handdator

Visa fullständig version : Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen


Mötespresidiet
2011-04-04, 21:02
När vi valde att ha en styrelse på 16 personer var det med antagandet att en så stor styrelse krävdes för att fungera och överleva som ett riksdagsparti. I stället har det lett till svåra problem med att styrelsen oftast inte är beslutsmässig, och de gånger den är det, har det nästan alltid varit med minsta möjliga marginal. Det är inte ovanligt att styrelseledamöter har fått ringas in under sittande möte för att komma precis över gränsen. Ibland har detta hänt flera gånger under samma möte. Så ska det inte behöva gå till, och så kan det inte gå till i någon organisation som gör anspråk på att fungera.

Kortfattat: Styrelsen fungerar inte för att den är för stor för vår organisations storlek och kapacitet.


Styrelsens storlek när den var 7-9 personer fungerade däremot väl.
Det är en sak om vi vore en större organisation med fler heltidsanställda och resurser, men det är vi inte, och vi har varken råd eller möjlighet att låtsas som motsatsen. Vi är inte längre den organisation vi var 2009, och för att ta nya tag måste vi rätta oss efter den kapacitet vi faktiskt har och reducera till en styrelse på 7 eller 9 personer.


För att bibehålla principen med att en tredjedel väljs varje år, så är då en styrelsestorlek på nio personer lämplig, där tre väljs varje år på treåriga mandat.


Samtidigt finns det en del konstiga konstruktioner med styrelsens sammankallande idag, i och med att sammankallande väljs av medlemsmötet. Det är en helt styrelseintern roll som inte representerar något utåt, och en märklig effekt av att mötet väljer sammankallande är att den personen aldrig kan träda ner till vanlig styrelseledamot. Om han eller hon hoppar av från uppdraget, så lämnar han eller hon styrelsen helt och hållet, samtidigt som styrelsen väljer en ny sammankallande. Då är det bättre att styrelsen väljer sammankallande själv från början.


Samtidigt vill jag passa på att förtydliga i stadgarna att fyllnadsval inte ska hållas. Med fyllnadsval förstörs hela principen med att ett möte inte kan tillsätta en kontrollerande majoritet av styrelsen -- hela poängen med att ledamöter väljs om lott i tredjedelar är att vi ska ha ett grundläggande kuppskydd från fientligt övertagande från andra organisationer den dag vi har mycket resurser.


Jag föreslår också övergångsregler för att i samband med stadgeändringen omedelbart börja reducera styrelsens storlek till stadgad nivå. Utan dessa kommer vi att ha en överstor styrelse både 2011 (16 personer) och 2012 (13 personer), och först 2013 kunna arbeta med en fungerande styrelse (10 personer). Det är inte rimligt. Jag föreslår därför en omedelbar reduktion som övergångsregel, men på ett sätt som inte påverkar tidigare mötes personval, bara de som görs på detta möte.


Detta är en stadgeändrande motion i kapitel 5 som kräver 75% majoritet för att antas.


NY STADGELYDELSE
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av nio ledamöter. De väljs på tre (3) år. Varje år väljs tre (3) av ledamöterna.
5.3.2 Fyllnadsval vid eventuella avhopp sker ej.
5.3.3 Partistyrelsen ska internt utse en (1) sammankallande.


ÖVERGÅNGSREGLER:
Styrelsevalsresultatet från vårmötet 2011 justeras så att endast tre personer väljs till styrelsen. Dessa tre sitter på mandat till och med 2013-12-31.

Ifall individuellt rangordnat val skett vid personvalen, så är de tre personerna med bibehållna styrelseplatser den person som valts till sammankallande och de två högst rangordnade med mandat till och med 2013. Övriga valda förlorar sina styrelseplatser så att sammanlagt tre personer har valts på vårmötet 2011.

