handdator

Visa fullständig version : B09. Motion om att skrota värderingsdokumentet


Mab
2010-03-07, 19:23
Bakgrund
Piratpartiets styrelse antog den 13/12 - 2009 på ett styrelsemöte ett värderingsdokument för partiet som återfinns här: http://www.piratpartiet.se/varderingar. Detta dokument har blivit ifrågasatt både inom partiet och även utifrån, bland annat av statsvetare Ulf Bjereld: http://ulfbjereld.blogspot.com/2009/12/piratpartister-pa-framkant-men.html. Mycket av de tankar som togs upp i värderingsdokumentet har sedan återkommit i den av ledningen föreslagna arbetspolicy som ledningen ska ta ställning till den 9/3 - 2010 (förslaget på arbetspolicy återfinns här: http://forum.piratpartiet.se/Topic198063-624-1.aspx ). Detta, och många av formuleringarna i värderingsdokumentet gör att värderingsdokumentet mer verkar vara ett sätt att försöka skapa en uppförandekod än att bena ut partiets värderingar, varför namnet måste sägas vara väldigt missvisande.

På ett rent grundläggande plan kan man ifrågasätta vilken nytta ett värderingsdokument skiljt från partiets principprogram gör, då värderingar är den grund varpå man bygger ideologi och politik, och om det inte kan vara kontraproduktivt att ha olika ideologiska dokument som inte är kopplade till varandra. Där yrkar vi följande:

Yrkande

att(1): mötet river upp det av styrelsen fattade beslutet, den 13/12 - 2009, om att anta dokumentet "Piratpartiets värderingar".

att(2): mötet finner att partiet inte ska ha något värderingsdokument som är skiljt från partiets Principprogram.

att(3): mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att se över om det finns något i det avskaffade värderingsdokumentet som bör överföras till en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om så är fallet verkställa detta.


Underskrifter

Mattias Bjärnemalm
Victoria Westberg
Marit Deldén
Isak Gerson
Göran Widham
Ella Brodin
Emil Paulsrud
Piratpartiets framtidskluster

Mikael Holm
2010-03-07, 19:30
Jag yrkar bifall.

Bra motion.

JPAnderson
2010-03-07, 19:35
Riktigt bra. Yrkar Bifall.

JSchonning
2010-03-07, 19:36
Jag yrkar bifall.

Skriv gärna upp mig på listan i öppningsposten.

Johannes Schönning

Mikael Holm
2010-03-07, 19:39
JSchonning (2010-Mar-07)Jag yrkar bifall.
Skriv gärna upp mig på listan i öppningsposten.
Johannes Schönning

Jag sa detsamma men man kan inte edita poster i det här subforumet så vi får stå ut med att bara skriva under i våra egna svar och yrka bifall:)

Hanna Dönsberg
2010-03-07, 19:50
+1

agnesson
2010-03-07, 20:01
Mab (2010-Mar-07)Underskrifter
Mattias Bjärnemalm
Victoria Westberg
Marit Deldén
Isak Gerson
Göran Widham
Ella Brodin
Emil Paulsrud
Piratpartiets framtidskluster

Piratpartiets framtidskluster? Det är bara medlemmar som har motionsrätt. Jag tycker att det är osnyggt att använda partiets namn i olika grupperingar utan att ha styrelsens medgivande. Piratpartiets vallberedning? Piratpartiets mötesgrupp?

Mab
2010-03-07, 20:09
agnesson (2010-Mar-07)
Piratpartiets framtidskluster? Det är bara medlemmar som har motionsrätt. Jag tycker att det är osnyggt att använda partiets namn i olika grupperingar utan att ha styrelsens medgivande. Piratpartiets vallberedning? Piratpartiets mötesgrupp?

Kursiveringen var till för att visa att personerna som signerat ser sig som en del av framtidsklustret, inte att motionen var lagd av hela framtidsklustret (vilket den alltså inte är). Ungefär som att man skulle kunne skriva Mattias Bjärnemalm, Piratpartiet i Uppsala utan att folk förutsätter att det är hela Uppsala som står bakom.

