handdator

Visa fullständig version : B32. Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala


Jante
2010-03-14, 22:35
Det kommunalpolitiska program som arbetats fram i Uppsala röstades igenom enhälligt av våra medlemmar, men Piratpartiets styrelse vill stryka fyra av punkterna på programmet:

? att kommunen arbetar för att få en betydande och balanserad industri inom framtidsområdena bioteknik, informationsteknologi och energi/miljöteknik

? att kommunen skall reservera mark och förbereda infrastruktur för att näringslivet skall kunna växa i Uppsala

? att bostadstillgången förbättras för att underlätta för ungdomar och studenter att flytta till eller stanna kvar i Uppsala

? att kollektivtrafiken effektiviseras för Uppsalas ytterområden


Motiveringen var att dessa ej kan kopplas till Piratpolitik. Vi som arbetat fram detta program är dock av en annan åsikt och vi tror att anledningen till att styrelsen tagit ett annat beslut är på grund av att man saknat insyn i våra övergripande visioner och mål samt bakgrunden till varför vi vill driva dessa frågor. Alla dessa punkter är kopplade till vår vision om Kunskapsstaden Uppsala och nedanstående är en del av ett utkast till broschyr för vårt kommunpolitiska program:

Piratpartiet vill att Uppsala ska utvecklas som Kunskapsstad. Kunskap ska genomsyra både utbildning och näringsliv i staden och vi måste ha en effektiv infrastruktur som stödjer denna utveckling. Kunskap är makt. Genom att utrusta våra barn och unga med kunskap ger vi dem makt över sina liv och makt att bygga sin egen framtid. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Piratpartiet vill anpassa skolan för framtidens behov och höja kvalitén i utbildningen genom att tillvarata de möjligheter ny teknologi ger oss.

Kunskap är också framtiden. Piratpartiet vill tillvarata de möjligheter vi har som universitetsstad och vi vill satsa på framtidsområden, så att kunskapsintensiva företag får en möjlighet att växa och bli starka här i Uppsala. Det behövs en stark industri i Uppsala, så att de som bor i Uppsala även kan arbeta i Uppsala.
Kunskap måste få möjlighet att växa. En effektiv och framtidsinriktad infrastruktur är nödvändig för att Uppsala ska kunna utvecklas och växa.

När vi pratar om Kunskapsstaden Uppsala, så menar vi alltså ett samhälle som genomsyras av kunskap och framåtanda både när det gäller utbildning och näringsliv. Det finns väldigt lite industri kvar i Uppsala och vi anser att en framtidsinriktad industri är grunden för regionen skall kunna utvecklas. Att vi pekar ut just områdena bioteknik, informationsteknologi och energi/miljöteknik beror på att detta är områden som Uppsala är stark inom och som har etablerade näringslivssammanslutningar. Vi måste göra allt för att den framtida industrin i Uppsala ska få bra förutsättningar för att växa och därför ser vi även att infrastrukturfrågor är viktiga.

Det behövs även fler arbetstillfällen inom dessa områden, så att fler studenter har möjlighet att stanna kvar i staden efter studietiden. Av Sveriges Ingenjörers 4000 medlemmar i Uppsala län, så är hälften idag tvungna att pendla till jobb utanför länet. Uppsala är Sveriges enda residensstad som har ett negativt pendlarflöde, dvs att fler pendlar från Uppsala än till staden. Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer och bostadsbristen är ett faktum. Om vi vill dra fördel av att vi har två universitet i staden, så måste vi se till att det finns bostäder så att vi kan behålla studenter och locka hit välutbildade människor så att de kan vara med och bygga kunskapsstaden Uppsala. Frågan om bostadstillgång för studenter har blivit en oerhört viktig fråga då Vasakronan ska sälja 4300 studentlägenheter i Uppsala och man riskerar att dessa byggs om till bostadsrätter.

Vi anser att man genom att stryka de fyra punkter som partistyrelsen pekat ut, raserar hela vår vision om kunskapsstaden Uppsala, som är den viktigaste delen av vårt kommunala program. Den första punkten är grunden för vår näringspolitik kopplad till Kunskapsstaden och de övriga har koppling till infrastrukturspolitiken för Kunskapsstaden.

