handdator

Visa fullständig version : B19. Motion om internetåtkomst som basservice


Rikard Fröberg
2010-03-14, 19:52
Motion om att föra upp krav på att Internet ska räknas till allmän infrastruktur och en medborgerlig rättighet att jämföra med vatten, bibliotek, och telefon.

Här kan man snegla på Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster[1] där vattenförsörjning med mera regleras. Eller varför inte Bibliotekslagen som slår fast att:

"Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek." [2]

Det finska Kommunikationsministeriet skriver i ett pressmeddelande[3] 26.2.2009 följande (i referat):

Bredband till skäligt pris blir basservice jämförbar med posten

? Från att ha varit en lyxvara har goda teleförbindelser blivit en nödvändighet, eftersom medborgarnas arbete och fritid kräver högklassiga datakommunikationsförbindelser. Finländarna kan på riktigt vara fullvärdiga medborgare i vardagens informationssamhälle endast om de har tillräckliga kommunikationsförbindelser för att kunna använda tjänsterna på nätet, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Finland är det första landet i Europeiska Unionen och ett av de första i hela världen som garanterar sina medborgare en dylik tjänst. Avsikten är att en bredbands-internetförbindelse på 1 megabit till ett skäligt pris ska vara tillgänglig för alla medborgare senast den 31.12.2010.

Andra länder som har liknande lagar är [4] Estland, Frankrike och Grekland.

När man tänker efter så är det självklart att internetförbindelse ska ingå i den basservice som samhället garanterar alla medborgare tillgång till.

Piratpartiet brukar konstatera att Internet är det största demokratiska verktyget sedan tryckpressen. Inte bara låter det medborgarna sköta banktjänster, fylla i eller skriva ut blanketter från myndigheter, deklarera och läsa nyheter utan det ger också för första gången medborgarna en röst att själva föra fram åsikter i diskussioner via kommentarer till nyheter, via bloggar och forum. Dessutom utgör Internet ett utmärkt medium för att komma i kontakt med de folkvalda för att föra fram åsikter samt föra dialog med dessa på ett sätt som är snabbare och smidigare än post och telefon.

Att PP som parti tar strid för detta viktiga demokratiska verktyg är självklart och mycket betydelsefullt. Det är därför också bara naturligt att vi som parti går ett steg till och verkar för att alla medborgare ska få tillgång till detta demokratiska verktyg. Vi vill i Piratpartiet naturligtvis att så många medborgare som möjligt ska kunna delta på ett effektivt sätt i demokratin.

Finland har som miniminivå satt 1 Mbit/s för den internetförbindelse som berörs ovan. Det är fullt tillräckligt för att kunna delta i samhället och motverkar också eventuell kritik om att det blir för dyrt eller att det skulle komma att användas bara för fildelning eller konsumtion av tunga tjänster. Även om att piratpartiet anser att fri fildelning är positivt är det enklare att genomföra en minimigräns för bandbredd av både ekonomiska, retoriska och politiska förhandlingsmässiga skäl.

Eftersom Piratpartiet är moget att kräva att vi alla får del av vår tids största demokratiska verktyg yrkar motionärerna att piratpartiet ska driva den här frågan. Vi menar vidare att Piratpartiet bör föra in i principprogram och/eller sjökort att garantera medborgarna rättighet till internetåtkomst på minst 1 Mbit/s genom att upphöja det till en bastjänst att jämföra med vattentjänster eller annan av samhället garanterad service.

Vi yrkar därför:

att Piratpartiet i principprogrammet inför följande:
"Piratpartiet ska aktivt verka för att lagstiftningsvägen höja status på tillgång till Internet med viss minimistandard som en samhällelig tjänst, att jämföra med vattentjänster eller annan lagstadgad servicet. Detta för att Piratpartiet anser tillgång till Internet vara en viktig demokratisk medborgerlig rättighet."


att Piratpartiet i principprogrammet inför följande i anslutning till den ovanstående texten:
"Tillgång till denna typ av internetanslutning och utrustning för att kunna nyttja den, bör även ingå som beräkningsgrund för existensminimum på samma sätt som tex tillgång till telefon, i de sammanhang där det är aktuellt."


att årsmötet uppdrar åt styrelsen att anta följande text till sjökort (eller fogar det till befintligt lämpligt sjökort):

"Sverige - Snarast
Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1Mbit downstream måste anses vara en medborgerlig rättighet idag. Alltmer av det demokratiska samtalet, inhämtandet av information och nyheter tillika kontakter med myndigheter och beslutsfattare sker via internet. Därför bör Piratpartiet driva en linje där man, i syfte att säkerställa att så många medborgare som möjligt har tillgång till Internet, lagstiftningsvägen vill upphöja internetåtkomst till någon form av medborgerlige rättighet så långt som det praktiskt geografiskt är möjligt. Finland har nyligen upphöjt internetåtkomst på minst 1Mbit/s till en basservice motsvarande posten. I Sverige kan man jämföra med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, där det regleras kommunernas skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp."