Piratpartiets framtidskluster är ett kluster i linje med styrelsens uttalade (http://www.piratpartiet.se/varderingar) vilja att se svärmarbete som en del av organisationen. Beslutsmässigt uppfyller klustret alla kriterier för initiativ tagna genom 3-piratsregeln.

Macco
2010-03-07, 20:22
+1

förslag till tilläggsyrkande:

Att medlemsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på de policys och handlingsplaner som PP måste ha enligt lag som arbetsgivare..


Den bästa motionen av alla 30 som finns just nu förutom stadgerevideringen.

Mikael Nilsson
2010-03-07, 20:43
Lustigt det här... Jag får intrycket av att motionen är grundad på felaktiga premisser, och undrar om det går att räta ut det?

I de diskussioner som föregick styrelsebeslutet så framstod det som klart för mig att dokumentets syfte var att vara just en form av uppförandekod - en idealbild av hur organisationen bör arbeta. Normativt och riktat inåt mot organisationen, alltså. Nu var jag inte med på det styrelsemöte som antog dokumentet, men jag tror att det var tanken.

Jag läser den här motionen (och en del andra diskussioner kring dokumentet) som att man vänder sig emot att dokumentet används som värderingsgrund för partiets politik, lite som Miljöpartiets "Grundvärderingar (http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=165805)". Dvs - att dokumentet utgör den värdegrund i vilken vi grundar vår politik.

Jag har aldrig haft bilden att det var syftet. Partiets politik skulle kunna drivas av en organisation som såg helt annorlunda ut och inte följde ett enda stycke i Värderingsdokumentet utan jobbade på något annat sätt. Det finns, som jag ser det, inte någon omedelbar koppling mellan principprogrammet och värderingsdokumentet. Värderingsdokumentet handlar, som jag ser på det, endast om partiet som organisation, i sin nuvarande skepnad. Det skulle dörför också, strängt taget, kunna handla om vilket annat parti som helst (förutom första stycket som är klippt från principprogrammet)

Motionen tycker att namnet är missvisande (vilket det alltså de facto verkar vara) men framför inte i övrigt någon sakkritik mot innehållet. Därför skulle motionärernas vilja uttryckt i tredje att-satsen uppfyllas av att dokumentet helt sonika bytte namn till "Uppförandekod för Piratpartiets organisation" eller så.

Jag gissar dock att kritiken mot dokumentet går djupare än namnet. Men om motionärerna vill uppnå något annat än ett rent namnbyte så borde sakliga problem i själva dokumentet lyftas fram istället för bara en i sammanhanget ganska betydelselös namnfråga.

Motionen, som den ligger, skulle alltså kunna ersättas med yrkandet 'ATT värderingsdokumentet byter namn till "Uppförandekod för Piratpartiets organisation"'...

Det är alltså inget motyrkande, bara ett sätt att provocera motionärerna att klargöra sin position lite bättre :-)

Mab
2010-03-07, 21:02
Mikael Nilsson (2010-Mar-07)Lustigt det här... Jag får intrycket av att motionen är grundad på felaktiga premisser, och undrar om det går att räta ut det?

Ett personligt råd till dig Mikael är att var gång du är på väg att skriva "felaktiga premisser" någonstans här på forumet istället skriva "olika tolkningar". Som varandes en ganska dryg person har jag lätt att identifiera när andra är dryga utan att ha som avsikt att vara så. Och att avfärda andras tolkningar som varandes "felaktiga premisser" bara för att de inte ligger i linje med ens egna är en klassiskt fallgrop.

Vilka intentioner styrelsen hade när de diskuterade och klubbade dokumentet kan vi säkert älta om i all evighet, men faktum är att den idag ligger på partiets hemsida under http://www.piratpartiet.se/varderingar och knappast ger intryck av att vara ett internt dokument. Den uppförandekod du beskriver verkar ligga mycket mer i linje med den arbetsplatspolicy som länkas till i bakgrundstexten för motionen.