Ifall val skett i grupp vid personvalen, så sitter den sammankallande och de fem personerna med mandat till 2013 kvar i styrelsen fram till höstmötet 2011. Där sker individuell rangordning av dessa fem personer, varvid de två med högst placering sitter kvar. Övriga förlorar sina styrelseplatser - de fyllnadsvalda direkt och tre till vid höstmötet 2011 - så att sammanlagt tre personer har valts på vårmötet 2011.

Härefter sker val om tre personer på treåriga mandat vid varje kommande höstmöte.

Emil Isberg
2011-04-05, 05:12
Det är och har varit mycket antagande. Jag tycker att man bör undvika att ändra storleken fram och tillbaka bara baserat på antaganden, bättre är i så fall att ha faktaunderlag på hur saker faktiskt har fungerat, och hur de kommer att fungera framöver.

När det gäller hur en styrelse fungerar beror det till hög grad på vilka som sitter i styrelsen och mindre på hur många det är. Det går naturligtvis inte att hitta någon jämförbar historik eftersom ingen annan förening har haft behov att anta att andra organisationer vill ta över föreningen hela tiden.

Nåja Rick hävdar att styrelsen fungerade bättre när det bara var få personer i styrelsen, jag undrar därför enligt vilka bedömningsgrunder som Rick anser att styrelsen fungerade på då och varför nuvarande styrelse inte fungerar, och varför en ändring av antalet skulle avhjälpa de problemen? För mig verkar det enbart vara ett godtyckligt antagande att tidigare styrelse (som har fått kritik för att de inte lyssnat på medlemmarna) på något sätt skulle fungera bättre än nuvarande styrelse (som visserligen har problem med att personer som valdes till tidigare styrelse inte närvarar samt att vissa har valt att hoppa av i förtid).

Sedan tycker jag att det inte är bra att anta att en förtroendeval hoppar av sitt uppdrag i förtid. Det sker naturligtvis, av personliga skäl, precis som att vissa inte värderar det ansvaret som kommer med att vara förtroendeval i tillräckligt hög grad, men man ska inte anta att det garanterat att det sker. Förväntningarna på förtroendevalda ska alltid vara att de ska fullgöra sina uppdrag, samt naturligtvis närvara på alla obligatoriska möten.

Jag skulle gärna se en mer utförlig argumentering för varför fyllnadsval inte ska hållas. Nu under året har det visserligen skett sådant avhopp som gör fyllnadsval nödvändigt för att komplettera upp styrelsen, men jag håller absolut inte med Rick om att det på något sätt skulle kompromettera styrelsen.

Vi har också tidigare fastställt en mötespraxis att vi inte ändrar på stadgar under sittande möte och därmed bör vi inte ändra på resultatet av styrelsevalet som sker enligt stadgarna (mer exakt enligt befintliga övergångsregler).

Generellt hade jag gärna sett flera separata motioner, för att undvika denna övermängd text med massa spridda illa underbyggda påståenden.

Daniel Gustafsson
2011-04-05, 09:02
Mötespresidiumet, kära mötesdeltagare, jag vill i denna debattråd om "Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen. (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=261345#post261345)" instämma med förgående talare i kritiken av motionen.

Att fram och tillbaka leka med styrelsens storlek är inte ansvarsfyllt, en stor styrelse gagnar att fler får insikt i den strategiska och operativa arbetet. Fördelar man det dessutom någotsånär rättvist mellan delarna i landet så så blir styrelsen mer geografiskt förankrad och möjligheten finns för medlemmarna i landet att faktiskt kunna träffa delar av styrelsen.

Därför kommer jag yrka avslag på motionen. Tack för ordet.

JonathanRL
2011-04-05, 09:19
Styrelsens storlek är inte en Jojo som kan åka upp och ner lite som vissa personer själv vill. Jag anser inte heller att jag är övertygad av de argument som framförs.

