handdator

Visa fullständig version : B21. Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård


Tommten
2010-03-14, 19:15
Jag vill klargöra om beslutet om legitimationsfri vård är något medlemmarna står bakom. Därför lägger jag en motion om att piratpartiet officiellt ska dra tillbaka sitt uttalande och ställningstagande om Legitimationsfri vård som belutades på styrelsemötet 2009-10-03. Jag anser att Sofia Dahlgrens reservation var både vettig och rimlig.

Jag yrkar
Att årsmötet tar ställning till att piratpartiet i dagsläget inte ska driva frågan om Legitimationsfri vård och därmed inte gå vidare med vad som beslutades under punkt 11 under styrelsemötet 2009-10-03, då beslutet saknar förankring bland partiets medlemmar.


För närmare beskrivning se: Protokollet över styrelsemötet 2009-10-03 (http://forum.piratpartiet.se/Topic174773-517-1.aspx)

11. Ställningstagande: Identitetskontroll är myndighetsutövning

Styrelsen beslutar att Piratpartiet tar ställning mot godtyckliga identitetskontroller:

Identitetskontroll är ett intrång i den privata sfären och skall vara myndighetsutövning. Myndigheter får delegera krav på identitetskontroll (så som idag sker till exempel med Finansinspektionen och banker). Myndigheter får inte begära eller delegera identitetskontroller där myndighetsuppdraget inte gör att det är oundvikligen påkallat.

Legitimationsfri vård

Sjukvård ska alltid stå på människans sida, och aldrig på myndigheters sida. Därmed skall grundläggande sjukvård (såsom akutvård, primärvård, aborter, etc.) aldrig ha rätt att begära identitetsuppgifter eller -handingar av de människor som söker vård. I undantagsfall i mer avancerad vård kan det finnas medicinska skäl (tex patientsäkerhet) som föranleder personkontroll. I övrigt skall grundregeln vara rätten till anonym sjukvård.

Legitimationsfria resor

Rätten att resa fritt inom landet utan myndighetsinblandning är central i ett fritt samhälle. Transportbolag skall inte ha rätt att kräva legitimation för att kunna resa. Resor som korsar landsgränsen kan kräva identitetskontroll enligt gällande regler för gränsskydd.

"När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas."
- Piratpartiets principprogram v 3.3

Detta ställningstagande skall införas i sjökort.

Sofia Dahlgren reserverade sig mot beslutet med motiveringen att hon anser frågan om legetimationsfri vård för stor för styrelsen att fatta beslut om. Hon hade önskat se mer diskussion bland medlemmarna för att få tydligare beslutsunderlag innan beslut i den omfattning som detta innebär fattas.

Jante
2010-03-16, 00:23
Instämmer! Patientsäkerheten kräver att man kan säkerställa patientens identitet samt att man dokumenterar behandling. T ex så kan vissa kombinationer av mediciner vara direkt livshotande och det finns fall där illegala flyktingar har sökt vård med falsk identitet och fått blodtransfusioner med fel blodgrupp, vilket också är direkt livshotande. Vid felbehandling av en patient är det också av vikt att all behandling har dokumenterats, så att patienten kan begära skadestånd.

Vi får inte driva integritetsfrågorna "in absurdum", utan vi måste faktiskt använda sunt bondförnuft ibland. Integriteten är ändå skyddad genom att journalen faller under sekretesslagen och att det faktiskt är olagligt för obehöriga att läsa någons journal. Idag när man har digitala journaler, så registererar man när någon tar del av en journal för att hindra integritetsintrång.

Jag yrkar att Piratpartiet inte skall driva frågan om legitimationsfri vård.

of_darkness
2010-03-16, 04:21
Även om jag anser och stödjer rätten att ge papperslösa vård,
Så anser jag inte att vi för den delen ska avskaffa norm kravet på legitimation.
Utan man får bygga in undantag för att säkerställa de papperslösas rätt till vård.

Därav yrkar jag bifall till motionen.

Emil Isberg
2010-03-16, 12:16
Papperslösa svenskar blir på grund av sin rättslöshet ofta lätt byte för människor som känner till deras situation och utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Många av dessa svenskar saknar möjlighet att försvara sig och att få hjälp eller polisanmäla övergrepp, i och med att de inte bara lever gömda för svenska myndigheter utan också gömmer sig undan våldsamma personer i den egna närmiljön. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utpressar papperslösa svenskar är ofta väl medvetna om att det för det mesta innebär en risk för papperslösa svenskar att själva bli gripna och avvisade om de anmäler övergreppen.