Mikael Nilsson (2010-Mar-07)
Motionen, som den ligger, skulle alltså kunna ersättas med yrkandet 'ATT värderingsdokumentet byter namn till "Uppförandekod för Piratpartiets organisation"'...
Det är alltså inget motyrkande, bara ett sätt att provocera motionärerna att klargöra sin position lite bättre :-)

Ja det skulle den. Då skulle jag nog motionera om att dokumentet med namnet "Uppförandekod för Piratpartiets organisation" skrotades eftersom det innehåller massa ideologi och värderingar som inte har att göra i en uppförandekod.

Kan du ärligt talat inte se de bitarna, trots diskussioner på bloggar (till exempel hos Ulf Bjereld som bakgrundstexten länkade till) tycker jag att du bör ha så pass mycket självinsikt att du ser till att inte vara en av dem i styrelsen som ansvarar för att-satts 3 om motionen skulle gå igenom.

Beelzebjörn
2010-03-07, 21:11
Bifalles.

Mikael Nilsson
2010-03-07, 21:19
Mab (2010-Mar-07)Mikael Nilsson (2010-Mar-07)Lustigt det här... Jag får intrycket av att motionen är grundad på felaktiga premisser, och undrar om det går att räta ut det?
Ett personligt råd till dig Mikael är att var gång du är på väg att skriva "felaktiga premisser" någonstans här på forumet istället skriva "olika tolkningar". Som varandes en ganska dryg person har jag lätt att identifiera när andra är dryga utan att ha som avsikt att vara så. Och att avfärda andras tolkningar som varandes "felaktiga premisser" bara för att de inte ligger i linje med ens egna är en klassiskt fallgrop.

Jag ber om ursäkt om jag verkade dryg. Min poäng var att dokumentet bör kritiseras utifrån premissen att det ÄR en uppförandekod. Inklusive då att en uppförandekod måste presenteras på ett sätt så att det inte misstolkas som varandes en kodifiering av partiets värdegrund.

Då skulle jag nog motionera om att dokumentet med namnet "Uppförandekod för Piratpartiets organisation" skrotades eftersom det innehåller massa ideologi och värderingar som inte har att göra i en uppförandekod.

Ja, det är en bra synpunkt, och jag önskar att den motiveringen bakades in i motionen. Jag skulle önska att motionen var mer tydlig med sakkritiken mot innehållet i dokumentet, för att på så sätt vägleda skapandet av ett nytt dokument (som man ju uppmuntrar till). Jag tycker att-sats tre blir för tunn när man inte pekar på konkreta problem i dokumentet.

Kan du ärligt talat inte se de bitarna, trots diskussioner på bloggar (till exempel hos Ulf Bjereld som bakgrundstexten länkade till) tycker jag att du bör ha så pass mycket självinsikt att du ser till att inte vara en av dem i styrelsen som ansvarar för att-satts 3 om motionen skulle gå igenom.

Jag undrar hur du drar slutsatsen att jag inte ser de bitarna faktiskt. Jag har läst kritiken som finns, sympatiserar med mycket av den, och vill gärna se till att ett framtida uppförandekodsdokument blir så bra som möjligt. Därför vill jag alltså gärna att den här motionen blir lite tydligare.

Mab
2010-03-07, 21:33
Mikael Nilsson (2010-Mar-07)
Jag har läst kritiken som finns, sympatiserar med mycket av den, och vill gärna se till att ett framtida uppförandekodsdokument blir så bra som möjligt. Därför vill jag alltså gärna att den här motionen blir lite tydligare.

Jaag håller helt med om att ett framtida uppförandekodsdokument bör bli så bra som möjligt. Personligen anser jag att den arbetsplatspolicy som föreslagits är en mycket bättre utgångspunkt att arbeta ifrån än värderingsdokumentet. Så mitt råd blir helt enkelt att inse att värderingsdokumentet var ett försök som inte lyfte och som bör begravas och istället utgå från det dokumentet när man diskuterar uppförandekod.

Men det är mitt råd, andra kanske har andra ståndpunkter. Det vi motionärer kunde enas om var att värderingsdokumentet som sådant borde tas bort. Vill du se något mer i motionen än det som står tycker jag du ska skriva ett tilläggsyrkande och sedan argumentera för den linjen.

