handdator

Visa fullständig version : Motion 21: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten


agnesson
2011-02-09, 12:16
Motion 21: Motion om att flytta förbundskongressen till hösten


I förbundet har vi haft flera problem till följd av att förbundsstyrelsens mandatperiod är en helt annan än den period det nya verksamhetsårets budget och verksamhetsplan är gällande.
Det första problemet är att under denna period finns det ingen planering för verksamhet eller någon budget som ger klarhet i vilka ekonomiska beslut som får tas. Vi har med andra ord en tredjedel av perioden som förbundsstyrelsen sitter - mellan årsslutet innan kongressen då verksamhetsåret slutar till kongressen i mars eller april - då förbundsstyrelsen inte har varken en budget eller verksamhetsplan att förhålla sig till.
Det andra problemet är att med nuvarande system finns det inget smidigt sätt för avgående förbundsstyrelse att överlämna arbetet till nästa styrelsen. Om vi väljer den nya styrelsen på hösten men låter dem tillträda vid årsskiftet har vi flera månader där den avgående förbundsstyrelsen kan lämna över till nästa förbundsstyrelse.
För att lösa detta problem föreslår vi att istället lägga kongressen på hösten så att vi kan få en jämnare övergång med mer verksamhet.

Vi yrkar:...

...att i stadgans 7§, stycke ett
"Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan kongressen."
ändras till
"Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundskongress och skall insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettionde (30) april samma år som kongressen."

...att i stadgans 13§, stycke två
"Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."
ändras till
"Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettionde (30) november, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."

...att i stadgans 13§, stycke tre
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,"
ändras till
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) juli samma år som kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,"

... att i stadgans 13§, stycke fem
"Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen"
ändras till
"Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse

...att i stadgans 13§, under punkten "Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen"
lägga till
"Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår"

...att i stadgans 16§, stycke två
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress."
ändras till
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) juli samma år som ordinarie förbundskongress."

...att i stadgans 16§, stycke fem
"Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen."
ändras till
"Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) maj samma år som förbundskongressen."

...att i stadgans 17§, stycke två
"utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"utses av förbundskongress och tillträder första (1) januari året efter kongressen."

...att i stadgans 17§, lägga till följande stycke:
"Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse för föregående år finns medlemmarna tillhanda senast femtonde (15) april."

...att i stadgans 18§, stycke två
"tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"tillträder första (1) januari året efter kongressen."

...att i stadgans 19§, stycke tre
"tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande."
ändras till
"tillträder första (1) januari året efter kongressen."

... att i stadgans 19§, stycke ett
"Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda."
ändras till
"Revisionsberättelsen ska finnas medlemmarna tillhanda senast femtonde (15) april."

... att lägga till posten "Höstens förbundskongress" till 150 000 kr i budgeten med budgetkommentaren: "Posten avser kostnader för den andra förbundskongress som hålls på hösten."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)

Andreas Bjärnemalm
2011-02-14, 13:06
...
ändras till
"då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) juli samma år som kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för [B]dem ordinarie förbundskongressen,"

Jag har fetmarkerat ett "dem" i citatet ovan som ska bytas ut mot ett "den" för att det ska bli rätt.

Andreas Bjärnemalm
2011-02-14, 13:10
Nu lyckades jag ju klippa bort vilken paragraf ni lagt ändringen på (som även den ursprungligen innehåller samma felskrivning). Det rör sig alltså om den föreslagna ändringen av stycke tre i stadgans §13.

Mab
2011-03-09, 10:59
Hej

Jag har ett par funderingar som jag skulle vilja veta hur motionärerna tänkt kring.

1) Ser ni att det finns en risk att den sittande styrelsen riskerar att tappa initiativet efter höstens årsmöt om en stor del av de som sitter i styrelsen inte ställt upp till omval (alternativt röstats bort)? Dvs finns det en risk att den tid utan verksamhetsplan och budget som ni vill få bort på våren istället ersätts av en period i slutet på året då styrelsen tappat engagemanget och drivet.

Ett skräckexempel är väl en situation där vi har två arvoderade som förväntas jobba vidare flitigt fram till sista december samtidigt som de på kongressen ett par månader före förlorat i val mot motkandidater.

2) Hur ser ni på problematiken att en budget som sätts på hösten kommer sättas utan att vi ännu fått exakt besked från Ungdomsstyrelsen på hur mycket pengar vi kommer få det kommande året?

