handdator

Visa fullständig version : B20. Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument


redhog
2010-03-14, 20:09
Richard Stallman, grundare av The Free Software Foundation, och därmed i princip initiativtagaren och inspiratören till den ö av fri kultur som finns idag, har skrivit en artikel om hur vår politik på upphovsrättsområdet kan få motsatt effekt för fri programmvara gentemot den frihet vi vill uppnå för kultur.

Stallmans argument är i korthet att för verk som publiceras i en annan form än den som är enklast att ändra (tänk worddokument versus pdf-dokument eller utskriven text), så innebär en kortare upphovsrättstid att färre verk kommer vara tillgängliga i den ändringsbara formen, och därmed förstöra remixkulturen som idag finns runt sådana verk och som använder sig av olika typer av fria licenser, t.ex. Creative Commons eller GNU General Public License. Detta eftersom utgivare av ofria verk efter upphovsrättens utlöpsdato kan kopiera bitar av den ändringsbara versionen av de fria verken, men inte tvärt om. Detta eftersom de ofria verken endast publicerats i icke-ändringsbar form.

Stallmans lösningsförslag är en typ av escrow-lösning, där den som publicerar ett verk till allmänheten görs skyldig att lämna in en kopia av den ändringsbara versionen till en sorts depå. Denna kopia offentliggörs sedan när skyddstiden för det publicerade verket löpt ut.

Vi redan har en liknande lösning för vissa typer av verk, nämligen Lag (https://lagen.nu/1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Denna skulle ganska lätt kunna utökas att även gälla den ändringsbara formen av sådana dokument jag nämnt ovan.

I vårt principprogram kräver vi att upphovsrättens skyddstid skall ändras. Detta skulle innebära att vi bröt internationella avtal, till exempel Bern-konventionen. Däremot finns det vad jag vet inga internationella avtal som skulle hindra oss från att införa något sådant här. Tvärtom finns det avtal om olika typer av pliktexemplar till exempel Budapest Treaty (http://www.wipo.int/treaties/en/html.jsp?file=/redocs/notdocs/en/budapest/treaty_budapest_234.html) on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

En sådan ändring skulle faktiskt vara intressant även utan kortare skyddstid för upphovsrättsskyddade verk; idag finns det redan många datorspel från datorernas barndom som inte längre går att spela – plattformen de kunde köras på finns inte längre, och vare sig dokumentationen till hur den fungerande internt, eller källkoden till spelet finns kvar, vilket gör det omöjligt att rekonstruera en miljö i vilken spelet kan köras. En stor mängd kultur går härvid förlorad. En sådan här plikt skulle kunna hindra att dagens spel och program går samma öde tillmötes.


Jag yrkar därför

att följande läggs till i principprogrammet efter "Vi vill skapa en digital allemansrätt":

Idag finns det redan många datorspel från datorernas barndom som inte längre går att spela – plattformen de kunde köras på, dokumentationen till hur den fungerande internt och källkoden till spelet finns inte längre kvar. En stor mängd kultur går härvid förlorad.

För att möjliggöra framtida ändringar, sammanslagningar, samplingar, nyanvändning och omanvändning av kultur, skall den ändringsbara formen av publicerat material lämnas in tillsammans med de pliktexemplar som idag lämnas till Kungliga Biblioteket.

Vi vill stödja remixkulturen


Relaterade blogginlägg med bakgrundsinformation:
http://maloki.redhog.org/2009/11/29/stallmans-kritik-och-pliktexemplar/
http://redhog.org/Blog/Propriet__r_kod_och_digital_gl__mska.html

Ovanstående motionstext finns även tillgänglig i ändringsbar form på http://piratepad.net/jt6d8oJhnQ

RikMatts
2010-03-14, 21:09
Jag tycker också att deposition för automatiskt tillgängliggörande när skyddstiden går ut , som villkor för meddelad upphovsrätt, är bra. Också av andra skäl än för remixmöjligheterna.

Dels för att komma tillrätta med tjuvhållandet på gammalt material, dels genom att klassificering, ordnandet av kunskapen, är nästan lika viktig som kunskapen i sig. Kunskap som inte är sökbar är närmast förlorad. Och en depositionsinstitution/myndighet skulle också bli ansvariga för att klassificera/ordna kunskapen.

Men åtminstone Anders Andersson kommer att ha invändningar.

