handdator

Visa fullständig version : Proposition: Verksamhetsplan för 2011


Mötespresidiet
2011-04-04, 17:42
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011Detta är styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011, som ligger som proposition till vårmötet.


Inledning
Medlemsmötet väljer styrelsen. Styrelsen är den enda gruppen som fattar kollektiva, formella beslut med votering. Styrelsen ansvarar för stora, övergripande frågor, till exempel budgeten. Däremot utför inte styrelsen den operativa verksamheten, det gör partiets operativa organ.

Styrelsen utser en partiledare och fastställer dess mandat. Partiledaren utser i sin tur en partiledning. Styrelsen har möjlighet att motsätta sig att en eller flera personer ingår i partiledningen.

Partiledaren har beslutsrätt över den operativa organisationen, och förväntas också ta egna initiativ. Partiledaren svarar även mot styrelsen för att styrelsens beslut utförs. Partiledaren och partiledningen kan delegera ansvar till andra personer. Både beslutsrätt och ansvar delegeras. Distriktsledarna får ansvar för geografiska områden, funktionsledare får ansvar för specifika funktioner som kommunikation, kampanj, utbildning, media och IT. Dessa ledare får också ansvar för en tillhörande budget för att kunna utföra sina uppdrag.

Dessa individer delegerar ansvaret vidare ut i organisationen: distriktsledarna delegerar till valkretsledare, valkretsledarna delegerar till kommunledare. Större kommuner har stadsdelsledare. Det är en viktig del av vår decentralisering att fördela ansvaret så långt det går mot organisationens kanter.

Partiledaren kallar regelbundet till ledningsmöte. Dessa möten har till uppgift att samordna det operativa arbetet så att det på bästa sätt leder till att verksamhetens mål uppfylls.

Enligt dagens stadgar fattar partiledningen inga kollektiva beslut. Partiledningens beslut fattas formellt av partiledaren. Ambitionen bör dock vara att partiledaren i största möjliga mån diskutera fram och förankra beslut i hela partiledningen innan det formella beslutet fattas.

Den viktigaste resursen i organisationen är den enskilde aktivisten. Därför ska aktivister få så mycket stöd och uppmuntran som möjligt att agera för partiets räkning mot partiets gemensamma mål. Tröskeln för att aktivera sig bör vara låg och enskilda initiativ i linje med verksamhetens mål bör uppmuntras. Det är en av organisationens grundpelare.Disposition
Verksamhetsplanen beskriver både mål för verksamheten 2011 och den verksamhet som ligger till grund för att målen uppnås. Först presenteras verksamhetens mål utan inbördes ordning och sedan följer en förklarande brödtext till hur dessa mål ska uppnås.Mål för verksamheten
Piratpartiet ska lägga grunden för ett väl fungerande piratparti med goda möjligheter för ett långsiktigt, effektivt och pedagogiskt opinionsbildande arbete.

2011 är ett uppbyggnadsår då vi kommer att lägga grunden för allt arbeta fram till och med valåret 2014. Vi ska lägga grunden för:

...en väl fungerande intern och extern kommunikation.
...internutbildning åt våra funktionärer och aktivister.
...en kampanjorganisation som kommer att slå Sverige med häpnad 2014.
...en global medvetenhet om piratfrågor.
...vara aktiva och drivande i piratfrågor inom EU.
...en levande och aktiv lokal verksamhet runt om i landet.
...en öppen och inkluderande politisk diskussion i partiet.
...en starkare finansiering för partiet både kort- och långsiktigt.
...att hela partiets verksamhet ska präglas av en anda av inkludering.Verksamheten
Verksamhetens mål för 2011 är ambitiöst satta och kräver att alla verksamhetens delar arbetar målmedvetet sida vid sida för att nå dem. Varje del har sina speciella ansvarsområden och delmål som tillsammans verkar för att uppfylla verksamhetens huvudmål.