Rick Falkvinge
2011-04-05, 10:30
Det är och har varit mycket antagande. Jag tycker att man bör undvika att ändra storleken fram och tillbaka bara baserat på antaganden, bättre är i så fall att ha faktaunderlag på hur saker faktiskt har fungerat

Visst. Det är bara att titta på styrelseprotokollen, och särskilt då de där vi bara blev fyra eller fem närvarande. Det är inte ont om dem.

Idag behövs sex personer för att ta ett beslut, eftersom vi är elva i styrelsen efter avhopp. (Varje beslut måste tas med absolut majoritet.) Fullt invald kommer det att krävas nio.

Det. Fungerar. Inte.

Det här är, i mina ögon, det absolut viktigaste som måste fixas för att partiet ska kunna börja fungera.

Rick Falkvinge
2011-04-05, 10:31
Vad gäller övergångsregler, så är det naturligt att man har övergångsregler både vid en utökning och en reduktion av styrelsens storlek. De föreslagna övergångsreglerna gör att inga tidigare tillsatta mandat påverkas. Det tycker jag är så bra det går att få.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 10:44
Idag behövs sex personer för att ta ett beslut,

Nej. Även avhoppades röster räknas som nej-röster.

Det. Fungerar. Inte.

Och då är lösningen att se till att man inte kan fyllnadsvälja?

Det här är, i mina ögon, det absolut viktigaste som måste fixas för att partiet ska kunna börja fungera.

Jag får känslan av att det här inte alls är för partiets bästa utan snarare känns som ett försök att få mindre personer att behöva kontrollera för att få sin vilja igenom. Och genom att tvinga ut oliktänkande och inte fyllnadsvälja deras poster så blir det ännu enklare att få kontroll.

Det absolut viktigaste som behövs är att styrelsen börjar ta väl förankrade beslut och att styrelsen och dess beslut respekteras av medlemmarna.
I och med att styrelsen har tagit en hel del... mindre väl förankrade beslut (till exempel det om val av teknisk mötesplattform) och vi redan sett tendenser till att medlemmarna slutat lyssna på vad styrelsen säger (det tf. presidiet ignorerade beslutet) så är det hög tid att styrelsen tar tag i det här problemet. Annars får vi en situation där styrelsen sitter och raljerar på sina höga hästar utan att någon lyssnar på dom. Och det vore förödande för partiet.

Enda lösningen jag kan se är att få in nytt blod i styrelsen. Mycket nytt blod. Och det omgående.

Leffelini
2011-04-05, 11:01
Jag förstår inte hur man löser problemet med att få kommer på möten med att minska antalet i styrelsen. Vi kan inte på förväg säga vilka av de i styrelsen som kommer att sluta komma på möten eller vilka som kommer välja att hoppa av sitt förtroendeuppdrag. Eller menar motionären att vi kan det?

Vem skulle veta för ett år sedan att en av de som skulle bli inaktiva i styrelsen var MiNi, för att ta ett exempel? Eller Mårten för att ta ett annat? Utan hänsyn till vilka som sitter i styrelsen idag (och att vi inte ska välja en hel styrelse på detta möte) så vill jag testa min teori lite. För jag får som sagt inte ihop logiken.

Säg att vi röstar in 16 personer i styrelsen på detta möte. 9 av dem bestämmer sig för att hoppa av eller bli inaktiva under årets lopp.
Säg sedan att vi istället väljer att rösta in 9 personer. Vem säger att det inte är samma 9 personer som kommer bli inaktiva eller hoppa av? I en styrelse på 16 personer så känns risken till och med mindre för att det ska bli strul med närvaro än i en liten styrelse.

Så, nej, jag kan inte se hur man förbättrar närvaron genom att minska på styrelsen. Dessutom behöver vi stabilitet i styrelsen och att ändra på sammansättningen på precis vartenda möte och dessutom tycka att ändringen ska ske direkt är oansvarigt. Det tycker jag kommer förstöra för partiet om vi ska dra till med sådana stora känsloyttringar.