Så kunde Ain’t I a Woman (http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/2010/02/28/hello-world/) låtit om man bytt ut begreppet kvinnor mot svenskar.

Kampanjen har åtminstone stöd från Feministiskt Initiativ och det finns alltså en klar möjlighet att vi kommer att höra mer om detta från dem. Jag tycker att det är viktigt att Piratpartiet har möjlighet att argumentera för en allmän förbättrad rättsäkerhet, även om vi inte blandar oss i genus-debatten.

Alltså yrkar jag avslag på motionen så att styrelsens initiativ får vara kvar.

Ahruman
2010-03-16, 23:54
Jag instämmer i Sofia Dahlgrens reservation och tycker det är bra att motionen lagts, men jag tycker principen om legitimationsfri vård är bra och stämmer överens med partiets värdering. Jag yrkar därmed avslag.

JorgenL
2010-03-17, 02:02
Instämmer med of_darkness.

Normalfallet i vården bör av patientsäkerhetsskäl vara att man identifierar sig, OCH att journalsekretessen och tystnadsplikten stärks. Argumentet ur patientsäkerhetssynpunkt är bl.a. att man inte kan veta i förväg om en journalanteckning vid ett senare tillfälle kommer att visa när en allvarlig sjukdom debuterade och därigenom vara viktig för senare behandling.


Samt att man löser papperslösas och andras som inte KAN (eller inte vill, i praktiken) legitimera sig rätt till sjukvård genom undantag från detta normalfall, eftersom risken att inte ha tillgång till vård alls trots allt är större än risken för felbehandling pga dålig dokumentation.

LiNKAN
2010-03-17, 12:17
Jag yrkar bifall.

Albert
2010-03-19, 23:42
Yrkar avslag med motiveringen att den personliga integriteten är viktigare än hypotetiska resonemang om flyktingar som eventuellt skulle kunna få felaktig vård. Det här handlar inte bara om papperslösa. I förlängningen handlar det om alla som söker vård och som inte vill ha en fördubblad sjukförsäkring bara för att de gått till doktorn.

pv2b
2010-03-20, 01:02
det finns fall där illegala flyktingar har sökt vård med falsk identitet och fått blodtransfusioner med fel blodgrupp, vilket också är direkt livshotande.

Just det exemplet är en bra utgångspunkt för ett resonemang som stödjer ståndpunkten om legitimationsfri vård.

Det där är ett fall där en patient sökt vård med en falsk identitet, som sedan läkare tagit som riktig. Just det problemet hade inte uppstått ifall den vårdsökande var oidentifierad.

I det fallet hade legitimationsfri vård ha varit bättre, då hade man sluppit behandla någon baserat på falsk information, utan hade fått börja från ingen information från början.

Gonte
2010-03-20, 01:34
Jag yrkar avslag därför att identifiering imho ska vara frivilligt, om inte det specifika fallet innebär starka skäl till att man måste stärka identiteten.

Jag vill samtidigt poängtera att texten vi diskuterar inte säger att ingen får legitimera sig, utan att vården inte får begära legitimation. Det innebär således att den som vill identifiera sig fortfarande kan det, men att man som default kan få vård även om man inte vill röja sin identitet.

Adrian Kristiansson
2010-03-20, 13:03
Vad hände med patientens eget ansvar? Om du uppsöker vård, vägrar legitimera dig samt uppge vilka mediciner du redan har, ja då får du nog allt skylla dig själv vid en eventuell allergisk chock eller liknande. Vill du att läkaren för ditt eget bästa ska kunna läsa samt tillföra noteringar till din journal så visa legitimation. Vill du det inte så låt bli. Något eget ansvar får individen ha.

Det absolut största argumentet mot yrkandet är att legitimationskravet uteslutande kommer användas vid fel tillfällen. För om du uppsöker akut vård lär du knappas bli nekad det för att du sakna legitimation. Om du däremot kommer in och vill ha handen röntgad eller något annat där det är av ringa vikt att läkaren får tillgång till din journal, då kan det hända att du lär bli nekad vård. Jag yrkar därför bestämt Avslag.

nemetroid
2010-03-22, 00:17
Yrkar bifall. Om problemet är att uppgifterna kommer ut bör detta istället regleras genom en hårdare journalsäkerhet.

Ogillar för övrigt den påstådda motsättningen person - myndighet som läggs fram.

