handdator

Visa fullständig version : Motion 20: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten [tillbakadragen]


agnesson
2011-02-02, 14:46
Motionen är tillbakadragen men kan väckas som sin egen.

Motion 20: Motion om att flytta förbundskongressen till höstenI förbundet har vi haft flera problem till följd av att förbundsstyrelsens mandatperiod är en helt annan än den period det nya verksamhetsårets budget och verksamhetsplan är gällande.
Det första problemet är att under denna period finns det ingen planering för verksamhet eller någon budget som ger klarhet i vilka ekonomiska beslut som får tas. Vi har med andra ord en tredjedel av perioden som förbundsstyrelsen sitter - mellan årsslutet innan kongressen då verksamhetsåret slutar till kongressen i mars eller april - då förbundsstyrelsen inte har varken en budget eller verksamhetsplan att förhålla sig till.
Det andra problemet är att med nuvarande system finns det inget smidigt sätt för avgående förbundsstyrelse att överlämna arbetet till nästa styrelsen. Om vi väljer den nya styrelsen på hösten men låter dem tillträda vid årsskiftet har vi flera månader där den avgående förbundsstyrelsen kan lämna över till nästa förbundsstyrelse.
För att lösa detta problem föreslår vi att istället lägga kongressen på hösten så att vi kan få en jämnare övergång med mer verksamhet.

Vi yrkar:...

...att i stadgans 7§, stycke ett
"Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan kongressen."
ändras till
"Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) december året innan kongressen."

...att i stadgans 13§, stycke två
"Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."
ändras till
"Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettionde (30) november, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."

...att i stadgans 13§, stycke tre
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,"
ändras till
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) juli året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,"

... att i stadgans 13§, stycke fem
"Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen"
ändras till
"Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse

...att i stadgans 13§, under punkten "Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen"
lägga till
"Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår"

...att i stadgans 16§, stycke två
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress."
ändras till
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) juli året innan ordinarie förbundskongress."

...att i stadgans 16§, stycke fem
"Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen."
ändras till
"Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) maj året innan förbundskongressen."

...att i stadgans 17§, stycke två
"utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"utses av förbundskongress och tillträder första (1) januari året efter kongressen."

...att i stadgans 17§, lägga till följande stycke:
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse för föregående år finns tillgänglig senast 15:e april."

...att i stadgans 18§, stycke två
"tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"tillträder första (1) januari året efter kongressen."

...att i stadgans 19§, stycke tre
"tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"tillträder första (1) januari året efter kongressen."

... att i stadgans 19§, stycke ett
"Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda."
ändras till
"Revisionsberättelsen skall finnas medlemmarna tillhanda senast 15:e april"

... att lägga till posten "Höstens förbundskongress" till 150 000 kr i budgeten med budgetkommentaren: "Posten avser kostnader för den andra förbundskongress som hålls på hösten."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)

Andreas Bjärnemalm
2011-02-03, 03:50
ändras till
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) juli året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,"

Hur tänkte ni här? Ska kallelsen till kongressen hösten 2012 gå ut senast 31 juli i år för att mötet ska vara beslutsmässigt? Det är nämligen innebörden av den föreslagna stadgetexten.
Sen ett annat litet påpekande, det borde stå "plats för den ordinarie förbundskongressen" (ja, jag vet att det står fel i stadgan och att ni bara kopierat den raden).

...att i stadgans 13§, under punkten "Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen"
lägga till
"Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår"

Bara för att klargöra, ni menar att det ska läggas till som punkter i den lista över ärenden som alltid ska behandlas på kongressen? Det framgår inte helt tydligt av yrkandet.

ändras till
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) juli året innan ordinarie förbundskongress."

Hur tänkte ni här? Ska valet av vilka som ska vara ombud på kongressen hösten 2012 hållas senast 31 juli i år? Det är innebörden av föreslagen stadgetext.

ändras till
"Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) maj året innan förbundskongressen."

Det är förvisso i konsekvens med ovanstående formulering om när valet av kongressombud ska ske, men är det verkligen meningen att medlemmar måste nominera ombud till kongressen hösten 2012 senast 31 maj i år?

...att i stadgans 17§, lägga till följande stycke:
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse för föregående år finns tillgänglig senast 15:e april."

Var i paragrafen vill ni lägga detta stycke?

... att i stadgans 19§, stycke ett
"Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda."
ändras till
"Revisionsberättelsen skall finnas medlemmarna tillhanda senast 15:e april"

I denna paragrafen framgår det tydligt att UPs stadgar härstammar ur Sveroks. Vi har inte riksmöte i UP, vi har förbundskongress. Er föreslagna stadgetext för §19 löser ett av de ställen där det står riksmöte, men det finns några fler. Jag skulle gärna se att vi korrigerar även de övriga ställena i den paragrafen.

... att lägga till posten "Höstens förbundskongress" till 150 000 kr i budgeten med budgetkommentaren: "Posten avser kostnader för den andra förbundskongress som hålls på hösten."

Det här förstår jag inte. Vilken andra kongress åsyftas? Kongressen för 2011 är ju den kongress där denna motion kommer att behandlas och det framgår ingenstans i motionen att det avses hållas en andra kongress detta året.
Vill ni att det ska hållas en andra kongress i år (vilket kan vara lämpligt ifall denna motion går igenom så att vi faktiskt kan välja nästa års styrelse som vi ska) behöver motionen nog tillföras lite klargörande övergångsregler som tydliggör hur övergången ska gå till, till exempel det faktum att det 2011 måste hållas en andra kongress för att 2012 års styrelse ska kunna väljas.

I övrigt vill jag bara avsluta med att jag tycker innebörden av den här motionen är bra, men att det jag anmärkt om ovan måste korrigeras innan jag kan yrka bifall.

agnesson
2011-02-04, 15:54
Doh, det verkar som om jag har klippt och klistrat fel version av denna motion. Aldrig jobba både i padda och ett offline-dokument samtidigt är vad jag nu har lärt mig.

Kan bli så att vi drar tillbaka denna motion och lägger en ny, eller om vi lägger ändringsyrkanden på själva kongressen.

Som svar till dig Ante svara jag med:

stryk "året innan" så att kallelsen ska skickas ut senaste 31:a juli samma år som kongressen sen hålls.

Ja en verksamhetsrapport och ekonomisk rapport ska vara två nya punkter som ska behandlas på kongressen. Det är alltså en rapport som berör perioden 1:a jan till så långt det går. Gärna 30:e juni eller 31:a juli.

Kongressombudsvalet ska förrättas senaste 31:a juli samma års om kongressen hålls.

Nomineringar ska inkomma senas 31:a maj samma år som kongressen.

"Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse för föregående år finns tillgänglig senast 15:e april." ska in under §17, var skriver vi inte. Längst ner kan vara lämpligt.

Angående "riksmöte" så finns det en annan motion om detta. Denna motion berör endast flytt av kongress.

Vi vill alltså ha en höstkongress redan i år. Det är en felskrivning/kopiering från nuvarande stadga där vi har råkat få med "året innan". Vårt förslag är alltså att förbundet under 2011 även har en höstkongress.

agnesson
2011-02-09, 12:20
Motionen är tillbakadragen.