handdator

Visa fullständig version : Motion A10: Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet


Mötespresidiet
2011-04-04, 20:51
Idag har styrelsen tagit ett beslut som förvisso inte är "i samband med medlemsmöte" men i allra högsta grad påverkar medlemsmötet vilket vi i framtiden vill förhindra. För mig är det viktigt att partiets högst beslutande organ uteslutande får bestämma över sig själv. Partiet har idag en förtroendevald grupp inom partiet vars uppgift är att administrera just medlemsmöten och det blir därmed naturligt att lägga möjligheten att tolka stadgan, gällande medlemsmötena, hos dessa. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.

Signerat:
Nils Agnesson
Jonatan Gonte Kindh
Mikael Holm
Andreas Bjärnemalm

Ravenna
2011-04-05, 19:25
Avslag.

Den här motionen skulle ge mötespresidiet en makt som det inte ska ha över en tid som uppdraget inte är tänkt att löpa över. Mötespresidiet ska presidera UNDER mötet, inte mellan möten. Om presidiet fick den här makten skulle de bli som en styrelse nummer två och anta uppgifter som vi inte har valt dem för. De väljs för att vara en form av mötesfunktionärer, inte stadgetolkare över hela året!

Det finns självfallet ett behov av att kunna tolka stadgarna när medlemsmötet inte finns. Någon måste kunna göra tolkningar mellan medlemsmöten och styrelsen är det enda rimliga valet. Om nästa medlemsmöte inte gillar tolkningen så kan mötet ställa styrelsen till svars för sina tolkningar.

agnesson
2011-04-06, 01:02
Den här motionen skulle ge mötespresidiet en makt som det inte ska ha över en tid som uppdraget inte är tänkt att löpa över. Mötespresidiet ska presidera UNDER mötet, inte mellan möten.Nja. "som det inte ska ha". Om mötet säger bifall till yrkandet så ska ju mötespresidiet ha denna möjlighet. I övrigt så sträcker sig mötespresidiets ansvarsperiod även mellan möten. Se stadgan:
4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.
4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.


Om presidiet fick den här makten skulle de bli som en styrelse nummer två och anta uppgifter som vi inte har valt dem för. De väljs för att vara en form av mötesfunktionärer, inte stadgetolkare över hela året! Nej verkligen ingen styrelse nummer två. Mötespresidiets uppgift är4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten medan partistyrelsens uppgift är 5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs. Jag ser inte hur dessa krockar så som du beskriver.


Det finns självfallet ett behov av att kunna tolka stadgarna när medlemsmötet inte finns. Någon måste kunna göra tolkningar mellan medlemsmöten och styrelsen är det enda rimliga valet. Yes, jag håller med om att någon måste få tolka stadgan mellan möten. Min åsikt är dock den att styrelsen har missbrukat den i och med deras beslut (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222)när man blandade ihop "tekniska lösningar" med mötesordningen för medlemsmötet. Genom att bifalla mitt mfl yrkande så är detta löst till efter höstmötet, förhoppningsvis.

Tommten
2011-04-06, 01:15
Jag trodde organisationsutvecklingsgruppen var partiets expertgrupp för stadgar.

Jag tycker formuleringen i frågor rörande medlemsmöten mellan medlemsmöten är underlig. Alla medlemsmöten kommer vara mellan två andra medlemsmöten utom det första och senaste, men varför ska mötespresidiet ansvara för stadgetolkningar och besvara frågor angående alla medlemsmöten efter det första och innan det senaste mötet, då kanske inte samma stadgar gällde?

Det senaste mötet partiet haft kommer inte befinna sig mellan två andra medlemsmöten, eftersom nästa möte inte existerar än. Jag förstår inte varför det senaste mötet ska vara undantaget mötespresidiets tolkningsansvar, då det troligen är det viktigaste att tolka?

Ni borde förändra någonting i förslaget så det inte kan tolkas på detta sätt...

