handdator

Visa fullständig version : B28. Upphovsmansskydd


Tommten
2010-03-14, 22:25
Jag tycker det är rimligt och naturligt att upphovsmannen aldrig kan mista möjligheten att lagligt försöka tjäna pengar på sitt verk. Om den ekonomiska rätten överlåts så kan det i praktiken bli olagligt för upphovsmannen att på egen hand tjäna pengar på sitt verk eftersom rättigheterna tillhör en annan rättighetshavare. Detta maktförhållande mellan upphovsman och övriga rättighetshavare bör regleras bättre.

Alla nya avtal med avtalsklausuler som försöker förändra upphovsmannens möjlighet att försöka tjäna pengar på sitt verk på egen hand bör förklaras som ogiltliga. Andra rättighetshavare kan alltså via avtal få olika möjligheter att tjäna pengar på upphovsmannens verk, men upphovsmannens egna rätt att försöka tjäna pengar på sina verk kan aldrig redigeras och överlåtas. För avtal som redan fattats så bör den ursprungliga upphovsmannen få tillbaka möjligheten att kunna sälja sina verk utan att riskera rättsliga åtgärder.

Att andra rättighetshavare skulle mista sin ekonomiska ensamrätt på detta sätt är en bra utveckling tycker jag. Dessutom tror jag det är strategiskt fördelaktigt att gå ut med ett ställningstagande som förtydligar att vi är på upphovsmännens sida, och inte är deras fiender. :)

Jag yrkar:
Att mötet bifaller motionen i sin helhet.


Jag yrkar:
Att det i principprogramet (http://www.piratpartiet.se/principer) under under stycket:

Kulturen måste släppas fri

När upphovsrätten ursprungligen infördes reglerade den bara en upphovsmans rätt att bli erkänd som skapare av ett verk. Senare utvidgades den till att omfatta även kommersiell kopiering av verk och nu inskränker den även privatpersoners och ideellt arbetande gruppers rättigheter. Vi menar att denna glidning innebär en för samhället oacceptabel utveckling. Idag har den ekonomiska och tekniska utvecklingen fått upphovsrätten helt ur balans och den har istället kommit att innebära orättvisa fördelar för ett fåtal stora marknadsaktörer på bekostnad av konsumenterna och samhället i stort. Miljontals klassiska verk, sånger, filmer och konstverk hålls gisslan i mediabolagens valv, inte tillräckligt efterfrågade av deras fokusgrupper för att det ska löna sig att ge ut dem men potentiellt för lukrativa för att släppas fria. Vi vill göra alla dessa verk fria och tillgängliga för envar, innan filmernas celluloid förstörs av tidens tand.

Immaterialrätterna är ett sätt att lagstifta om materiella egenskaper för immateriella värden.
läggs till följande eller liknande formulering:

Idag kan den ekonomiska rätten för ett verk överlåtas. Om den ekonomiska rätten överlåts så kan det i praktiken bli olagligt för upphovsmannen att på egen hand tjäna pengar på sitt verk eftersom rättigheterna att tjäna pengar på verket tillhör en annan rättighetshavare. Vi vill detta förhållande ska förändras, så upphovsmännen aldrig kan mista möjligheten att lagligt försöka tjäna pengar på sina egna verk. I nya avtal ska avtalsklausuler som försöker redigera upphovsmannens möjligheter till att göra detta förklaras som ogiltlig.
Vi anser att de ursprungliga upphovsmän som lever i vårt samhälle, och inte längre har kvar den kommersiella rätten till sina verk, ska tilldelas möjligheten att på egen hand kunna försöka tjäna pengar på sina verk om de så önskar, utan att riskera rättsliga åtgärder.

Vi tycker det är rimligt att dagens upphovsmän alltid bör kunna ha en möjlighet försöka tjäna pengar på sitt eget verk om de så önskar.

Jag yrkar:
Att styrelsen får i uppdrag att se till att det innan valet framgår på piratpartiets hemsida mm att detta hör till piratpartiets åsikter.

Ahruman
2010-03-15, 01:18
Upplåtelse av kopieringsmonopolet är grundläggande för att tjäna pengar på den ekonomiska upphovsrätten via mellanhänder (och skulle fortsätta vara det om Piratpartiets förkortning till fem år drevs igenom). Om ett förlag inte kan få en exklusiv upplåtelse har de mycket mindre intresse av att över huvud taget ingå avtal med upphovsmän. Även om Piratpartiet är kritisk till hur förlag fungerar i praktiken idag är vi så vitt jag vet inte emot möjligheten att sälja verk via förlag.

Jag yrkar avslag.

Hammer
2010-03-15, 02:14
Att fritt disponera sina egna medel, vilka de vara må, och rätten att fritt ingå avtal är grundläggande rättigheter.

