handdator

Visa fullständig version : B05. Motion om införandet av en svensk författningsdomstol


Stefan Trolle
2010-03-03, 17:34
Bakgrund
En författningsdomstol är en partipolitiskt oberoende statlig institution vars syfte är att kontrollera att nya lagar inte strider mot landets grundlag. Flera europeiska författningsdomstolar har tidigare stoppat EUs datalagringsdirektiv från att införas i sina respektive länder då det bryter mot ländernas grundlagar. På samma sätt är det inte otroligt att till exempel FRA-lagen inte skulle godkännas i en sådan instans.

Jag yrkar därför
att piratpartiets principprogram ska innefatta en paragraf som syftar till införandet av en författningsdomstol i Sverige.


Jag uppmanar även medlemmar som läser denna motion att lämna egna yrkanden på hur den svenska grundlagen kan göras starkare vad det gäller till exempel rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Jag känner mig själv inte insatt nog att kunna föreslå sådana förändringar.

Marcus Borg
2010-03-03, 17:52
Sveriges konstitutionsutskott som drivs av politiker är ett skämt. Hur kunde de godkänna Lissabonfördraget när allt makt ska utgå från folket enligt grundlagen. Trodde inte att grundlagen menade att all makt skall utgå från icke follvalda medlemmar av EU-kommissionen.

En författningsdomstol hade kanske både kunnat stoppa Lissabonfördraget och FRA.

Jon Severinsson
2010-03-03, 18:02
Stefan, enligt Piratpartiets praxis kan styrelsen inte ändra på principprogrammet själv, inte ens på medlemmarnas uppmaning, utan alla ändringar måste godkännas av medlemmarna direkt, antingen som en motion till års- eller medlemsmöte, eller i en separat omröstning. Det gör att ditt yrkande inte går att genomföra som du tänkt dig, så du bör ändra på det.

I praktiken har du två alternativ. Antingen så skriver du det du vill få in i principprogrammet själv och yrkar att vi antar den texten, eller så får du yrka att vi ålägger styrelsen att bilda en arbetsgrupp som ska skriva ett förslag att lägga fram för omröstning vid ett senare tillfälle. Det andra alternativt är dock onödigt omständligt, så jag rekommenderar att du skriver texten själv och lägger fram nu, eller skapar en sådan arbetsgrupp själv (hitta två personer som vill vara med i arbetsgruppen och nyttja trepiratsregeln) och lägger fram resultatet på nästa möte.

Calandrella
2010-03-03, 18:04
Yrkar medhåll.

Stefan Trolle
2010-03-03, 19:05
I och med Jon Severinsson invändning drar jag tillbaks lydelsen i första inlägget och ersätter detta med:

Att i principprogrammets kapitel "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter", efter 4:e stycket (Staten ska respektera grundlagen även i praktiken...), och före 5:e stycket (Brevhemligheten skall upphöjas...), lägga till följande stycke:

För att stärka den svenska grundlagens ställning och för att förhindra att nya lagar strider mot den, behöver en svensk författningsdomstol inrättas. En författningsdomstol har till uppgift att kontrollera att lagar och beslut tagna av riksdag och regering inte strider mot grundlagen, och har rätt att ogiltigförklara lagar och beslut som de bedömer som grundlagsvidriga.

Jon Severinsson
2010-03-03, 19:22
+1 till nya yrkandet

Qer
2010-03-03, 19:25
Jag tycker att idéerna om en Svensk författningsdomstol låter jädrigt bra, så rent initiutivt yrkar jag på bifall. Däremot vill jag gärna köra formuleringar etc genom en juridiskt kunnig person så att det inte visar sig att vi ställer till nåt tjosan som gör att förslaget inte är praktiskt realiserbart.

Men, som sagt, principiellt är jag för så det sjunger om det. :)

Gammelpiraten
2010-03-03, 19:31
Lagrådets verksamhet

Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. Bl.a. skall Lagrådet normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna. Regeringen kan emellertid avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.

Lagrådets granskning skall avse
1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Stefan Trolle
2010-03-03, 19:42
@Gammelpiraten Jo, lagrådet är ju en slags lightversion av en författnignsdomstol, men den är enligt mig på tok för svag. Har för mig att deras mandat i princip inte sträcker sig längre än att det får kritisera lagar och lagförslag. Och i och med lagrådet är så svagt så blir hela grundlagen väldigt svag.

@Qer Har inget emot om någon kollar på formuleringarna. Men sen ska man komma ihåg att vi pratar om ett stycke i principprogrammet och inte ett lagförslag så det behöver knappast vara vattentätt. Sen är ju inrättande av en författningsdomstol i sig en grundlagsändring, så det är ju inget som görs i en handvändning direkt.


Och så kan jag ju lägga till att det här inte är något jag kommit på själv, utan det är idéer som framförts av många andra inom piratpartiet. Jag skrev bara motionen eftersom ingen annan hade gjort det ännu.