JorgenL
2011-04-07, 02:44
Vad gäller Ravennas inlägg ovan så undrar jag om hon misstolkade vilken typ av stadgetolkningar såm avses med motionen?

I motionen står det " tolka stadgan, gällande medlemsmötena". Dvs, stadgetolkningsrätten mellan möten ska inte på något sätt generellt flyttas till mötespresidiet, utan det motionen talar om är ENBART sådana frågor som handlar om mötets genomförande där presidiet idag har rätten att göra såna tolkninga om mötet hunnit öppnas, men inte har det mellan mötena.


Visst finns det en risk att detta ger presidiet makt i överkant med tanke på att presidiet har givits rätt att självt avgöra ordningsfrågor, där stadgetolkning är en typ av sådana, men det är också därför ett antal medlemmar av presidiet har motionerat för att ändra detta så att sittande möte ska ha möjlighet att överpröva presidiets tolkningar.

(Vilket Ravenna f.ö. är emot i den tråden, vilket jag inte riktigt får ihop men ståndpunkten i den här..?)

Den ursrungliga formuleringen är lite klumpig, jag har lagt en som jag tycker är något bättre.

Dock skulle kanske "rörande medlemsmöte" kunna förtydligas något, "rörande hur medlemsmöten genomförs" kanske?

JorgenL
2011-04-07, 02:52
Det senaste mötet partiet haft kommer inte befinna sig mellan två andra medlemsmöten, eftersom nästa möte inte existerar än. Jag förstår inte varför det senaste mötet ska vara undantaget mötespresidiets tolkningsansvar, då det troligen är det viktigaste att tolka?

Ni borde förändra någonting i förslaget så det inte kan tolkas på detta sätt...

Hur i hela friden kom du på den tolkningen... :-)

PP's medlemsmöten återkommer vår och höst enligt stadgarna. Tiden mellan att vårmötet avslutas tills dess att höstmötet öppnas är naturligtvis mellan mötena, och likadant efter höstmötet tills vårmötet börjar.

Ungefär som att du säger att du ska göra nåt mellan lunch och eftermiddagsfikat, den perioden börjar när du kommer tillbaka från lunch och slutar när du går till fikarummet...

Ravenna
2011-04-08, 16:05
Nej, jag anser inte att mötespresidiet ska tolka några stadgar alls mellan medlemsmöten. Vi väljer dem för att vara funktionärer på själva mötet, inte att utföra något löpande tolkningsarbete. Om de ska göra detta så blir det en helt annan roll och vi måste ställa andra kriterier för att välja dem - ÄVEN om det bara gäller mötestekniska tolkningar.

dansve
2011-04-11, 20:21
Jag anser inte att vi ska skapa en situation där fler grupper än styrelsen äger rätten till stadgetolkning mellan våra medlemsmöten. Styrelsen är, och bör så förbli, vår högsta medlemsvalda instans.

Yrkar avslag

Mab
2011-04-12, 00:42
Styrelsen är, och bör så förbli, vår högsta medlemsvalda instans.

Det innebär dock inte att de bör ha oinskränkt makt över allt som sker mellan mötena. Till exempel svarar ju både revisorer och valberedning direkt inför medlemmarna på medlemsmötet och kan fatta beslut kring sin verksamhet som styrelsen inte har någon makt över. Att mötespresidiet skulle ha makt över sin verksamhet som inte styrelsen kan peta i är därmed inte en orimlig modell. Frågan är enbart hur den makten bör utformas för att bäst gynna partiet.