Leffelini
2010-03-07, 21:33
Jag håller inte med MiNi om att det lika gärna kunde byta namn eftersom jag inte gillar värderingsdokumentet i sig oavsett vad det har för namn. Jag vill inte att Piratpartiet ska ha vare sig som värdering eller som uppförandekod att vi sätter mätdata före vetande.


Dessutom måste jag då undra hur exempelvis detta skulle kunna vara en hänvisning till uppförande:

Vi vill ändra den globala lagstiftningen för att gynna det framväxande informationssamhället.

Vår organisation bygger på tre olika delar: svärmarbete, traditionellt föreningsarbete, och en hierarkisk toppstyrd struktur som fördelar mandat och resurser. Dessa är grovt räknat lika viktiga, men fyller helt olika roller: det traditionella föreningsarbetet har bara en plats på årsmötes- och partistyrelsenivå, för partiets fundament som ideell förening; det hierarkiska arbetet fördelar resurser och mandat från styrelsen ner i organisationen och fattar beslut för effektiv opinionsbildning och annan operativ verksamhet; och det spontana svärmarbetet är det som bygger vår aktivism.

Mikael Nilsson
2010-03-07, 21:48
Jag erkänner villigt min begränsade kunskap och förmåga vad gäller att formulera uppförandekoder och liknande, vilket är skälet till att jag dels har legat lågt i disksusionen om dokumentet, dels inte har lagt egna tilläggsyrkanden.

Men för att visa min goda vilja så :-) lägger jag följande tilläggsyrkanden, som jag hoppas att någon kan remixa och göra bätte:

ATT ett framtida uppförandekodsdokument ska göras oberoende av piratpartiets organisationsstruktur

ATT ett framtida uppförandekodsdokument ska betona vikten och problematiken med att tolka och värdera information.

Fyll gärna på.

JorgenL
2010-03-07, 22:12
yrkar bifall

Dokumentet känns inte speciellt genomarbetat och innehåller en blandning av värderingar, kunskapssyn, och fastläggande av organisatoriska principer, saker som var för sig skulle behöva diskuteras igenom ordentligt innan man lägger fast dem i ett officiellt dokument. Det nuvarande dokumentet damp snarare ner som en blixt från klar himmel, och innehållet är därmed dåligt förankrat i organisationen. Och som motionärerna påpekar, värderingar och liknande hör hemma i principprogrammet, och om det ska revideras så ska det göras på det sätt vi har fastställt för detta, inte genom styrelsebeslut.

samface
2010-03-07, 22:14
Jag yrkar bifall på att-sats 1 och 2, avslag på att-sats 3. Vidare vill jag komma med ett ändringsförslag för att-sats 3 som följer:

3. mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan andra förtroendeuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.

dansve
2010-03-07, 22:19
samface (2010-Mar-07)Jag yrkar bifall på att-sats 1 och 2, avslag på att-sats 3. Vidare vill jag komma med ett ändringsförslag för att-sats 3 som följer:

3. mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan andra förtroendeuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.

Vad är syftet med det jag fetstilat i ditt förslag?

samface
2010-03-07, 22:21
Ändringsförslaget saknar visst en "att" i början av formuleringen. Doh! :P

Macco
2010-03-07, 22:27
Daniel Svensson (2010-Mar-07)samface (2010-Mar-07)Jag yrkar bifall på att-sats 1 och 2, avslag på att-sats 3. Vidare vill jag komma med ett ändringsförslag för att-sats 3 som följer:
3. mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan andra förtroendeuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.
Vad är syftet med det jag fetstilat i ditt förslag?

att uppenbart markera att det skall vara folk som inte redan har förtroendeuppdrag. Dvs i klartext så skall rick med styrelse och med ledning samt alla i den operativa gruppen ta bort fingrarna från syltburken pch låta några andra skapa denna arbetsgrupp.

samface
2010-03-07, 22:28
Daniel Svensson (2010-Mar-07)samface (2010-Mar-07)Jag yrkar bifall på att-sats 1 och 2, avslag på att-sats 3. Vidare vill jag komma med ett ändringsförslag för att-sats 3 som följer:
3. mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan andra förtroendeuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.
Vad är syftet med det jag fetstilat i ditt förslag?

