handdator

Visa fullständig version : Motion A05: Plats för medlemsmöten


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:42
Detta är en i en serie av 'buggfixar' som diskuterats inom organisationsgruppen för att förbättre stadgarna. Stadgarna stipulerar i 4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta. Problemet är att texten är otydlig. Med teknisk lösning avsågs vilken teknisk plattform på Internet som skall användas för mötet. Men styrelsen har tolkat detta som att gälla mer än att välja teknisk plattform utan utformade även regler för omröstning och annat. I de flest stadgar används ordet plats för att säga var man skall mötas fysiskt. Att inte kalla den så när stadgarna kom fram var kanske lite olyckligt och ett utfall av övertydlighet då man vill påtala att det gällde plats på Internet och inte fysisk plats. Men det finns egentligen inget skäl till det. Plats skall då tolkas som att kunna vara en kanal på skype, irc eller på föreningens forum eller någon annan plats på Internet.

JonathanRL
2011-04-05, 09:07
Yrkar bifall på motionen.

Ravenna
2011-04-05, 19:13
Avslag.

Dels så har vissa omständigheter betydelse för vilken plattform man kan välja och dels blir "tid och plats" en väldigt märklig formulering med tanke på att det öppnar för att sätta ett medlemsmöte IRL i Stockholm osv. Att tala om teknisk plattform är bättre, då vi är ett Internetbaserat parti. Då bör vi också betona att medlemsmötet behöver en teknisk plattform.

Jag är för att klargöra gränserna mellan vad styrelsen och mötespresidiet ska göra, men den här motionen känns inte rätt.

Tommten
2011-04-05, 20:46
Så här då..

Jag yrkar att ändra stadgarna paragraf 4.2.2 så de lyder som följande: 4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Mötet skall ske via internet. Särskild hänsyn skall tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

Funkar det? Jag har ingen åsikt i själva frågan än.

JohanL
2011-04-05, 21:53
Yrkar bifall.

Tommten: att det ska ske över internet är punkt 4.2.1.

Att använda mindre tekniska termer inom Piratpartiet är bra, då det kan få även mindre tekniska personer att känna sig mer hemma inom partiet.

Som en parantes vill jag påpeka att även medlemsmöten på ett forum är på riktigt (IRL).

Michael Anderson
2011-04-05, 21:59
Yrkar Bifall.

Henrik Brändén
2011-04-05, 22:54
Detta skulle lösa en olycklig otydlighet i dagens stadgar: Å ena sidan får styrelsen besluta om teknisk lösning, å andra sidan beslutar presidiet i ordningsfrågor. Inga försök görs att klargöra gränserna mellan dessa begrepp. Med den föreslagna förändringen skulle stadgan i vart fall bli tydlig i detta avseende.

Tommten
2011-04-06, 00:06
Tommten: att det ska ske över internet är punkt 4.2.1.Ja, det har du ju rätt i. Då är Ravennas oro obefogad och alla kan vara glada.

agnesson
2011-04-06, 00:26
Jag vill ännu inte komma med ett ändringsyrkande då jag tror att det går att fila till en bättre formulering.

4.2.2 Partistyrelsen bestämmer i samråd med mötespresidiet lämplig teknisk plattform för medlemsmöte. Särskild hänsyn skall tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

Tid bestäms redan i 4.3 (inleds första veckan i april respektive första veckan i oktober) och plats i 4.2.1 (internet). Varför jag vill att mötespresidiet ges mer möjlighet att påverka valet av teknisk plattform är för att dessa är valda att administrera mötet. Idag kan styrelsen kalla till möte på plattform X och mötespresidiet, så fort mötet öppnar, flytta mötet genom ordningsfråga som de själva besvarar.

Så, bättre formulering på mitt förslag över?

Isaksson
2011-04-06, 13:24
Jag yrkar:

Bifall till motionen.

AndersLindbäck
2011-04-06, 14:45
J
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer i samråd med mötespresidiet lämplig teknisk plattform för medlemsmöte. Särskild hänsyn skall tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

Tid bestäms redan i 4.3 (inleds första veckan i april respektive första veckan i oktober) och plats i 4.2.1 (internet). Varför jag vill att mötespresidiet ges mer möjlighet att påverka valet av teknisk plattform är för att dessa är valda att administrera mötet. Idag kan styrelsen kalla till möte på plattform X och mötespresidiet, så fort mötet öppnar, flytta mötet genom ordningsfråga som de själva besvarar.


Mitt motion är en bättre formulering av vad du vill åstakomma.

Första veckan i april är inte en tidpunkt det är en tidsperiod. Skall man skicka in en motion så vill man veta om man får skicka in den första dagen eller sista dagen under veckan.

Med tid avses datum + tidpunkt.

