handdator

Visa fullständig version : 2011-02-28 P-C beslut: Omvalen 2011


Leffelini
2011-02-28, 10:15
Vid brådskande ärenden kan Per capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 12 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja före 12 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.
P-C Beslut angående omval 2011


Beslutsunderlag


Det är nu fastslaget att lokala omval kommer att hållas i Västra Götaland och Örebro den 15 maj, med förröstningsstart tio dagar före valdagen. Styrelsen kan konstatera att det finns ett lokalt intresse att ställa upp i båda valen.


Att genomföra ett val kräver engagemang, hårt arbete och flera andra praktiska förutsättningar. Följande är saker som styrelsen vill att de lokalt aktiva ska tänka på när de arbetar med omvalen:


Lokalt intresse – Det måste finnas tillräckligt många lokalt intresserade för att ge tillräcklig organisatorisk styrka.
Kampanj - Det måste finnas tillräckligt många aktiva för att sköta en valkampanj utan att bränna ut enskilda funktionärer.
Valsedelsdistribution - Det måste finnas en väl fungerande valsedelsdistribution som ger jämn och hög täckning, utan att det resulterar i utbrända funktionärer.
Kandidatkrav – I det förra valet hade vi en hel del kandidater som inte deltog aktivt i kampanjandet. Därför vill styrelsen den här gången poängtera vikten av att alla kandidater deltar aktivt i kampanj- och valarbete.
Antal Kandidater – Antalet kandidater ska vara minst 12% av fullmäktiges storlek. I de fall detta krav inte nås kommer styrelsen att göra en individuell prövning av förutsättningarna att fylla eventuella mandat under hela mandatperioden (såsom tidigare styrelsebeslut fastslagit).
Politisk plattform - plattformen ska vara relevant för landstinget/kommunen och inte strida mot partiets principprogram. (Titta gärna på tidigare politiska plattformar för landsting- och kommunval.)
Finansiering - Dessvärre har inte partiet den ekonomiska möjligheten att stödja lokala val från centralt håll den här gången heller. Därför måste valsedlar och kampanjmaterial finansieras lokalt.
Samarbetsförmåga - Då det är en extremt tajt tidsplan och mycket saker måste bli gjorda är det av yttersta vikt att detta arbete sker i gott samarbete pirater emellan.
Utifrån de viktiga datumen vi har att förhålla oss till från valmyndigheten har vi tagit fram en tidsplan som är tänkt att både ge de lokalt aktiva maximalt med tid att leta kandidater, färdigställa lokala valplattformar och utarbeta en valkampanj samtidigt som tidsplanen ska ge styrelsen och partiledningen en realistisk chans att utföra det arbete som krävs av dem. Styrelsen, partiledningen och de lokalt aktiva har alla ett ansvar för att de lokala omvalen ska fungera.


Viktiga datum gällande omvalen från val.se:
7 April - Sista dag att beställa valsedlar för garanterad leverans innan valdagen.
5 Maj - Förtidsröstningen börjar
15 Maj - Valdag.


Styrelsens del i processen:
21 Mars - Ett extrainsatt styrelsemöte ska kallas där styrelsen ska besluta följande:
* Anta en ny/uppdaterad kandidatförklaring.
* Besluta vilka områden vi går till omval till baserat på antalet kandidater.
* Godkänna eller återkomma med kommentarer om samtliga valplattformar.
4 April - Styrelsen har ett planerat telefonmöte där styrelsen ska (bland annat) besluta följande:
* Godkänna eller underkänna de eventuella reviderade valplattformarna.
* Stryka eventuella kandidater vars kandidatförklaringar inte inkommit.
* Fastställa de färdiga valsedlarna.

Partiledningens del i processen:
Partiledningen ska ses som en stödfunktion för de lokalt aktiva och ska med hjälp av de riktlinjer som styrelsen ger genomföra de olika moment som de lokalt aktiva inte kan styra över själva såsom till exempel val i Pirateweb, beställning av valsedlar och insamling av kandidatförklaringar. Partiledningen ska även ses som ett stöd när det gäller olika resurser som behövs för att kunna genomföra de lokala omvalen. Partiledningen avgör, som vanligt, om mandat ska delegeras till andra för att utföra de olika momenten som kommer krävas. Styrelsen vill poängtera att partiledningen är just ett allmänt stöd och inte kan förväntas åsidosätta sina övriga plikter under omvalstiden.


Styrelsen noterar vikten av att ingen kandidat bör ha tillgång till information som inte andra kandidater har tillgång till, till exempel status i primärvalsomröstningen.
Förutsättningen till att partiledningen och styrelsen ska kunna utföra sina åtaganden är att de lokalt aktiva ger partiledningen och styrelsen det underlag som de behöver för att kunna genomföra de praktiska momenten och kunna fatta de beslut som behöver fattas.

Beslutsförslaget ska ses som att de olika att-satserna hör ihop i ett beslut. Svara alltså JA eller NEJ på beslutsförslaget i sin helhet:


Styrelsen beslutar:
Att: Anta tidsplanen nedan för omvalet 2011.
Att: Ge Anna Troberg, Rick Falkvinge och Jan Lindgren rätt att beställa valsedlar för omvalet 2011 det vill säga val till kommunfullmäktige i Örebro kommun 2011 och val till landsting i Västra Götalandsregionen 2011. Medel för valsedlarna skall tas ur de lokala konton som berörs.
Att: Uppdra åt Partiledningen att med stöd av tidsplanen genomföra omvalet 2011.


Tidsplan:
9-20 Mars - Den fria kandideringen för alla områden där det ska ske omval öppnas.
17 Mars - De lokala valplattformarna skall vara styrelsen tillhanda.
22-29 Mars - Primärval i Pirateweb för att fastställa kandidaternas ordning på valsedlarna.
22-29 Mars - Insamlingen av kandidatförklaringar.
2 April - Skall eventuella reviderade plattformar vara styrelsen tillhanda.
2 April - Sista datum för kandidater att begära nedflyttning på listan.

Anna Troberg
2011-02-28, 10:17
Ja. :-)

Leffelini
2011-02-28, 10:22
JA

Rick Falkvinge
2011-02-28, 10:30
JA

Mikael Nilsson
2011-02-28, 10:50
Ja

berinder
2011-02-28, 11:03
Ja

Göran Widham
2011-02-28, 12:21
Ja (fast jag antar att suppleanter inte röstar i PC-beslut).

Richie
2011-02-28, 13:46
Ja.

willenfort
2011-02-28, 15:20
Som göran säger. Ja även om suppleanter inte har rästrätt i PC ärenden.

Christian Engström
2011-02-28, 18:45
Ja

Vidde
2011-02-28, 18:58
Ja.