Att de som ingår i arbetsgruppen inte sitter i styrelsen eller partiledningen. Det motverkar eventuell upplevd känsla av toppstyrning och ger bästa tänkbara förutsättningar för att förankra eventuella förslag hos medlemmarna.

Leffelini
2010-03-07, 22:50
Jag håller inte med Sammy. För det första är det luddigt vad "förtroendeuppdrag" är speciellt då fler och fler vanliga poster i partiet väljs och det kan gå att tolka som att man inte får ha ett formellt uppdrag alls inom partiet. Även om förtroendeuppdrag i strikt bemärkelse oftast handlar om medlemsvalda och inte "rådgivande" valda som DL är exempelvis.

Sedan håller jag inte med om att styrelsen inte får utforma dokumentet. Det är inte ett nytt värderingsdokument som ska tas fram utan ett arbetspolicy och det borde styrelsen få förtroende att förvalta. Sedan kan styrelsen välja att tillsätta en sådan grupp och jag håller med om att förankringen måste vara god men detta är också upp till styrelsen att se till att förvalta. Styrelsen måste kunna få förtroende i sådana "lätta" uppdrag imo.

dansve
2010-03-07, 22:59
samface (2010-Mar-07)Daniel Svensson (2010-Mar-07)Vad är syftet med det jag fetstilat i ditt förslag?
Att de som ingår i arbetsgruppen inte sitter i styrelsen eller partiledningen. Det motverkar eventuell upplevd känsla av toppstyrning och ger bästa tänkbara förutsättningar för att förankra eventuella förslag hos medlemmarna.

Bästa förankring ger inte nödvändigtvis bästa dokument i ett sådant här fall. Det krävs att de inblandade personerna är väl förtrogna med arbetet på den nivån annars riskerar dokumentet att förstöra mer än det gör nytta.

samface
2010-03-07, 23:27
Jag drar tillbaka tidigare ändringsförslag för att ersätta det med följande lydelse:

3. att mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan styrelse- eller ledningsuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.

Beelzebjörn
2010-03-07, 23:53
samface (2010-Mar-07)Jag drar tillbaka tidigare ändringsförslag för att ersätta det med följande lydelse:
3. att mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan styrelse- eller ledningsuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.

Jag vet vill inte ställa mig bakom ändringsförslaget rakt av, men den här formuleringen ser klart bättre ut.

Vem/vilka väljer ut de fem medlemmarna? Finns några krav på kunskaper?

samface
2010-03-08, 00:06
Beelzebjörn (2010-Mar-07)
Vem/vilka väljer ut de fem medlemmarna? Finns några krav på kunskaper?

Styrelsen bör det framgå av min formulering att de tillsätter denna arbetsgrupp. Krav på förkunskaper tror jag är svårt att formulera, uppdraget är hur som helst formulerat på ett sätt att det inte är att betrakta som utfört förrän förslaget man tar fram är bra nog att få medlemmarnas samtycke.

of_darkness
2010-03-08, 01:55
samface (2010-Mar-07)Jag drar tillbaka tidigare ändringsförslag för att ersätta det med följande lydelse:
3. att mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan styrelse- eller ledningsuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.

Jag yrkar avslag på samtliga versioner av #3
Jag yrkar ett ändringsförslag som skall innehålla:

3:
Att mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som här benämns som Policygruppen(PG).
(PG) Skall bestå av minst 10 medlemmar som ej har förtroendeuppdrag i Partiledning eller Partistyrelse.
(PG) Skall ansvara för att skapa de nödvändiga reglementen[RG] och policys som behövs för partiets operativa verksamhet både utåt mot samhället och inåt i partiet.
(PG) Skall ta emot [RG] från Partistyrelsen_och_Partiledningen(SL)
(SL) Skall presentera förslag på nödvändiga reglementen[RG] i form av policys,uppförande koder och dylikt.
[RG] som (SL) tar fram skall skall spegla de behov som (SL) upplever utifrån deras synvinkel.