Krippa
2010-03-03, 20:19
Bra idé tycker jag.

morr
2010-03-03, 22:40
Jag har funderat på det här med författningsdomstol... och det låter ju guld, speciellt när man ser hur det fungerar i andra länder.

Men, vad är det som helt plötsligt gör att de som sitter där går att lita på? nu när vi har jäviga domare, mutade poliser och korrupta tjänstemän överallt. Vad är det som säger att en författningsdomstol skulle fungera?

Shit! Jag såg precis vad jag hade skrivit... Är det inte ett helt sinnesjukt samhälle vi har hamnat i när jag ens tänker ovanstående?!?! ...än mindre säger det högt och menar det jag säger?!?!

Jag gillar tanken på (drömmen om(?)) en författningsdomstol iallafall och bifaller ovanstående motion.

Marcus Borg
2010-03-03, 23:25
Gammelpiraten (2010-Mar-03)Lagrådets verksamhet
Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. Bl.a. skall Lagrådet normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna. Regeringen kan emellertid avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.
Lagrådets granskning skall avse
1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Lagrådet godkände både FRA och Liassbonfördraget. Lagrådet är väl också en del av riksdagen?

Ahruman
2010-03-03, 23:35
Marcus Borg (2010-Mar-03)Lagrådet godkände både FRA och Liassbonfördraget. Lagrådet är väl också en del av riksdagen?
Nej, lagrådet är en myndighet, och ledamöterna är f.d. domare i HD och Regeringsrätten. Du tänker på KU.

JorgenL
2010-03-04, 02:29
Varför skulle juristerna i en författningsdomstol komma fram till något annat än juristerna i lagrådet? De skulle ju sannolikt tillsättas på ungefär likartat sätt och han samma värderingar.

Det finns en väldig övertro på juridik här och var i piratpartiet, som om jurister var rättvisemaskinen som kunde lägga fram objektiva tolkningar av politiska frågor. Naturligtvis är även jurister människor. Måhända något mer rigida i sin personlighetstyp, men likväl människor av kött och blod som inte kan undvika att deras värderingar spelar in när de tar beslut.

Om man vill öka grundlagsskyddet så tror jag att det i så fall skulle fungera minst lika bra att ge lagrådet möjlighet att bordlägga en lagändring till efter nästa riksdagsval tex., så att folket i val skulle kunna avgöra ifall den regering som vill driva igenom en fråga fortfarande har folkets förtroende. Detta, kombinerat med grundlagsutredningens förslag om att ge vanliga domstolar rätt att pröva om en lag är grundlagsenlig räcker långt, tror jag.

Dosch
2010-03-04, 03:29
Att införa någon ny instutition tror jag inte på. Skall vi föra upp den här frågan så tror jag mer på en titel i stil med "Att stärka lagrådets ställning" Om jag inte är ute och cyklar så är lagrådet just rådgivande, med förhållandevis stor respekt hos riksdag och regering.

Det jag snarare skulle vilja se är en regelrätt vetorätt hos lagrådet, samt en möjlighet att låta lagrådet granska redan gällande lagstiftning. Att tro att vi kan hitta en gruppering bättre lämpad och duktigare på att avgöra dessa frågor än det lagråd vi redan har känns bara naivt, men deras ord väger idag helt enkelt för lätt. Dessutom får vi ju då fördelen att de kan stoppa de grundlagsvidriga lagförslagen redan innan de röstas igenom.

Rick Falkvinge
2010-03-04, 08:10
morr (2010-Mar-03)Men, vad är det som helt plötsligt gör att de som sitter där går att lita på? nu när vi har jäviga domare, mutade poliser och korrupta tjänstemän överallt. Vad är det som säger att en författningsdomstol skulle fungera?
Precis.

I Frankrike har Sarkozy nu sett till att få ytterligare en handplockad person till författningsdomstolen där.

Att prata om en författningsdomstol är att drömma om ett Lagråd med domstolsbefogenheter. Ett Lagråd som sade ja till FRA. Eller kanske en författningsdomstol med Tomas Norström i?

Jag gillar tanken på (drömmen om(?)) en författningsdomstol
Det är det som är problemet -- det är en dröm om att författningsdomstolen ska vara opolitisk på riktigt. Men resultatet i andra länder visar på raka motsatsen: det finns ingen politisk strid som är så hård som vilka domare som utnämns till författningsdomstolen.

Det är bara att flytta problemet ett steg och göra det värre.

Då är det bättre att låta alla domstolar -- tingsrätt, hovrätt, högsta domstol -- kunna ogiltigförklara lagar, förordningar och direktiv. Ta bort det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, alltså.

Rick Falkvinge
2010-03-04, 08:13
Med anledning av ovanstående yrkar jag avslag på motionens yrkanden, samt lägger följande motyrkande;

att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att tingsrätt, hovrätt och högsta domstol ska ha rätt att ogiltigförklara lagar som de anser strida mot grundlagen, utan någon begränsning av denna bedömningsrätt.

