handdator

Visa fullständig version : Motion 23: Motion om Datalagringsdirektivet


agnesson
2011-02-09, 12:29
Motion 23: Motion om Datalagringsdirektivet

När den svenska debatten om datalagring öppnades i november förra året var det bara fyra månader kvar till en förväntat mycket kritisk utvärdering av Europakommissionen skulle släppas i mars 2011. Politiker gör nu allt de kan för att slippa en allmän debatt.

Datalagringen är ett EU-direktiv (plikt att införa lag i enlighet med direktivets text). Direktivet berör alla internetoperatörer (instans som delar ut IP-adresser och från switchar skickar trafik vidare till IP-adress med avsedd destination) och mobiltelefonoperatörer (motsvarande internetoperatörer men med IMSI-nummer och basstationer). Tanken är att den information som passerar switchen eller basstationen ska lagras i en bestämd mängd tid för att polisen och åklagarmyndigheten vid misstanke om brott garanterat ska komma åt informationen.

Internetoperatörer och mobiltelefonoperatörer lagrar redan denna data på obestämd tid. Datan försvinner när ny data med högre prioritet skriver över den gamla datan. Vid misstanke om brott kan polisen begära ut den data från operatörerna polisen antar att de behöver. Direktivet är i brottsförebyggande syfte lika puckat som det är onödigt.

För operatörer kostar det istället tid och pengar att säkerställa sig om att datan är definitivt borttagen när en absolut lagringstid löpt ut (så föreslår direktivet att det ska vara). För mindre operatörer kostar det extra tid och pengar att köpa upp och underhålla tillräckligt med servrar för att lagra all data under lagringstiden. Särskilt om man väljer långa, obligatoriska lagringsperioder. Danmark införde datalagringsdirektivet under 2007. Notan gick på motsvarande en kvarts miljard svenska kronor som abonnenterna fick stå för. Danmark valde att precis som Sverige gå längre än vad datalagringsdirektivet kräver. Eftersom Sverige är ett betydligt större land, både vad gäller antalet invånare och geografiskt, så kan man anta att kostnaden blir ännu högre här.

Nätanvändare drabbas alltså på tre sätt: de utsätts för onödig reglering som uppstått av politikers okunnighet, uppkopplingarna från stora operatörer blir dyrare, och förutsättningarna för mindre, oberoende operatörer att bedriva verksamhet kapas vi fotknölarna.

Ett dåligt infört datalagringsdirektiv får konsekvenser som går utöver tråkigheten att svenska politiker är övervakningsvänliga och oklipska paladiner med orealistiska idéer om hur ondska bäst bekämpas. Det förstör förutsättningarna för en fortsatt konkurrensmässig telekommarknad när tröskeln för att starta nya internetoperatörer och mobiltelefonoperatörer skjuter i höjden. Mängden oberoende val för användarna blir sämre, mängden innovation hos entreprenörer mindre. Samtidigt så hör den s.k. datalagringen till en del av det paradigmskifte som håller på att ske när det gäller statens övervakning av medborgare. Från att fokusera på övervakning av enskilda brottsmisstänkta håller man på att övergå till övervakning på allt lösare grunder (som i beslutet om preventiva tvångsmedel) och ren massövervakning, som när det gäller FRA-lagen och nu förslaget om statligt reglerad lagring av trafikuppgifter.

Ny teknik öppnar ständigt nya möjligheter och vi har på kort tid sett en rad nya former för kommunikation växa fram. Samtidigt har också möjligheterna att kartlägga människors liv ökat och vi har sett hur den grundläggande rätten till förtrolig kommunikation gång på gång begränsas. Vi vill se en utveckling som går åt andra hållet, där tekniken medvetet används för ökad transparens i världens maktcentra och starkare integritet för den enskildes kommunikation.

Genom att anta denna motion så skickar förbundskongressen en tydlig signal till förbundsstyrelsen att Datalagringsdirektivet är en prioriterad opinionsbildande fråga under 2011.