Faktum är att man skulle kunna hävda att stadgans 4.8.8 ger presidiet makt även mellan mötena eftersom det inte finns stadgat att ordningsfrågor kring medlemsmöten enbart är begränsade till att tas under den tid medlemsmötet pågår.
Då mötespresidiet har ett mandat som sträcker sig över en "mötesperiod" och deras makt över ordningsfrågor inte är avgränsad i stadgan så är det inte en orimlig stadgetolkning att de kan besluta i ordningsfrågor även mellan mötena. Vilket ger dem en ganska stor makt över formerna för mötet, och kanske till och med skulle vara praktiskt för vår organisation.

dansve
2011-04-12, 03:17
Det innebär dock inte att de bör ha oinskränkt makt över allt som sker mellan mötena. Till exempel svarar ju både revisorer och valberedning direkt inför medlemmarna på medlemsmötet och kan fatta beslut kring sin verksamhet som styrelsen inte har någon makt över.
Nu handlade inte frågan om "oinskränkt makt" utan om stadgetolkning i ett fåtal fall. Gör styrelsen en tolkning som medlemsmötet senare fastställer som felaktig så sätts gränsen för framtiden. Jag anser inte att jämförelsen med revisorer och valberedning är korrekt. Dels har de inget tolkningsföreträde och dessutom svarar de, som du själv skrev, inför medlemsmötet. Varken revisorer eller valberedning har någon direkt makt utanför mötet.


Faktum är att man skulle kunna hävda att stadgans 4.8.8 ger presidiet makt även mellan mötena eftersom det inte finns stadgat att ordningsfrågor kring medlemsmöten enbart är begränsade till att tas under den tid medlemsmötet pågår.Spännande tolkning, dock helt utan verklighetsanknytning eftersom begreppet "ordningsfråga" regleras av vedertagen mötespraxis. Detta vet du givetvis och därför tolkar jag ditt påstående som rent nonsens.

Cernael
2011-04-12, 03:30
Ravenna:
Mötespresidiets uppgifter definieras av våra stadgar. Mötespresidiet väljs till att utföra de uppgifter stadgarna ålägger dem. Den här motionen vill ändra mötespresidiets uppgifter något, genom att ändra i stadgarna.
Med andra ord: din huvudinvändning förefaller kunna parafraseras som "vi ska inte skriva om i stadgarna, för då stämmer de inte med hur de var innan!"

Rätta mig gärna om jag tolkat dig fel.

Vidare: Jag ser ingen konflikt i att det blir presidiet snarare än styrelsen som får uttolkningsansvaret för de stadgeparagrafer som rör medlemsmöten. Varje enskild paragraf kommer fortfarande ha en enskild uttolkande instans; situationen där två olika instanser bråkar om vilken av dem som har tolkningsföreträde kommer inte inträffa. Dessutom är bägge instanserna valda av årsmötet, så det är inte tal om något demokratiskt underskott.
Situationen motionen vill skapa är lite analog med att stadgan istället säger
"Partiet ska ha medlemsmöten.
Dessa definieras i bilaga X.
Medlemsmötet har rätt att ändra denna bilaga.
Presidiet har tolkningsföreträde över bilagan.
Styrelsen har tolkningsföreträde över stadgan."
Ungefär. (Notera att jag inte förespråkar en sådan ordning, det är bara till för att illlustrera att tolkningsområdena för styrelse och mötespresidie inte kommer krocka.)

Johan mlg Karlsson
2011-04-12, 03:45
Gör styrelsen en tolkning som medlemsmötet senare fastställer som felaktig så sätts gränsen för framtiden.

Ifall inte styrelsens tolkning för det omöjligt för medlemsmötet att faktiskt komma med någon annan tolkning. (Som tex nu i vår när styrelsen nästan bestämde att mötet i praktiken inte skulle få rösta om sakfrågor utan bara kunna välja att hålla med styrelsen i vad styrelsen tycker. :crazy: )


Spännande tolkning, dock helt utan verklighetsanknytning eftersom begreppet "ordningsfråga" regleras av vedertagen mötespraxis. Detta vet du givetvis och därför tolkar jag ditt påstående som rent nonsens.

Inte alls nonsens. Varför anser du att det är nonsens?