Att Styrelsen gemensamt med (SL) tillsätter en arbetsgrupp som här benämns som policy_och_reglementes gruppen.
(PRG) Skall bestå av minst fem (5) medlemmar utan styrelse- eller ledningsuppdrag.
(PRG) Skall ha som uppgift att utreda [RG] utifrån medlems perspektivet. (PRG) Skall därefter pressentera ett [RG] för (PG).
(PG) Skall därefter "remixa" [RG] förslagen från (PRG) och (SL).
(PG) Skall därefter bereda [RG] förslagen med (SL) och (PRG).
(PG) Skall därefter uppnå ett Färdigt-reglemente förslag[FRG] som (SL),(PRG) och (PG) gemensamt kan skriva under.
(PG) Skall därefter presentera[FRG] för partiets medlemmar för att uppnå förankring för [FRG] bland partiets medlemmar.
(PG) Skall därefter ansvara för ev remixning av [FRG] utifrån medlemmarnas synpunkter under medlemsförankringen.
(PG) Skall därefter pressentera en färdig motion senast Februari 20 2011 inför Vårmötet(VM) 2011.

========================
Förkortningar:
(PG) = Policygruppen
(PRG) = policy_och_reglementes gruppen
(SL) = Partistyrelse och Partiledning
(VM) = Vår Medlemsmöten - Vårmötet
[RG] = nödvändiga reglementen
[FRG] = Färdigt-reglemente förslag
==================================
Syfte:
Till att börja med så är namnen som är feststilade endast förslag på namn, Önskar gärna bättre namn som jag kan ändra min yrkande text till.

Likaså använder jag ordet reglemente för att jag inte hittar ett bättre ord för det som behövs och uppdaterar gärna min yrkande text att spegla bättre namn på dem.

Sen så är detta ett hastigt nedskrivet förslag som har som syfte att under tydliga former få ett bra "reglemente", dvs policys och uppförande koder och dylika saker som väl överensstämmer med de behov vi har och medlemmarnas och funktionärernas syn på "reglementen".
Och att det inte blir något som görs i ett hafs utan får ta sin lilla tid.

Men har även försökt att få in möjligheter till snabbare process om möjligt men att det skall antas på ett medlemsmöte och att medlemmarnas ska få tycka till om det och komma med förändringar före det fastfälls som en motion som då skall helst redan fått en större förankring och som inte då upplevs som något som kommer från bar himmel.

Så ändringsförslag tas vart emot och hoppas att denna förklaring tydliggör syftet med ändringsyrkandet.

of_darkness
2010-03-08, 02:18
Oj en liten felaktighet i föregående post:

Raden:
Att Styrelsen gemensamt med (SL) tillsätter en arbetsgrupp som här benämns som policy_och_reglementes gruppen.

Skall ha följande lydelse:
Att Styrelsen gemensamt med (PG) tillsätter en arbetsgrupp som här benämns som policy_och_reglementes gruppen.

fno
2010-03-08, 03:04
samface (2010-Mar-07)Jag drar tillbaka tidigare ändringsförslag för att ersätta det med följande lydelse:
3. att mötet ger styrelsen för 2010 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp om minst fem (5) medlemmar utan styrelse- eller ledningsuppdrag som utreder behovet av en uppförandekod, arbetspolicy eller liknande dokument, samt att om utredningen visar att behovet finns, låta samma arbetsgrupp få uppgiften att ta fram på förslag till ett sådant dokument fram till man har ett som godkännes av medlemmarna genom sedvanlig medlemsomröstning.
Från en gräsrots perspektiv, varför skulle andra överhögheter i organisationen vara bättre lämpade för denna uppgift än styrelse och ledning?

Gå istället hela vägen och lägg ut det på medlemmar utan andra förtroendeuppdrag som du skrev i ditt ursprungsförslag. För det är väl inte revirpinkande vissa i tråden håller på med?

Forky
2010-03-08, 03:53
+1 för att satserna 1 & 2 samt Sammys ändringsförslag för att sats 3

Det är inte önskvärt att ledare lägger förslag i sådana här frågor då deras roll ger förslagen en större tyngd vilket de inte borde få ha enligt alla ska få argumentera för sina förslag utifrån samma förutsättningar.
Styrelsens tidigare agerande både i denna fråga o andra varken inger förtroende eller förhoppning om att de skulle bli bättre en andra gång.