Vi har skickat ytterligare information till partistyrelsen om att vi anser att dessa punkter är tydligt kopplade till Piratpolitik och hur de är kopplade till de visioner vi har i det kommunalpolitiska programmet. Några styrelsemedlemmar har varit positiva till vårt program, men vi har ännu inte fått något officiellt svar från partistyrelsen. Vi hade helst velat invänta partistyrelsens svar på vårt äskade innan vi skickade in motionen, men skickar in denna motion eftersom vi inte hunnit få något svar innan sista dag för att sända in motioner till årsmötet. Om partistyrelsen godkänner vårt program i sin helhet innan årsmötet, så kommer denna motion att dras tillbaka.

Vi yrkar att årsmötet skall godkänna de fyra punkter i Uppsalas kommunalpolitiska som partistyrelsen har strukit, så att det ursprungliga kommunalpolitiska programmet i sin helhet blir godkänt.

Piratpartiet Uppsala

JorgenL
2010-03-14, 23:22
Grundprincipen måste ändå vara att varje kommunalpolitiskt program som förs fram i Piratpartiets namn måste vara fast och konkret förankrat i partiets principprogram.

Konsekvensen annars blir att allmänhetens bild av Piratpartiet som ett fokusparti som stenhårt går in för sina fokusfrågor blir förstörd. Det skulle vara fatalt för vår argumentation i riksdagsvalet "Vi kan inte kompromissa bort våra frågor, för vi har bara dem."

Om piratpartiet skaffar sig en näringslivspolitik så kommer det att grumla budskapet, och vi riskerar att väljarna börjar uppfatta oss som ett allmänpolitiskt parti som kan kompromissa bort våra hjärtefrågor för framgångar på andra politikområden. Vi ska inte ha några andra politikområden än våra hjärtefrågor.

yrkar på avslag

Gonte
2010-03-15, 02:50
Instämmer med Jörgen.
Jag anser visserligen frågorna i sig vara bra, men inte att de är frågor för Piratpartiet.

Yrkar avslag.

Paulsrud
2010-03-15, 08:35
Studentbostäderna för Uppsalas studenter är en oerhört viktig fråga. Vi blir fler och fler studenter men trycket är hårt efter bostäder. Bara i år fick många, de flesta internationella studenter, lov att lämna uppsala och studier pga av bostadbristen. Det behövs kraftåtgärder, och nu riskerar 4000 bostäder att försvinna. Ett dråpslag.

Detta ligger enligt mig helt i linje med piratpartiets önskade mål om att tillgänglighet till kunskap är en avgörande faktor för den generation som nu växer upp. Att nekas utbildning för att bostäder inte finns blir oerhört allvarligt. Vi står för att ingen ska stängas av från kunskapen på internet, och detta handlar om att bli stoppad ännu tidigare i ens försök att få ta del av kunskapen. Piratstudenterna i Uppsala jobbar redan aktivt med den här frågan, men det är i kommunen ansvaret för förändring ligger. Det är där vi kan påverka.

piratcensur
2010-03-15, 09:03
Det är så många motioner men jag skall försöka komma ihåg att denna är en av de få som jag bifaller.

Just ungdomsfrågor och i exemplet bostäder för ungdomar ville riksdagskandidat Kari Naumanen från Alingsås att partiet skulle driva. Jag röstar inte mot min kompis vilja. ;)

Peter Johansson
2010-03-15, 10:16
Det var ganska omfattande omfattande program du vill att vi ska ta ställning till
Hade du/ni bara hållit er till i punkt nummer 1 arbeta för att utveckla informations teknologin så tror jag inte det hade varit några problem.

I frågorna öka bostadstillgången för unga och att effektivisera kollektiv trafiken så stödjer jag och sympatiserar med andemeningen men det bör inte vara en huvud val fråga däremot när ni väl är i fullmäktige att samarbeta med andra likasinnade partier runt dessa frågor skulle jag se som positivt.

Yrkar avslag

Jante
2010-03-15, 23:24
Jag ser absolut ingen konflikt mellan dessa punkter och piratideologin. Till EU-valet tapetserade vi vår valstuga med affischer som löd "Vi bygger kunskapssamhället" och det är precis det som det hela handlar om. Eftersom vi har många studenter inom partiet, så kopplar de givetvis kunskapssamhället främst till utbildningsfrågor, men vi som har varit yrkesverksamma ett tag fokuserar snarare på hur man tillämpar kunskapen i samhället, dvs inom näringsliv mm. Det är bara två sidor av samma mynt!