Ahruman
2010-03-04, 09:03
Rick Falkvinge (2010-Mar-04)Med anledning av ovanstående yrkar jag avslag på motionens yrkanden, samt lägger följande motyrkande;
att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att tingsrätt, hovrätt och högsta domstol ska ha rätt att ogiltigförklara lagar som de anser strida mot grundlagen, utan någon begränsning av denna bedömningsrätt.
Finns det skäl att utesluta förvaltningsdomstolarna? Jag kan tänka mig att EKMR-aspekter kan förekomma där.

RUTROS
2010-03-04, 09:26
Tillstyrker yrkandet om att instifta en författningsdomstol.

Med Falkvinges yttrande blir ju inte skillnaden så stor eftersom högsta domstolens ledamöter utses av regeringen i hemlighet. Med en Författningsdomstol skulle utnämningarna kunna ske offentligt efter andra kriterier, vilket skulle kunna innebära en klar förbättring då nya ledamöters inställning i t.ex integritets frågor genomlyses bättre. Man skulle kunna skapa en våldsam debatt vid behov.

Det vore i och för sig positivt om domstolsväsendet skulle kunna göra egna tolkningar av grundlagen enligt amerikansk modell, men allt skulle ju hamna i den regerings utsedda (hemliga kriterier, men de flesta tycks ha arbetat i justitiedepartement) högsta domstolen i alla fall.

Jag tycker att alla piratpartister skall stödja namninsamlingen för en författningsdomstol
http://www.forfattningsdomstol.se/il

JSchonning
2010-03-04, 10:04
För förslag på ändringar i grundlagen rekommenderas att man börjar läsa grundlagsutredningen (http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf).

Att införa en författningsdomstol tycker jag personligen vore en bra idé, eftersom det då blir möjligt att pröva en lag utan att det finns en konkret tvist eller brott i grunden. Men man måste ha klart för sig vilken laggranskning och lagprövning vi har i dagsläget och hur en författningsdomstol skulle modifiera detta.

Som tidigare nämnts i tråden har vi lagrådet, en myndighet som består av nuvarande och före detta ledamöter av högsta domstolen och regeringsrätten. De arbetar i lagstiftningsförfarandet, d.v.s. innan en proposition läggs fram för riksdagen. Är det någon av er som besitter information om hur lagrådets ställning är i förhållande till riksdagen och regeringen? Vad sa lagrådet gällande t.ex. de populära bashingförslagen FRA och Lissabon? Vad var uppdraget? När har riksdag och regering gått emot lagrådet? Har det hänt gällande konstitutionalitet?

Vidare har vi i RF 11:14 en lagprövningsrätt för domstolar och annat offentligt organ. Denna används i den utsträckning man tillämpar konkret lagprövning, d.v.s. man avgör om tillämpningen av en lag eller annan norm i det enskilda fallet står i strid med grundlagen eller annan norm av högre hierarkisk rang. Så kallad abstrakt lagprövning, d.v.s. att man bedömer huruvida en lag eller annan norm i sig själv står i strid med grundlagen eller annan norm, används inte i Sverige med hänsyn till folksuveränitetsprincipen. Domstolarna skulle då anses inkräkta alltför mycket på normgivarens (politikernas) kompetensområde. Rent krasst funkar det i Sverige som så att politiker stiftar lagar och domstolar tolkar dem.

Men, vad är det som helt plötsligt gör att de som sitter där går att lita på? nu när vi har jäviga domare, mutade poliser och korrupta tjänstemän överallt. Vad är det som säger att en författningsdomstol skulle fungera?

Jag ser inte varför enskilda helt annorlunda fall skulle vara argument mot en författningsdomstol. Kan du ge exempel på domar från högsta domstolen eller regeringsrätten som varit klart felaktiga?

Varför skulle juristerna i en författningsdomstol komma fram till något annat än juristerna i lagrådet? De skulle ju sannolikt tillsättas på ungefär likartat sätt och han samma värderingar.

Omöjligt att svara på, annat än att konstatera att uppdraget sannolikt skulle vara annorlunda. Utnämning skulle förmodligen inte ske på samma sätt.

Det finns en väldig övertro på juridik här och var i piratpartiet, som om jurister var rättvisemaskinen som kunde lägga fram objektiva tolkningar av politiska frågor. Naturligtvis är även jurister människor. Måhända något mer rigida i sin personlighetstyp, men likväl människor av kött och blod som inte kan undvika att deras värderingar spelar in när de tar beslut.

Om man vill öka grundlagsskyddet så tror jag att det i så fall skulle fungera minst lika bra att ge lagrådet möjlighet att bordlägga en lagändring till efter nästa riksdagsval tex., så att folket i val skulle kunna avgöra ifall den regering som vill driva igenom en fråga fortfarande har folkets förtroende. Detta, kombinerat med grundlagsutredningens förslag om att ge vanliga domstolar rätt att pröva om en lag är grundlagsenlig räcker långt, tror jag.

Jag känner mig delvis träffad. Givetvis är jurister människor. Huruvida jurister som grupp har utmärkande drag i sin "personlighetstyp" lämnar jag därhän.