Om du uppsöker vård, vägrar legitimera dig samt uppge vilka mediciner du redan har, ja då får du nog allt skylla dig själv vid en eventuell allergisk chock eller liknande.
Om någon dör av en felaktig blodtransfusion är det inte något som kan åläggas enbart patienten.

ironman_one
2010-03-22, 09:00
Korrekt journalföring är medicinskt mycket viktigt.

Yrkar därför bifall till motionen.

pv2b
2010-03-22, 22:15
Korrekt journalföring är medicinskt mycket viktigt.

Yrkar därför bifall till motionen.

Korrekt information om vad terrorister och andra våldsverkare håller på med är polisiärt väldigt viktigt. Det är inte ett argument för att bifalla en integritetskränkande lag som FRA-lagen.

mobboffer
2010-03-22, 22:20
Korrekt information om vad terrorister och andra våldsverkare håller på med är polisiärt väldigt viktigt. Det är inte ett argument för att bifalla en integritetskränkande lag som FRA-lagen.
Jo, det är det. Sen kanske argumentet inte är tillräckligt bra. Men det är en annan fråga.

pv2b
2010-03-22, 22:22
Jo, det är det. Sen kanske argumentet inte är tillräckligt bra. Men det är en annan fråga.

Självklart var det så jag menade. :) Tack för påpekandet.

Jante
2010-03-27, 13:05
Vård är bara gratis för svenska medborgare (eller medborgare i länder som Sverige har avtal med om fri sjukvård). Utan legitimering så kan man således inte bedöma om patienten har rätt till gratis vård, så det vore rimligt att man får betala hela kostnaden om man inte bevisar att man har rätt till gratis vård.

Fast det viktigaste argumenten för att kräva legitimering är att skydda både vårdtagare och vårdgivare. Risken för felbehandling ökar om patienten inte legitimerar sig och vårdpersonalen kan då råka illa ut.

Kanske dags att använda sunt förnuft istället för att driva integritetsfrågor in absurdum. Det viktiga är att den information som samlas in hanteras på ett professionellt sätt, så att sekretessen bibehålls.

Macco
2010-03-27, 14:53
Vård är bara gratis för svenska medborgare (eller medborgare i länder som Sverige har avtal med om fri sjukvård). Utan legitimering så kan man således inte bedöma om patienten har rätt till gratis vård, så det vore rimligt att man får betala hela kostnaden om man inte bevisar att man har rätt till gratis vård.

Fast det viktigaste argumenten för att kräva legitimering är att skydda både vårdtagare och vårdgivare. Risken för felbehandling ökar om patienten inte legitimerar sig och vårdpersonalen kan då råka illa ut.

Kanske dags att använda sunt förnuft istället för att driva integritetsfrågor in absurdum. Det viktiga är att den information som samlas in hanteras på ett professionellt sätt, så att sekretessen bibehålls.så fint skrivet!

Dogma
2010-04-11, 23:25
T ex så kan vissa kombinationer av mediciner vara direkt livshotande och det finns fall där illegala flyktingar har sökt vård med falsk identitet och fått blodtransfusioner med fel blodgrupp, vilket också är direkt livshotande.

Just detta är ett starkt argument emot legitimationskrav. Hade inget behov av att uppge falsk identitet funnits så hade någon förväxling av journaler ej heller skett.

Jante
2010-04-14, 00:26
Yrkar avslag med motiveringen att den personliga integriteten är viktigare än hypotetiska resonemang om flyktingar som eventuellt skulle kunna få felaktig vård. Det här handlar inte bara om papperslösa. I förlängningen handlar det om alla som söker vård och som inte vill ha en fördubblad sjukförsäkring bara för att de gått till doktorn.

När du tecknar en sjukförsäkring, så är du ändå tvingad att lämna sanningsenlig information om att du har sökt vård om försäkringsgivaren så kräver. Att inte göra det är försäkringsbedrägeri och gör att försäkringen är ogiltig och man riskerar även åtal.

Jante
2010-04-14, 00:35
Just detta är ett starkt argument emot legitimationskrav. Hade inget behov av att uppge falsk identitet funnits så hade någon förväxling av journaler ej heller skett.

Det är inget argument mot legitimationskrav, utan snarare ett argument för starkare krav på tillförlitlig legitimering, t ex med biometrisk information.

Som jag påpekat tidigare, så är det även ur ett vårdperspektiv viktigt att dokumentera allt man gör för att undvika felaktig medicinering (t ex pga inkompatibla mediciner eller mediciner som är olämpliga pga sjukdomar mm), för att få en anamnes (Sjukdomshistorik) som underlättar diagnos och även för att skydda patientens rättigheter vid t ex felbehandling.