Jag ser inga risker med att driva även näringslivsfrågor som en del av vår vision om Kunskapsstaden, tvärtom så gör det Piratpartiet till ett intressant alternativ för fler kategorier potentiella väljare. Att ställa upp i kommunalval innebär oundvikligen en annan tolkning av Piratpartiets politik utifrån de lokala problem och behov som finns. Det är ju helt andra frågor som bedrivs på kommunal nivå jämfört med i riksdagen och i EU parlamentet.

Det kommunalpolitiska programmet röstades igenom enhälligt och har en bred förankring bland medlemmarna inom Uppsala Kommun och det har tagits fram på ett demokratiskt sätt där alla medlemmar har kunnat påverka utformningen. Det strider inte på något vis mot principprogrammet och tar inte ställning till höger-vänster frågor.
Att underkänna vårt kommunalpolitiska program innebär även att man underkänner våra lokala medlemmars vilja, vilket känns föga demokratiskt.

Jante
2010-03-15, 23:40
JorgenL (2010-Mar-15)Konsekvensen annars blir att allmänhetens bild av Piratpartiet som ett fokusparti som stenhårt går in för sina fokusfrågor blir förstörd. Det skulle vara fatalt för vår argumentation i riksdagsvalet "Vi kan inte kompromissa bort våra frågor, för vi har bara dem."

Detta ÄR våra fokusfrågor på kommunalpolitisk nivå i Uppsala och vi planerar att driva dem stenhårt. Det man måste inse är att vi inte harr SAMMA fokusfrågor för riksdagsval, landstingsval och kommunalval eftersom man behandlar helt olika frågor i de olika forumen. Det du i praktiken säger är att vi överhuvudtaget inte ska ställa upp i andra val än till EU-parlamentet och till riksdagen...

TeirdeZ
2010-03-17, 08:49
"Kunskapsstaden Uppsala" låter ju som ett väldigt bra koncept, och jag
tycker det är positivt att Piratpartiet i Uppsala har insett och vill
arbeta för att maximera förutsättningarna för kunskapsstaden att växa
fram på alla kanter. Det är klart att man behöver studier, forskning,
företagande, och målsättningar om man ska kunna bygga ett
kunskapssamhälle!

Och då behöver studenterna och forskarna billiga studentbostäder (för de är
underfinansierade - jag skulle ha minst lika stora eller små problem
med ett förslag som istället garanterade studenter och forskare
tillgång till de dyra bostadsrätter som byggs i Uppsala).

"Kunskapssamhället", "kunskapsekonomin" eller "kunskapsekologin" är
per definition någonting som inte skapas från toppen-ned, och att då
börja i liten skala i en kommun i Sverige för att bygga framtiden
verkar superbt.

Vill för övrigt tipsa dala-pirater om att Borlänge stad vill bli en
"SmartCity", som borde kollas närmare på, särskilt ur
dataskyddsperspektiv.

Yrkar bifall.

Johan Lundmark
2010-03-18, 00:00
Detta ÄR piratpolitik på kommunnivå, i Uppsala. Argument för detta framgår i motionen. Den som misstycker behöver argumentera mot argumentationen i yrkandet och inte enbart påstå att det inte är piratpolitik.

Yrkar bifall

piratcensur
2010-03-24, 00:52
Enligt styrelsens protokoll för mötet 20 mars så beslutade styrelsen följande:

http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24378

3. Ljungby har inkommit med en begäran att få ställa upp i lokalval trots beslut på förra styrelsemötet.

De blev nekade pga för få kandidater, men har nu tagit fram en lista på 6 tänkta namn, efter att kandideringstiden stängt, och utan att ha följt processen för framtagning av listor.

Styrelsen beslutar
ATT inte göra något undantag för Ljungby kommun, då processen för framtagande av kandidater inte har följts.

Motyrkande på Uppsalas redundanta motion:

att årsmötet ger i uppdrag till partiledningen att beställa valsedlar till Ljungby kommunval med en kandidatordning som är lokalt framröstad. Tonni Strömberg KL Ljungby Kommun levererar listan till partiledningen snarast efter årsmötet.