Styrelsen bör vara proaktiv och arbeta långsiktigt och med god framförhållning för att arbeta mot verksamhetens mål tillsammans med partiledaren och den övriga partiledningen.Kommunikation
Kommunikationsarbetets fokus bör under 2011 vara att förbättra den interna och externa kommunikationen och bygga och underhålla varumärket "Piratpartiet". Ambitionen ska också vara att lägga grunden för ett informationspolitiskt community.Utbildning
Utbildningsarbetet fokus bör under 2011 vara att lägga grunden för en väl fungerande internutbildningsverksamhet. Ambitionen ska också vara att lansera ett par testutbildningar och utvärdera dem, samt skapa en enhetlig strategi för utbildningsevent.Kampanj
Kampanjarbetets fokus bör under 2011 ligga på att lägga en stabil och långsiktig grund för framgångsrikt kampanjarbete. Ambitionen ska också vara att upprätthålla en jämn nivå av lokal kampanjaktivitet. Kampanjgruppen bör också aktivt söka fler aktivister.Media
Mediaarbetets fokus bör under 2011 ligga dels på långsiktigt proaktivt arbete, dels på snabb respons på aktuella händelser. Ambitionen bör också vara att om möjligt under året utbilda fem distriktsmedialedare.EU och global medvetenhet
Under 2011 bör verksamhetens internationella fokus vara att sprida medvetenheten om piratfrågor och även att rapportera om internationella skeenden i Sverige. Detta arbete kommer bland annat att ske genom en utvidgad närvaro i den internationella debatten.

Piratpartiets bör vara aktiva och drivande inom EU och på så vis hjälpa till att sprida global och nationell medvetenhet om piratfrågor.Öppen och inkluderande politisk diskussion
Verksamheten bör präglas av en anda av öppenhet och inkludering i den sakpolitiska och ideologiska diskussionen. Ambitionen bör vara att på olika sätt underlätta denna öppna och inkluderande diskussion för att på så vis nå fram till en väl förankrad fördjupning av sakpolitik och ideologi som alla har haft möjlighet att påverka.

Inkludering ska även prägla partiets övriga verksamhet.Levande och aktiv lokal verksamhet
Den lokala verksamhetens fokus bör under 2011 vara att skapa ett kontinuerligt lokalt arbete samt lägga grunden för att kunna ställa upp i kommun- och landstingsval 2014 i en större utsträckning än tidigare år. Ambitionen är att öka antalet medlemmar och aktivister i de respektive geografiska områdena och att erbjuda alla våra medlemmar stöd att snabbt komma in i organisationen samt att öka synligheten i de lokala medier som finns tillgängliga. De lokalt aktiva bör ha som ambition att samarbeta med Ung Pirats lokalavdelningar både operativt och ekonomiskt, på en solidarisk basis.Externa event
Piratpartiet ska ha som ambition att medverka på större event för att bygga viktiga externa kontakter och öka partiets synlighet runt om i landet. Almedalen är en viktig del bland dessa event då det ger centrala personer möjlighet att utveckla sitt kontaktnät samt påverka den politiska dagordningen genom att finnas på plats i denna politiskt intensiva miljö. Fokus bör även ligga på event som ger partiet möjlighet att synas i sammanhang där vi kan exponera partiet för nya målgrupper. Sådana event kan till exempel vara Pride, Bok & Biblioteksmässan.Allmänt
Det kommer att ske omval i Örebro och Västra Götaland. Om det finns lokalt intresse och praktiska möjligheter finns ska partiet efter styrelsebeslut ställa upp i dessa val.

För att verksamhetens mål ska kunna uppnås behövs ett väl fungerade och fortlöpande administrativt arbete.

För att målen ska kunna uppnås måste vi även ha en väl fungerade och aktiv teknisk verksamhet som fungerar som ett stöd för alla funktioner och som aktivt arbetar för att hitta lösningar på de tekniska problem som uppstår.

En stark finansiering är en viktig förutsättning för att kunna uppnå dessa mål. Finansieringen genom guldpirat bör aktivt vårdas samtidigt som partiets ambition måste vara att söka ytterligare finansiering både på kort och lång sikt.

Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund är idag ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund. Unga människor i Piratrörelsen är av yttersta vikt för framgång även för partiet. Ung Pirat är helt självständigt från partiet men har precis som tidigare år ett nära samarbete med Piratpartiet både operativt, politiskt och ekonomisk på en solidarisk basis. Detta ska även fortsätta och uppmuntras.Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets styrelse och operativa organisation genomföra de mål som har satts upp i detta dokument.

Tommten
2011-04-04, 18:45
Här är en konkret sak som kanske borde stå med i verksamhetsplanen för 2011 eftersom förra årsmötet beslutade att det skulle göras klart under 2011?

Principprogram 4.0 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=25886)

Jag vet inte exakt hur ett bra yrkande ska se ut för att fixa till detta, så jag hoppas någon känner för att göra ett bra tilläggsyrkande för att rätta till denna miss. (jag tycker det är en miss iaf)

Jan-Olof Ruuska
2011-04-05, 20:45
Jag yrkar bifall på:

Yrkande 4, att meningen "Styrelsen är den enda gruppen som fattar kollektiva, formella beslut med votering." stryks ur verksamhetsplanens första stycke.