Då denna motion skulle innebära att Piratpartiet blir tvunget att strida för att staten ska göra stora ingrepp i upphovsrättsinnehavarens ekonomiska frihet och avtalsfrihet, yrkar jag avslag.

Flowerboy
2010-03-15, 03:56
Ahruman (2010-Mar-15)Upplåtelse av kopieringsmonopolet är grundläggande för att tjäna pengar på den ekonomiska upphovsrätten via mellanhänder (och skulle fortsätta vara det om Piratpartiets förkortning till fem år drevs igenom). Om ett förlag inte kan få en exklusiv upplåtelse har de mycket mindre intresse av att över huvud taget ingå avtal med upphovsmän. Även om Piratpartiet är kritisk till hur förlag fungerar i praktiken idag är vi så vitt jag vet inte emot möjligheten att sälja verk via förlag.
Jag yrkar avslag.

Argumentationen bygger på helt felaktiga resonemang. Om inga exklusiva överlåtelser är möjliga så är förlagen istället tvingade att förändra sina affärsmodeller så att de kan tjäna pengar i konkurrens. Det går alldeles utmärkt. Jag köper nästan dagligen in olika konstnärliga verk med icke exklusiva rättigheter och adderar ytterligare förädlingsvärden för att sen sälja vidare till priser som ligger tusentals procent högre än vad jag betalat för rättigheterna. Inte heller mina kunder får exklusiva rättigheter, men eftersom det stärker mitt varumärke om jag ändå levererar nya unika saker till varje kund väljer jag att inte utnyttja mina möjligheter att sälja samma sak till 2 kunder.

Yrkar bifall till motionen

Hammer
2010-03-15, 04:03
Det må vara hänt, men denna motion handlar om att inskränka en upphovsmans avtalsfrihet. I dess nuvarande form ger den sken av omtanke om upphovsmannen, vilket jag finner vara en chimär. Överlåtelse av rättigheterna till ett konstnärligt verk är en frivillig handling och ska respekteras som en sådan. Att staten ska gå in och bryta frivilliga avtal mellan aktörer på en fri marknad är fel.

Flowerboy
2010-03-15, 04:11
Hammer (2010-Mar-15)Att fritt disponera sina egna medel, vilka de vara må, och rätten att fritt ingå avtal är grundläggande rättigheter.
Då denna motion skulle innebära att Piratpartiet blir tvunget att strida för att staten ska göra stora ingrepp i upphovsrättsinnehavarens ekonomiska frihet och avtalsfrihet, yrkar jag avslag.

Motionens förslag inskränker inte i något avseende upphovsmannens rättigheter eller avtalsfrihet. Däremot begränsar förslaget annan parts möjligheter att genom krav på exklusivitet i ett avtal inskränka upphovsmannens framtida möjligheter till att försörja sig på sitt arbete på ett sätt som kommer i konflikt med de mänskliga rättigheterna.

Jag noterar också att du kör med upphovsrättslobbyns klassiska debattknep att blanda ihop upphovsmannens ekonomiska rättigheter med upphovsrättsinnehavarens (som inte behöver vara upphovsmannen) ekonomiska rättigheter.

Yrkar bifall till motionen

Hammer
2010-03-15, 04:20
Ser att du kör med klassisk härskarteknik genom att tillskriva mig egenskaper som jag, enligt dig, delar med en grupp vi har utsett till "fiende". Använd argument istället.

Dessutom har du fel. Denna motion, om den skulle gå igenom, inskränker avtalsfriheten eftersom upphovsmannen (ja, upphovsmannen!) inte får ingå avtal som kräver exklusivitet. Avtalsfrihet innebär att en upphovsman får ingå vilka avtal han vill gällande sin skapelse. Staten ska inte diktera villkoren i frivilliga avtal.

of_darkness
2010-03-15, 05:08
Problemet ligger kring frivilligheten.

om det inte finns verkliga alternativ så är det inte längre frågan om frivillighet mer än i namnet och att man kan avstå, vilket bara är begränsad frivillighet.

Staten skall därför reglera så man inte kan göra som idag.

of_darkness
2010-03-15, 05:12
Och yrkar bifall med reservationen om att jag ogillar uttrycket "tjäna pengar", vilket får det att låta som det är idag med typ mega artister o annat pack som svinar runt.

men i övrigt så skall upphovsmannen få lite stålar om nån annan jevel kränger dens stuff lix självklart.

Hammer
2010-03-15, 08:30
Avtalsfrihet är en grundläggande förutsättning för en fri och fungerande marknad. Du och motionären vill inskränka denna frihet eftersom ni, som inte ens är parter i målet, ogillar villkoren? Oacceptabelt.