3) har ni funderat på alternativet med brutet verksamhetsår? Om ja, vad var det som fick er att avfärda en sådan lösning?

agnesson
2011-03-09, 16:53
Hej

Jag har ett par funderingar som jag skulle vilja veta hur motionärerna tänkt kring.

1) Ser ni att det finns en risk att den sittande styrelsen riskerar att tappa initiativet efter höstens årsmöt om en stor del av de som sitter i styrelsen inte ställt upp till omval (alternativt röstats bort)? Dvs finns det en risk att den tid utan verksamhetsplan och budget som ni vill få bort på våren istället ersätts av en period i slutet på året då styrelsen tappat engagemanget och drivet.

Ett skräckexempel är väl en situation där vi har två arvoderade som förväntas jobba vidare flitigt fram till sista december samtidigt som de på kongressen ett par månader före förlorat i val mot motkandidater.

2) Hur ser ni på problematiken att en budget som sätts på hösten kommer sättas utan att vi ännu fått exakt besked från Ungdomsstyrelsen på hur mycket pengar vi kommer få det kommande året?

3) har ni funderat på alternativet med brutet verksamhetsår? Om ja, vad var det som fick er att avfärda en sådan lösning?

1) Ja och förhoppningsvis kommer det lösa sig genom att det finns nya taggade person som vill göra någonting. Det är en bättre situation än den som finns idag då nya personer inte vet om de kommer bli valda eller ej. Just exemplet om de arvoderade har dock inte mer ingående diskuterats men är värd att lyfta.

2) En stor buffert och god kontakt med Ungdomsstyrelsen kommer att lösa det här, även om det kan slå fel på några hundra tusen kronor. I värsta fall tvingas förbundsstyrelsen sänka bidragsnivåerna (och hoppas på att kommande årsmöte kommer att ge styrelsen ansvarsfrihet) eller skära ner väldigt mycket på den centrala verksamheten. Det går även att anta "flera" budgetar på kongressen. "Om förbundet får 2 miljoner ska vi göra detta, får förbundet 3 miljoner ska vi även göra detta" osv.

3) Vi diskuterade att både ändra räkenskapsår och verksamhetsår och ansåg att det skulle komma för mycket i ofas med övriga organisationer. Att endast ändra verksamhetsåret men behålla räkenskapsåret som kalenderåret är kanske en lösning som kan vara värd att titta mer på. Det enda jag spontant kommer på är problem med budgeten. Ska den täcka räkenskapsåret, verksamhetsåret eller kongress till kongress kanske?

Johan mlg Karlsson
2011-03-09, 17:08
1) Ja och förhoppningsvis kommer det lösa sig genom att det finns nya taggade person som vill göra någonting. Det är en bättre situation än den som finns idag då nya personer inte vet om de kommer bli valda eller ej. Just exemplet om de arvoderade har dock inte mer ingående diskuterats men är värd att lyfta.
Mina två cent är att det väl bör vara ganska ovanligt att arvoderade personer inte blir omvalda om dom inte misskött sig. Och har dom misskött sig så kan man nog förutsätta att dom faktiskt kommer fortsätta missköta sig även dom sista tre månaderna oavsett.

IsakGerson
2011-03-10, 08:31
Jag håller verkligen inte med Johan mlg Karlsson om att arvoderade bör väljas om. Jag ser helst att arvoderade bara sitter i två-tre år - men hoppas samtidigt att de frivilligt lämnar över posten när de känner sig klara.

Mina tre (!) cent är att det kan vara fördelaktigt för de arvoderade att få lite framförhållning. Kansliet ligger i Uppsala. Arvoderade kommer ofta från andra platser. Problem med flytt och bostad blir nog rätt mycket lättare om man får lite framförhållning.

Johan mlg Karlsson
2011-03-10, 13:16
Jag håller verkligen inte med Johan mlg Karlsson om att arvoderade bör väljas om. Jag ser helst att arvoderade bara sitter i två-tre år - men hoppas samtidigt att de frivilligt lämnar över posten när de känner sig klara.

Det är väl ingen motsättning. ;)

Jag säger inte att arvoderade inte ska väljas om i all evighet amen. Jag säger att om det blir en överaskning för den arvoderade att den inte blir omvald så har något gått fel.

Ella Brodin
2011-03-16, 15:19
Kan vara värt att läsa utredningen som bedömer vilka konsekvenser motion 21 skulle få.