Dessutom tycker jag inte alls att det är försvarbart att rösta in personer i styrelsen på treårigt mandat och sedan ska det hållas någon slags popularitetstävling om vilka av de som väljs ska vara kvar. Alltså kan man som kandidat inte veta hur ens mandat ser ut ens när man blir vald vilket känns riktigt dåligt för att skapa stabilitet i en styrelse.

JonathanRL
2011-04-05, 11:17
Efter att ha läst Marit Deldéns argument önskar jag yrka AVSLAG på den här motionen.

infinite_emma
2011-04-05, 11:18
Jag yrkar på avslag.

Det blir lite cirkelargumentation; det har varit problem för att flera styrelseledamöter inte kommit på mötena och kanske inte tagit sin representation på det allvar som vore önskvärt. Men det löses inte genom att leta efter nya, och då bättre förberedda styrelsekandidater, genom att säga att de kanske inte kan få vara kvar den tid de kandiderar för.

Det ska emellertid tas med i funderingarna, att det blivit lite av politisk korrekthet att genomgående kritisera styrelsen och ganska ofta med en oförstående attityd och inte sällan säger man sig se illvilja bakom styrelsens arbete. Detta arbetsklimat har inte varit optimalt för att laga det som varit trasigt, och behöver antagligen tas med i funderingar kring varför styrelsens ledamöter inte infunnit sig på möten.

Styrelsens kandidater och ledamöter ska behandlas med respekt, där klara och tydliga krav för vad som förväntas av dessa finns tillgängliga. Varken "du kanske får vara kvar medelst big brother-utröstning" eller attityder av "ni borde ha läst mina tankar om hur viktigt det var att ni visste det här" är särskilt lösningsorienterat ur det avseendet.

Dels behöver organisationen veta vad de kan förvänta sig av styrelsens arbete, kanaler för hur de kan påverka beslut och andra förankringsmässigt förädlande åtgärder tas till. Dels behöver styrelsen också veta hur långt deras befogenhet sträcker sig och hur mycket som förväntas av dessa då de ställer upp på det här arbetet.

JPAnderson
2011-04-05, 12:51
Instämmer helt i Marit och Emmas argument därför yrkar också jag på avslag av denna motion.

dansve
2011-04-05, 13:39
Kortfattat: Styrelsen fungerar inte för att den är för stor för vår organisations storlek och kapacitet.

Motionen är baserad på felaktig grund. Orsakerna till att styrelsen inte fungerar är flera och i vissa fall samverkande men mängden ledamöter är inte en av dem.


Vi har ibland valt personer som inte insett uppdragets allvar samt vad som förväntas.
Styrelsen saknar vettigt arbetssätt och rutiner
Styrelsen kan ha ett internt klimat som påverkar negativt
Styrelsen blir ibland utsatt för hård kritik
Styrelsen har hittills bestått av en för stor andel partiledningsfolk vilket per automatik gör att de andra ledamöternas mandat blir svagare. (Jfr ledamot PL och ledamot Nisse/Nissa från bygden.)Jag yrkar avslag på motionen.

Ravenna
2011-04-05, 19:40
Bifall.

Jag upplever att styrelsen har varit för stor och att frånvaro har fått för stor betydelse för mötets behörighet.

Det är min tro att styrelsen skulle fungera bättre med en fördelning med färre ordinarie och fler suppleanter istället för en monsterstor styrelse.

Daniel:


Vi har ibland valt personer som inte insett uppdragets allvar samt vad som förväntas.

Tyvärr kan man inte säga att "medlemsmötet valde fel". Medlemsmötet KOMMER att välja personer som inte kan delta på alla möten. Det måste vi utgå ifrån.


Styrelsen saknar vettigt arbetssätt och rutiner

Att styrelsens arbetssätt inte är särskilt vettigt beror på att styrelsen är för stor och har svårt att bli beslutsmässig, och att den därmed har svårt att göra saker.


