handdator

Visa fullständig version : B31. Förbud mot olovlig fotografering och filmning


Tommten
2010-03-14, 22:28
Jag kopierar formuleringen för denna motion direkt ur ett stycke ur rapporten Integritetskommitén lagt fram på en integritetsgrundlag och gör några förändringar för att det ska passa till motionen:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/63/73/61a22251.pdf

Förbud mot olovlig fotografering och filmning

Grundlagarna fastställer det utrymme som lagstiftaren har till förfogande när begränsningar övervägs i enskildas fri- och rättigheter, men grundlagarna säger inte mycket om i vilken utsträckning detta utrymme har ianspråktagits. Det är därför inte grundlagarna utan den vanliga lagstiftningen som ger substans åt den enskildes rättigheter, såväl i förhållande till det allmänna som till andra enskilda.

När det gäller den enskildes rätt till personlig integritet är det i huvudsak genom materiella bestämmelser i den vanliga lagstiftningen som uppfattningen att medborgarna bör ha tillgång till en fredad zon kommer till uttryck. Sådana bestämmelser finns i brottsbalken, där de är av central betydelse, men också i stor utsträckning inom särskilda rättsområden såsom brottsbekämpning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, forskning och arbetsliv.

I svensk rätt finns inte något generellt förbud mot att utan samtycke fotografera eller filma en enskild person.
Ändå har det länge ansetts vara ett problem att kränkningar som sker genom att någon i smyg, eller i vart fall utan samtycke, fotograferar eller filmar någon annan i en känslig eller besvärande situation, kan ske utan risk för påföljd och utan att den kränkte med lagens hjälp kan få upprättelse.

Det nuvarande rättsläget innebär att personer får smygfilmas även i mycket integritetskänsliga situationer, med exempelvis sexuella eller förnedrande inslag, till och med när den fotograferade eller filmade befinner sig i sitt eget hem. Högsta domstolen tvingades i ett avgörande för 15 år sedan konstatera att en smygfilmning av en kvinna som hade könsumgänge med sin partner i en lägenhet inte var förbjuden, trots att domstolen fann att filmningen uppenbart hade varit djupt integritetskränkande för henne. I flera senare rättsfall, som bland annat rört filmning med kameror gömda i sovrum och i badrum, har detta otillfredsställande rättsläge bekräftats.

Problemet med smygfilmning har successivt förvärrats i takt med den digitala fototeknikens utbredning och en ökad tillgång till mobiltelefonkameror och Internet, vilket även inneburit att spridningen av integritetskränkande bilder har underlättats och fått större omfattning.

Tiden är mogen för en straff sanktionering av integritetskränkande former av fotografering och filmning av personer, när detta sker utan samtycke.
Ett förbud som träffar själva fotograferingen kommer också att begränsa omfattningen av det problem som består i att integritetskränkande bilder och filmer utnyttjas och sprids på olika sätt, inte minst via Internet och mobiltelefoni.

Motionen går inte så långt som att föreslå förbud även på spridning av olovligt tagna bilder och filmer. En sådant förbud riskera att i allt för hög grad komma i konflikt med den garanterade yttrandefriheten. Behovet av ett förbud mot spridning av integritetskränkande media är delvis redan tillgodosett genom personuppgiftslagen och genom brottsbalkens bestämmelser om förtal.

Tyngdpunkten i ett sanktionssystem till skydd för olovlig fotografering och filmning bör alltså ligga på den preventiva effekten som ett straffstadgande avseende själva anskaffandet för med sig. Ett straffstadgande till skydd för olovlig fotografering och filmning måste begränsas till att gälla platser där behovet av rättsskydd är särskilt stort.

Skyddet bör knyta an till situationer där en person har undandragit sig offentlighet eller befinner sig på en plats som gör det uppenbart att personen har ett berättigat anspråk på att bli lämnad i fred, vilket normalt är fallet exempelvis inomhus i den egna bostaden, på ett sjukhus där personen befinner sig för vård, i ett omklädningsrum, på en toalett eller i en provhytt. Förbud mot fotografering bör därför omfatta platser dit allmänheten inte har insyn.

Ett på så sätt avgränsat förbud måste kombineras med någon form av ventil för fall där det framstår som mindre angeläget eller över huvud taget inte motiverat att döma till ansvar för olovlig fotografering. Exempelvis är det inte alltid säkert att den som utan sitt medgivande blir fotograferad i sin bostad känner sig kränkt.