Att lagrådet ska kunna bordlägga är ett intressant förslag. Kanske skulle kika närmare på det.

Om man för övrigt i större utsträckning vill erkänna juristers mänsklighet bör man t.ex. se till så att alla domare tvingas skriva personliga domslut, alternativt förena sig med en ledande. På det sättet vore det lättare att kartlägga vilka domare som tycker vad, och den bias som domarna - och alla människor - faktiskt har skulle synliggöras bättre. Det är ett förslag på en konkret ändring som inte ifrågasätter en hel yrkeskår.

I Frankrike har Sarkozy nu sett till att få ytterligare en handplockad person till författningsdomstolen där.

Du menar författningsrådet? Jo, de nio ledamöterna sitter nio år vardera, med tre utnämningar vart tredje år. En tredjedel utses av Sarkozy, en tredjedel av Bernard Accoyer, och en tredjedel av Gérard Larcher. Det ligger en konstitutionsförslag som säger att parlamentets godkännande måste inhämtas. Om rådet är en domstol vete fasen.

Kika istället på Tyskland. Författningsdomstolens ledamöter väljs varvat av förbundsdagen och av förbundsrådet, med 2/3 majoritet.

Eller kanske en författningsdomstol med Tomas Norström i?

Du tror alltså inte att det finns något rent kvalitativt som hindrar dylika tingsrättsdomare från att bli domare i högre instans? Just Norström kanske besitter sådana kvalifikationer, vem vet? Men det sitter ju skickligare jurister i högre instans, generellt sett.

Då är det bättre att låta alla domstolar -- tingsrätt, hovrätt, högsta domstol -- kunna ogiltigförklara lagar, förordningar och direktiv. Ta bort det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, alltså.

Se ovan. Grundlagsutredningen föreslår att uppenbarhetsrekvisitet ska slopas. Direktiv kommer från EU.

Jag ifrågasätter om Piratpartiet är rätt forum att driva frågan i. Möjligen skulle något formuleras till den effekt att partiet ska verka för att en ny utredning om en författningsdomstol ska tillsättas. Jag kan inte hålla med om att en författningsdomstol behövs om skälen är de som anförts i yrkandena här. Kanske skulle kolla upp Advokatsamfundets remissutlåtande i grundlagsutredningen?

Därför yrkar jag avslag på samtliga yrkanden och motyrkanden som postats innan det här meddelandet i den här tråden.

Dexe
2010-03-04, 10:16
JSchonning (2010-Mar-04)
Jag ifrågasätter om Piratpartiet är rätt forum att driva frågan i. Möjligen skulle något formuleras till den effekt att partiet ska verka för att en ny utredning om en författningsdomstol ska tillsättas. Jag kan inte hålla med om att en författningsdomstol behövs om skälen är de som anförts i yrkandena här. Kanske skulle kolla upp Advokatsamfundets remissutlåtande i grundlagsutredningen?
Därför yrkar jag avslag på samtliga yrkanden och motyrkanden som postats innan det här meddelandet i den här tråden.

+1!

Rick Falkvinge
2010-03-04, 12:01
Ahruman (2010-Mar-04)Finns det skäl att utesluta förvaltningsdomstolarna? Jag kan tänka mig att EKMR-aspekter kan förekomma där.

Jag känner inte till några skäl att utesluta dem. Lägg gärna ett mer komplett motyrkande?

Stefan Trolle
2010-03-04, 13:38
Kan ju vara så att det här ämnet snarare borde startats som en debatt än som en motion, men nu är ju resultatet en debatt i alla fall.

Om vi istället för att använda mitt lösningsförslag startar om från själva problemställningen. Sveriges grundlag är för svag både vad det gäller de rättigheter som specificeras i den, men även i hur den används när nya lagar stiftas. Principprogrammet pratar ju i mycket om att skydda de medborgerliga rättigheterna mot politikerna och metoden att göra detta är grundlagen.

Jag har inte den juridiska kunskapen för att peka ut specifika lagar som är för svaga men det finns i alla fall en del uppenbara exempel på när det gått fel. Datalagringsdirektivet har av andra nationer ansetts som grundlagsvidrigt, och vår grundlag borde säga samma sak. FRA-lagen och än mer den nya SÄPO och polis varianten av den lagen borde utan tvekan stoppas av grundlagen.

Så utan att yrka just nu, tycker jag att principprogrammet i vilket fall borde utökas med en lydelse som innebär att vi inte bara vill hindra makten från att inskränka våra rättigheter, utan vi vill även stärka dessa rättigheter i grundlagen, samt stärka grundlagens ställning i sig. Att använda ordet författningsdomstol i principprogrammet är inte nödvändigt för att göra detta, men en möjlighet. "Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati." Det är en bra lydelse, men jag tycker inte den ska behövas i en demokrati. Detta ska redan vara reglerat med en stark grundlag.

morr
2010-03-04, 22:08
JSchonning (2010-Mar-04)

Men, vad är det som helt plötsligt gör att de som sitter där går att lita på? nu när vi har jäviga domare, mutade poliser och korrupta tjänstemän överallt. Vad är det som säger att en författningsdomstol skulle fungera?