Styrelsen kan ha ett internt klimat som påverkar negativt

Det kan styrelsen aldrig helt råda över, med tanke på att medlemsmötet utser styrelsen. Återigen, att hänvisa till att medlemsmötet väljer fel sammansättning på styrelsen är inte en konstruktiv väg framåt. Medlemsmötet kommer med stor sannolikhet att välja styrelser där det är dålig personkemi mellan några personer. Oavsett om det interna klimatet fungerar bra eller ej så måste styrelsen ha en hanterlig storlek.


Styrelsen blir ibland utsatt för hård kritik

Absolut, och det kommer även en mindre styrelse att bli, men ett bortfall i en mindre styrelse med tillräckligt antal suppleanter blir mindre kännbart än ett bortfall i en stor styrelse med otillräckligt antal suppleanter.


Styrelsen har hittills bestått av en för stor andel partiledningsfolk vilket per automatik gör att de andra ledamöternas mandat blir svagare. (Jfr ledamot PL och ledamot Nisse/Nissa från bygden.)

Njae. Vi lär känna varandra och utvecklas under året.

F.ö. är jag en ledamot som har haft rätt så hög frånvaro på möten, det är ingenting att sticka under stolen med. Jag upplever dock att den förra styrelsen fungerade bättre, då det var en mindre grupp som man lärde känna bättre och där det därför blev lättare att nå fram till konsensus. Med en så stor styrelse som vi har haft nu har det kunnat vara nästan helt olika grupper på två olika möten.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-05, 21:00
+ 1 på Leffelinis argumentation

Jag yrkar också AVSLAG på denna motion.

Sven Petersson
2011-04-05, 21:07
Marit Deldén har rätt. Även jag yrkar avslag.

Michael Anderson
2011-04-05, 21:29
Även jag yrkar på Avslag.

Inte minst pga följande i motionen:
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av nio ledamöter. De väljs på tre (3) år. Varje år väljs tre (3) av ledamöterna.
5.3.2 Fyllnadsval vid eventuella avhopp sker ej.

Först och främst så vill motionen sänka antalet styrelsemedlemmar från nuvarande 16, till enbart 9. Därutöver, när styrelsen består av 9 medlemmar, vad händer om 7 av dessa 9 skulle hoppa av? Utan möjlighet till att genomföra "Fyllnadsval", så kommer dessa 2 kvarvarande styrelsemedlemmar sitta kvar i maktposition, tills nästa års medlemsmöte?

Motionen i sig är helt käpprätt åt skogen fel, och är ett försök att ge mer makt per person i styrelsen, och ett försök att ta större styre över partiets medlemmar.

Om Herr Falkvinge vill minska antalet ledamöter i styrelsen, så kan väl ett alternativ vara att han själv avgår från styrelsen, därigenom sänker antalet med en (1) person. Även om alternativet kanske inte är det bästa, så är det väl trots allt ett alternativ?

Cernael
2011-04-05, 21:37
Ravenna: Du argumenterar mycket utifrån att problemen kan lösas med många suppleanter.
Är du medveten om att det är ett begrepp som inte finns i våra stadgar längre? Ricks motion kommer, om den går igenom, inte heller leda till ett återinförande av suppleantbegreppet.

Henrik Brändén
2011-04-05, 23:17
Inga organisatoriska system är någonsin fullkomliga. Varje sätt att snickra ihop en organisation medför problem. Men något som åstadkommer ännu större problem än ofullkomliga stadgar eller grundlagar är att ständigt göra genomgripande förändringar i dem, så att organisationen ständigt kastas hit och dit. Jag är därför övertygad om att det bästa vi kan göra nu är att lära oss leva med den grundkonstruktion stadgarna har, och göra mindre förändringar för att lösa de problem som dyker upp. Jag tycker därför inte det här är något bra förslag!