Varför då då? För att:

Detta hör inte hemma i verksamhetsplanen. Det låter istället som en kommentar till stadgan. Dessutom är det fel. Medlemmmarna är en grupp som fattar kollektiva formella beslut med votering. Till exempel här på vårmötet.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-05, 22:41
Anledningen till att jag yrkar att stryka de 6 första styckena är dels att de inte hör hemma i en verksamhetsplan, då de är en beskrivning av stadgarna, dels att jag vill att verksamhetsplanen ska vara ett inspirerande dokument för vanliga pirater. Då är det bra att det inleds med orden:

"Den viktigaste resursen i organisationen är den enskilde aktivisten. Därför ska aktivister få så mycket stöd och uppmuntran som möjligt att agera för partiets räkning mot partiets gemensamma mål. Tröskeln för att aktivera sig bör vara låg och enskilda initiativ i linje med verksamhetens mål bör uppmuntras. Det är en av organisationens grundpelare."

Detta är inspirerande ord och ett fint anslag.

JohanL
2011-04-06, 12:35
En fråga: Borde inte Yrkande 4 vara ett tilläggsyrkande, precis om det är gjort med yrkande 2 fast tillbakadraget, och yrkande 103 ett ändringsyrkande till 4?

Personlingen vill jag rösta för att anta motionen med yrkande 1 och 103, men det ser inte ut som att jag kan rösta för både yrkande 1 och 103? Antingen ändrar man eller så antar man den.

Och borde inte meningen om omvalet ska styrkas, eftersom den texten inte har något värde när väl mötet är över och arbetet redan pågår och är godkänt av styrelsen?

dansve
2011-04-06, 13:39
Johan: Presidiet har gjort ett felaktigt upplägg. Likvärdiga ändringsyrkanden ska först ställas mot varandra och vinnande ändringsförslag mot den ursprungliga lydelsen. Givetvis ska texten om omvalet bort eller ändras.

Jan-Olof: Du har rätt. Hela inledningen bör styrkas men jag valde den enda meningen eftersom den är felaktig. Det fattas kollektiva beslut i många sammanhang i vår organisation även om stadgan inte kräver det. Jag väljer att låta mitt yrkande stå kvar. Om ditt yrkande faller finns då ändå chansen kvar att få bort "min" mening.

Tommten
2011-04-06, 14:10
Jag tycker det här är en dålig verksamhetsplan som inte säger någonting alls egentligen. Det står bara att ambitionen ska vara att förbättra allt. Det är väl rätt självklart och helt onödigt att nämna. Det finns ingen som tror att målsättningen ska vara att försämra. Vad ska göras rent konkret? Vilka åtgärder ska vidtas?

Skriv in de beslut medlemsmöten tagit som är grunden för partiets verksamhet och arbete för förändring rent konkret under 2011.

Det är väldigt flitig användning av ordet "ambition" i denna text. Jag säger som yoda.. Do or do not, there is no try.

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 14:28
Gilla-markeringarna har försvunnit så jag säger här att jag gillar yrkande 1.

Mab
2011-04-07, 18:44
Jag måste säga att detta utan tvekan är det bästa förslag till verksamhetsplan jag sett i partiets historia. Jag väljer att tolka det som att det har lagts större energi än tidigare på att utforma det instrument som är medlemmarnas främsta verktyg för att instruera styrelsen om vad medlemmarna vill se hända i partiet under året. Detta tycker jag är en strålande utveckling och värt allt beröm!

Jag instämmer dock i de synpunkter som framförts ovan om att inledningen inte är nödvändig att inkludera i verksamhetsplanen och därmed kan strykas.

Men jag vill inte enbart stryka saker, jag vill även tillfoga något. Jag har under en viss tid undersökt möjligheterna för piratrörelsen att starta upp en folkhögskola (http://piratepad.net/folkhogskola) för att på så sätt initiera en långsiktig folkbildning kring våra frågor. För att det ska gå att komma vidare med ett sådant projekt behöver det förankras i organisationen, och jag har därför yrkat på att följande text läggs till sist i stycket om utbildning:

"Vidare skall förutsättningarna för att etablera en folkhögskola för piratrörelsen undersökas."

En sådan formulering binder oss inte till någonting, men gör det möjligt för styrelsen, ledningen eller den styrelsen uppdrar att arbeta vidare med frågan och ta formella kontakter med folkbildningsrådet. Vilka är den instans som i slutändan kommer avgöra om vi kommer få lov att starta en fullvärdig folkhögskola.