Ännu mer spännande blir det ifall man slänger in följande i fruktsalladen:

* Det är en ordningsfråga vad som är en ordningsfråga
* Stadgetolkningar är ordningsfrågor

Mab
2011-04-12, 14:10
Varken revisorer eller valberedning har någon direkt makt utanför mötet.

Att ge mötespresidiet makt rörande tolkningar kring mötet skulle inte heller ge dem makt utanför mötet.


Spännande tolkning, dock helt utan verklighetsanknytning eftersom begreppet "ordningsfråga" regleras av vedertagen mötespraxis. Detta vet du givetvis och därför tolkar jag ditt påstående som rent nonsens.

Jag betackar mig för att få mina ord beskrivna som rent nonsens. Jag förväntar mig mer hyfs från folk än så.

Men om vi går in på sak, så är en ordningsfråga en fråga om själva formerna för ett möte eller hur det ska hållas. Den kan väckas när som under mötet. Eftersom vi i vår stadga har begreppet "mötesperiod", vilket saknas i vanlig föreningspraxis, skulle jag vilja påstå att det är oklart vilka avgränsningar vi har för ordningsfrågor. Presidiet ansvarar för mötet under hela mötesperioden, och borde därmed möjligen kunna avgöra ordningsfrågor under hela den perioden. Kring det finns ingen praxis vi kan luta oss mot. Vilket är problemet när man försöker skapa sina egna modeller för beslutsfattande.

dansve
2011-04-12, 14:52
Inte alls nonsens. Varför anser du att det är nonsens?

Ännu mer spännande blir det ifall man slänger in följande i fruktsalladen:

* Det är en ordningsfråga vad som är en ordningsfråga
* Stadgetolkningar är ordningsfrågor

Mab svarar...
Men om vi går in på sak, så är en ordningsfråga en fråga om själva formerna för ett möte eller hur det ska hållas. Den kan väckas när som under mötet.

"Under mötet" är kärnpunkten och vår "mötesperiod" har inte med saken att göra eftersom enda syftet med den är att ha ett presidie redo inför eventuella extra medlemsmöten.

Andreas Bjärnemalm
2011-04-12, 15:10
...och vår "mötesperiod" har inte med saken att göra eftersom enda syftet med den är att ha ett presidie redo inför eventuella extra medlemsmöten.

Detta är inte korrekt. Anledningen till att vi har ett presidium som väljs i slutet av ett medlemsmöte och sedan sitter en hel mötesperiod (6 månader) är för att våra medlemsmöten kräver oerhört mycket förberedelser. För att vi ska ha några personer som sköter dessa förberedelser så tillsätter medlemsmötet, i förväg, ett mötespresidium för en hel mötesperiod.

Det har alltså ingenting med att ha ett presidie redo inför eventuella extra medlemsmöten att göra, det råkar bara vara en bonus av att vi valt att ha ett presidium över en hel mötesperiod.

dansve
2011-04-12, 15:18
Detta är inte korrekt. Anledningen till att vi har ett presidium som väljs i slutet av ett medlemsmöte och sedan sitter en hel mötesperiod (6 månader) är för att våra medlemsmöten kräver oerhört mycket förberedelser. För att vi ska ha några personer som sköter dessa förberedelser så tillsätter medlemsmötet, i förväg, ett mötespresidium för en hel mötesperiod.

Det har alltså ingenting med att ha ett presidie redo inför eventuella extra medlemsmöten att göra, det råkar bara vara en bonus av att vi valt att ha ett presidium över en hel mötesperiod.

Om det var ert syfte kan jag bara beklaga. Ditt påstående om att det krävs 6 månaders förberedelsetid inför varje möte har ingen koppling till verkligheten.

Andreas Bjärnemalm
2011-04-12, 15:36
Om det var ert syfte kan jag bara beklaga. Ditt påstående om att det krävs 6 månaders förberedelsetid inför varje möte har ingen koppling till verkligheten.