Integritetskommiténs bedömning var att:
Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna var försvarlig, för olovlig fotografering, till böter eller fängelse i högst två år. Åtal för olovlig mediainspelning bör få väckas av åklagare endast om målsäganden anmäler brottet till åtal eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt.


Här har vi ett exempel på vad motionen berör, och en rätt lång diskussion på forumet om frågan: Smygfilmade naken praktikant frias i hovrätten (http://forum.piratpartiet.se/Topic128901-15-1.aspx)


Jag yrkar att:
Piratpartiet tar ställning för att:
Det bör införas en straffsanktionering av integritetskränkande former av dokumentering när en person som undandragit sig offentlighet eller befinner sig i en situation som gör det uppenbart att personen har ett berättigat anspråk på att bli lämnad i fred, utan samtycke blir dokumenterad via exempelvis film eller fotografering, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Ett exempel på när det är försvarligt är tex om man råkar stöta på ett brott och vill dokumentera det som inträffar som bevismaterial.

of_darkness
2010-03-14, 22:45
Avslag!
Detta är ett problem som skall snarast regleras genom en översyn för kriterierna för ofredande om den ska regleras.

Personligen anser jag att ofredande endast kan ske om någon blir påkommen med dylikt intrång i privatlivet.

Vidare är detta inte den form av integritets frågor som piratpartiet ska driva.
Dvs frågor som inte berör -stat vs medborgare- utan -medborgare vs medborgare-.

Rick Falkvinge
2010-03-14, 23:40
Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.

Ahruman
2010-03-15, 00:25
Rick Falkvinge (2010-Mar-15)Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.
Jag tolkar det som att ”Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn…” är tänkt att utesluta allmänna platser.

RikMatts
2010-03-15, 07:09
Man bör få fortsätta att fotografera folk på allmän plats. Om det går bör man inhämta samtycke. Men ibland finns det befogat intresse att fotografera utan samtycke. Till exempel om man misstänker någon för brott, om man själv blir fotograferad av någon.

Till exempel blir demonstranter regelmässigt fotograferade och bevakade av hemliga poliser och agenter och allt möjligt. Självklart skall det vara tillåtet att då fotografera dem tillbaka.

Hade det funnits ett sådant här fotoförbud hade Hornstull hooligans inte kunnat fotograferas. Då hade de haft laglig rätt till och med att beslagta kameran.

Yrkar avslag.

RikMatts
2010-03-15, 07:12
Går inte att ändra, så nytt inlägg.

Även om förbudet avgränsas till platser dit människor dragit sig undan, skulle ett sådant här förbud kunnat användas mot Bratt och Guillou när de avslöjade IB-affären.

Peter Johansson
2010-03-15, 10:51
Nästan varje mobil telefon idag har en kamera inbyggd i sig.
Jag ser att en sådan lag skulle bli svår att upprätt hålla.

Yrkar avslag

Macco
2010-03-15, 22:24
Ahruman (2010-Mar-15)Rick Falkvinge (2010-Mar-15)Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.
Jag tolkar det som att ”Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn…” är tänkt att utesluta allmänna platser.

vilket man inte får i dagsläget heller

Ahruman
2010-03-17, 00:23
Macco (2010-Mar-15)Ahruman (2010-Mar-15)Rick Falkvinge (2010-Mar-15)Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.
Jag tolkar det som att ”Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn…” är tänkt att utesluta allmänna platser.
vilket man inte får i dagsläget heller
Tydligen håller inte rättsväsendet och Justitiedepartementets integritetsskyddskommitté med i den tolkningen, vilket framgår tydligt från bakgrundstexten till motionen. Om du anser att kommittén missat något skulle jag gärna vilja se referenser.

JorgenL
2010-03-17, 02:15
Konsekvenserna av en sådan lagstiftning är helt oöverskådliga, den har ALLA möjligheter att missbrukas av både polis, skurkar, företag och vem det vara må som har ljusskygga saker för sig.

Att förbjuda folk att fotografera det man ser med egna ögon är en allvarlig inskränkning av den personliga friheten.

Om detta innebär att några känner sig trakasserade så bör man snarare titta på ofredandelagstiftningen och betrakta tex smygfotografering med dolda kameror inmonterade i någons badrum som sådant.

yrkar avslag

LiNKAN
2010-03-17, 11:59
Jag yrkar avslag

Tommten
2010-03-17, 18:21
Ahruman (2010-Mar-15)Rick Falkvinge (2010-Mar-15)Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.
Jag tolkar det som att ”Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn…” är tänkt att utesluta allmänna platser.
Just precis! Det är så det är tänkt. :)

Peter Johansson (2010-Mar-15)Nästan varje mobil telefon idag har en kamera inbyggd i sig. Jag ser att en sådan lag skulle bli svår att upprätt hålla.
Jag förstår faktiskt inte hur du kan komma fram till ett avslag pga det faktum att det finns kameror i mobiltelefoner. Jag tror du gör något slags feltänk.

