträde att två miljoner kronor skall putsas ut lokalt. Kan tänka mig en fördelning; en mille till distrikten (5 * 200 000 kr) och en mille till valkretsarna (30 * 33 000 kr).

Det är från partistödet nationellt, dvs det vi får vid riksdagsinträde.

Att vi sen skulle få sådana summor (lokalt) vid ett inträde i riksdagen har jag dock inte hört om.

Lokala summor ligger i 10-100 tusenkronorsklassen beroende på församling. Tror att det är uppåt 500kkr i regionerna och Stockholms landsting.

Men, vad exakt är styrelsens avsikt gällandes de lokala partistöden vi får i de landsting och kommuner där vi tar mandat? Ska de användas lokalt?

Ja, de ska användas lokalt, det är lagstiftat tror jag. Och då skulle det kännas bättre att rätten att bestämma hur de används lokalt ligger på en direktvald grupp än en uppifrån tillsatt KL.

piratcensur
2010-02-28, 15:33
Jag ser problem med medlemsråd i valkretsar med ultralåg aktivitet som vk 19, min valkrets. Här är det ingen som vill bli VL och då är KL långt borta. Om det inte ens finns EN person som vill ta befälet, så är inte medlemsråd att tänka på.

Jovisst finns det säkert personer som vill bestämma över de 100k-200k pengarna som eventuellt tillfaller valkretsen av regionsstödet, men ingen som visar intresse för att bli VL i dagsläget.

Således --> Tvinga inte på oss byråkrati!

JPAnderson
2010-02-28, 17:05
Vem ska då sköta de lokala finanserna piratcencur?

piratcensur
2010-02-28, 18:06
JPAnderson (2010-Feb-28)Vem ska då sköta de lokala finanserna piratcencur?
DL.

Jag skulle ha ställt upp som VL om jag vore den jag var för länge sedan.

Mårten Fjällström
2010-02-28, 18:23
Från valkretsar med ultralåg aktivitet kommer det nog inte komma varken lokalvalssatsningar eller önskemål om lokalt råd. Så då blir det VL (och KL på kommunnivå) i den föreslagna modellen.

Ett råd skapas när alla närmast hörande ledare, eller minst 15 medlemmar i aktuellt område begär det.

Nicholas Miles
2010-03-01, 12:25
Jo :-) Som jag sa tidigt i tråden - anledningen till att det är rådet som äger det nu är mest för symmetri med hur partledaren utses - denna utses idag av styrelsen, inte medlemmarna. Men det finns ett förslag på ändring av det. Den biten är definitivt helt öppen för diskussion som jag ser det.

Okej, det låter ju bra. Då skulle jag rent konkret säga att medlemmarna bör äga frågan, och om krav på att inrätta ett råd framkommer så får medlemmarna rösta KL och råd själva, eller på något sätt delegera, vilket jag tycker de skall få göra lite efter eget bevåg. Till exempel att de väljer KL som utser rådet (parlamentarism typ, som hur regeringsbildning sker i Sverige) eller väljer ett råd som utser KL (som hur styrelsen utser PL, alltså). Av ren nyfikenhet: Hur viktig är symmetri med toppskiktet i partiet?

Angående de som får kräva att ett råd skapas, skulle jag vilja lägga till ett förslag: Kravet bör bara få komma från medlemmar som själva är beredda att sitta i rådet - det känns liksom lite för lätt att kräva att andra skall göra det ena eller andra utan att vilja göra något arbete själv.

jonasnordgren
2010-04-21, 14:57
Från min blogg (http://jonasnordgren.se/?p=51), på minis begäran. :)


