handdator

Visa fullständig version : Konstituerande styrelsemöte för Piratpartiets styrelse 2010


Mikael Nilsson
2010-04-26, 20:05
Konstituerande styrelsemöte för Piratpartiets styrelse 2010

Datum: måndagen den 3 maj klockan 20

Dagordning:

Relevanta paragrafer är 13 och 14: http://www.piratpartiet.se/stadgar

1. Partledare
Stadgar:


Styrelsen utser även en partiledare och delegerar till denna de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet.

2. Styrelsens arbetsformer

Klubbas med nödvändiga uppdateringar från årsmötet.


Nuvarande arbetsformer: http://www.piratpartiet.se/styrelsens_arbetsformer
Röstresultat ska dokumenteras http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24248 (hur många som röstat nej och hur många som röstat ja)

Förslag: Tillägg till §1.5 "I protokollet skall, enligt årsmötesbeslut 2010, röstresultat i styrelsens voteringar bifogas styrelseprotokollen. Detta dokumentas genom att i protokollet ange antingen "enhälligt" eller antalet ja/nej-röster."


Konfidentialitet i styrelsearbetet.

Förslag (mini), tillägg till arbetsformerna, ny punkt 3. "Konfidentialitet i styrelsearbetet"
"Styrelsens arbete kräver en hög grad av tillit och konfidentialitet. Därför är diskussioner i styrelsens arbetsrum (chattkanal, maillista och styrelsemöten) att betrakta som konfidentiella om inget annat anges."


Beskrivning av arbetsuppgifter för styrelsens sammankallande och sekreterare.

Förslag (mini), tillägg till arbetsformerna, ny punkt 1. "Roller"
"Sammankallande"
"Styrelsens sammankallande har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete. Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna. Sammankallande ansvarar för att

kalla till partistyrelsens möten
säkerställa att styrelseärenden bereds
följa upp beslut mellan partistyrelsens möten,
hålla kontakten med ledamöterna och vara ett stöd i deras arbete
bevaka att styrelsens uppdrag från årsmötet fullföljs,


"Sekreterare"
"Styrelsens sekreterare har det övergripande ansvaret för styrelsens dokumentation och kommunikation med organisationen. Sekreteraren ansvarar för att

förbereda ärendelistor och dagordning inför möten
sammanställa beslutsunderlag inför möten
sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten
hantera styrelsens protokoll
hantera inkomna mail och frågor till styrelsen.
Precisering av kommunikationsformer.

Förslag (mini). Ny punkt "1.2 Styrelsens kommunikationsformer"
"Officiella kommunikationskanaler för styrelsen mellan möten är dels maillistan styrelsen@piratpartiet.se (för beredning, meddelanden från medlemmarna och kallelser), styrelsens forum (för frågor till styrelsen, remisser och protokoll) samt SMS (för kallelser och Per Capsulam-beslut).
"Styrelsens chatt är, mellan styrelsemötena, en informell mötespunkt för styrelsen. Mycket av sammankallandens och sekreterarens förberedande arbete, samt löpande kontakt med partiledningen sker där."3. Arbetsgrupp

Stadgar:


Styrelsen utser även en arbetsgrupp bestående av partiledaren och 2-4 andra personer till stöd för den operativa verksamheten samt delegerar till arbetsgruppen de befogenheter och det ansvar som styrelsen anser att gruppen behöver.

Nuvarande beslut:


Styrelsen beslutar att partiledningens arbetsgrupp skall bestå av två vice partiledare (PL2), partisekreterare (PS1) och ekonomiansvarige (EK1). Nuvarande styrelseroll "kassör" tas bort, och vid existerande omnämningar av "kassör" i tidigare styrelsebeslut skall avses EK1.
Styrelsen beslutar, angående dessa poster, att partiledaren skall föreslå till styrelsen vilka personer som skall inneha dessa operativa poster, och styrelsen har att godkänna dem innan posterna besätts. Arbetsgruppen skall ingå i Partiledningen (PL).
Styrelsen beslutar, efter partiledarens förslag, att arbetsgruppen består av partisekreterare Mårten Fjällström, vice partiledare Christian Engström och Anna Troberg, samt ekonomiansvarig Anna Svensson.
Styrelsen ger ledamöter i arbetsgruppen befogenhet att på egen hand fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tjugotusen kronor, partiledaren att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av fyrtiotusen kronor, och arbetsgruppen gemensamt (vid enighet) att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tvåhundratusen kronor. Dessa utgiftstak gäller fram tills de återrapporterats till styrelsemöte.
Alla sådana utgiftsbeslut förutsätter att partiet har likvida medel att täcka utgiften och att de inte på annat sätt riskerar att sätta partiet på obestånd.
Utgiftsbeslut skall snarast meddelas ekonomiansvarige och protokollföras.