Källor:
1. http://lagen.nu/2006:412 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
2. http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961596.htm Bibliotekslag
3. http://regeringen.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=254830
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access#Internet_access_as_right


Undertecknat:

Rikard Fröberg, Mölndal
Jörgen Lindell, Lund
EDIT: Kalle Vedin, Göteborg
EDIT 2: Klara Tovhult

RikMatts
2010-03-14, 21:20
Jag är inte säker på att det bör ingå i normen för existensminimum, men i synnerhet med tanke på glesbygden instämmer jag i motionen.

Har skrivit om Internet och glesbygden

http://viktualiebrodern.wordpress.com/2010/01/23/internet-i-glesbygd-och-statens-legitimitet/

http://viktualiebrodern.wordpress.com/2009/11/23/piratpolitik-i-trafikutskottet-del-2/

Nemo Saltad Sobrius
2010-03-14, 22:07
Självklart, helt i linje med bärande partifilosofi.
Tillstyrker.

padowi
2010-03-14, 22:32
+1

olofb
2010-03-14, 22:50
Grymt bra grej detta. BBC genomförde nyligen en undersökning där 80% 27.000 vuxna från 27 olika länder (både med bra och dålig "internettäckning") tyckte att internetaccess är en grundläggande rättighet:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm

.. så det här förslaget ligger helt rätt i tiden!

Mirmar
2010-03-15, 18:55
Håller med om förslaget till 100%.

of_darkness
2010-03-15, 21:18
Yrkar bifall.

TeirdeZ
2010-03-16, 15:33
Bifall! +1

LiNKAN
2010-03-17, 14:01
Jag yrkar bifall för den otroligt bra motionen. :)

RikMatts
2010-03-17, 15:20
att Piratpartiet i principprogrammet inför följande:
"Piratpartiet ska aktivt verka för att lagstiftningsvägen höja status på tillgång till Internet med viss minimistandard som en samhällelig tjänst, att jämföra med vattentjänster eller annan lagstadgad servicet. Detta för att Piratpartiet anser tillgång till Internet vara en viktig demokratisk medborgerlig rättighet."

Jag skulle vilja göra ett första yrkande på ett tillägg, där en ny text lyder (sista meningen nytillkommen)

att Piratpartiet i principprogrammet inför följande:
"Piratpartiet ska aktivt verka för att lagstiftningsvägen höja status på tillgång till Internet med viss minimistandard som en samhällelig tjänst, att jämföra med vattentjänster eller annan lagstadgad servicet. Detta för att Piratpartiet anser tillgång till Internet vara en viktig demokratisk medborgerlig rättighet. Detta gäller inte minst för de som bor i glesbygd och alltmer är hänvisade till Internet för myndighetskontakter".

För motivering se länkarna som jag gett ovan i tidigare kommentar.

RikMatts
2010-03-17, 15:25
Jag vill också göra ett andra tilläggsyrkande. (den sista meningen tillkommen)

att Piratpartiet i principprogrammet inför följande:
"Piratpartiet ska aktivt verka för att lagstiftningsvägen höja status på tillgång till Internet med viss minimistandard som en samhällelig tjänst, att jämföra med vattentjänster eller annan lagstadgad servicet. Detta för att Piratpartiet anser tillgång till Internet vara en viktig demokratisk medborgerlig rättighet. Detta skall i princip också gälla för människor som är frihetsberövade, med vissa inskränkningar betingade av krav på säkerhet och för rehabilitering".

Det första och detta andra tilläggsyrkande utesluter förstås inte varandra.

astrofys
2010-03-21, 19:38
Yrkar bifall

Etu
2010-03-21, 19:52
Jag yrkar bifall, det är en väl skriven motion och jag tycker att det är vettigt att ha både i dagens och i framtidens samhälle.

Och självklart tvingar det ingen att skaffa bredband, utan det ger alla möjligheten till det. Det är inte alla som vill ha det.

Etu
2010-03-21, 19:52
Jag yrkar bifall, det är en väl skriven motion och jag tycker att det är vettigt att ha både i dagens och i framtidens samhälle.

