handdator

Visa fullständig version : Ärendelista/beslutsunderlag styrelsemöte 2010-05-29


Richie
2010-05-29, 08:44
1. . Code of Conduct för styrelsen
Öppen diskussion om Code of Conduct för styrelsen.
klaras underlag http://piratepad.net/6eRGLUC02D


2. Partiledare
Förtydligande av beslutet "Styrelsen utser, med acklamation, Rick Falkvinge till partiledare och delegerar till honom de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet."
- Behöver läggas till en punkt om att definera de befogenheterna då vi inte gjorde det på mötet.
Alternativt byta formulering till denna: "Styrelsen utser Rickard Falkvinge att fortsätta leda den operativa organisationen i rollen av partiledare och i den rollen utföra styrelsens uppdrag, likväl som att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten."


Klippa lite från nya stadgarna?


6.1.1 Partistyrelsen utser en (1) partiledare att på dess uppdrag ansvara för partiets dagliga verksamhet.
6.1.2 Partiledaren får delegerat till sig nödvändiga befogenheter av partistyrelsen för att kunna genomföra sitt uppdrag.
6.1.3 I partiledarens ansvar ingår:
a) att företräda partiet och föra ut dess åsikter,
b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor,
c) att verkställa uppdrag från partistyrelsen och medlemsmöte,
d) att leda partiledningens arbete,
e) att i övrigt ta initiativ som gagnar partiets intressen.


Remix:
Styrelsen utser Rickard Falkvinge att fortsätta leda den operativa organisationen i rollen av partiledare och i den rollen utföra medlemsmötets och styrelsens uppdrag, likväl som att företräda partiet och föra ut dess åsikter. Partiledarens roll innefattar även att leda partiledningens arbete och att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten.
3. Arbetsgruppen
Följande text tas upp för diskussion i styrelsen och, om styrelsen vill, ändrar beslutet: "Styrelsen ger ledamöter i arbetsgruppen befogenhet att på egen hand fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tjugotusen kronor, partiledaren att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av fyrtiotusen kronor, och arbetsgruppen gemensamt (vid enighet) att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tvåhundratusen kronor. Dessa utgiftstak gäller fram tills de återrapporterats till styrelsemöte."


4.Sjökorten. Vad är status och när behöver de vara klara.
Medlemsmöte för sjökorten - var, hur när?


5. Uppdatering av lokala program (kan tas under uppföljning av gamla beslut om så önskas)
Styrelsen har tidigare beslutat - http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23278 - "ATT de lokala organisationer som önskar utveckla det lokala programmet kan fortsätta med den processen och lägga fram ett uppdaterat politiskt och strategiskt program för medlemsomröstning, senast den 30 juni."


Styrelsen finner det tidigare beslutet om fler medlemsomröstningar mindre klokt av då det är ont om tid till valet.


Mårten föreslår följande
Att styrelsen river upp det tidigare beslutet.


Att de lokala organisationer som önskar utveckla innehållet i det lokala programmet kan fortsätta med den processen och lägga fram ett uppdaterat politiskt och strategiskt program till styrelsen, senast den 30 juni.


Att styrelsen vidare noterar att presentationer av innehållet (flyers, affischer etc) görs i vanlig ordning med stöd av tre-piraters regeln.


5. Uppföljning gamla beslut.
Butiken - vi har inget avtal idag och det har orsakat lite (hanterbara) oklarheter. Mårten föreslår att Mårten får i uppdrag att föra vidare diskussioner med butiken med mål att lägga förslag på kontrakt till styrelsen inom kort.


UP & IT - Här borde vi också ha ett avtal. Mårten föreslår att Mårten och Richie får i uppdrag att föra vidare diskussioner med UP med mål att lägga förslag på kontrakt till styrelsen inom kort.


PL och valsedlar - Om någon kandidat vill bli nerflyttad, struken eller bryter mot CoC bör partiledningen få självständigt mandat att sköta det eftersom det, om behovet uppstår, är bråttom mtp valsedelsbeställning, -tryck och -distribution. Det blir alltså PLs bedömning om omtryck behövs och kan klaras av inom befintligt kassaflöde.


6. Övriga frågor
Lokala förtroenderåd
Mikael har en diskussionstråd i forumet där ett förslag mejslats fram. Det är inte 100% klart, men det blir det aldrig innan man sätter deadline.


Å ena sidan vill vi inte rucka på organisationen innan valet, å andra sidan vill lokala grupper ha klart hur organisationen ser ut efter valet. Direkt efter valet kommer vi med all sannolikhet vara utmattade och förhoppningsvis upptagan med riksdagsinträdet. Det är stor risk att vi blir en stoppkloss för lokala grupper som har tagit mandat och vill organisera sig inför lokala förhandlingar och planering av mandatperioden.


Mårtens förslag:
Att vi tar (fast om vi gör det i helgen så bör vi göra det med forumremiss) ett reglemente baserat på minis tråd, men också beslutar att det träder i kraft 20/9, dvs dan efter valet. Därmed ruckar vi inte på organisationen under valrörelsen men lägger som default att det finns ett reglemente den 20/9 vilket gör att lokala grupper kan planera efter det.