Emil Isberg
2010-03-08, 04:54
Mab (2010-Mar-07)Piratpartiets framtidskluster

Vad är detta? Kan man få en liten förklaring av bakgrunden till det namnet, vad syftet är och sådant?
Är det en publik gruppering eller ska den anses som dold? Framtidskluster låter som UP, eller kanske mer som "barnen är vår framtid" typ. :D

Nåja, stående ovationer till bra namn oavsett.
Hmm, man kanske skulle skapa dåtidsklustret för sådana som mig. :cool:

Mab
2010-03-08, 06:33
Emil Isberg (2010-Mar-08)Mab (2010-Mar-07)Piratpartiets framtidskluster
Vad är detta? Kan man få en liten förklaring av bakgrunden till det namnet, vad syftet är och sådant?

nu blir jag faktiskt lite besviken över att du inte läser min blogg. Bakgrunden till framtidsklustret har jag skrivit om här (http://ungpirat.blogspot.com/2009/10/en-ny-dag-gryr-for-informationspolitike.html) (för de som inte orkar klicka vill vi förbättra principprogrammet) och kopplingen mellan framtidsklustret och ung Pirat beskrivs här (http://ungpirat.blogspot.com/2010/01/ung-pirat-en-vital-del-av-piratrorelsen.html) (för de som inte orkar klicka så är kopplingen att många, men inte alla, i framtidsklustret har en bakgrund inom Ung Pirat).

Mab
2010-03-08, 06:37
Mab (2010-Mar-08)
nu blir jag faktiskt lite besviken över att du inte läser min blogg. Bakgrunden till framtidsklustret har jag skrivit om här (http://ungpirat.blogspot.com/2009/10/en-ny-dag-gryr-for-informationspolitike.html) (för de som inte orkar klicka vill vi förbättra principprogrammet) och kopplingen mellan framtidsklustret och ung Pirat beskrivs här (http://ungpirat.blogspot.com/2010/01/ung-pirat-en-vital-del-av-piratrorelsen.html) (för de som inte orkar klicka så är kopplingen att många, men inte alla, i framtidsklustret har en bakgrund inom Ung Pirat).

Kunde inte edita förra inlägget, så jag fixade länkarna i min quote ovan istället

Emil Isberg
2010-03-08, 09:16
Mab (2010-Mar-08)[quote]Mab (2010-Mar-08)
nu blir jag faktiskt lite besviken över att du inte läser min blogg. Bakgrunden till framtidsklustret har jag skrivit om här (http://ungpirat.blogspot.com/2009/10/en-ny-dag-gryr-for-informationspolitike.html) (för de som inte orkar klicka vill vi förbättra principprogrammet) och kopplingen mellan framtidsklustret och ung Pirat beskrivs här (http://ungpirat.blogspot.com/2010/01/ung-pirat-en-vital-del-av-piratrorelsen.html) (för de som inte orkar klicka så är kopplingen att många, men inte alla, i framtidsklustret har en bakgrund inom Ung Pirat).

Snarare har jag läst utan att förstå. :( "informellt kluster" förklarar inte sådär jättemycket varför namnet valdes, eller vad som avses med namnet. Men jag gillar initiativet.

Beelzebjörn
2010-03-08, 09:26
samface (2010-Mar-08)Beelzebjörn (2010-Mar-07)
Vem/vilka väljer ut de fem medlemmarna? Finns några krav på kunskaper?
Styrelsen bör det framgå av min formulering att de tillsätter denna arbetsgrupp. Krav på förkunskaper tror jag är svårt att formulera, uppdraget är hur som helst formulerat på ett sätt att det inte är att betrakta som utfört förrän förslaget man tar fram är bra nog att få medlemmarnas samtycke.

Läsförmågan blir sannolikt bättre med mer sömn. Tack för förtydligandet.

Lutar nog åt bifall med din föreslagna ändring.

Mab
2010-03-20, 19:15
Snarare har jag läst utan att förstå. :( "informellt kluster" förklarar inte sådär jättemycket varför namnet valdes, eller vad som avses med namnet.

Namnet dök nog mest upp för att det lät häftigt, framåtblickande och positivt skulle jag tro :-)