JorgenL (2010-Mar-17)Att förbjuda folk att fotografera det man ser med egna ögon är en allvarlig inskränkning av den personliga friheten.
Jag tycker inte det är bra att vi ska ha en personlig frihet att kränka andras personliga integritet, och tycker det är ett logiskt ställningstagande för piratpartiet att ta ställning för den personliga integriteten. Vi pratar ju rätt ofta om integriteten.

RikMatts (2010-Mar-15)Man bör få fortsätta att fotografera folk på allmän plats. Om det går bör man inhämta samtycke. Men ibland finns det befogat intresse att fotografera utan samtycke. Till exempel om man misstänker någon för brott, om man själv blir fotograferad av någon.
Brottsliga handlingar är ju ett typexempel på när gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, precis som det står i yrkandet. Men jag lyssnar på kritiken som framkommit i tråden. Skulle det göra någon skillnad för dig i den här rädslan du har om ordet person byts ut mot privatperson?

Dvs:
Det bör införas en straffsanktionering av integritetskränkande former av dokumentering när en privatperson som undandragit sig offentlighet...

Isaksson
2010-03-18, 01:37
Avslag i sin helhet.

Jag skulle hellre se att de skydd vi har gemtemot kränkningar
av integriteten vad gäller övervakning och fotografering stärks
i sitt omfång i stället för att försöka driva på fler oöverskådliga
förbud.

Vänligen

JonasL
2010-03-18, 07:38
Ett dålig förslag. Det vore bättre att göra det lättare att döma för trakasserier och stalking om någon systematiskt är utsatt för närgången fotografering i trakasseri- eller hotsyfte. Ge domstolar större rätt att döma till besöksförbud (där fotografering naturligtvis även ingår) mot hotande eller trakasserande personer.

Adrian Kristiansson
2010-03-20, 13:11
vilket man inte får i dagsläget heller
Det finns ingen lag som förbjuder själva fotograferingen på något annat ställe än de skyddsobjekt vi har i riket. För att förbjuda fotografering av andra objekt eller på andra platser får man använda sig av lagstiftningar som ofredande eller liknande. Att publicera kränkande bilder är vanligtvis förtal.

Att inte få fotografera på allmän plats vore en stor inskränkning av den personliga friheten vilket även skulle kriminalisera det kända fall med personen som i tunnelbanan fotograferade polisen.

nef
2010-03-20, 19:57
Just precis! Det är så det är tänkt. :)Jag tolkar det som att ”Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har insyn…” är tänkt att utesluta allmänna platser.Jag tycker att grundlagskommittén har helt fel i detta. En reporter (eller medborgarjournalist) kan inte bli kriminell för att han eller hon tar bilder på eller från allmän plats. Det saknar all vett och sans.
Hm. Det är ju en viss skillnad på "en plats dit allmänheten inte har insyn" och "en plats dit allmänheten inte har tillträde".

Mitt hem är en plats dit allmänheten inte har tillträde, om jag inte drar för gardinerna/släpper ner persiennerna så har allmänheten insyn varesig jag vill det eller inte. Om nån då fotograferar vad som sker i mitt hem så kan jag inte göra nåt åt det och bör inte heller kunna göra nåt åt det. Om fotografiet som tas däremot publiceras i ett sammanhang som får mig att framstå i dålig dager så finns det andra lagar som reglerar det. Att ta ett foto kan generellt aldrig ses som fel. Iaf inte enligt existerande lag--även om det kan ses som fel enligt existerande moral.

Tommten
2010-03-20, 20:40
Hm. Det är ju en viss skillnad på "en plats dit allmänheten inte har insyn" och "en plats dit allmänheten inte har tillträde".

Mitt hem är en plats dit allmänheten inte har tillträde, om jag inte drar för gardinerna/släpper ner persiennerna så har allmänheten insyn varesig jag vill det eller inte. Om nån då fotograferar vad som sker i mitt hem så kan jag inte göra nåt åt det och bör inte heller kunna göra nåt åt det. Om fotografiet som tas däremot publiceras i ett sammanhang som får mig att framstå i dålig dager så finns det andra lagar som reglerar det. Att ta ett foto kan generellt aldrig ses som fel. Iaf inte enligt existerande lag--även om det kan ses som fel enligt existerande moral.