Lokalavdelingsdirektivet (http://jonasnordgren.se/?p=51)
Efter att ha varit aktiv inom piratpartiet i ett år, börjar man lägga märke till ett och annat.
En sån sak, är att det verkar vara väldigt få platser där kommunledarskapet faktiskt fungerar.
Det verkar helt enkelt vara ganska... svårt. Ja, vi har ju Uppsala som verkar ha god snurr på aktiviteten. Men det verkar ha mer att göra med Ung Pirat och deras kansli än de goda effekterna av att lägga allt beslutsmandat på en person.
Nu skulle jag kunna ha en lång utläggning om varför det är så svårt och jobbigt att delegera saker men, screw that, till saken istället: jag längtar efter en styrelse i Västerås. En liten grupp som fått mandat att tillsammans lägga upp verksamheten och som jobbar efter en tydlig och förutsägbar struktur. Det skulle inte lösa all världens problem som ett magiskt trollspö, men det skulle kännas... skönt.
Vi bildade en lokalförening i höstas, men sådana kan inte vara anslutna till partiet enligt våra stadgar och Rick övertygade oss om att vi kunde ordna det som vi ville ha inom partiets struktur. Man har ju mandat att göra i stort sätt vad man vill, som kommunledare. Men det är svårt för ett gäng glada amatörer att organisera sig. Vi kommit en bra bit, vi har regelbundna möten med dagordning där det är meningen att vi ska komma överens om saker. Det går så inte så bra - det är olika personer som kommer, man vill inte bestämma om det och det när den och den är borta osv.
Men jag ser ljuset i tunneln! Det börjar växa fram en distriktsledning och plötsligt har vi något att förhålla oss till. Det har bildats ett distriktsråd, som består av distriktets valkretsledare och distriktsledningen. Exakt hur de ska arbeta är ännu lite oklart, men vi jobbar på att dokumentera arbetsformerna. Då det inte är klart än, hänvisar jag tills vidare till distriksrådet/ledningen, tills det går att säga vad som borde vara vad i texten.
Hursomhelst, det jag vill se är alltså inte en lokal förening, utan en lokalavdelning. Jag har försökt att komma fram till en lösning som tar hänsyn till ledningens krav på bibehållen mandat/ansvarskedja och medlemmarnas behov av inflytande över den lokala verksamheten. Lösningen innehåller säkert en massa brister jag inte tänkt på, så kom gärna med synpunkter. Så här tänker jag:

Villkor för bildande av Lokalavdelning
§1 Bildande av lokalavdelning
En kommunledare kan överlämna sitt mandat till en lokalavdelning. Denne ansöker då till distriktsrådet/ledningen för att få bilda en institution som omfattar kommunens medlemmar i Piratpartiet. Om distriktsrådet/ledningen godkänner institutionen, utfärdar den ett direktiv för lokalavdelningens verksamhet. Kommunledaren eller distriktsledningen kan sedan kalla till lokalt årsmöte. Direktivet och villkoren för bildande av lokalavdelning måste bifogas kallelsen. Om det lokala årsmötet väljer en styrelse, får lokalavdelningen kommunledarens mandat.
§2 Tillsättning av funktionärsposter.
Kommunens valkretsledare tillsätter lokalavdelningens ordförande som kommunledare snarast möjligt efter att styrelsen har valts.
Partiledningen tillsätter budgetansvarig snarast möjligt efter att styrelsen valts.
§3 Revision
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning ansvarar Piratpartiet centralt.
§4 Ansvarsfrihet
Vid verksamhetsårets slut ska lokalavdelningens styrelse lämna in en verksamhetsberättelse. Piratpartiets revisor ska lämna in lokalavdelningens revisionsberättelse. Distriktsrådet/ledningen fattar på denna grund beslut om ansvarsfrihet till lokalavdelningens styrelse.
§5 Upplösning
Distriktsrådet kan besluta att upplösa lokalavdelningen. Kommunens medlemmar ska informeras om beslutet. Kommunledarposten är då vakant tills en ny kommunledare har tillsatts.
Kommentar: För att minska risken för godtyckligt förfarande och förhastade beslut, måste alltså distriktsledningen kalla till distriktsråd för att upplösa en lokalavdelning (detsamma bör gälla ofrivilligt avsättande av kommunledare).