Jag ser inte varför enskilda helt annorlunda fall skulle vara argument mot en författningsdomstol. Kan du ge exempel på domar från högsta domstolen eller regeringsrätten som varit klart felaktiga?


Inte än... fråga mig igen efter sommaren när "vi" faktiskt har haft ett antal domar uppe i HD ;)

Det jag pratade om var ju den generella samhällsbilden som vi verkar gå mot... om det inte är några problem t ex att köpa lagar så hjälper det ju inte om juristerna följer lagar på ett bra sätt, om lagarna är fel. Etter värre är det ju om både lagarna och "juristerna" är "fel" ;).

...och då menar jag inte fel "ur PP-synvinkel" utan faktiskt ur grundlagssynvinkel. (om man nu tycker att det skulle vara någon skillnad)

JorgenL
2010-03-05, 02:32
JSchonning (2010-Mar-04)Jag känner mig delvis träffad. Givetvis är jurister människor. Huruvida jurister som grupp har utmärkande drag i sin "personlighetstyp" lämnar jag därhän.
Inte du Johannes, andra jurister jag känner... :P
(och eftersom jag bara känner en ganska liten sampling av mängden "alla jurister" så säkrade jag ryggen med ett "måhända")

I övrigt instämmer jag i ditt yrkande.

Anders Hedberg
2010-03-06, 23:17
Hmm.... med tanke på att vi faktiskt måste ändra en hel del lagar och fixa med de så att de passar det nya kunskapsamhället behöver vi tassa lite försiktigt här.

"19 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. Lag (1976:871)." (2:a kapitlet regeringsformen = grundlag )


Jag yrkar på avslag då jag inte ser nyttan med en författningsdomstol. ( Annat än som bromskloss vilket hade varit bra i FRA och datalagringsfallet. Men det är ett tveeggat svärd. Lagom snabba förändringar är lagom. )

JonasL
2010-03-08, 08:07
Det stora problemet är att det finns en tradition som går tillbaks 500 år av ett osjälvständigt rättsväsende med domare som ser sig som en del av centralmakten och har ett extremt överhetsperspektiv.

Domarkarriären fungerar så att du som nybliven domare är beroende av att inte stöta dig med chefsdomarna på din domstol för att få normal befordran och liknande. Utrymmet för egna tolkningar av gällande rätt är obefintligt. Som domare är man beroende av goda vistord av sina chefer långt upp i 50-årsåldern. Svenska domare gör typiskt hela sin karriär inom domstolsväsendet och börjar som nyutexaminerade jurister med att döma i småmål.

I en typiskt svensk domarkarriär tjänstgör man också i olika omgångar som sakkunnig på departementen och arbetar med utredningar och att skriva lagtext. Detta belönar automatiskt lyhördhet inför makten och ett överhetsperspektiv. Ska man bli utsedd till högre domare är det en stor fördel att Regeringskansliet vet vem man är.

Att det blir politiska kontroverser kring domarutnämningar är inget negativt. Det är bättre att kontroverserna dras fram i ljuset och görs offentliga än att besluten fattas utan insyn i Regeringskansliet eller Domstolsverket.

I andra länder är alla domarutnämningar (även i lägre domstolar) ofta stora och viktiga beslut som fattas under öppenhet. Till domare utses framstående åklagare, juridikprofessorer, lägre domare eller advokater som gjort en karriär och vars tidigare agerande och omdöme går att granska.

I Sverige kan ett första steg vara att de högsta domartjänsterna utses genom att Regeringen nominerar och Riksdagen frågar ut och godkänner.

Falkvinges förslag om att alla domstolar ska kunna underkänna lagar som strider mot grundlagen är bra. Men eftersom sådana domar nästan garanterat kommer att överklagas hela vägen hamnar dessa mål ändå hos HD (eller en författningsdomstol) så det behövs nog en författningsdomstol i alla fall.

Men som sagt, vad som verkligen behövs är ett nytt system för att utse domare.

Ahruman
2010-03-13, 22:50
Rick Falkvinge (2010-Mar-04)Ahruman (2010-Mar-04)Finns det skäl att utesluta förvaltningsdomstolarna? Jag kan tänka mig att EKMR-aspekter kan förekomma där.
Jag känner inte till några skäl att utesluta dem. Lägg gärna ett mer komplett motyrkande?
Okej. Utan att ta ställning i frågan om författningsdomstol kontra utökad lagprövningsrätt lägger jag följande motyrkande och hoppas att du jämkar dig med det:

att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att rättsprövande instanser ska ha rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utan någon begränsning av denna bedömningsrätt.

Jag kan inte tillräckligt om våra domstolar och domstolsliknande konstruktioner för att veta om någon borde uteslutas, men det är i så fall en detaljjustering som inte behöver göras uttrycklig i ställningstagandet. (RF*11*kap.*14 § (http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6083.aspx) gäller ”domstol eller annat offentligt organ”.)

