handdator

Visa fullständig version : Dagordning: Styrelsemöte 14/3-2011


Leffelini
2011-03-14, 15:56
Jag vill be om ursäkt för att dagordningen inte har kommit upp i tid den här gången. Det beror på sjukdom och överbelastning från flera olika håll. Vi ämnar att bättra oss i framtiden.


Notera att beslutsförslag är just förslag, det är inte säkert att styrelsen fattar de beslut som föreslås.

Dagordning Styrelsemöte 14/3


1. Mötet öppnas


2. Närvaro


3. Fastställande av Dagordning


4. Val av mötesfunktionärer
4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av mötessekreterare
4.3 Val av justerare


5. Rapportpunkter
5.1 Christian Engström rapporterar om assistent-situationen
5.3 Redogörelse för ekonomiska rutiner, beslutsfattande/mandat samt uppföljning
5.4 Kommunikationsgruppens rapport
5.5 Uppföljning styrdokument
6. Konsekvensbeskrivning av att hosta TPB och wikileaks.


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Ledningen fick i uppdrag att till den 15/3 finna en lämplig jurist eller juriststuderande som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.


Ledningen har inte hittat en sådan person. Det är deras intention att utföra arbetet därför föreslås att ge ledningen ytterligare tid att leta efter en bra lösning på detta.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Ge ledningen ytterligare tid fram till 30/4-2011 att finna en lämplig jurist eller juriststuderande som tar fram en längre konsekvensbeskrivning angående partiets hostning av The Pirate Bay och Wikileaks.
7. Uppföljning av Valgranskare


Bakgrund skriven av Marit Deldén
Styrelsen har beslutat att ge i uppdrag till Leif Ershag att ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp som ska utreda primärvalet och lägga grund för förbättringar till framtiden. Leif Ershag har även i uppdrag att hitta lämpliga personer för detta arbete.


Leif Ershag har flaggat för att han intresset inom organisationen för att hjälpa till är lågt och att han inte har tid att utföra arbetet i fortsättningen. Därför föreslås att lämna uppdraget till en annan person inom styrelsen samtidigt som tidsramen vidgas.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt [sätt in namn] att ta över arbetet med att ta fram riktlinjer för en valgranskningsgrupp och hitta lämpliga personer för detta arbete.
ATT: [sätt in namn] ska inkomma till sammankallande med riktlinjer och lämpliga personer senast 22/7-2011.
8. Sakpolitiskt dokument


Bakgrund skriven av Marit Deldén:
Styrelsen har tidigare fått ett sakpolitiskt dokument tillhanda och tagit upp punkten på tidigare möten då punkten har bordlagts båda gångerna i brist på tid.


Punkten handlar om att anta de tidigare ställningstagandena som Piratpartiet har sett som sina och sedan använda dokumentet som ett levande dokument. Det är ett gediget arbete som har lagts ner på dokumentet som presenteras på ett enkelt sätt.


Det är bara ca en halv månad till Piratpartiets vårmöte startar där ändringar i vår politik kan dyka upp på agendan. Därför vore det bättre att vänta till efter vårmötet att anta ett sakpolitiskt dokument för att ge styrelsen tid att arbeta genom dokumentet och för att kunna föra in eventuella vårmötesbeslut i dokumentet då.


Tidigare årsmöte har beslutat att vi ska bifoga följande text till ett passande sjökort: Tillgången till Internetanslutning av rimlig hastighet på åtminstone 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp måste anses vara en medborgerlig rättighet idag. Alltmer av det demokratiska samtalet, inhämtandet av information och nyheter tillika kontakter med myndigheter och beslutsfattare sker via internet. Därför bör Piratpartiet driva en linje där man, i syfte att säkerställa att så många medborgare som möjligt har tillgång till Internet, lagstiftningsvägen vill upphöja internetåtkomst till någon form av medborgerlige rättighet så långt som det praktiskt geografiskt är möjligt. Finland har nyligen upphöjt internetåtkomst på minst 1Mbit/s till en basservice motsvarande posten. I Sverige kan man jämföra med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, där det regleras kommunernas skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp.


Tidigare årsmöte har även beslutat att styrelsen ska lägga till ett sjökort om konsumenträtt som bland annat tar upp frågan om en konsumentskyddslag.