Notera att detta är möjligt att göra, men att den valsedeln inte är skyddad mot att nya namn skrivs till.

Mikael Nilsson
2010-03-24, 09:20
Enligt styrelsens protokoll för mötet 20 mars så beslutade styrelsen följande:

http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24378Motyrkande på Uppsalas redundanta motion:

att årsmötet ger i uppdrag till partiledningen att beställa valsedlar till Ljungby kommunval med en kandidatordning som är lokalt framröstad. Tonni Strömberg KL Ljungby Kommun levererar listan till partiledningen snarast efter årsmötet.

Notera att detta är möjligt att göra, men att den valsedeln inte är skyddad mot att nya namn skrivs till.

Man kan tycka att detta är missbruk av mötesformalia. Vad har Ljungby med Uppsala att göra? Detta borde ha lagts som en egen motion i så fall. Vad gäller beställning av valsedlar så ska detta förresten ske senast den 15 april, dvs långt innan årsmötet är klart - så detta blir för sent.

Jag undrar om inte motionsförfattarna förresten borde dra tillbaks sin motion, med tanke på att styrelsen nu godkänt Uppsalas program?

piratcensur
2010-03-24, 09:41
Man kan tycka att detta är missbruk av mötesformalia. Vad har Ljungby med Uppsala att göra? Detta borde ha lagts som en egen motion i så fall. Vad gäller beställning av valsedlar så ska detta förresten ske senast den 15 april, dvs långt innan årsmötet är klart - så detta blir för sent.
Det är inte alls försent att beställa valsedlar efter 15 april. Man missar bara garantin att dom levereras 45 dagar innan valet. Som jag påpekade så är det försent att anmäla kandidater för att skydda valsedeln mot att någon lägger till ett namn i slutet, men det är många partier som inte anmäler lokala kandidater. SPI har till och med avregistrerat sig.

Jag undrar om inte motionsförfattarna förresten borde dra tillbaks sin motion, med tanke på att styrelsen nu godkänt Uppsalas program?Du menar döda mitt motyrkande?
Jag anser mig ha lyft motionen isåfall.

Någonstans måste det ha blivit fel i kommunikationen mellan partiledning och Ljungby. Jag är beredd att ge dom en sista chans.

piratcensur
2010-03-24, 11:30
Jag gjorde fel. Det skall vara ett tilläggsyrkande naturligtvis. Ett motyrkande kan falla om motionen får fler jaröster även om motyrkandet också får Ja. Ett tilläggsyrkande går igenom om det blir Ja oavsett om det blir Ja eller Nej till yrkandena i motionen.


Tilläggsyrkande till Uppsalas redundanta motion:

att årsmötet ger i uppdrag till partiledningen att beställa valsedlar till Ljungby kommunval med en kandidatordning som är lokalt framröstad. Tonni Strömberg KL Ljungby Kommun levererar listan till partiledningen snarast efter årsmötet.

tonni
2010-03-24, 17:05
ljungbys lokala lista är klar...:)

tonni
2010-03-24, 17:09
ljungbys lista.

1. Tonni strömberg
2.Mahtias persson
3. Mimmi strömberg
4. lennart jacobsson
5. mattias nyström
6. gustav stenström

Mikael Nilsson
2010-03-24, 18:10
ljungbys lista.
1. Tonni strömberg
2. Mahtias persson
3. Mimmi strömberg
4. lennart jacobsson
5. mattias nyström
6. gustav stenström

Vem har beslutat om den, och på vilket sätt?

Macco
2010-03-24, 18:54
När var PP ett miljöparti, borendeparti och kunskapsparti?

Vill ni tillbaka till den kunskapsålder och kunskapssamhälle vi hade för 30-40 år sedan så skall ni också värna för att alal svenska barn får en skolgång som är värdig.
Annars kan ni skita i att kalla detta för kunskapssamhället..

Vår nuvarande ålder är dessutom informationsåldern och informationssamhället.

Jante
2010-03-24, 20:16
Eftersom styrelsen beslutat att godkänna vårt kommunpolitiska program i sin helhet, så drar vi härmed tillbaka vår motion!