Jag är ändå något tveksam till själva konstruktionen eftersom det inte är självklart att den innefattar någon abstrakt lagprövning, dvs. lagprövning utan pilotfall. Att endast ta bort uppenbarhetsrekvisitet skulle inte göra det.

JSchonning
2010-03-14, 09:44
att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att rättsprövande instanser ska ha rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utan någon begränsning av denna bedömningsrätt.

Jag yrkar avslag för denna och andra motioner i den här tråden.

Ovanstående motions huvudsats avser antingen abstrakt och/eller konkret lagprövning. Konkret lagprövning är det ingen som motsätter sig; huvudsatsen är onödig. Abstrakt lagprövning; huvudsatsen är onyanserad och dåligt formulerad. Bisatsen späder på det onyanserade rejält.

Men eftersom sådana domar nästan garanterat kommer att överklagas hela vägen hamnar dessa mål ändå hos HD (eller en författningsdomstol) så det behövs nog en författningsdomstol i alla fall.

Som sagt av Jonas är det här också ett bra skäl till varför samtliga domstolar inte bör ha någon abstrakt lagprövningsrätt - det vore en extraordinär inskränkning av folksuveräniteten.

Anders uppmärksammar på att det finns ett grundlagsskydd för upphovsrätt. Han missar en viktigare del: Grundlagar är naturligt konstruerade för att möjliggöra undantag i lag. I synnerhet den nuvarande svenska grundlagens fri- och rättigheter framstår som en papperstiger. Abstrakt lagprövningsrätt är inte en panacé.

Oavhängigt sakdiskussionen är att PP inte bör ta ställning till en fråga som denna, som så tydligt har med normgivning och maktdelning att göra. Om nöden kräver så tål det att poängteras att det finns en viss skillnad på en höger-vänsterskala i hur maktdelningen bör utformas. PP är inte rätt forum att bedöma dylika checks and balances.

Nemo Saltad Sobrius
2010-03-14, 22:01
Det handlar inte bara om formerna för hur lagar prövas mot grundlagen.
Nuvarande regering har, inte olikt den föregående, chokat lagrådet med lagförslag varför t.o.m. lagrådets ledamöter offentligt uttalat att de inte mäktar med att genomföra en tillfredställande granskning av lagförslagen.
Ett första steg i att motverka förflackningen av synen på grundlagen vore att låta lagrådet få möjlighet att "bordlägga" lagförslag så att de hinner granskas mot grundlagen på ett tillfredställande sätt.
Att byta upp lagrådet, vilket med förlov sagt regeringen kan skita i om de så önskar, mot en författningsdomsol kan endast vara av godo.
Motionen tillstyrks!

Dexe
2010-03-15, 13:53
Jag tycker inte att detta är en PP-fråga alls. Jag ser inte hur vi kan motivera det utifrån principprogrammet eller vår övriga politik.

I övrigt håller jag med Johannes (http://forum.piratpartiet.se/FindPost201215.aspx) (som har juridisk kompentens!!) om omöjligheten i motionen.

Laszlo Donat
2010-03-16, 13:05
att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att tingsrätt, hovrätt och högsta domstol ska ha rätt att ogiltigförklara lagar som de anser strida mot grundlagen, utan någon begränsning av denna bedömningsrätt.

Instämmer helt!

Calandrella
2010-03-16, 20:45
Detta är visst en piratfråga, då demokratifrågor per definition är piratfrågor.

Dexe
2010-03-17, 00:06
Calandrella (2010-Mar-16)Detta är visst en piratfråga, då demokratifrågor per definition är piratfrågor.

Nej. Där har du tyvärr fel.
Frågor avseende det demokratiska styrelseskicket eller andra institutioner är INTE piratfrågor per automatik.

Vi besitter ofta den tekniska kompetensen vad gäller fildelning, övervakning osv osv. Vi har tänkt mycket på frågorna och har vänt och vridit på befintlig lagstiftning. Vi kan komma med konkreta och vettiga förslag.

I dessa frågor, t.ex. den om författningsdomstol, har vi INGET kött på benen alls! Vi har ingen koll. Det finns nära på ingen grund i det ni säger. Ni lyssnar inte ens på den enda människan i den här tråden som faktiskt läser juridik och kan svara på dessa frågorna på ett vettigt sätt!

Vi kan förändra mycket i PP, men vi måste lära oss att ta våra strider, för detta börjar löjligt.

JonasL
2010-03-18, 08:32
Jag håller inte riktigt med Dexe.

Att försvara rättsstaten är en del av kampen mot det framväxande totalitära samhället.

PP bör försiktigt och prövande börja ha åsikter om rättspolitik (där dessa kan relateras till PPs kärnfrågor).

Mab
2010-03-18, 15:48
JonasL (2010-Mar-18)Jag håller inte riktigt med Dexe.
Att försvara rättsstaten är en del av kampen mot det framväxande totalitära samhället.
PP bör försiktigt och prövande börja ha åsikter om rättspolitik (där dessa kan relateras till PPs kärnfrågor).