Självklart så är det styrelsens uppgift att i samråd med mötespresidiet bestämma tidpunkt för årsmötet - men det behövs att någon får ansvaret att bestämma tidpunkten. Styrelsen har fått i uppgift och sköta partiet mellan medlemsmötena och är den som formellt kallar till medlemsmötet så därför är det naturligt att den får i uppgift att formellt bestämma tidpunkten och plats.

Styrelsen gör självklart fel om de väljer att ange en tidpunkt på starten av årsmötet som presidiet inte kan hantera.

AndersLindbäck
2011-04-06, 14:47
Med tid avses datum + klockslag.

(och inget annat)
Trist att man inte får rätta till sådana småfel i diskussionstrådar på årsmötet.

Johan mlg Karlsson
2011-04-06, 14:59
samråd

Då praxis är att samråd betyder "köra över" från partistyrelsens sida så anser jag att det vore djupt olyckligt ifall en sådan formulering skulle komma med i stadgan.

Jag skulle mycket hellre se en lösnig där partistyrelsen tas ut ur ekvationen helt och hållet då dom uppenbarligen inte har integritet nog att inte missbruka deras förtroende för att få mötet att rösta igenom deras egna viljor. Jag lägger ett yrkande om detta.

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 15:08
Ett medlemsmöte beslutar om styrelsens sammansättning och via verksamhetsplan beslutar vad sagda styrelse skall jobba med. I övrigt skall ingen styrning förekomma.

Avslag.

agnesson
2011-04-06, 16:14
Vi kan ha en viss konflikt med 4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.. Vem bestämmer över innehållet i kallelsen?

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 16:18
Vi kan ha en viss konflikt med . Vem bestämmer över innehållet i kallelsen?
Det ser ut som om styrelsen ansvarar för kallelsens innehåll. I ett extra medlemsmöte bestämmer styrelsen vilka frågor som skall tas upp.

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 16:21
Vore bra att läsa innan man klickar iväg ett svar:


§ 4.10 Extra medlemsmöte
[...]
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.

JorgenL
2011-04-07, 01:37
Enligt stadgan väljs mötespresidium för nästa möte på det föregående mötet för att kunna arbeta med förberedelserna för det kommande mötet.

Med det som bakgrund skulle man med visst fog kunna påstå att valet av teknisk plattform är en del av denna förberedelse. Det är tex mycket viktigt att den valda plattformen, förutom att den uppfyller de formella krav man kan ha om tillgänglighet för alla, dess lämplighet för att kunna hantera de olika saker som behövs runt diskussion och voteringar, etc., också är av ett slag som det valda presidiet känner att det kan hantera rent praktiskt/tekniskt/användningsmässigt.

Man kan också argumentera för att valet av mötesplattform är en ordningsfråga för mötet, och sådana avgörs f.n. enligt stadgarna av presidiet.

Samtidigt, så är det nog så att en fungerande plattform måste köras på partiets servrar i någon mening, eftersom endast medlemmar ska ha rösträtt etc., och då kan inte ett mötespresidium helt självständigt ta ett plattformsbeslut ifall det skulle visa sig ogörligt att partiets IT-organisation inte kan leverera detta.

Nils formulering är inte så tokig, men jag skulle nog då snarare formulera den som:4.2.2 Mötespresidiet bestämmer i samråd med partistyrelsen lämplig teknisk plattform för medlemsmöte. Särskild hänsyn skall tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.
(Inget yrkande ännu...)

Paulsrud
2011-04-10, 16:49
Tycker motionen är något bra på spåren.

Däremot vill jag bara slänga in att det kan vara onödigt att bestämma "plats" i stadgarna. I förlängningen anser jag att partiet bör ta medlemsmötena ut i den fysiska världen.

farmorgun
2011-04-11, 19:03
Vi kan ha en viss konflikt med . Vem bestämmer över innehållet i kallelsen?

Jag tolkar stadgarna så att punkten 4.9 tar upp vilka frågor som ska behandlas på ordinarie medlemsmöten, medan 4.10 talar om Extra medlemsmöten som Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan begära hos mötespresidiet. Vid ett sådant extra möte är det praxis att inga andra frågor ska förekomma än den fråga som föranlett mötet. Något som medlemmarna kan vara uppmärksam på när dagordningen fastställs. Rätta mig gärna om jag är ute och cyklar.

rickard.andersson
2011-04-12, 21:24
Har inte tagit något helhetsgrepp kring denna fråga ännu så det kanske framkommer något bättre när man går in på djupet, men spontant känns Johans förslag som det mest tilltalande hittills. Jag har lite svårt att greppa varför det är partistyrelsen som bestämmer detta och inte mötespresidiet, jag är nog för att vända på steken om vi kan hitta någon lämplig formulering.