handdator

Visa fullständig version : [Lund] Stadgar för piratpartiet i Lund


Mab
2006-06-10, 06:10
Hej.<P>Har suttit och funderat på hurdana stadgar vi vill ha till vår lokalavdelning här i Lund. Kom fram till att det kanske inte egentligen är så enormt viktigt att lägga energi på just nu och kopierade mer eller mindre ett stadgeförslag som låg i en annan tråd rakt av.</P><P>Men nedan kommer i alla fall ett första förslag på stadgar. Stadgar ska antas på ett konstituerande möte där vi även ska välja styrelse. Datum för detta är i nuläget inte bestämt, men information kommer gå ut i god tid. </P><P>Så kommentera gärna förslaget så att eventuella ändringar kan göras innan det konstituerande mötet</P><B><FONT size=4><P>Stadgar för Piratpartiet i Lund</P><P>§1 Föreningens namn</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningens namn är Piratpartiet i Lund.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§2 Föreningens säte</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§3 Föreningsform</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Piratpartiet.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§4 Syfte</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningens syfte är att på lokal nivå stödja och engagera personer i Piratpartiet och dess politik.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§5 Grundläggande principer</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningen ska vara jämställd genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§6 Elektronisk kommunikation</P></B></FONT><FONT size=2><P>Elektronisk kommunikation är att jämställa med skriftlig på papper. Årsmöten kan hållas elektroniskt.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§7 Öppen information</P></B></FONT><FONT size=2><P>När föreningen gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet och uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer och koncept.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§8 Verksamhets- och räkenskapsår</P></B></FONT><FONT size=2><P>Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§9 Medlemskap</P></B></FONT><FONT size=2><P>Som medlem antas intresserad som är medlem i Piratpartiet, godkänner dessa stadgar samt aktivt tar ställning till medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§10 Utträde och uteslutning</P></B></FONT><FONT size=2><P>Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. </P><P>Medlem som av giltigt skäl anses ha lämnat Piratpartiet anses även ha lämnat föreningen. </P><P>Medlem som allvarligt skadar föreningen kan av styrelsen stängas av. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Vid detta årsmöte tas definitivt beslut om uteslutning eller upphävning av avstängning. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§11 Styrelsen</P></B></FONT><FONT size=2><P>Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och minst två ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha mer än en post i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§12 Revisorer</P></B></FONT><FONT size=2><P>För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§13 Valberedning</P></B></FONT><FONT size=2><P>För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§14 Ordinarie årsmöte</P></B></FONT><FONT size=2><P>Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörig måste föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. Handlingar som skall förevisas på årsmöte, såsom budget, resultatberättelse och revisionsberättelse, mm och som kan komma att diskuteras, skall skickas tillsammans med kallelse. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: </P><DIR><DIR><P>Mötets öppnande </P><P>Mötets behörighet </P><P>Val av mötets ordförande </P><P>Val av mötets sekreterare </P><P>Val av två personer att justera protokollet </P><P>Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året </P><P>Ekonomisk berättelse för förra året </P><P>Revisorernas berättelse för förra året </P><P>Ansvarsfrihet för förra årets styrelse </P><P>Årets verksamhetsplan </P><P>Årets budget </P><P>Val av årets styrelse </P><P>Val av årets revisor </P><P>Val av årets valberedare </P><P>Övriga frågor </P><P>Mötets avslutande</P></DIR></DIR></FONT><B><FONT size=4><P>§15 Extra årsmöte</P></B></FONT><FONT size=2><P>Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär det, ska styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§16 Firmateckning</P></B></FONT><FONT size=2><P>Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§17 Rösträtt</P></B></FONT><FONT size=2><P>Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§18 Röstetal</P></B></FONT><FONT size=2><P>Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§19 Stadgeändring</P></B></FONT><FONT size=2><P>Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§19) och upplösning (§20) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.</P></FONT><B><FONT size=4><P>§20 Upplösning</P></B></FONT><FONT size=2><P>Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen. Föreningen upplöses om Piratpartiet genom mötesbeslut kräver detta och upplösningen antas med minst två tredjedelar av antalen röster. I annat fall kan föreningen inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Där efter ska föreningens tillgångar om möjligt gå till Piratpartiet. Är det inte möjligt ska föreningens tillgångar istället gå till annan verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. </P></FONT>

Anders Hedberg
2006-08-02, 10:05
Under Öppen Information står det -"måste detta ske på ett sätt", kan man byta ut det mot "bör ske på ett sätt".När Richard Stallman var här i Lund och talade så fick ingen ljud och bildupptagning göras för att det inte gick att göra utan att använda patenterade codecs etc.

Vid upphandlingar kommer man troligen att använda pdf-filer, på websidor eventuellt gif bilder, producerar vi video MPEG, musik MP3... etc. alla format med tunga patent runt.

Mab
2006-08-03, 05:19
hedex (2006-Aug-02)Under Öppen Information står det -"måste detta ske på ett sätt", kan man byta ut det mot "bör ske på ett sätt".

Ja, det kan bytas ut. Påminn mig på söndag så kör vi en snabb omröstning på mötet vilken lydelse folk vill ha. För mig är det egalt vilket.