Nemo Saltad Sobrius
2010-03-14, 21:39
Grundläggande bra motion som kommer att på sikt även främja tillgängligheten till utgivna verk, oavsett ursprung.
Tillstyrkes.

JorgenL
2010-03-14, 21:48
Sympatiserar med motionärens grundtanke.

Skulle dock vilja göra en ändring som syftar till att öka motivationen för att sådana pliktexemplar som omnämns faktiskt ska komma att lämnas in.

Min tanke är att man ska villkora den kommersiella upphovsrätten med att pliktexemplar inlämnats. Om så inte sker så ska kopieframställningsmonopolet helt enkelt inte gälla för verket.

ändringsyrkande:

att andra stycket i den föreslagna texten ska lyda:
För att möjliggöra framtida ändringar, sammanslagningar, samplingar, nyanvändning och omanvändning av kultur, skall den ändringsbara formen av publicerat material lämnas in tillsammans med de pliktexemplar som idag lämnas till Kungliga Biblioteket. Om sådant pliktexemplar ej inlämnas, ska heller inte det upphovsrättsliga kopieframställningsmonopolet för verket vara giltigt.

Mikael Nilsson
2010-03-14, 23:06
Jag yrkar avslag. Piratpartiet vill underlätta framställandet av nya verk, oavsett form, omfattning eller upphovsrättsskydd. Byråkrati ligger i vägen för detta, och pliktinlämnande av källversioner blir i slutändan en enorm börda.

Ahruman
2010-03-15, 00:49
Om man kräver att all dokumentation kring ett program deponeras, kan man väl lika gärna förbjuda folk att ge ut böcker om de inte deponerar all research och utkast?

Jag yrkar avslag.

JorgenL
2010-03-15, 00:51
MiNi: Jag kan inte se att det skulle innebära någon omfattande byråkrati i samband med detta.

Om man håller sig till att det handlar om datorprogram så gäller det ju bara att man laddar upp en kopia av sitt sourcekodarkiv för den aktuella versionen och samtidigt fyller i några uppgifter i ett webformulär, och får ett registreringsnummer tillbaka.

Jag har extremt svårt att se att det på något sätt skulle vara hämmande för kreativiteten.

TeirdeZ
2010-03-17, 10:03
Ahruman (2010-Mar-15)Om man kräver att all dokumentation kring ett program deponeras, kan man väl lika gärna förbjuda folk att ge ut böcker om de inte deponerar all research och utkast?

Utgår inte den här invändningen ifrån den felaktiga slutsatsen att
mjukvara och källkod är ekvivalent med litterära verk, som under
Bernekonventionen?

Det som spelar roll är vilken information som krävs för att man ska
kunna återanvända materialet och remixa det. När det gäller skriven
text, eller litterära verk, går det att uppnå genom att bara
tillgängliggöra texten. Oftast kan en ambitiös läsare med avsikt att
remixa också utifrån texten dra slutsatser om hur hen ska dubbelkolla
presenterade fakta.

Med mjukvara antar jag som inte själv programmerar, att det inte är
fullt så enkelt: har man bara tillgång till en binär eller till och
med en kompilerargenererad assembler, dessutom genererad för en
arkitektur som skapades och togs av marknaden innan man föddes (vilket
för C64:or gäller alla födda 1994 och senare: de är snart
röstberättigade!) har man inga möjligheter alls att remixa.

I slutändan handlar det väl om vi ska tycka det är bra att kultur kan
skapas, återanvändas och berika samhället, eller om vi tycker det är
tillräckligt att lagarna säkerställer en oskyddad ström av oanvändbar
information.

Yrkar bifall.

Ahruman
2010-03-18, 00:58
TeirdeZ (2010-Mar-17)Ahruman (2010-Mar-15)Om man kräver att all dokumentation kring ett program deponeras, kan man väl lika gärna förbjuda folk att ge ut böcker om de inte deponerar all research och utkast?
Utgår inte den här invändningen ifrån den felaktiga slutsatsen att mjukvara och källkod är ekvivalent med litterära verk, som under Bernekonventionen?