Qer
2011-04-05, 23:22
Inga organisatoriska system är någonsin fullkomliga. Varje sätt att snickra ihop en organisation medför problem. Men något som åstadkommer ännu större problem än ofullkomliga stadgar eller grundlagar är att ständigt göra genomgripande förändringar i dem, så att organisationen ständigt kastas hit och dit. Jag är därför övertygad om att det bästa vi kan göra nu är att lära oss leva med den grundkonstruktion stadgarna har, och göra mindre förändringar för att lösa de problem som dyker upp. Jag tycker därför inte det här är något bra förslag!

Word, som kidzen av idag säger.

AndersLindbäck
2011-04-05, 23:46
En sak man måste vara medveten om är att det finns något som är en optimal arbetsstorlek där alla på ett möte hinner deltaga på mötet.

Det finns därför studier som visar på att grupper på ca 8 personer är mera effektiva än större grupper. Det handlar om att om varje person måste interagera med alla andra personerna så när antalet personer ökar så minskar totala arbetskapaciteten. När gruppen är tillräckligt stor så blir kostnaden för att öka gruppstorleken med en person så stor att totala arbetskapaciteten i gruppen minskar. The Mythical Man Month är en bok som beskriver det.

Optimala grupper brukar då ligga på ca 7-12 personer. Blir det fler än så orkar man inte hålla reda på alla i gruppen och ofta leder det till att grupperingar skapas inom gruppen - där de som har liknande åsikter går samman.

Så jag yrkar bifall på motionen.

Jan-Olof Ruuska
2011-04-06, 00:21
En sak man måste vara medveten om är att det finns något som är en optimal arbetsstorlek där alla på ett möte hinner deltaga på mötet.

Det finns därför studier som visar på att grupper på ca 8 personer är mera effektiva än större grupper. Det handlar om att om varje person måste interagera med alla andra personerna så när antalet personer ökar så minskar totala arbetskapaciteten. När gruppen är tillräckligt stor så blir kostnaden för att öka gruppstorleken med en person så stor att totala arbetskapaciteten i gruppen minskar. The Mythical Man Month är en bok som beskriver det.

Optimala grupper brukar då ligga på ca 7-12 personer. Blir det fler än så orkar man inte hålla reda på alla i gruppen och ofta leder det till att grupperingar skapas inom gruppen - där de som har liknande åsikter går samman.

Så jag yrkar bifall på motionen.

De problem du ser är alltså:
1. Alla hinner inte deltaga på mötet
2. Den totala arbetskapaciteten i gruppen minskar för att det tar tid när alla ska kommunicera med varandra.
3. Det blir grupper i gruppen för alla tycker inte lika.

Punkt 1 tror jag inte riktigt på, när det gäller styrelsemöten.
Punkt 2 stämmer nog inte heller när det gäller styrelsearbete, är du säker på att din bok handlar om styrelsearbete, gäller det inte arbetsgrupper som jobbar heltid ihop?
Punkt 3 tycker jag är bra. Medlemmarna tycker olika vilket ska avspeglas i styrelsen, och även i maktförhållandena i styrelsen.

Jacob Hallén
2011-04-06, 00:37
Har man en styrelse med 16 peroner måste man ändra sitt arbetssätt så att beredning av ärenden görs i utskott. De flesta styrelseärenden ska ta 15 sekunder på själva styrelsemötet, medan ett fåtal nder ett år blir föremål för en längre diskussion.

Sven Petersson
2011-04-06, 08:00
Har man en styrelse med 16 peroner måste man ändra sitt arbetssätt så att beredning av ärenden görs i utskott. De flesta styrelseärenden ska ta 15 sekunder på själva styrelsemötet, medan ett fåtal nder ett år blir föremål för en längre diskussion.
+1

AndersLindbäck
2011-04-06, 10:16
De problem du ser är alltså:
1. Alla hinner inte deltaga på mötet
2. Den totala arbetskapaciteten i gruppen minskar för att det tar tid när alla ska kommunicera med varandra.
3. Det blir grupper i gruppen för alla tycker inte lika.