Leffelini
2011-04-07, 19:09
Kan passa på att förklara hur styrelsen tänkte med inledningen och det är att i verksamhetsplanen beskriva partiets verksamhet. Med det inte sagt att det måste vara med eller att jag är emot att stryka det, bara som information i hur det var tänkt.

Sedan vill jag ställa mig positiv till Mabs yrkande om att utreda möjligheterna till folkhögskola. Tror det kan vara en riktigt positiv sak att kolla upp och om det fungerar även driva. På utbildningsnivå har man extremt mycket att vinna på en sådan sak :)

JPAnderson
2011-04-07, 20:21
Instämmer med övrig skara i att inledningen inte är nödvändig.
Men i övrigt så tycker jag att årets verksamhetsplan är extra väl genomtänkt och formulerad.
Är också speciellt positiv till mab´s yrkande och funderingar kring att starta en folkhögskola.
Vad jag hört, läst och förstått så är det fullt möjligt att genomföra och det skulle vara en utmärkt plattform till utbildning/fortbildning i bl.a. piratfrågor.

Jag yrkar såklart bifall.

Emil Isberg
2011-04-08, 02:49
Enligt vissa i styrelsen ska Verksamhetsplanen till stor del skapa ramar för budgeten, så jag skulle gärna ha sett lite fler noteringar om ändringarna i budgeten, exempelvis att en hel del pengar flyttades till olika resebudgetar för styrelse och ledning.

Jag hade också gärna sett mer fokusering på valet, som faktiskt kommer att ske om ungefär en månad, än "om man vill får man kontakta styrelsen"...

Hade jag haft en budget att yrka på hade jag föreslagit att man lagt mer "resepengar" på kampanj-budgeten och helt enkelt lagt PL- och styrelse-möten i anslutning till valkampanjen så att man får rätt personer på rätt plats. Men det blir mycket svårare när man bara har verksamhetsplanen att ta hänsyn till.

Tommten
2011-04-08, 18:40
För mycket oprecis gullegulltext och för lite konkreta punkter på vad som faktiskt ska göras. Jag röstar avslag på detta.

Sven Petersson
2011-04-08, 18:52
För mycket oprecis gullegulltext och för lite konkreta punkter på vad som faktiskt ska göras. Jag röstar avslag på detta.
+1

Mab
2011-04-08, 19:13
För mycket oprecis gullegulltext och för lite konkreta punkter på vad som faktiskt ska göras. Jag röstar avslag på detta.

Om vi avslår verksamhetsplanen så behöver inte styrelsen göra något alls det kommande året. Är du missnöjd är det väl i så fall bättre att lägga ett motförslag med en alternativ verksamhetsplan som du tycker är bättre?

dansve
2011-04-08, 19:56
För mycket oprecis gullegulltext och för lite konkreta punkter på vad som faktiskt ska göras. Jag röstar avslag på detta.
En verksamhetsplan bör mycket sällan innehålla exakta detaljer. Avsikten är att peka ut den riktning i vilken organisationen ska arbeta.

Tommten
2011-04-08, 21:16
Om vi avslår verksamhetsplanen så behöver inte styrelsen göra något alls det kommande året. Är du missnöjd är det väl i så fall bättre att lägga ett motförslag med en alternativ verksamhetsplan som du tycker är bättre?Styrelsens ambitioner förändras knappast av att det inte står med i en sån här text de ska ha ambition att förbättra, men du har rätt i att det vore mycket bättre med en mer konkret verksamhetsplan istället för den här eller ingen alls.

Jag har inte koll på alla beslut styrelsen har blivit ålagd att göra av medlemsmöten, alla förändringar som är planerad att göras och så vidare. Jag tycker verksamhetsplanen vore ett utmärkt ställe att presentera allt styrelsen är ålagd att göra under året. Beslut som förra årsmötet och det här medlemsmötet beslutar osv. Tex det om principplanen jag nämnde i mitt första inlägg som inte ens står med i den här verksamhetsplanen.

En verksamhetsplan bör mycket sällan innehålla exakta detaljer. Avsikten är att peka ut den riktning i vilken organisationen ska arbeta.Okej. Jag vill hellre veta vad styrelsen ska göra. Det är lättare att se om styrelsen lyckats med verksamhetsplanens mål vid årets slut då. Ambitionen att saker och ting ska bli bättre i partiet är fullkomligt självklar för alla i partiet och borde inte behöva nämnas i en verksamhetsplan. Det är dessutom helt omöjligt att misslyckas med. Det är slöseri på tid att anta en verksamhetsplan som rabblar upp sånt ordbajs.

