handdator

Visa fullständig version : Reservation mot ajournering


Dexion
2010-12-03, 21:40
Gällande beslut om ajournering av möte från 2010-10-30 till 2010-12-03 anmäler jag härmed min reservation.

Beslutet att ajournera årsmötet i mer än en månad innebär ett oansvar mot förtroendevalda samt var mycket nära att ha avsevärda negativa effekter för partiet.

Inför årsmötet hade valberedningen i starka ordalag framfört de problem ett ogenomtänkt beslut i våras medförde och de svårigheter det innebar att fortsätta arbetet samt uppmanade årsmötet att klargöra situationen.

Istället sköts lösandet av situationen upp en dryg månad. Vilka stadgar valberedningen arbetar under klargörs alltså inte förrän första helgen i december då klarhet också, förhoppningsvis, fås kring när valen skall hållas. Från vårmötet till första helgen i december är alltså valberedningen förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.

Vidare anger gällande stadgar §14 att styrelsen ansvarar för verksamheten mellan årsmöten. Jag ifrågasätter starkt, med hänsyn till den starkt upprörda och kortfattade diskussion som förekom, att årsmötet över huvud taget beaktade om det var ett årsmöte eller ett medlemsmöte som ajournerades. Hade inte stadgarna haft den distinktionen så hade vi under ajourneringen saknat ledning för partiet och styrelsen hade varit bakbunden under en dryg månads tid.

Henry Rouhivuori
2010-12-03, 22:00
Jag ställer mig bakom denna reservation.

Emil Isberg
2010-12-03, 22:06
Jag ställer mig bakom denna reservation.