Det som spelar roll är vilken information som krävs för att man ska kunna återanvända materialet och remixa det. När det gäller skriven text, eller litterära verk, går det att uppnå genom att bara tillgängliggöra texten. Oftast kan en ambitiös läsare med avsikt att remixa också utifrån texten dra slutsatser om hur hen ska dubbelkolla presenterade fakta.
Jag vill påstå att den här attityden innebär en grundläggande förändring i partiets ideologi. Vår nuvarande politik när det gäller upphovsrätt – vilket oavsett ideal är den del som i nuläget gäller för datorprogram – handlar om att minska möjligheten att stoppa informationsspridning. PP har ofta argumenterat att det som publicerats ska vara OK att sprida privat.

Det här handlar i stället om att tvinga upphovsmän att publicera ytterligare kringinformation som villkor för att publicera alls, vilket är en helt annan sak (och faktiskt en inkränkning av yttrandefriheten).

Med mjukvara antar jag som inte själv programmerar, att det inte är fullt så enkelt: har man bara tillgång till en binär eller till och med en kompilerargenererad assembler, dessutom genererad för en arkitektur som skapades och togs av marknaden innan man föddes (vilket för C64:or gäller alla födda 1994 och senare: de är snart röstberättigade!) har man inga möjligheter alls att remixa.
Tja, det beror på. När det gäller gamla datorspel (det angivna exemplet) torde källfilerna i de flesta fall ha varit torftigt kommenterad assembler, så skillnaden vore inte sådär jättestor. Torftigt kommenterad svårpenetrerad kod är inte ovanlig idag heller. Att kräva tillräcklig dokumentation för att kunna “remixa” det skulle i många fall innebära en stor börda.

JorgenL
2010-03-23, 00:14
Det här handlar i stället om att tvinga upphovsmän att publicera ytterligare kringinformation som villkor för att publicera alls, vilket är en helt annan sak (och faktiskt en inkränkning av yttrandefriheten).


Det är inte min tolkning. Jag tolkar det mera som att OM man som upphovsman vill komma i åtnjutande av den 5-åriga ensamrätten för kommersiell spridning som vi föreslår, så krävs det en motprestation, nämligen att man deponerar källkoden.

Om man inte gör det så gäller inte det juridiska skyddet mot kopiering. Det handlar alltså inte om en inskränkning i rätten att publicera som sådan, det är fortfarande fritt fram, utan om en inskränkning i vilket skydd verket får om man inte följer reglerna om deponering av kod.

Om min tolkning ovan är fel så får gärna motionären påpeka detta, för i så fall vill jag formulera ett yrkande med den innebörden. Annars är det bra om motionären förtydligar med ett tilläggsyrkande.

Kjella
2010-03-23, 18:30
För att möjliggöra framtida ändringar, sammanslagningar, samplingar, nyanvändning och omanvändning av kultur, skall den ändringsbara formen av publicerat material lämnas in tillsammans med de pliktexemplar som idag lämnas till Kungliga Biblioteket.

Joined up as member since it seems all the interesting discussions have moved here instead of the public politics forum. I just wanted to point out from an earlier discussion that this is a *very* broad definition when you say all published material.

For example, for music this could be considered a demand for the unmixed tracks and all the mixer settings. For movies, it could mean all the CGI models, special effects, bluescreen footage and all movies have an original version that the BluRay/DVD is encoded from. For an animated series it's pretty much everything used to generate it, which could be massive and include lots of internal tools. Photos are often stored with layers and effects from an original photo, not just the final render. Certainly a magazine with text overlays and such has a modifiable source very different from what you get.

I mean, all of this is great if you want sampling and remixing material, but it's going to be a huge burden for many. I think it would be wise to limit it to places where it truly is a big problem and without copyright I don't see a big problem in music, movies, magazines and so on. You can quite easily make excerpts like samples and clips and cutouts anyway. The one exception is software and the burden of producing source code is very low. Normally there is one master build from the complete source code to the complete machine code, while e.g. in movies there may be many intermediate steps in the way between filming and final release.

So I would suggest to change it to:
För att möjliggöra framtida ändringar, sammanslagningar, samplingar, nyanvändning och omanvändning av kultur, skall den ändringsbara formen av datorprogram lämnas in tillsammans med de pliktexemplar som idag lämnas till Kungliga Biblioteket.

You probably want to expand on that slightly in an actual law to be the complete, non-obfuscated source code as well as any build scripts and required libraries minus those parts in generally provided with the OS like the compiler and system libraries. The GPL has some better formulations but in the principles it doesn't need to be that detailed.

pv2b
2010-03-23, 19:03
Att dra linjen just vid "datorprogram" lägger till andra svårigheter.