Och självklart tvingar det ingen att skaffa bredband, utan det ger alla möjligheten till det. Det är inte alla som vill ha det.

Panterdjuret
2010-03-22, 13:05
Jag yrkar bifall.

Rikard Fröberg
2010-03-22, 16:19
Trevligt med alla bifallsyrkanden!

Glädjande nog kan man här läsa: http://www.statistik.pts.se/bredband/index.html

Hela riketTotalt Befolkning 2009
Förutsättning för minst: 1 Mbit/s 99,97%

DVS nästan hela riket har förutsättningar för att få tillgång till minst 1Mbit/s som motionen nämner.

Det finns alltså inga större tekniska invändningar för att genomföra det motionen kräver.

Jon Severinsson
2010-03-22, 16:55
Jag tycker denna motion är jättebra, och ser egentligen bara ett problem med den, nämligen att den, liksom med nästan all diskussion om bredbandshastighet, enbart pratar om "downstream" och ignorerar den minst lika viktiga "upstream". Om man ska kunna föra fram åsikter, och inte bara sitta som en passiv mottagare så behövs en bra upstream. Då man i allmänhet mottar mer information än man skickar, så kan en längre väntetid vid upstream accepteras, men det är fortfarande praktiskt omöjligt att delta med visuella medier så som videoklipp eller bildkollage vid för låg upstream.

Jag yrkar därför
att meningen "Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1Mbit downstream måste anses vara en medborgerlig rättighet idag." i ursprungsyrkandet ändras till "Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp måste anses vara en medborgerlig rättighet idag."

Rikard Fröberg
2010-03-27, 14:35
Jag tycker denna motion är jättebra, och ser egentligen bara ett problem med den, nämligen att den, liksom med nästan all diskussion om bredbandshastighet, enbart pratar om "downstream" och ignorerar den minst lika viktiga "upstream". Om man ska kunna föra fram åsikter, och inte bara sitta som en passiv mottagare så behövs en bra upstream. Då man i allmänhet mottar mer information än man skickar, så kan en längre väntetid vid upstream accepteras, men det är fortfarande praktiskt omöjligt att delta med visuella medier så som videoklipp eller bildkollage vid för låg upstream.

Jag yrkar därför
att meningen "Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1Mbit downstream måste anses vara en medborgerlig rättighet idag." i ursprungsyrkandet ändras till "Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp måste anses vara en medborgerlig rättighet idag."

Jag vet inte vem det är som pratar om "downstream". Med förbindelse avsåg i vart fall jag en symetrisk förbindelse (annars hade jag uttryckligen sagt Asymetrisk och nämnt upstreamhastighet).

Jag har inget emot ditt tilläggsyrkande men anser att det inte behövs.

Martina
2010-03-29, 16:04
Jag vet inte vem det är som pratar om "downstream". Med förbindelse avsåg i vart fall jag en symetrisk förbindelse (annars hade jag uttryckligen sagt Asymetrisk och nämnt upstreamhastighet).

Jag har inget emot ditt tilläggsyrkande men anser att det inte behövs.

För en piratpartist/tekniskt intresserad person behövs kanske inte distinktionen, men ska det införas information om detta i principprogrammet är det mycket bättre att vara övertydlig än otydlig.

pv2b
2010-03-29, 16:39
Jag vet inte vem det är som pratar om "downstream". Med förbindelse avsåg i vart fall jag en symetrisk förbindelse (annars hade jag uttryckligen sagt Asymetrisk och nämnt upstreamhastighet).

Jag har inget emot ditt tilläggsyrkande men anser att det inte behövs.
Ordet "downstream" kommer direkt från den ursprungliga motionen - så det är du själv som talar om downstream, Rickard. Du har bara glömt bort det. Lätt hänt. :-)

Det är mot den bakgrunden Jon lade sitt tilläggsyrkande.

Rikard Fröberg
2010-04-11, 16:56
Ordet "downstream" kommer direkt från den ursprungliga motionen - så det är du själv som talar om downstream, Rickard. Du har bara glömt bort det. Lätt hänt. :-)

Det är mot den bakgrunden Jon lade sitt tilläggsyrkande.

Haha se där ja. Där fick ja. I så fall så yrkar jag bifall till tilläggsmotionen om att det inte barar rör downstream!

Ber om ursäkt dessutom.

Leo
2010-04-11, 19:34
Jättebra motion!

Jag yrkar bifall.

Terobi
2010-04-11, 20:45
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen håller med partistyrelsen yttrande om att förslaget är intressant, men att det har diskuterats för lite bland medlemmarna för att veta vilka konsekvenser förlaget kommer medföra. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.