Vi (PP) har en tilltro till att det spontant växer fram nya betalningsmöjligheter och dito former för upphovsmän, mer eller mindre per automatik, och på detta resonemang grundar vi stora delar av vår argumentation när vi får frågan om hur artister ska få betalt. Jag tycker det är sunt. Men när det gäller en annan del av marknaden så försvinner all denna tilltro. Varför? Man bör vara konsekvent om man ska ha en trovärdighet i dessa frågor, och det anser jag att motionären ej uppvisar.

Om staten får lov att gå in och reglera denna typ av frivilliga avtal är vi på väg åt ett mycket farligt håll med fler och fler statliga ingripanden i näringslivet, och den vägen leder bara till misär och misslyckande.

Därför: avslå motionen!

Flowerboy
2010-03-16, 01:52
Hammer (2010-Mar-15)Ser att du kör med klassisk härskarteknik genom att tillskriva mig egenskaper som jag, enligt dig, delar med en grupp vi har utsett till "fiende". Använd argument istället.
Dessutom har du fel. Denna motion, om den skulle gå igenom, inskränker avtalsfriheten eftersom upphovsmannen (ja, upphovsmannen!) inte får ingå avtal som kräver exklusivitet. Avtalsfrihet innebär att en upphovsman får ingå vilka avtal han vill gällande sin skapelse. Staten ska inte diktera villkoren i frivilliga avtal.

Sorry, mitt påstående som du kallar härskarteknik var baserat på vad du faktiskt sa, men sen så använde du begreppen betydligt mer nyanserat i ett uppföljande inlägg som du hann posta innan jag skrivit klart, vilket gör att jag inser att jag feltolkat dina intentioner.

Vad gäller sakfrågan så är avtalsfriheten redan inskränkt i så motto att avtal som ingås där den ena avtalsparten tvingas avsäga sig sina grundläggande mänskliga rättigheter inte anses giltiga och ofta är uttryckligen förbjudna i lag. T ex så är slaveri förbjudet, vilket gäller även om slaven frivilligt har skrivit på ett avtal om att ge upp alla sin mänskliga rättigheter.

Panterdjuret
2010-04-11, 20:11
Jag yrkar avslag på motionen. Jag är mot systemet som det är idag och håller med i sakfrågan, men jag tycker att det är fel att förbjuda en affärsmodell. Bättre att skapa bättre alternativ, så kommer upphovsmännen flytta dit istället.

Men det ska fortfarande vara dera val.

Terobi
2010-04-11, 20:49
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Yrkandet skulle innebära att rätten till avtalsfrihet minskar till fördel för upphovsrätten. Bredare diskussion och konsensus bör råda i frågan innan det formuleras i principprogrammet. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Tommten
2010-04-11, 21:14
Yrkandet skulle innebära att rätten till avtalsfrihet minskar till fördel för upphovsrätten.
Det där lät mer negativt än vad det är och kan misstolkas grovt.
rätten till avtalsfrihet minskar till fördel för en förändrad och rimligare upphovsrätt. är en bättre formulering.

Terobi
2010-04-12, 09:49
Det där lät mer negativt än vad det är och kan misstolkas grovt.
är en bättre formulering.

Även om det låter "mer negativt" är det den formuleringen som styrelsen har valt. :)

Tommten
2010-04-13, 18:21
Så här säger Sveriges Författarförbund (http://www.forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/0/46CBE287238CBFBAC12576FF003E42DC) om Upphovsrättsutredningens nya förslag: (http://www.dn.se/debatt/upphovsratten-maste-ha-klara-och-begripliga-regler-1.1074080)
"Det här förslaget är ett slag i luften. En lag som inte är tvingande måste backas upp med en klart uttryckt förhandlingsrätt. Nu blir det bara en vädjan till de stora mediekonglomeraten att uppföra sig"
Reglerna föreslås dock inte vara tvingande, utan skall vara möjliga att gå runt genom avtal."För författarnas del har den här typen av dispositiva lagregler funnits sedan 1960-talet. Vi kan alltså med säkerhet säga att det inte är tillräckligt för att åstadkomma en mer balanserad avtalsmarknad. Om en stor förlagskoncern vill pressa författare att acceptera sämre villkor än vad lagen anger, är det väldigt svårt för den enskilde att hålla emot."
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (http://www.slff.se/fileserver/SLFFs_pressmeddelande_100408_ang_Upphovsrattsutredningen.pdf) säger:
SLFF hade stora förhoppningar om att upphovsmannens ställning skulle stärkas i utredningens förslag, bland annat genom att tvingande regler, som inte kan förhandlas bort, skulle införas i lagen.
Behovet av en särskild bestämmelse om rätt till jämkning av oskäliga avtalsvillkor på upphovsrättsområdet har även varit stort för upphovsmannen, den typiskt sett svagare parten i avtalsförhållandet.
Nu handlar ju inte den här motionen om Upphovsrättsutredningens förslag, men av de olika förbundens svar på det förslaget, så tolkar i alla fall jag det som att effekten av det jag föreslår i den här motionen är eftersökt.