Det som står i yrkandet är:
"en person som undandragit sig offentlighet eller befinner sig i en situation som gör det uppenbart att personen har ett berättigat anspråk på att bli lämnad i fred"
Jag vet inte hur du tolkar det här, men jag tycker man i de flesta fall har ett berättigat anspråk på att bli lämnad i fred från att bli smygfotad i sitt hem. Det finns förstås undantag, men texten lämnar ju öppet för undantag.

Jag gör ett ändringyrkande:
Ändrar från
en person som undandragit sig offentlighet
till
en privatperson som undandragit sig offentlighet

Och jag jämkar mig förstås med mitt eget ändringsyrkande.

JonathanRL
2010-03-21, 22:25
I egenskap av Fotograf yrkar jag starkt Avslag på denna motion.

Martina
2010-03-22, 12:09
Peter Johansson (2010-Mar-15) Nästan varje mobil telefon idag har en kamera inbyggd i sig.
Jag ser att en sådan lag skulle bli svår att upprätt hålla.
Jag förstår faktiskt inte hur du kan komma fram till ett avslag pga det faktum att det finns kameror i mobiltelefoner. Jag tror du gör något slags feltänk.


Jag kan både se poängen i att stifta moraliska lagar trots att man inte möjligtvis kan upprätthålla dem, och likheten med folk som argumenterar att "man får ju inte fildela, så då gör det ingen skillnad hur många som gör det".

Det känns som att en lag av det här slaget skulle bli en kosmetisk överskottslag.

Yrkar avslag.

Tommten
2010-03-31, 13:07
Om detta innebär att några känner sig trakasserade så bör man snarare titta på ofredandelagstiftningen och betrakta tex smygfotografering med dolda kameror inmonterade i någons badrum som sådant.

Ja, det kanske skulle kunna vara något. Jag drar möjligtvis tillbaks motionen eller förändrar den helt.

vilket man inte får i dagsläget heller
Smygfilmade naken praktikant (http://www.crimenews.se/content/view/100047/109/)
frias i hovrätten Den 41-åriga mannen smygfilmade sin kollega i duschen. Men att filma någon naken i smyg är inte ett brott, det fastslår Svea hovrätt. Det var i mars 2006. Den kvinnliga praktikanten på en förskola i Västerås stod och duschade efter arbetsdagens slut

Ikväll kl 22 på tv8 så tar programet Lex Alonzo upp just det här med smygfilmning. Han installerar en dold kamera på riksdagshusets toalett.
http://www.tv8.se/5-sexbrott/hur-kan-kraenkande-smygfilmning-vara-lagligt
En man filmade i smyg sin styvdotter när hon duschade. Han hade gömt kameran i tvättkorgen. Men familjen tystade ner det inträffade. Men ett år senare stod mannen plötsligt utanför den fjortonåriga dotterns fönster och smygtittade på när hon klädde av sig på kvällen. Då sparkade mamman ut honom och gjorde en polisanmälning. Han fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten. Svea Hovrätt ansåg nämligen att det inte var meningen att dottern skulle upptäcka kameran och därför kan det inte anses ha varit ett sexuellt ofredande. Ärendet drivs nu vidare i Europadomstolen.
Jag värdesätter en skyddad intimsfär, personlig sfär högt, så jag vill komma åt sånt här i alla fall.

Rick Falkvinge
2010-03-31, 14:25
Att förbjuda folk att fotografera det man ser med egna ögon är en allvarlig inskränkning av den personliga friheten.

Jag insåg inte ens att det var konsekvensen. Det innebär ju både att man inte ens längre kan fotografera på fester och att det blir olagligt att dokumentera missförhållanden på företag.

Om någon känner sig kränkt får man lösa det genom ofredandelagstiftning. Man måste givetvis, som du säger, få dokumentera det man själv upplever.

Tommten
2010-03-31, 15:43
Jag insåg inte ens att det var konsekvensen. Det innebär ju både att man inte ens längre kan fotografera på fester och att det blir olagligt att dokumentera missförhållanden på företag.
Det är inte vad det här förslaget innebär så jag vet inte varför du skriver så.
Men skit i det, vad tycker du om de två fallen jag skrev om ovan? Blev det ett bra resultat?

Robobengt
2010-04-03, 10:44
Osäker på om jag ställer mig bakom denna. Vad som däremot är säkert är att något måste förändras för att undvika sådant som nämndes tidigare. Det lutar nog åt att det lätt kan bli för godtyckligt när någon räknas som "undandragen" eller vad det var du kallade det och därför blir för svårt att bedöma.