handdator

Visa fullständig version : B26. Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken


olofb
2010-03-14, 21:28
[denna motion är skriven av Gun Svensson (farmorgun) och jag hjälpte henne bara att lägga upp den /Olof Bjarnason]

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Så lyder den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I den svenska regeringsformens 1 kap. 2 § sägs bland annat: Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Mot den här bakgrunden har medlemmar och riksdagskandidater inom Piratpartiet resonerat om partiets inställning i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Medvetna om att synen på kvinnan, som underordnad mannen, har varit förhärskande ända från Aristoteles tid fram till våra dagar, vill vi nu vidga perspektivet. När vi talar om den diskriminering som sker, vill vi använda oss av begreppet "intersektionalitet", vilket bättre beskriver detta. Det förklarar hur flera faktorer samspelar när individer blir utsatta för nedvärdering i förhållande till de som utgör norm. Med den största respekt för kvinnors tidigare kamp har vi funnit det vara dags bredda synfältet och göra värnet av den personliga integriteten till en kamp mot kränkande behandling och diskriminering oavsett på vilka grunder som detta sker.

Idag är både kvinnor och män medvetna om problematiken och kan se att det råder ojämställda förhållanden och att det kan handla om ett samspel mellan två eller flera olika faktorer samt därutöver individuella skillnader när allt annat är lika. Emellanåt kan vi även se enskilda individers benägenhet att ta på sig en offerroll, när de saknar förmåga se hur det egna beteendet kan bidra till den situation som uppstår. Det senare kan delvis förklara att svårigheter uppstår, men aldrig försvara diskriminerande handlingar. Det är därför riktigt att alla lagar, som rör diskriminering, samlats under en hatt – DO d v s Diskrimineringsombudsmannen.

Feminister, som fokuserar enbart på könsfaktorn, talar idag allt oftare om en backlash för jämställdheten, medan Piratpartiet ser detta som tecken på deras svårigheter att hantera omställningen, när deras ensidiga problemformulering fått konkurrens av kunskapen om intersektionalitet. Det handlar om hur olika faktorer som t ex ras, religion, kön, klass, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet och ålder samspelar när orättvisor sker. Vi kan dock inte se att det är mer problematiskt att bli diskriminerad som kvinna än att bli diskriminerad på någon av de andra grunderna. Tvärtom måste vi våga se att förändringar i samhällets stödåtgärder kan utsätta den behövande individen för kränkande eller rent av en klart diskriminerande behandling. Något som kan åtgärdas genom en kvalitetssäkring av berörda myndigheters verksamhet.

Mot den här bakgrunden föreslås årsmötet besluta

att anta ovanstående förklaring som grund för Piratpartiets arbete för att stärka tolkningen och tillämpningen av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Gun Svensson

farmorgun
2010-03-14, 22:03
Motionen har arbetats fram i en padda. Eftersom det är sista dagen idag för inlämnande har jag tagit mig friheten att slutputsa dokumentet och med OlofB:s hjälp registrera den som en motion. Alla som vill vara med som undertecknare kan väl notera detta i denna kommentarstråd.:)

RikMatts
2010-03-14, 22:09
Diskriminering kan som sagt ske efter flera olika axlar. Problemet är väl bara när de axlarna kommer i motsättning till varandra. Då måste man välja. Och det valet är politiskt. Att då lämna över det politiska valet till en, visserligen kvalitetssäkrad, men ändå, tjänsteman, tycker jag är fel.

Tjänstemän skall inte bedriva politik i sin ämbetsutövning. Och DO har väl inte rosat marknaden direkt.

Yrkar avslag i väntan på en längre debatt i frågan. Som nu är det lite oklart vad som faktiskt vill uttryckas.

Emil Isberg
2010-03-14, 23:30
Jämlikhet istället för jämställdhet borde vara en självklarhet bland alla partier idag. Dock ser vi fortfarande FI-utspel och Socialdemokrater som vill diskriminera baserat på kön (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6772901.ab).

Det här är något som kommer att diskuteras i valkampanjen. Jag anser att ovanstående sådan välformulerad text vore en utmärkt principuttalande att luta sig tillbaka på i kampanjen.

Jag yrkar bifall.

JorgenL
2010-03-15, 00:37
En bra text som öppnar upp för en mer kvalificerad diskussion av frågan än tidigare.

Frågan är vad yrkandet egentligen innebär? Är det ett allmänt uttalande från årsmötet, något som ska skrivas in i principprogrammet, eller vad?
Hur är tanken att ett sånt här uttalande ska användas?

LiNKAN
2010-03-17, 13:02
Jag yrkar bifall.

Mab
2010-03-18, 16:25
Jag gillar stora delar av den lagda texten, och skulle gärna se en större diskussion kring det här ämnet inom partiet. Men dessvärre är texten formulerad på ett sätt som får det att låta som om det skulle finnas en motsättning mellan feminism och intersektionella perspektiv på förtryck, vilket riskerar att få oss att framstå som att vi tassat ut på ny mark utan att riktigt ha torrt på fötterna.

Låt mig citera Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet):

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (t ex ”icke-vit etnicitet”, ”transsexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att uppmärksamma t ex ”vithet”, ”heterosexualitet” eller ”överklass” som identitetskategorier.[3] Begreppet användes först inom den antirasistiska feminismen i Nordamerika och har fått stor spridning såväl i den akademiska forskningen som i den politiska debatten om diskriminering även i Sverige.

Skulle vi anta den föreslagna texten, och framför allt följande stycke: "Feminister, som fokuserar enbart på könsfaktorn, talar idag allt oftare om en backlash för jämställdheten, medan Piratpartiet ser detta som tecken på deras svårigheter att hantera omställningen, när deras ensidiga problemformulering fått konkurrens av kunskapen om intersektionalitet." så tror jag att vi löper en stor risk att dömmas ut som antifeministiska och okunniga inom precis det området som vi genom texten vill framstå som kunniga på. Det vore i mina ögon olyckligt.

Därför yrkar jag avslag på den här motionen, men hoppas att den leder till en givande debatt inom partiet till hur intersektionaliet kan användas för att synliggöra maktstrukturer även i virtuella miljöer.