Exempeldirektiv för Lokalavdelning inom Piratpartiet
Direktiv för Piratpartiet - [lokalavdelningens namn].
§1 Namn och institutionsform
Lokalavdelningens namn är [namn]. Institutionen är ett beslutande organ inom Piratpartiet.
§2 Institutionens säte
Styrelsen har sitt säte i [er hemkommun].
§3 Syfte
Lokalavdelningens syfte är att genom organiserad verksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram, inom de ramar som distriktsråd/ledning har satt upp.
Kommentar: denna formulering ger tolkningsutrymme till lokalavdelningen kring hur man vill främja partiets principer. Samtidigt låter det partiet ändra principprogram utan att lokalavdelningen måste skriva om sin syftesparagraf. Lokalavdelningen är en del av Piratpartiets operativa del och är skyldig att verka inom de ramar distriktsrådets/ledningen sätter.
§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och direktivets syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 Mandat, rättigheter och skyldigheter
Lokalavdelningen övertar rollen som kommunledare för kommunen. Lokalavdelningen har samma rättigheter, skyldigheter och mandat som motsvarande kommunledare.
Styrelsens ordförande representerar lokalavdelningen utåt i egenskap av funktionärsrollen kommunledare.
Styrelsen ansvarar för medlemslista, medlemsvärvning, beslut som tas på lokala årsmöten och övrig verksamhet.
En lokal medlem i Piratpartiet som allvarligt skadar lokalavdelningen eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till distriktsråd/ledning.
Styrelse och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§7 Styrelsens sammansättning
Lokalavdelningens styrelse består av ordförande, budgetägare och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på lokalt årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i Piratpartiet senast två veckor före årsmötet.
Kommentar: Budgetägare måste tilldelas en funktionärspost för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Budgetägare motsvarar kassör i en förening.
§8 Uppdrag
Styrelsen får och bör fördela uppdrag som speglar verksamhetens behov. Ett uppdrag formuleras i form av en uppdragsbeskrivning med konkreta arbetsuppgifter och tidsbegränsning.
Kommentar: Rekommenderade uppdrag under valrörelse: Kampanjansvarig och Rekryteringsanvarig.
Kampanjansvarig: att ta fram ett förslag på kampanjplan för tre månader till nästa kommunmöte.
Rekryteringsansvarig: att ta fram förslag för att öka medlemmsvärvingen och aktivt uppmuntra och underlätta för medlemmar att delta i aktiviteter.
§9 Revision
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning ansvarar Piratpartiet centralt.
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i Piratpartiet.
§11 Ordinarie lokalt årsmöte
Ordinarie lokalt årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste kommunens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie lokalt årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. årets verksamhetsplan
9. val av årets styrelse
10. val av årets valberedare
11. övriga frågor
12. mötets avslutande
§12 Lokalt extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller distriktsråd/ledningen, eller om minst en tiondel av kommunens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till lokalt extra årsmöte. Vid giltigt krav på lokalt extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste kommunens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På lokalt extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Rösträtt
Endast närvarande medlem folkbokförd inom kommunen har rösträtt på lokalt årsmöte. På styrelsesmöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på lokalt årsmöte eller styrelsesmöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i direktivet. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§15 Direktivändring
Lokalavdelningen kan endast ändra direktivet på lokalt årsmöte. Ändring av direktivet skall meddelas distriktsråd/ledning.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då direktivändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av institutionens direktiv om institutionsform (§1), syfte (§3), direktivändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får läggas fram av medlem på ordinarie lokalt årsmöte, ej på extra lokalt årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Det lokala årsmötet kan aldrig upplösa lokalavdelningen om fem medlemmar motsätter sig det.
Lokalavdelningen kan upplösas av distriktsrådet/ledningen.

jonasnordgren
2010-04-21, 15:31
Tanken med lokala råd är väl god, men jag får lite känslan att det är gäng personer som har som uppdrag att sitta på arslet och tala om för kommunledaren att den borde göra det och det också... men mini har ju gjort klart att uppdelning styrelse/ledning bara är där för att spegla organisationen i toppen. :whistling:

Mikael Nilsson
2010-04-22, 08:51
Tanken med lokala råd är väl god, men jag får lite känslan att det är gäng personer som har som uppdrag att sitta på arslet och tala om för kommunledaren att den borde göra det och det också... men mini har ju gjort klart att uppdelning styrelse/ledning bara är där för att spegla organisationen i toppen. :whistling:

Nja, en rimlig ordning är ju att rådet utser en inom sig som sköter det dagliga. Normalt i en förening kanske det är ordföranden (som ju har att sätta sig efter styrelsens riktlinjer). Det finns inget krav på att det måste vara någon utanför, bara att det finns någon utpekad person som man kan hojta på för det operativa.

Vidde
2010-04-28, 20:27
Nja, en rimlig ordning är ju att rådet utser en inom sig som sköter det dagliga. Normalt i en förening kanske det är ordföranden (som ju har att sätta sig efter styrelsens riktlinjer). Det finns inget krav på att det måste vara någon utanför, bara att det finns någon utpekad person som man kan hojta på för det operativa.

Jag tror inte det är en vettig idé att det bara är en person som ska utföra allt arbete. Jag har gjort det, och man hinner ingenting annat. Och man hinner inte allt man skulle vilja.

Det behövs snarare att man delar upp ansvar över arbetsuppgifter i en mindre grupp, till exempel 3 pirater. :) *funderar vidare*

Mikael Nilsson
2010-04-29, 08:08
Jag tror inte det är en vettig idé att det bara är en person som ska utföra allt arbete. Jag har gjort det, och man hinner ingenting annat. Och man hinner inte allt man skulle vilja.

Det behövs snarare att man delar upp ansvar över arbetsuppgifter i en mindre grupp, till exempel 3 pirater. :) *funderar vidare*

Ja, helt sant. Det avgörande i modellen är dock att det finns *en* person som är kontaktperson. Hur denne sen delegerar kan man ju antingen lämna till den eller bestämma i rådet, som jag ser det. Men principen "VL vet vem VL ska ringa" är det viktiga.

Peter Johansson
2010-05-08, 16:43
Jag har inte hunnit läsa alla inlägg men har även en del funderingar.

Jag har lång erfarenhet av förenings arbete i ideella föreningar.

Efter vad min erfarenhet säger mig så måste man vara minst 5 personer i styrelsen för att den ska vara konstitutionerande.(alltså minst antal för att den ska få fatta beslut)

Problemet är (alla partier har dessa problem) att emellan val år finns det mycket lite att göra för föreningarna och risken att man sitter på "röven" och har möte som inte beslutar något (att göra) utan bara finns där för sitt eget existens berättigande är stort.

Säg att vi efter valet kommer in i kommun fullmäktige och blir tilldelade parti stöd. Och detta förvaltas av en lokal styrelse med ex KL som distribuerar medlen till de olika sakerna som styrelsen beslutar.

Problem #1 Jag kan bara tala för min egen del i detta fall. Jag skulle ha mycket svårt att hitta 5 personer som är så intresserade och så djupt insatta i piratpartiets politik att jag skulle känna mig trygg med att vi tillsammans kan fatta bra beslut hur stödet ska fördelas. Däremot skulle jag kunna få ihop 4 personer mig själv inkluderat.

Problem#2 Det gör det hela lätt att i styrelseform bli "Kuppade" bara tre av fem personer behövs till det enligt ovanstående scenario. om (KL) är den som får lov att sköta utbetalningarna. Då blir KL bara en marionett som betalar ut pengar till de "dårpippi" förslag styrelsen på lokal nivå röstar igenom.