Leffelini
2011-04-08, 23:00
Hur ska vi kunna ha med årsmötesbeslut som kommer tas på det här mötet i en verksamhetsplan som ska klubbas på detta möte? Jag förstår det inte.

Tommten
2011-04-09, 00:03
Hur ska vi kunna ha med årsmötesbeslut som kommer tas på det här mötet i en verksamhetsplan som ska klubbas på detta möte? Jag förstår det inte.
Jag anser att verksamhetsplanen borde behandlas efter alla motioner och propositioner är avgjord, eftersom verksamhetsplanens rimliga utformning kan vara beroende av utfallet av mötets motioner och propositioner. (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34252)

Sven Petersson
2011-04-09, 00:07
Styrelsens ambitioner förändras knappast av att det inte står med i en sån här text de ska ha ambition att förbättra, men du har rätt i att det vore mycket bättre med en mer konkret verksamhetsplan istället för den här eller ingen alls.

Jag har inte koll på alla beslut styrelsen har blivit ålagd att göra av medlemsmöten, alla förändringar som är planerad att göras och så vidare. Jag tycker verksamhetsplanen vore ett utmärkt ställe att presentera allt styrelsen är ålagd att göra under året. Beslut som förra årsmötet och det här medlemsmötet beslutar osv. Tex det om principplanen jag nämnde i mitt första inlägg som inte ens står med i den här verksamhetsplanen.

Okej. Jag vill hellre veta vad styrelsen ska göra. Det är lättare att se om styrelsen lyckats med verksamhetsplanens mål vid årets slut då. Ambitionen att saker och ting ska bli bättre i partiet är fullkomligt självklar för alla i partiet och borde inte behöva nämnas i en verksamhetsplan. Det är dessutom helt omöjligt att misslyckas med. Det är slöseri på tid att anta en verksamhetsplan som rabblar upp sånt ordbajs.

Du har helt rätt i att verksamhetsplanen bör innehålla en beskrivning av hur styrelsen avser att uppnå varje enskilt mål som styrelsen ålagts att uppnå och utföra varje arbetsuppgift som styrelsen ålagts att utföra av gångna medlemsmöten, men ännu inte uppnått/utfört.

Som bonustext står det sedan naturligtvis styrelsen fritt att tillfoga egna påfund i form av mål och/eller aktiviteter med tillhörande verksamhetsbeskrivningar.

Jag anser det essentiellt att en verksamhetsplan är skriven på ett sådant sätt att kommande möten kan utvärdera styrelsens arbete; måluppfyllningsgrad, andel slutförda/uppfyllda arbetsuppgifter, etc.

Avslag.

Sven Petersson
2011-04-09, 00:16
Jag anser att verksamhetsplanen borde behandlas efter alla motioner och propositioner är avgjord, eftersom verksamhetsplanens rimliga utformning kan vara beroende av utfallet av mötets motioner och propositioner. (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34252)

Mötespresidiet har redan besvarat din implicita fråga.

Svaret var nej, och förklaringen var goddag yxskaft.

Dämed måste vi nog leva.

Ännu en anledning att avlå motionen.

Sven Petersson
2011-04-09, 00:19
Förlåt mitt skrivfel, det skall naturligtvis vara:

Ännu en anledning att avslå propositionen.

JorgenL
2011-04-09, 13:45
Har lagt tilläggsyrkande om att påbörja processen för att ta fram reviderat principprogram. Med tanke på att det är ett medlemsmötesbeslut på att detta ska ske under 2011 så är jag lite förvånad att ingenting nämnts om detta i planen.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 14:33
Levande och aktiv lokal verksamhet
Där finns lösningen på många problem

samface
2011-04-12, 00:52
Jag finner det fullständigt barrockt att i en verksamhetsplan utesluta all form av demokratiskt beslutsfattande i partiets alla beslutande instanser utom styrelsen. Sen när blev det en del av partiets verksamhet att motverka demokratiska beslutsprocesser?