Punkt 1 tror jag inte riktigt på, när det gäller styrelsemöten.
Punkt 2 stämmer nog inte heller när det gäller styrelsearbete, är du säker på att din bok handlar om styrelsearbete, gäller det inte arbetsgrupper som jobbar heltid ihop?
Punkt 3 tycker jag är bra. Medlemmarna tycker olika vilket ska avspeglas i styrelsen, och även i maktförhållandena i styrelsen.

Eh ? Nej det är inte problemen jag ser.

För att en styrelse skall arbeta optimalt så måste alla känna varandra och helst veta vad de olika personerna är bra på. Om det är för många så kommer man inte kunna känna alla och det leder till problem.

Det blir splittringar - balkanisering - gruppbildningar och det är sådana provlem som kan bryta sönder ett parti.

Så problemen är:
1. För många kontaktytor vilket gör att man inte lära känna alla i styrelsen.
2. Balkanisering där styrelsen bryts upp i grupper och det är de inofficiella gruppledarna som egentligen bestämmer i styrelsen.
3. Ineffektivitet.

Vissa här i diskussiontrådan säger att vi genom detta kommer kasta ut personer från styrelsen. Så blir det inte - utan i stället får vi helt enkelt på detta årsmöte välja att välja färre nya personer till styrelsen.

Med tanke på att vi inte haft någon valberedning som gjort en djupare granskning av kandidaterna så kanske det är det bästa.

Tommten
2011-04-06, 13:30
Det här med att styrelseledamöter sitter i 3 år borde vara en del av problemet. Det är väldigt svårt att planera 3 år framåt i tiden. Risken borde väl vara större att livsförutsättningarna förändras så styrelseledamötena inte kan närvara eller är tvungen att hoppa av osv under 3 år, än om de skulle vara vald under en kortare och mer överblickbar tidsperiod?

Emil Isberg
2011-04-07, 02:43
Visst. Det är bara att titta på styrelseprotokollen, och särskilt då de där vi bara blev fyra eller fem närvarande. Det är inte ont om dem.

Ja, jag har själv gjort en sådan sammanställning. :-)
Men det är inte klarlagt att det är STORLEKEN på styrelsen som är orsaken till det. Exempelvis Anna Svensson (som har lägst närvaro enligt den information presidiet har presenterat) har sagt att det varit hennes privatliv som har orsakat att hon inte närvarat på mer än några få möten. Att styrelsen var mindre skulle alltså inte fått henne att närvara mer.

Att notera också att Simon och Klara som hoppat av styrelsen har gjort det av andra skäl än styrelsens storlek, och framförallt Simon hade mycket bra närvaro innan sitt avhopp.

MAO det är fel sätt att ändra styrelsens storlek IGEN.

Leffelini
2011-04-07, 09:49
Jag förstår fortfarande inte. Vi har problem med att få folk att komma på våra möten, hur har det med styrelsens storlek att göra? Vi har också problem med att få folk att ta på sig arbetsuppgifter i styrelsen, hur har det med styrelsens storlek att göra? Var är den logiska röda tråden för jag kan inte se den? Skulle folk ta på sig fler uppgifter och närvara mer för att det var färre i styrelsen? Bara automatiskt? Jag frågar för att jag genuint blir förvirrad av argumenten.

Dessutom har vi som mest haft 9 personer på ett möte vad jag kan minnas. Det har varit AFK-möte som vi haft så många på ett möte för jag tror inte vi varit så många på telefon ens. Så hur kan vi då veta, om vi aldrig haft fler än 9 på ett möte, att det inte skulle fungera med fler? Hur kan vi veta att en styrelse inte kan fungera med 16 personer om vi aldrig haft så många närvarande och arbetande ledamöter någonsin? Det enda vi vet, med absolut säkerhet, är att styrelsen idag inte fungerar och det är MED 6-9 personer som aktiverar sig samtidigt, vilket enligt folk är det ultimata. Borde inte det säga något det också?