JonasL: här gör du ett logiskt felslut.

Argumentationen hatr gått som följer:

Calandrella (påstående): "alla demokratifrågor är piratfrågor"
Dexe (påsteående): "enbart vissa demokratifrågor är piratfrågor"
Du (påstående och slutsats): "vi bör ha åsikt i vissa demokratifrågor, alltså har Dexe fel"

Din slutsats är alltså felaktigt. Du håller egentligen med Dexe :-)

Med det sagt yrkar jag avslag på motionen eftersom jag också håller med Dexe

astrofys
2010-03-21, 19:10
Att i principprogrammets kapitel "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter", efter 4:e stycket (Staten ska respektera grundlagen även i praktiken...), och före 5:e stycket (Brevhemligheten skall upphöjas...), lägga till följande stycke:

För att stärka den svenska grundlagens ställning och för att förhindra att nya lagar strider mot den, behöver en svensk författningsdomstol inrättas. En författningsdomstol har till uppgift att kontrollera att lagar och beslut tagna av riksdag och regering inte strider mot grundlagen, och har rätt att ogiltigförklara lagar och beslut som de bedömer som grundlagsvidriga.

Bifalles

Jan-Olof Ruuska
2010-03-23, 22:19
Med anledning av styrelsens motivation till avslag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24378) på motionen B5. om införandet av en författningsdomstol undrar jag – hur tänkte ni nu?

Syftet med en författningsdomstol är enligt Wikipedia:
”att kontrollera om lagar strider emot författningen och därmed förklara dem ogiltiga”

Styrelsens argumentation tar istället sin utgångspunkt i att syftet skulle vara:
”att avpolitisera rättsväsendet”.

Eftersom avpolitisering av rättsväsendet är en helt annan och större fråga och inte alls är syftet med en författningsdomstol så är det lätt att visa att den inte klarar av att uppfylla detta påhittade syfte.

Om man istället utgår från det egentliga syftet med en författningsdomstol som är att kontrollera om lagar strider emot författningen och därmed förklara dem ogiltiga, då visar erfarenheter från omvärlden (kalla fakta/hårda mätdata) att domstolar redan har stoppat implementeringen av datalagringsdirektivet. 100 % av dessa domstolar har varit författningsdomstolar.

Problemet som ska lösas är inte ett ”politiserat rättsväsende”. Problemet är att politiker i riksdagen känner sig fria att stifta lagar som strider mot våra grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter och att vi i Sverige saknar en författningsdomstol som snabbt kan korrigera detta.

Vill politikerna inskränka våra medborgerliga rättigheter då ska de i så fall ändra grundlagen efter två beslut med ett val emellan. Det är därför vi har grundlagar, för att det är viktiga saker som inte ska kunna ändras så lätt som nu i praktiken är fallet. Grundlagen och författningsdomstolen ska bromsa politikernas fipplande med våra rättigheter så att vi hinner stoppa detta i ett riksdagsval.

Tomas Norström-argumentet förstår jag inte alls. Menar styrelsen att eftersom det finns en utbredd misstro mot 1 tingsrättsdomare så bör i första hand just tingsrätterna agera författningsdomstol…

med vilken kompetens?

Jag yrkar bifall på B5. Motion om införandet av en svensk författningsdomstol med motivationen att det i allra högsta grad är informationspolitik/medborgarrätt.

Terobi
2010-03-25, 01:09
Jag tycker inte att detta är en PP-fråga alls. Jag ser inte hur vi kan motivera det utifrån principprogrammet eller vår övriga politik.

I övrigt håller jag med Johannes (http://forum.piratpartiet.se/FindPost201215.aspx) (som har juridisk kompentens!!) om omöjligheten i motionen.

+1 på det.

Det är helt åt uppåt väggarna att vi inte kan ta tillvara på juridisk kompetens och sakkunskap. Speciellt när det, som Dexe säger, inte berör vår politik.

Jag yrkar avslag.

Jan-Olof Ruuska
2010-03-25, 21:01
För förslag på ändringar i grundlagen rekommenderas att man börjar läsa grundlagsutredningen (http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf).

Att införa en författningsdomstol tycker jag personligen vore en bra idé, eftersom det då blir möjligt att pröva en lag utan att det finns en konkret tvist eller brott i grunden.


Hur skulle du vilja att en Svensk författningsdomstol utformades om en sådan skulle införas i Sverige någon gång i framtiden? Är något i den tyska modellen tillämpligt i Sverige?

Hur skulle du eventuellt vilja anpassa grundlagen inför detta?

Personligen skulle jag till exempel vilja betona avsnitten om medborgerliga rättigheter i kapitel 2, men rensa ut allmänpolitiska delar om välfärd och miljö ur kapitel 1. Detta för att hindra författningdomstolen från att ingripa i vardagspolitiska frågor. Den skall endast träda in till skydd för de grundläggande fri- och rättigheter som bildar fundamentet till vår demokrati.