Jag sa inte att det krävdes 6 månaders förberedelsetid, jag sa att det krävs väldigt mycket förberedelser och att det därför väljs ett mötespresidium i förväg att hantera detta. Att det väljs 4½ månader i förväg (i slutet av mötet före) är för att det ska kunna väljas av medlemmarna på ett medlemsmöte.

Jag blir dock väldigt nyfiken på hur du kan uttala dig så bestämt om hur mycket arbete presidiet behöver lägga? Mig veterligen har du aldrig ingått i presidiet.

agnesson
2011-04-12, 15:39
Ditt påstående om att det krävs 6 månaders förberedelsetid inför varje möte har ingen koppling till verkligheten.

Du har ingen verklighetsuppfattning i så fall.

För att gå vidare i diskussionen. Kan vi inte ta bort begreppet "mötesperiod" ur stadgan? Jag som motionär jämkar mig gärna med ett sådant yrkande.

Tommten
2011-04-13, 23:26
Hur i hela friden kom du på den tolkningen... :-)

PP's medlemsmöten återkommer vår och höst enligt stadgarna. Tiden mellan att vårmötet avslutas tills dess att höstmötet öppnas är naturligtvis mellan mötena, och likadant efter höstmötet tills vårmötet börjar.

Ungefär som att du säger att du ska göra nåt mellan lunch och eftermiddagsfikat, den perioden börjar när du kommer tillbaka från lunch och slutar när du går till fikarummet...Hehe okej, jo, jag vred kanske till det lite väl där... Det rimligaste är förstås att tolka det som du säger. Ditt ändringsyrkande ser bättre ut än orginalyrkandet.
För att gå vidare i diskussionen. Kan vi inte ta bort begreppet "mötesperiod" ur stadgan? Jag som motionär jämkar mig gärna med ett sådant yrkande.Jag har ingen åsikt, men här är de fallen där ordet mötesperiod förekommer i stadgan.

4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.

4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.

4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
....
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
....
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Sen nämns det i övergångsreglerna

I enlighet med stadga 2.0 ska på vårmötet också ett mötespresidium för kommande mötesperiod väljas. Detta tillträder två veckor efter vårmötets avslutande, samtidigt avgår det mötespresidium som valdes för att leda vårmötet.

Rick Falkvinge
2011-04-21, 15:00
Avslag av samma skäl som nedan:

Avslag.

Den här motionen skulle ge mötespresidiet en makt som det inte ska ha över en tid som uppdraget inte är tänkt att löpa över. Mötespresidiet ska presidera UNDER mötet, inte mellan möten. Om presidiet fick den här makten skulle de bli som en styrelse nummer två och anta uppgifter som vi inte har valt dem för. De väljs för att vara en form av mötesfunktionärer, inte stadgetolkare över hela året!

Winston Smith
2011-04-21, 20:27
Det låter som sagt lite märkligt om mötespresidiet skulle sitta på makt även mellan mötena. Om det uppkommer frågor kring tolkningen så är det kanske naturligt att rådfråga mötespresidiet om hur de upplevde mötets beslut men det känns inte uppenbart att deras tolkning ska ha företräde. Såvida vi inte utsträcker årsmötet ytterligare, så att det vara så länge som det heter, dvs ett år. ;)

JorgenL
2011-04-21, 22:01
Det låter som sagt lite märkligt om mötespresidiet skulle sitta på makt även mellan mötena. Om det uppkommer frågor kring tolkningen så är det kanske naturligt att rådfråga mötespresidiet om hur de upplevde mötets beslut men det känns inte uppenbart att deras tolkning ska ha företräde. Såvida vi inte utsträcker årsmötet ytterligare, så att det vara så länge som det heter, dvs ett år. ;)

Jag misstänker att du möjligen missuppfattat vad motionen menar.

Tanken är inteatt ge mötespresidiet nåt slag allmän makt att tolka stadgarna, utan enbart i frågor som gäller hur mötet ska genomföras. Eftersom det är för att hantera mötets genomförande vi utser ett mötespresidie så skulle det inte vara så egendomligt att det också får till uppgift att tolka stadgarna när det gäller just detta.