Vi vill även passa på att tacka styrelsen för stödet!!! :)

-----

P.S. När det gäller Ljungby, så håller jag med Mikael Nilsson att detta är en helt separat fråga och att det därför är mot mötesformalia att lägga till detta som ett tilläggsyrkande till vår motion. Jag stöder dem dock i sak, men det spelar ingen roll eftersom denna motion nu är tillbakadragen. D.S

Macco
2010-03-24, 20:49
Eftersom styrelsen beslutat att godkänna vårt kommunpolitiska program i sin helhet, så drar vi härmed tillbaka vår motion!

Vi vill även passa på att tacka styrelsen för stödet!!! :)

-----

P.S. När det gäller Ljungby, så håller jag med Mikael Nilsson att detta är en helt separat fråga och att det därför är mot mötesformalia att lägga till detta som ett tilläggsyrkande till vår motion. Jag stöder dem dock i sak, men det spelar ingen roll eftersom denna motion nu är tillbakadragen. D.S


men nu får du väl ta och titta i vilken motion du lägger ditt tillbakadragande i. du kan inte dra tillbaka en motion om uppsala...

Mikael Nilsson
2010-03-25, 09:20
men nu får du väl ta och titta i vilken motion du lägger ditt tillbakadragande i. du kan inte dra tillbaka en motion om uppsala...

Varför skulle inte Jante kunna dra tillbaka en motion som han själv har lagt?

tonni
2010-03-25, 09:22
Vem har beslutat om den, och på vilket sätt?


det har den styrande gruppen i kommun gjort.. men vi har ingen särskild ordning utan det är dom som visat intresse

Macco
2010-03-25, 19:47
Varför skulle inte Jante kunna dra tillbaka en motion som han själv har lagt?


uppsala och hans lilla by är ju två helt oliak platser, varfö rlägger hanne motion om uppsalas förening?

Jante
2010-03-27, 12:35
uppsala och hans lilla by är ju två helt oliak platser, varfö rlägger hanne motion om uppsalas förening?

Tror att du fått något om bakfoten. Jag bor i Uppsala, ingår i den kommunpolitiska gruppen i Uppsala (#5 på listan) och skickade in motionen på uppdrag av den kommunpolitiska gruppen. Eftersom styrelsen redan genomfört det vi motionerade om, så finns det ingen anledning att slå in öppna dörrar. Därför drar vi tillbaka motionen, vilket den som skickat in motionen alltid brukar ha rätt till i en demokratisk församling. Redan i motionen har vi gjort klart att detta skulle ske om styrelsen tog beslut innan årsmötet.

När det gäller tilläggsyrkandet (som vi i Uppsala inte har något finger med i), så har ju det inget att göra med ursprungsyrkandet utan är enbart ett försök att kringgå det faktum att de inte lämnat in en motion i tid. Eftersom ursprungsmotionen dras tillbaka så faller rimligtvis även tilläggsyrkandet, i synnerhet som det rör sig om en helt annan fråga.

Henry Rouhivuori
2010-03-27, 22:09
Hej, det var jag som lade tilläggsyrkandet (har bytt användarnamn). Om mötespresidiet tillåter att en motion dras tillbaka efter motionstiden slut, så måste givetvis man ha rätt att lyfta motionen igen och i det skicket det var i innan motionären drog tillbaka.

Jag har pratat med en som var kritisk till mitt agerande. Denne tyckte att var och en skall ha rätt att yttra sig, men att på min fråga om mitt lilla trick, så var personen av uppfattningen att det är nog med trick ändå på det här årsmötet. ( Verkligen? :laugh: )

Jag lyfter därför inte motionen, men det står fritt för Ljungby själva att lyfta motionen och då främst mitt tilläggsyrkande.

tonni
2010-04-06, 09:14
ljungby kommun har lagt sina kommunala satsning på is då vi känner att vi inte har styrelsen förtroende. men vi tackar för allt stöd

Obrell86
2010-04-06, 10:28
ljungby kommun har lagt sina kommunala satsning på is då vi känner att vi inte har styrelsen förtroende. men vi tackar för allt stöd
Det var väl inte styrelsens förtroende som var problemet utan det faktum att Ljungby kommun inte följt proceduren för kandidering och dessutom inkommit med sin kandidatlista efter att tiden gått ut.

Hur man därefter kan förvänta sig att göra ett tillägg till en helt orelaterad motion för att hoppas på att det dras med i farten känns inte helt seriöst.