handdator

Visa fullständig version : B29. Motion om Principprogram 4.0


Mab
2010-03-14, 22:59
Bakgrund
Principprogram 3.0, fastställt 2006, har hittills klarat sig oskatt från större ingrepp. Inte på grund av dess kvalité eller innehåll – det finns gott om åsikter och förslag på hur partiets politik kan utvecklas – utan för att det saknas gemensamma arenor för att diskutera politik inom partiet. Det saknas helt enkelt en bra process för att förändra programmet. Den vitala diskussionen kring partiets politik på bloggar och chattar når därmed aldrig fram till partiprogrammet.

Den enda formella möjligheten att förändra, att motionera till årsmötena, används alltför sällan. När den väl används riskerar förslag att bli nedskjutna i brist på diskussion och förankring. Föregående styrelse föreslog på förra mötet avslag på en rad principförändringar av den anledningen. Detta var inte ett felaktigt agerande som sådant från styrelsen – det saknades sannerligen en diskussion – utan snarare ett symptom på systemfel.

Principprogrammet som det ser ut idag är i behov av att ersättas från grunden med en version 4.0. Detta är ett arbete som bör vara långsiktigt och som bör inkludera så många som möjligt av partiets medlemmar.

Yrkande

att(1): mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011

att(2): mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.

Underskrifter

Mattias Bjärnemalm
Isak Gerson
Johannes Schönning
Piratpartiets framtidskluster

Emil Isberg
2010-03-14, 23:05
Principprogrammet behöver en genomgång.

Jag yrkar bifall.

Marcus Borg
2010-03-14, 23:16
Intressant.

Antages ett förändrat principprogram i sin helhet eller i delar i så fall på ett årsmöte genom votering om en motion?

Mab
2010-03-14, 23:18
Marcus Borg (2010-Mar-14)Intressant.
Antages ett förändrat principprogram i sin helhet eller i delar i så fall på ett årsmöte genom votering om en motion?

tidigare principprogram har antagits genom medlemsvotering. Rimligtvis lär det även bli så den här gången. Då bör det läggas ett huvudförslag som man sedan kan skriva ändringsyrkanden till.

Men den exakta processen räknar jag med att styrelsen kan styra upp på ett bra sätt.

JorgenL
2010-03-15, 00:42
Mycket viktigt att det skapas en fungerande process för detta.

yrkar bifall

SimonRosenqvist
2010-03-15, 01:05
En väldigt välskriven brödtext!

Yrkar bifall.

Hammer
2010-03-15, 02:27
Yrkar bifall till motionen i sin helhet.

willenfort
2010-03-15, 09:09
Yrkar bifall. Principprogrammet behöver en uppdatering och omformulering på en hel del punkter.

piratcensur
2010-03-15, 10:08
Denna går ju mot den föreslagna stadgerevideringen. Det lutar åt att jag faktiskt bifaller org.gruppens motion.

willenfort
2010-03-15, 11:04
piratcensur (2010-Mar-15)Denna går ju mot den föreslagna stadgerevideringen. Det lutar åt att jag faktiskt bifaller org.gruppens motion.

Denna motionen har och göra med principprogrammet inte stadgarna. så den går inte emot stadgerevideringen. den är fristående.

Rikard Fröberg
2010-03-16, 00:05
Yrkar på bifall.

Jante
2010-03-16, 01:37
Jag yrkar bifall!

Det tidigare programmet har främst tagits fram med fokus på EU- och riksdagspolitik, men vår satsning på landstings- och kommunpolitik gör att vi måste ta oss an principprogrammet med friska ögon och ett pragmatiskt hjärta!

Dexe
2010-03-17, 11:29
Yrkar bifall!

Sven Petersson
2010-03-18, 15:32
Jag yrkar bifall.

Jon Severinsson
2010-03-22, 14:59
Denna går ju mot den föreslagna stadgerevideringen. Det lutar åt att jag faktiskt bifaller org.gruppens motion.
Org. gruppens förslag på nya stadgar kräver att styrelsen lägger fram ett förslag på ett ombearbetat principprogram varje år. Denna motion motsätter inte det på något sätt, utan om båda går igenom så kan denna motion ses som krav på hur styrelsen går tillväga när de tar fram principprogrammet de enligt stadgarna ska lägga på vårmötet 2011.

Terobi
2010-04-11, 20:49
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen rekommenderar bifall. Att involvera fler medlemmar och låta kluster (liknande organisationsutvecklingsgruppen) ta fram dokument, som behöver en bred förankring, är positivt och viktigt.