Winston Smith
2011-04-21, 22:42
Jag misstänker att du möjligen missuppfattat vad motionen menar.

Tanken är inteatt ge mötespresidiet nåt slag allmän makt att tolka stadgarna, utan enbart i frågor som gäller hur mötet ska genomföras. Eftersom det är för att hantera mötets genomförande vi utser ett mötespresidie så skulle det inte vara så egendomligt att det också får till uppgift att tolka stadgarna när det gäller just detta.
Aha, ja då missförstod jag. Jag skyller på senilitet.

Ravenna
2011-04-26, 19:21
Så, vem avgör vilka stadgar som ska tolkas av vilken instans om dispyt angående detta skulle uppstå? Inte ens här i motionen och diskussionen efteråt har det framgått särskilt otvetydligt vilka paragrafer som skulle tolkas av vem.

Vi. Kan. Inte. ha två stadgetolkande instanser som hamnar i konflikt med varandra.

Stadgan tolkas av styrelsen. Punkt.

agnesson
2011-04-26, 19:45
Vi. Kan. Inte. ha två stadgetolkande instanser som hamnar i konflikt med varandra.
Exakt, jag håller med. Detta är dock vad som har skett idag. Styrelsen tog ett beslut om "mötets teknik", ett beslut som mötespresidiet inte tog hänsyn till. Se styrelsen första beslut (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222) och därefter uppdaterat beslut (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34137) samt det tf mötespresidiets skrivelse (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=258972&postcount=146). Det här är jättedåligt och tar/har tagit massor av energi från oss i presidiet liksom delar av styrelsen.

Vad är din lösning? Ta bort mötespresidiet? Eller paragrafen Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. ? Eller ta bort makten från mötespresidiet att bestämma i ordningsfrågor? Att endast säga "styrelsen tolkar" räcker ju tydligen inte.

Mab
2011-04-26, 20:06
Så, vem avgör vilka stadgar som ska tolkas av vilken instans om dispyt angående detta skulle uppstå? Inte ens här i motionen och diskussionen efteråt har det framgått särskilt otvetydligt vilka paragrafer som skulle tolkas av vem.

Rimligtvis bör medlemsmötet avgöra om det skulle finnas gränsfall. Den föreslagna texten säger att mötespresidiet ska få tolkningsföreträde på frågor som rör medlemsmöten. Min tolkning är att följande stadgepunkter därmed landar hos mötespresidiet:kapitel 1.3 Principprogram (som handlar om hur principprogram antas och ändras på medlemsmöten).
1.6.1, 1.6.4, 1.6.5 samt 1.6.6 (de delarna som handlar om hur upplösning beslutas om på medlemsmöte)
Sista meningen i 2.2.5 (som rör hur medlemsmöte hanterar avstängd medlem)
kapitel 3.1 Rösträtt, i de fall det rör sig om rösträtt på medlemsmöte (kapitlet handlar om hur man röstar i partiet)
3.2.1 samt 3.2.4 och även 3.2.3 om det rör sig om votering på medlemsmöte (stadgar som reglerar voteringar)
3.3.5 (som handlar om att medlemsmöte beslutar om eventuella arvoden till förtroendeuppdrag)
Hela kapitel 4 (Medlemsmöten)

JorgenL
2011-04-26, 20:22
Så, vem avgör vilka stadgar som ska tolkas av vilken instans om dispyt angående detta skulle uppstå? Inte ens här i motionen och diskussionen efteråt har det framgått särskilt otvetydligt vilka paragrafer som skulle tolkas av vem.

Vi. Kan. Inte. ha två stadgetolkande instanser som hamnar i konflikt med varandra.

Stadgan tolkas av styrelsen. Punkt.