Om nu verksamhetsplanen ska ta upp frågor om hur beslutsmandat delegeras bör man uppmana till att avstå från att öht överlåta beslutsfattande till partiledningen. Stadgan dikterar nämligen inte bara att partiledningen inte får fatta kollektiva beslut, den dikterar även att ansvarskedjan inte får vara bruten, att mandat och ansvarsutkrävande måste följas åt, och då kan inte styrelsen överlåta sitt mandat från medlemmarna till funktionärer eller förtroendeuppdrag som inte medlemmarna har mandat att avsätta. Det vore att bryta mot ansvarskedjan som utgår från medlemsmötet som partiets högsta beslutande organ.

Däremot finner jag förslaget att etablera en folkhögskola för piratrörelsen som en mycket bra idé och stödjer det helhjärtat.

Yrkar således på bifall för ändringsyrkanden 103 och 132.

Tommten
2011-04-13, 09:16
Efter att ha läst detta:
Problemen som jag ser det är mycket riktigt detta med för många kontaktytor, svårt att koordinera och lära känna så många, svårare att hitta bra arbetsmetoder, att grupperingar uppstår och allmänt svårare på alla nivåer, vilket säkerligen spär på frånvaron. Jag upplever att det mycket riktigt finns grupperingar inom styrelsen.

Vi gör detta frivilligt på vår fritid, då behövs det en grupp som är optimerad för effektivitet. Den storleken vi har nu är dessutom för liten för att kunna jobba effektivt i utskott. Vi befinner oss i ett ingenmansland med dagens storlek - för stor för att fungera bra som en grupp och för liten för att kunna gå fullt ut och tillämpa utskottsarbete - ett arbetssätt som jag därtill inte finner roande då det handlar mer om att läsa rapporter än om att kommunicera med varandra.Så lade jag till ett tilläggsyrkande på att styrelsen ska ägna lite tid åt tembuilding i början för att få en sammansvetsad, glad och väl fungerande grupp som styrelse.

Emil Isberg
2011-04-14, 15:39
Efter att ha läst detta:
Så lade jag till ett tilläggsyrkande på att styrelsen ska ägna lite tid åt tembuilding i början för att få en sammansvetsad, glad och väl fungerande grupp som styrelse.

Ett principiellt ett bra förslag/yrkanden och något jag tror styrelsen har försökt göra i ett par omgångar... Tyvärr har det misslyckats på grund av bristen på engagemang (eller ja åtminstone svårigheten att kunna närvara vid teambuildningen).

Winston Smith
2011-04-14, 17:37
Jag vill hellre veta vad styrelsen ska göra. Det är lättare att se om styrelsen lyckats med verksamhetsplanens mål vid årets slut då. Ambitionen att saker och ting ska bli bättre i partiet är fullkomligt självklar för alla i partiet och borde inte behöva nämnas i en verksamhetsplan. Det är dessutom helt omöjligt att misslyckas med. Det är slöseri på tid att anta en verksamhetsplan som rabblar upp sånt ordbajs.
Det kan vara bra med övergripande verksamhetsplaner och befattningsbeskrivningar för att partiets ledargestalter ska veta var de ska lägga sitt fokus. Dessa personer kommer förmodligen att överhopas av stort och smått, och då kan det vara nyttigt för dem att ha dessa stolpar att försöka arbeta efter. Det reella alternativet är väl att de jobbar utan andra riktlinjer än de löpande order de får från styrelse/partiledare. Detta är en helt ok verksamhetsplan för 2011. Jag ser inget behov av att ge styrelsen och partiledningen en knäpp på näsan när det inte finns något konkret att störa sig på i propositionen. Kritik bör vara befogad.

dansve
2011-04-14, 18:08
En väsentlig sak, som inte alla verkar ha klart för sig, är att verksamhetsplanen inte gäller styrelsen separat, utan hela organisationen.

Tommten
2011-04-15, 11:44
En väsentlig sak, som inte alla verkar ha klart för sig, är att verksamhetsplanen inte gäller styrelsen separat, utan hela organisationen.Var gärna tydligare. Det är grymt irriterande att behöva gissa vem och vad du menar.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-17, 16:09
Yrkande 210 (Tilläggsyrkande på motionen)
Jag yrkar att mötet lägger till följande text sist i avsnittet med rubriken "Inledning":

”Som parti behöver vi ha lokal kapacitet att utgöra 4 % av de förtroendevalda i Sveriges kommuner, den dag vi tar oss in i riksdagen. Vi behöver då cirka 1500 lokalpolitiskt aktiva och kunniga pirater, proportionerligt fördelade på landets 290 kommuner, villiga att ta i genomsnitt 1,62 fritidspolitiska uppdrag var.”

http://piratpolitik.se/wordpress/?p=148 (http://piratpolitik.se/wordpress/?p=148)