Jag anser att PP skulle ha mycket att tjäna på att driva frågan om författningsdomstol. Detta fokuserar andra partiers låga respekt för grundlagsskyddade rättigheter och vårt intresse för skyddat privatliv och medborgerliga rättigheter.

RUTROS
2010-03-25, 22:13
+1

Marcus Borg
2010-03-25, 22:36
Verkar som lagrådet endast kommer med rekommendationer. Det blev tydligt när Ask körde över dem angående drogtester på barn under 15 år utan föräldrars tillåtelse.

trovik
2010-03-31, 01:57
Om vi vill förhindra vidriga lagar i framtiden så är författningsdomstol en bra bit på väg.

För mig är ett bifall självklart. Tvivlar starkt på att vi skulle tappa röster på det. Snarare det motsatta.

Jan-Olof Ruuska
2010-04-07, 01:37
Jag tycker inte att detta är en PP-fråga alls. Jag ser inte hur vi kan motivera det utifrån principprogrammet eller vår övriga politik.

I övrigt håller jag med Johannes (http://forum.piratpartiet.se/FindPost201215.aspx) (som har juridisk kompentens!!) om omöjligheten i motionen.

Johannes verkar inte alls tycka att det är en orimlig motion:
http://vbulletin.piratpartiet.se/showpost.php?p=196469&postcount=20

ARGUMENT FÖR ATT PP-POLITIK OMFATTAR FRÅGAN OM FÖRFATTNINGSDOMSTOL:

Korta versionen:

1. Principprogrammet betonar skyddet av den personliga integriteten.
2. Den personliga integriteten skyddas av grundlagen.
3. En författningsdomstols enda uppgift är att kontrollera om lagar strider emot författningen (d.v.s. våra grundlagar) och därmed förklara dem ogiltiga.

Långa versionen:

1. ”Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN MÅSTE SKYDDAS, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.” (ur Principprogram version 3.3, MINA VERSALER)

2. Skydd för den personliga integriteten finns enligt Christian Engström i grundlagen:
http://christianengstrom.wordpress.com/2008/07/07/maud-olofsson-vet-inte-att-grundlagen-finns/
Den personliga integriteten är mycket uttryckligt skyddad i den svenska grundlagen. I paragraf 6 i Regeringsformens kapitel 2 står det nämligen:
6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).

3. Var och en kan läsa på Wikipedia om vad en författningsdomstol är.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattningsdomstol

Sammanfattning:
Om vi alltså menar allvar med att vi vill skydda den personliga integriteten som principprogrammet betonar, då måste vi intressera oss för grundlagen där detta skydd lagstadgas. Eftersom grundlagens ställning i Sverige är förhållandevis svag behöver vi överväga olika möjligheter att stärka den. Eftersom datalagringsdirektivets implementering stoppats av två författningsdomstolar i andra länder finns det belägg för att detta sätt, författningsdomstol, är ett för våra frågor lämpligt sätt att stärka den personliga integriteten, medborgarrätten och grundlagens ställning rent allmänt.

Jan-Olof Ruuska
2010-04-07, 20:57
ARGUMENT FÖR ATT PP-POLITIK OMFATTAR FRÅGAN OM FÖRFATTNINGSDOMSTOL:

Korta versionen:

1. Principprogrammet betonar skyddet av den personliga integriteten.
2. Den personliga integriteten skyddas av grundlagen.
3. En författningsdomstols enda uppgift är att kontrollera om lagar strider emot författningen (d.v.s. våra grundlagar) och därmed förklara dem ogiltiga.

Långa versionen:

1. ”Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN MÅSTE SKYDDAS, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.” (ur Principprogram version 3.3, MINA VERSALER)

2. Skydd för den personliga integriteten finns enligt Christian Engström (http://christianengstrom.wordpress.com/2008/07/07/maud-olofsson-vet-inte-att-grundlagen-finns/)i grundlagen:

Den personliga integriteten är mycket uttryckligt skyddad i den svenska grundlagen. I paragraf 6 i Regeringsformens kapitel 2 står det nämligen:

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).

3. Var och en kan läsa på Wikipedia om vad en författningsdomstol (http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattningsdomstol) är.

Sammanfattning:
Om vi alltså menar allvar med att vi vill skydda den personliga integriteten som principprogrammet betonar, då måste vi intressera oss för grundlagen där detta skydd lagstadgas. Eftersom grundlagens ställning i Sverige är förhållandevis svag behöver vi överväga olika möjligheter att stärka den. Eftersom datalagringsdirektivets implementering stoppats av två författningsdomstolar i andra länder finns det belägg för att detta sätt, författningsdomstol, är ett för våra frågor lämpligt sätt att stärka den personliga integriteten, medborgarrätten och grundlagens ställning rent allmänt.

Terobi
2010-04-11, 20:33
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen håller med partistyrelsen svar och rekommenderar avslag.

Martin Ekdahl
2010-04-13, 13:02
Jag gillar tanken på författningsdomstol.