Båda dessa intentioner ska följas upp av styrelsen. Därför bör dessa texter läggas in i ett sådant sakpolitiskt dokument. Förslaget är att bifoga dessa texter till det sakpolitiska dokumentet. I det fall att styrelsen väljer att inta anta något sakpolitiskt dokument alls så ska texterna ändå bifogas till ett passande dokument och då är det upp till styrelsen att hitta sådana passande dokument.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Bordlägga frågan om Sakpolitiskt dokument till första styrelsemötet efter Piratpartiets vårmöte.
ATT: Lägga till text om internet som medborgerlig rättighet och konsumenträtt till det sakpolitiska dokumentet om det antas alternativt hitta andra dokument där texterna passar och lägga till dem där.
9. Valutvärderingsgruppens rapport


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
I höstas tog styrelsen beslutet att utse en valutvärderingsgrupp som skulle ha hand om att utvärdera Piratpartiet i valet 2010. Gruppen fick respit på att lämna in valutvärderingen till den 1/3-2011. Styrelsen har fortfarande inte fått in en rapport från gruppen och måste därtill tackla detta problem på något sätt.


Eftersom det inte har diskuterats i styrelsen vad vi ska göra om vi inte får in någon rapport finns det inget beslutsförslag utan styrelsen kommer föra en diskussion under mötet och se vad vi kan göra för att lösa situationen.
10. Uppföljning årsmötesbeslut
Leif Ershag och Marit Deldén fick i uppdrag att bereda punkterna om uppföljning av årsmötesbeslut. Leif och Marit har gått igenom punkterna och vad de föreslår finns angett under varje punkt.10.1 Arbetsgrupp om grundlagen


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årsmötet beslutade följande:
(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol.
Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.


Då den som lagt motionen borde vara insatt och engagerad i ämnet föreslås att den som lagt motionen kontaktas och får tillsammans med en styrelsemedlem leda arbetet med detta.Förslag till beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt [sätt in namn] att ta kontakt med författaren av motionen och tillsammans med denna leda arbetet med att tillsätta en arbetsgrupp och utarbeta ett förslag på text.
10.2 Migrering av Piratpartiets infrastruktur


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årmötet har beslutat följande:
(C03-001)att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.
(C03-002)att partiet frångår sin användning av .NET på sina webbplatser i samband med migrering till en fri plattform.
(C03-003)att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.
(C03-004)att partiet ska föregå med gott exempel för andra organisationer genom att använda sig av öppna format i samtliga dokument som publiceras officiellt i partiets namn såtillvida det inte finns särskild anledning att inte använda sig av det (såsom att en ordbehandlare om godtar öppna format inte finns tillgänglig och det är bråttom att publicera dokumentet); om särskild anledning finnes, måste partiet i efterhand se till att dokumentet finns i öppet format.
(C03-007)att partiet, när det är praktiskt rimligt och inte äventyrar arbetets effektivitet på något avgörande sätt, genomgående strävar efter att använda icke-proprietär och öppen källkod, och öppna standarder.


Då Rickard Olsson både sitter som IT-ledare och styrelseledamot torde han vara bäst på att avgöra om detta är görbart eller inte. Det är viktigt att se efter de resurser som Piratpartiet har när det gäller arbetstimmar och pengar, därför är det också viktigt att se till så att migrering sker med hänsyn till alla parametrar som finns.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt Rickard Olsson att ta fram en analys om detta är möjligt alternativt en beskrivning om det anses inte vara det efter de riktlinjer som motionen ställer upp.
ATT: Denna analys ska skickas till sammankallande senast 31/3-2011.
10.3 Dokument om forumregler


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årsmötet beslutade följande:
(C06-011)att det införs ett officiellt styrdokument där partiledningen bestämmer vilka forumregler som ska gälla.


Detta är något som ledningen ska besluta om enligt årsmötesbeslutet. Därför föreslås att vi noterar att de ska utföra beslutet och uppmanar dem att göra detta snarast.
Förslag till Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Lägga till protokollet att Styrelsen noterar att partiledningen skall genomföra detta och uppmanar dem att skyndsamt åtfölja medlemsmötets beslut.
10.4 Uppdatera information om vågmästarrollen


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.


En text om hur vi ska agera i ett fall med vågmästarstrategin behöver vara enkel, lättförståelig och bra skriven. Därför föreslås att fråga Emma Andersson, Piratpartiets Kommunikationsledare, om hon kan ta på sig det arbetet.
Förslag till Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt [sätt in namn] att kontakta Emma Andersson om uppdraget och om hon tackar ja vara behjälplig med arbetet.
10.5 Piratpartiets hemsidas tillgänglighet


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C18-001) att arbetet med Partiets hemsida fortsättningsvis sker i enlighet med numer nedlagda VERVA:s Riktlinjer för en tillgänglig webb, "Vägledningen 24-timmarswebben".
(C18-002) att tillse att Partiets hemsida validerar, enligt w3c:s standard, för att underlätta användandet av olika hjälpmedel för funktionsnedsatta.