En väldigt enkel lösning vore att ge mötespresidiet tolkningsrätten avseende "Kapitel 4: Medlemsmöten", vilket som jag tolkar det är det motionen föreslår.

Jag kan inte se att det skulle ge några gränsdragningsproblem, det är en klar och tydlig avgränsning.

Men bortsett från det så pekar Nils på en inkonsekvens i stadgarna idag.

Eftersom mötespresidiet har givits uppdraget att tolka stadgarna under tiden mötet pågår genom att stadgarna säger att "mötet gör stadgetolkningar", mötespresidiet har blivit pålagda uppgiften att avgöra ordningsfrågor, och att stadgetolkningar är ordningsfrågor på mötet, så ligger det redan på mötespresidiet att tolka stadgarna under minst 12 veckor per år...

Vi har alltså redan en situation där det finns två olika representativa instanser som kan tolka stadgarna, och till det HELA stadgan, utan begränsningar. Det är inte ett mindre krångligt problem bara för att dessa två inte överlappar varandra tidsmässigt.

Den här motionen tillsammans med A09, är ett sätt att rätta till detta. Ursprunget till formuleringen om att "mötet tolkar stadgan" var att under tiden partiets högsta organ, medlemsmötet pågår, så är det den församling som är bäst ägnad att avgöra stadgetolkningar, eftersom det faktgiskt är mötet som beslutar om stadgan. Meningen var aldrig att mötespresidiet skulle ha makten att ensamt avgöra sådant.

Samtidigt kan jag se att det finns en logik i att mötespresidiet ska ha makten att göra tolkningar som rör själva mötet under perioden mellan mötena.

Medlemmarna utser förhoppningsvis folk till presidiet som är duktiga på att hantera hur ett möte organiseras, som har en professionalism på det området och erfarenhet om vad som krävs för att ett möte ska kunna fungera. Hur det alls fungerar att bygga upp omröstningar så att man garanterar de demokratiska spelreglerna, att beslut hänger ihop logiskt, etc.

Med förlov sagt, så har styrelsen visat att man inte riktigt klarar av sådant med tanke på beslut om "tekniska lösningar", men å andra sidan kanske inte kunskap om mötesteknik ska vara en viktig parameter när vi utser styrelse.

Mot den bakgrunden tror jag att det vore till fördel för PP om både A09 och A10 bifalls.

JorgenL
2011-04-26, 20:30
kapitel 1.3 Principprogram (som handlar om hur principprogram antas och ändras på medlemsmöten).
1.6.1, 1.6.4, 1.6.5 samt 1.6.6 (de delarna som handlar om hur upplösning beslutas om på medlemsmöte)
Sista meningen i 2.2.5 (som rör hur medlemsmöte hanterar avstängd medlem)
kapitel 3.1 Rösträtt, i de fall det rör sig om rösträtt på medlemsmöte (kapitlet handlar om hur man röstar i partiet)
3.2.1 samt 3.2.4 och även 3.2.3 om det rör sig om votering på medlemsmöte (stadgar som reglerar voteringar)
3.3.5 (som handlar om att medlemsmöte beslutar om eventuella arvoden till förtroendeuppdrag)
Hela kapitel 4 (Medlemsmöten)
Helt riktigt, de punkterna utanför kapitel 4 måste rimligen också ingå i det motionen avser.

Ravenna
2011-04-30, 08:11
Men herregud, så de paragrafer som mötespresidiet skulle tolka är utspridda över hela stadgan?!? Och ni tror inte att konflikter kommer att uppstå angående detta?

JorgenL
2011-04-30, 17:35
Men herregud, så de paragrafer som mötespresidiet skulle tolka är utspridda över hela stadgan?!? Och ni tror inte att konflikter kommer att uppstå angående detta?

Nej, varför skulle det bli det? Alla de fallen som ligger utanför kapitel 4 talar tydligt om att det handlar om vad som avser medlemsmötet. Så förskräckligt svårt är det inte att tolka en skriven text.