Exempelvis ett datorspel som innehåller 3D-modeller och sånt där. Ska även källfilerna till "assetsen" behöva distribueras, eller bara själva koden? Var går gränsen mellan en "asset" och själva programmet? Det kan bli väldigt invecklat.

drhex
2010-03-24, 13:14
Andemeningen med B20 och B33 verkar vara densamma, går det att jämka ihop dessa förslag innan vi ska rösta om dem?

Kjella
2010-03-24, 21:27
Att dra linjen just vid "datorprogram" lägger till andra svårigheter.

Exempelvis ett datorspel som innehåller 3D-modeller och sånt där. Ska även källfilerna till "assetsen" behöva distribueras, eller bara själva koden? Var går gränsen mellan en "asset" och själva programmet? Det kan bli väldigt invecklat.

If you have the complete source code, you will be able to use the assets in the same way as the original. In other words, if the game uses a 3D model, textures, bump maps you can remix or replace any part of it. If the games uses shaders or procedural generation that will be part of the source code. On the other hand, if the game has a prerendered intro you can't easily change that (beyond what you can do with it as a video using a video editor). I was probably imprecise because I meant the source code of the software, not the modifiable form of every asset in software like the intro above.

I don't think there's honestly a very big issue here, the GPL have been saying things like the complete source code for 20 years now and nobody has really had a problem distinguishing what's source code and what's not.

Etu
2010-03-28, 12:41
Att dra linjen just vid "datorprogram" lägger till andra svårigheter.

Exempelvis ett datorspel som innehåller 3D-modeller och sånt där. Ska även källfilerna till "assetsen" behöva distribueras, eller bara själva koden? Var går gränsen mellan en "asset" och själva programmet? Det kan bli väldigt invecklat.

Det är något jag varit inne på lite granna för ett tag sedan:
Jag har inget emot att "content" i ett spel, dvs texturer, modeller och sådant behålls.

Men att spelmotern ska släppas.

Med spelmotorn och massa jobb kan det släppas nya spel, med nytt content, men samma motor. Och det är bra för kreativiteten och skapandet.

redhog
2010-03-31, 23:00
Andemeningen med B20 och B33 verkar vara densamma, går det att jämka ihop dessa förslag innan vi ska rösta om dem?

Det vore nog bra att åtminstone ställa B33 som ett ändringsförslag mot den här motionen och sedan rösta om den slutgiltiga motionen (med eller utan ändringen till B33:s ordalydelse) ja.

Det jag ser som största skillnaden är att a) B33 ger flera olika förslag att välja mellan och b) B33 pratar bara om "datorprogram", medans mitt förslag gäller alla typer av verk. Detta efter en snabb läsning av B33 iaf.

Adrian Kristiansson
2010-04-01, 03:55
Jag vill påstå att den här attityden innebär en grundläggande förändring i partiets ideologi. Vår nuvarande politik när det gäller upphovsrätt – vilket oavsett ideal är den del som i nuläget gäller för datorprogram – handlar om att minska möjligheten att stoppa informationsspridning. PP har ofta argumenterat att det som publicerats ska vara OK att sprida privat.

Det här handlar i stället om att tvinga upphovsmän att publicera ytterligare kringinformation som villkor för att publicera alls, vilket är en helt annan sak (och faktiskt en inkränkning av yttrandefriheten).

Får hålla med här. Det ska vara möjligt och tillåtet att släppa program, spel, musik och allt annat i vilken form som än önskas utan att andra krav ställs.

Skapar jag en bild ska jag ha möjligheten att enbart distribuera den i pappersrevision. Vill någon sedan remixa så är det fritt fram att kopiera, klippa i och ändra bilden efter behag men att kräva att jag ska offentliggöra grundfilen med alla lager vore fel. Jag har tolkat partiets ideologi som att vi vill förhindra förbud som inskränker kopierande och ändringar av kultur, inte att vi vill tvinga en skapare att släppa något i en version som passar oss. Yrkar därför avslag.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:55
Jag yrkar avslag.

Terobi
2010-04-11, 20:45
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen håller med partistyrelse i sitt yttrande och rekommenderar avslag.