Tilläggsyrkande till verksamhetsplanen

* följande mål ska läggas in i verksamhetsplanen för 2011 under rubriken "ett politiskt ungdomsförbund":

** att förbundet under 2011 genomför en nationell opinionsbildande kampanj mot införandet av datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning i enlighet med synpunkterna nämna i motionen om Datalagringsdirektivet till förbundskongressen.
** att förbundet i samarbete med Piratpartiet uppsätter som tydligt politiskt mål att bevara en innovationsmässigt stark operatörsmarknad.

//
Stefan Flod
Amelia Andersdotter


Referenslista

Mer information om vad Datalagringsdirektivet
http://frapedia.se/wiki/Datalagringsdirektivet
http://nejtilldatalagring.blogspot.com/

En debattartikel ifrån Stefan Flod om datalagringsdirektivet 28 juli 2010.
http://www.sourze.se/Tyst_om_frihet_och_integritet_i_valr%C3%B6relsen_10718242.asp Samt http://www.sourze.se/S%C3%A4g_nej_till_datatrafikregistrering_10703008.asp

EU-kommissionär Cecilia Malmström om utvärderingen av datalagringsdirektivet till mars 2011 och förslaget till ett reviderat datalagringsdirektiv som ska presenteras under det fjärde kvartalet 2011, enligt plan.
http://www.europaportalen.se/2010/10/utvardering-av-datalagringsdirektivet-uppskjuten

"Stoppa datalagringsdirektivet!" Debattartikel av Agneta Lindblom Hulthén ordförande Journalistförbundet och Anna Serner VD Tidningsutgivarna den 27e januari 2011
http://www.journalisten.se/debatt/26215/stoppa-datalagringsdirektivet

Regeringens proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande
ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/74/33/3dc07bbd.pdf

Angående Danmarks kostnader med införandet av Datalagringsdirektivet
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.125298

cluez
2011-03-23, 20:38
Motion 23: Motion om Datalagringsdirektivet

Internetoperatörer och mobiltelefonoperatörer lagrar redan denna data på obestämd tid. Datan försvinner när ny data med högre prioritet skriver över den gamla datan.

Nej! Det är direkta felaktigheter och stämmer inte alls. Politiker har försökt sprida denna lögn under en lång tid nu för att kunna påstå att datalagringen "reglerar vad som tidigare varit oreglerat"

Det är visserligen sant att man ibland loggar viss data såsom adresserna kunden använder, det är direkt nödvändigt för att kunna supporta kunden och där är det mycket riktigt att "Datan försvinner när ny data med högre prioritet skriver över den gamla datan".

Datalagringsdirektivet går VIDA över vad operatörerna lagrar idag, jag kan inte riktigt med ord beskriva hur mycket det är utan att använda allt för tekniska termer men det är offantliga mängder data. Dessutom specificeras inte exakt vad som ska lagras vilket gör att operatörerna lagrar väldigt mycket information i onödan, tydligen är det sagt att vad som ska lagras bestäms av regeringen i form av förordningar - dvs våra ministrar sätter sig över ett frukostmöte och säger att nu ska vi lagra det här.

Enligt Lag (2003:389) om Elektronisk Kommunikation kap 6 §5 och resterande paragrafer i kapitlet får en svensk ISP inte lagra någon data utöver vad som faktiskt behövs för t.ex fakturering av kunden och support (dvs att driva kommunikationstjänsten). Så länge inte som annan lag specificerar annat.

Datan lagras alltså inte på obestämd tid idag utan snarare inte alls vilket är precis som det ska vara :)

Stefan Flod
2011-03-23, 21:10
...


Du får jättegärna utveckla detta mer! :)

Vi som skrev motionen försökte hålla motionen någorlunda kort men i kommentarerna till motionerna i detta forum så får man jättegärna utveckla resonemangen. Eller som du har, mer att tillägga.

Referenslistan som står i slutet av motionen kan förhoppningsvis också vara till hjälp om någon vill läsa mera om vad datalagringsdirektivt innebär.