Ledningen jobbar med vår hemsida. Därför föreslås att helt enkelt ge i uppdrag att vidare arbete ska följa de riktlinjer som motionen sätter upp.
Förslag till Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Vidare arbete med Piratpartiets hemsida ska ske i enlighet med numer nedlagda VERVA:s Riktlinjer för en tillgänglig webb och att hemsidan validerar, enligt w3c:s standard för att underlätta användandet av olika hjälpmedel för funktionsnedsatta.
10.6 Personuppgiftsombud


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Årsmötet har beslutat följande:
(C22-005) att styrelsen i samarbete med personuppgiftsombudet ska verka för en allmän kännedom bland partiets funktionärer om hur personuppgifter få hanteras.


Ett förslag till detta är exempelvis att man användes dubbelsidigt godkännande av tillgång till medlemsregistret i Pirateweb. Detta innebär att när man som funktionär ska tillsätta en annan funktionär får man upp en ruta med "Är denna funktionär införstådd med de regler som finns kring personuppgifter?" och när en funktionär har blivit tillsatt får den upp en ruta (vid första inloggningen) med "Är du införstådd med de regler som finns kring personuppgifter?". På det sättet påminner man funktionerer som tillsätter att informera om det och även de som blir funktionärer påminns om att det finns regler. Trycker man på "Nej" på de frågorna borde man då komma till en sida där reglerna finns uppskrivna eller hur man ska göra när man ska informera en funktionär om dessa regler.


Därför föreslås att en person i styrelsen får i uppdrag att tillsammans med personuppgiftsombudet verka för att funktionärerna får denna information. Antingen enligt förslaget ovan eller på något annat sätt.
Förslag till Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Uppdra åt [sätt in namn] att tillsammans med personuppgiftsombudet verka för att samtliga partiets funktionärer vet hur personuppgifter ska hanteras.
11. Remiss om teknisk lösning för mötet


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén:
Styrelsen tog beslutet att anta texten om teknisk lösning inför vårmötet på ett tidigare styrelsemöte och att skicka det på remiss. Vi har fått in många åsikter genom tråden på forumet och behöver sammanställa dessa för att få fram vilka linjer som finns och argument för och emot.


Efter diskussioner i styrelsen har majoriteten (som varit närvarande) velat riva upp beslutet och istället lägga det som förslag till vårmötet. Detta skulle ge medlemmarna chans att besluta i frågan.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Riva upp beslutet om teknisk lösning inför vårmötet.
ATT: Lägga förslaget om teknisk lösning på vårmötet som en ordningsfråga.
ATT: Uppdra åt [sätt in namn] att objektivt sammanställa remisstråden och skicka sammanställning till sammankallanden senast 19/3 med intention att göra eventuella ändringar i styrelsens förslag på nästkommande möte.
12. Mötestider


Bakgrund till beslut skrivet av Marit Deldén
Styrelsen har beslutat ett par mötet till fram till sommaren, men dessa behöver ändras och samtidigt behöver vi besluta om fler möten. Därför har ett förslag på mötestider lagts fram.


Styrelsemöte via telefon/skype 4/4 -2011
Styrelsemöte AFK 21/5-22/5 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 13/6 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 11/7 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 8/8 -2011
Styrelsemöte AFK 3/9-4/9 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 10/10 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 7/11 -2011
Styrelsemöte AFK 3/12-4/12 -2011


Värt att notera är att det redan lagts in ett extrainsatt styrelsemöte 21/3 och det kommer behöva läggas in ytterligare ett under vårmötet. Tid för detta kommer senare. Detta är alltså de ordniarie styrelsemötena.


Hänsyn har tagits till att inte lägga styrelsemöten under röda dagar eller större helger. Styrelsen kommer i framtiden även att använda sig av Skype eller liknande teknik för sina telefonmöten för att minska på kostnaderna. Telefon/skype ska därför tolkas som den teknik som passar bäst för de möten som vi ska ha.


En förklaring till val av datum för de tre AFK-mötena är att det första läggs direkt efter vårmötet för att ge chans till den nya styrelsen att träffas på sitt första möte. Detta är viktigt då det är många nya i styrelsen och det krävs att gruppen fungerar tillsammans för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Det andra AFK-mötet är lagt i september eftersom det är i god tid innan höstmötet som börjar första veckan i oktober för att styrelsen ska kunna göra de förberedelser som vi behöver inför mötet. Det sista AFK-mötet är för att ge styrelsen en chans att samla upp större punkter som behöver behandlas innan årskiftet och som har en tendens att inte hinnas med på ett telefonmöte. Det sista AFK-mötet är även sista mötet för styrelsen 2011.
Förslag på Beslut:


Styrelsen beslutar
ATT: Anta följande mötestider
Styrelsemöte via telefon/skype 4/4 -2011
Styrelsemöte AFK 21/5-22/5 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 13/6 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 11/7 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 8/8 -2011
Styrelsemöte AFK 3/9-4/9 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 10/10 -2011
Styrelsemöte via telefon/skype 7/11 -2011
Styrelsemöte AFK 3/12-4/12 -2011
13. Övriga frågor


14. Mötet avslutas