handdator

Visa fullständig version : Motion 05: Motion: Ung Pirats politiska plattform


agnesson
2011-01-24, 16:37
Motion 05: Motion: Ung Pirats politiska plattform

Många av Ung Pirats medlemmar brinner eller brann för den politik som Piratpartiet driver. Den här motionen syftar till debatt om vägval för Ung Pirats fortsatta utveckling.

Bakgrund:
Ung Pirat driver utåt sett Piratpartiets politik, förbundskongressen 2009 tog ställningen att ställa sig bakom principprogrammet version 3.3.

Ska Ung Pirat driva Piratpartiets politik så ska Ung Pirat också påverka den politik Ung Pirat och dess medlemmar driver. Det vill säga vi ska vara med och utforma den framtida Piratpolitiken. Motsatsen är att vi passivt sitter bredvid. Vilket skett, detta har tyvärr skett för länge anses det. Konsekvensen kanske det vi såg i valrörelsen 2010, en politik som inte håller hela vägen.

Vi anser därför att Ung Pirat måste börja ta en större del av processen för en framtida Piratpolitik. Ung Pirat har goda förutsättningar att skapa processer som bygger på medlemsinflytande och progressiva visioner. Som individer och som organisation har vi alla ett ansvar att bygga vidare på den gemensamma framtiden.

Förbundet Ung Pirats centrala roll bör vara att vara en katalysator för tydliga progressiva visioner om vilket samhälle Piratrörelsen vill skapa och leva i. En viktig utmaning är också att vi måste hitta vårt sätt att bygga vår gemensamma berättelse om framtiden. För visst är det så att människor röstar och organiserar sig huvudsakligen utifrån identifikation, inte utifrån ett snävt egenintresse. Med denna motion så tar Ung Pirat ett första steg till att vara en politisk kraft att räkna med om framtidens Piratpolitik.


Förbundsstyrelsen yrkar:
att Ung Pirat externt driver Piratpartiets politik och internt arbetar för att påverka den.
att förbundet anordnar en politisk konferens under 2011.
att konferensen ska syfta till att ta fram tydliga progressiva idépolitiska visioner om det framtida samhället i ett större sammanhang samt till diskussioner om metoder för politisk utveckling inom piratrörelsen. Förhoppningen är att konferensen ska utmynna i ett nytt förslag till principprogram.
att skapa budgetposten politisk konferens med summan 100 000 kr.
att förbundsstyrelsen har som särskilt ansvar att driva på dessa visioner gentemot Piratpartiet genom att mobilisera förbundets medlemmar till Piratpartiets medlemsmöten samt påverka partistyrelsen och partiledningen med en kontinuerlig dialog.

/Förbundsstyrelsen