Problem#3 säg att man beslutar sig att inte ställa upp i val 2014 eller att de aktiva medlemmarna "dör" ut i kommunen (där finns lokalt partistöd)
Eftersom där finns ett årsmötes beslut som säger att lokala pengar ska stanna lokalt. Att då förhindra ett Ny demokrati scenario att styrelsen brakar i samman och pengar finns låsta på ett konto som ingen kommer åt. (det är bara en tidsfråga när det tillfaller banken)
Min ide hade ju varit att den lokala organisationen hade en "Ny demokrati" klausul att om följande scenario inträffar så ska majoriteten av pengarna tas ut och fördelas till x antal tidigare lokalt aktiva. Jag ser hellre att X antal tidigare aktiva får dela på det som finns kvar än att de ska tillfalla en bank.

Detta är onekligen något att fundera över.
Någon som har några synpunkter idéer?

AndersLindbäck
2010-05-09, 00:02
Enligt Mikaels förslag krävs det att 10 aktiva medlemmar säger ok till ett råd för att ett sådant skall bildas.

Det gör att problem 1 och 2 inte bör inträffa. Dvs i kommuner med gå aktiva så kommer de inte få bestämma över sin eget partistöd.

Problem 3 löser man genom att pengarna går till närmaste övre nivå och / eller fonderas till att det på nytt byggs upp en lokal styrelse.

itmannen
2010-10-07, 17:37
Här kommer en fundering från en nybliven medlem.
Ordet "Råd" klingar fel i mina öron. Låter som vi skulle ha något sorts öråd i stil med robinsson.
Om man nu inte vill bli för avancerad och krångla till det med styrelsen och annat, så varför inte blida en förening på orter som vill det.
Detta innebär i samma veva att man kan få bidrag för studiecirklar t.ex.
Och möten kan utan vidare gå som studiecirklar. Detta har jag varit delaktig i tidigare.
Några formella krav på mötesprotokoll finns inte heller. Som fallet är vid en styrelse.
Självklart ska det vid dessa möten skrivas minnesanteckningar.
Kanske jag är ute och cyklar. Men det bjuder jag på :rolleyes:

http://itmannnen.se (http://itmannnen.se/)

agnesson
2010-11-18, 21:51
På styrelsemötet den 2:a oktober tog styrelsen beslutet att skicka detta förslag på remiss till hela partiet enligt standardiserat remissförfarande. Jag flyttar därmed denna tråd från diskussioner med styrelsen till forumet styrelseremisser.

samface
2011-02-02, 22:21
Här skulle det vara ett långt och utförligt svar om detta forum hade fungerat. Istället kan man få att man är utloggad när man skickar sitt inlägg, trots att man ändå ser ut att vara inloggad när man försöker logga in med en annan flik (för att inte mista det man har skrivit). Försöker man sen backa för att försöka igen så kommer man till en sida som återigen säger att man inte är inloggad och dirigerar om till en inloggningssida. Vid det laget har den då tagit bort det man höll på att skriva ur surfprogrammets historik och högljudda svordomar tar vid.

Johan mlg Karlsson
2011-02-04, 13:32
Här skulle det vara ett långt och utförligt svar om detta forum hade fungerat. Istället kan man få att man är utloggad när man skickar sitt inlägg, trots att man ändå ser ut att vara inloggad när man försöker logga in med en annan flik (för att inte mista det man har skrivit). Försöker man sen backa för att försöka igen så kommer man till en sida som återigen säger att man inte är inloggad och dirigerar om till en inloggningssida. Vid det laget har den då tagit bort det man höll på att skriva ur surfprogrammets historik och högljudda svordomar tar vid.
Använd logga in-knappen som är precis under loggan. Bocka i rutan "kom ihåg mig". Bockar man inte i den så blir man utloggad efter ett tag. Det är själva syftet. ;)

AndersLindbäck
2011-02-21, 10:56
Förslaget är inte uppdaterat med hänsyn till att partiet fått nya stadgar och beslut tagna på medlemsmöten om att man skall ha lokalt ansvar för ekonomin när man får partibidrag för deltagande i lokala politik.

Förslaget behöver även göras om så den anpassas till den kritik som framkommit i tråden.