4. Konstituering

Stadgar:


Styrelsen ska ansvara för att konstituera sig själv

Val av sammankallande och sekreterare, och delegering av ordförandeuppgifterna. Två nya poster tillsätts, styrelsens sammankallande och styrelsens sekreterare.

Styrelsens sekreterare ökar separationen mellan ledning och styrelse genom att tydligt skilja sekreterarrollen för styrelseuppdrag från partisekreteraren admninistrativa arbete för ledningen.

Genom att tillsätta en sammankallande som inte samtidigt sitter i partiledningen ökar separationen mellan styrelsens och ledningens arbete. Ordföranden delegerar härmed sina styrelsearbetsuppgifter till styrelsens sammankallande.

Styrelsen utser NN som styrelsens sammankallande, och NN som styrelsens sekreterare.

Val av vice ordförande som ersätter ordförande när varken sammankallande eller ordf är närvarande.

5. Uppdateringar av principprogrammet

Tillsättande av ansvarig för att uppdatera principprogrammet, och sammanställande av uppdrag vad gäller sjökort, så att den processen kan ta slutgiltig form.

6. Uppdrag från årsmötet till styrelsen:

(dessa innefattar inte några motioner som rör "partiet ska" - bättre att vänta på protokollet där).

Valberedningen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25422 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25422)

(A01-009) att årsmötet uppdrar åt styrelsen för 2010 att undersöka former för att skapa en struktur som säkerställer transparans och insynen i partiets valberednings arbete, och att detta görs i dialog med sittande och tidigare valberedningar.
(A01-012) att årsmötet uppdrar åt valberedning för 2010 att, tillsammans med organisationsgruppen, öka mängden transparans i valberedningens arbete, exempelvis genom att kontinuerligt och under hela verksamhetsåret beskriva deras arbete så att alla medlemmar och utomstående kan ta del av arbetet samt beslutsgrunder, samt att dessa rutiner skrivs in i valberedningens uppdrag på lämpligt sätt.

Nya stadgan: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25826 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25826)

(A16-015) att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kalla till medlemsmöte som ska hållas senast 2010-11-01 för en andra läsning av stadgeförslaget, samt att, om förslaget bifalles i en andra läsning, de val som annars skulle hållts på ordinare höstmöte ska genomföras då.


Stärka grundlagen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782)

(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

Principprogram 4.0: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25886

(B29-001) att: mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011
(B29-002) att: mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.Lokala partimedel: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25824 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25824)

(C01-012) att partistyrelsen på den lokala organisationens begäran beviljar minst en person i den lokala organisationen rätten att för partiets räkning ingå avtal inom ramarna för den lokala verksamheten och den lokala organisationens ekonomiska likviditet.
(C01-014) att partistyrelsen skall se till att partiet har den infrastruktur som behövs för att se till att det är möjligt för den lokala organisationen att förvalta de lokala resurserna och tillhandahålla det utan kostnad för den lokala organisationen.
(C01-017) att styrelsen ges i uppdrag att utforma ett ramverk för att ge de lokala medlemmarna demokratiskt inflytande över de lokala partimedlen, och att implementera detta i tid till att eventuellt lokalt partistöd delas ut.


Fri mjukvara: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25838 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25838)

(C03-001) att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.
(C03-003) att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.


Organisationsgruppen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25856 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25856)

(C21-002) att Uppdra åt styrelsen, eller andra organ i partiet att lämna alla förslag till beslut som rör organisationen på remiss till denna grupp.


Vågmästarstrategin: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25878

(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.


PuL: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25896 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25896)

(C22-004) att styrelsen får i uppdrag att utse ett personuppgiftsombud, med ansvar för att överblicka de personuppgiftsregister som förekommer inom partiets verksamhet, undersöka och påpeka huruvida vi följer lagens krav samt föreslå ytterligare förbättringar där det är möjligt.
(C22-002) att styrelsen uppmuntras att välja en person som har inblick i den centrala verksamheten men själv inte ingår i styrelsen eller partiledningen.
(C22-005) att styrelsen i samarbete med personuppgiftsombudet ska verka för en allmän kännedom bland partiets funktionärer om hur personuppgifter får hanteras.