handdator

Visa fullständig version : Protokoll Ung Pirat Norra distriktet Styrelsemöte 2010-10-20


Staffan Betnér
2010-12-09, 19:39
Protokoll Ung Pirat Norra distriktet Styrelsemöte 2010-10-20

1. Mötets öppnande
Mötet öppnat kl. 18:04 av Lars Johansson.

2. Fastställande av röstlängd
Lars Johansson
Max Sidenstjärna
Jonas Johansson
Staffan Jonsson
Jakob Jarmar
Peter Elmered (Från punkt Fastställande av dagordning)
Marco Baxemyr (från punkt Ny kassör för 2010)
Nathalie Ylitalo (från punkt Ny kassör för 2010)


3. Val av mötesordförande
Mötet valde Lars Johansson till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Mötet valde Staffan Jonsson till mötessekreterare.

5. Val av justerare
Mötet valde Jonas Johansson och Jakob Jarmar till justerare.

6. Fastställande av dagordning

Mötet valde att fastställa detta förslag på dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Fastställande av dagordning
7. Ny kassör för 2010
8. Almedalen
9. IRLmöte
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande


7. Ny kassör för 2010
Då föreningens av kongressen valda kassör har hoppat av, togs frågan om ny kassör för år 2010s styrelse upp.

Mötet beslutade att vakantsätta kassörsposten under resten av året.

8. Almedalen
Mötet beslutade att i efterhand skicka Lars Johansson till almedalsveckan för föreningens räkning och därmed

låta föreningen betala fakturan för hans boende. (1500 kr)

9. IRLmöte
Då det i årets verksamhetsplan står att styrelsen ska ha ett IRL/AFK-möte togs frågan upp. Flera förslag på

mötestillfällen togs upp, men inget bestämdes klart.
Mötet beslutade att bordlägga beslutet om ett sådant möte till nästa styrelsemöte.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutas av Lars Johansson kl.19:13

Berjatroll
2010-12-09, 20:14
Justerat.

// Jonas Johansson

nemetroid
2010-12-11, 19:47
Justerat