Det säger mig att det inte har ett dugg med storleken att göra att vår nuvarande styrelse inte fungerar tillsammans. Sedan håller inte argumentet att det skapas fraktioner i en styrelse om man är fler än vad vi är för det finns fraktioner redan trots att vi inte är så många på våra möten så tror jag alla är medvetna om dem. Så det har alltså heller inget med styrelsens storlek att göra utan vilka som sitter i den.

Henry Rouhivuori
2011-04-07, 10:06
Jag förstår fortfarande inte.
Om det också i framtiden är ett fast antal styrelseledamöter som har närmare 100% närvaro så har en styrelse på 9 personer större möjlighet att vara beslutsmässigt än en styrelse på 16 personer.

Detta har sitt ursprung i stadgan som säger att en absolut majoritet av rösterna i en votering på styrelsemöte krävs för att ett beslut skall vara giltigt. Jag har diskuterat detta med styrelsen, sammankallande menade på att det är för farligt att skriva enkel majoritet i stadgan. Enkel majoritet skulle lösa dock lösa problemet med att låg närvaro leder till icke-beslutsmässighet.

Emil Isberg
2011-04-07, 11:07
Jag har läst lite styrelseprotokoll, typ alla.

Första (tillfälliga) styrelsen var på 6 ledamöter, och närvaron varierade mellan 33% (5 april 2006) och 83% (kassören verkar vara frånvarande typ konstant).
Första valda styrelsen var på 4 ordinarie och 2 suppleanter, där 2 hoppade av innan ett halvår hade gått med fyllnadsval därefter. Där varierade det också mellan 33% (om man räknar hela styrelsen, 50% om man räknar bara ordinarie) och 83%. De allra flesta beslut togs där bara CE och Rick närvarar, så man kan inte säga att det var särskilt bra närvaro generellt.
Andra valda styrelsen (2007) var på 5 ordinarie och 2 suppleanter, och med en rockad mellan Stefan och Björn fick hela styrelsen också förnyat förtroende 2008. Här var närvaron mycket bättre med minst 4 (57% av totala antalet, 80% av ordinarie) vid ett tillfälle (12e februari 2009), och 100% på ett möte (per capsulam-beslutet 21a november 2008). Att notera är att styrelsen för 2008 också hade tre möten (varav 2 per capsulam) under slutet av 2009 där det var låg närvaro.
2009 valdes en styrelse med tio ledamöter (varav en ordförande) plus en suppleant, där närvaron pendlade mellan 45% (8e juni 2009) och 100% vid flera tillfällen.
2010 valdes då en styrelse på 15 personer (varav 3 suppleanter) och vid de allra flesta tillfällen var det också bra närvaro (vid 4 tillfällen av 20 var det 47% närvaro (som är strax under hälften) och vid enbart ett tillfälle (14e mars 2011) var det 33% (5 personer) närvarande. Att notera är att tre personer har hoppat av styrelsen under året, och det är visserligen anmärkningsvärt mycket, men det motsvarar fortfarande inte det 50%iga avhopp som var under första styrelseåret.

Om man tittar på närvaron på individnivå ser man att ledamöterna verkar bli "trötta" eller "lata" efter ett tag. Det kan naturligtvis bero på flera olika faktorer, men det jag tror har större påverkansgrad är längden på mandaten snarare än antalet mandat.

Jag förstår oron till att storleken påverkar närvaron, och jag misstänker att det kan finnas sekundära effekter som man inte kan ta hänsyn till statistik, men jag avråder från att ändra styrelsens storlek utan bättre underlag än vad som har redovisats.

Emil Isberg
2011-04-07, 11:23
Dessutom har vi som mest haft 9 personer på ett möte vad jag kan minnas.

15 Konstituerande styrelsemöte 2010-05-03
(http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26196) 13 Per capsulam-beslut 2010-08-05 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=28188)
12 Per capsulam-beslut 2010-06-04 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26946)
11 Telefonmöte 2010-07-16 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27630)
11 Telefonmöte 2010-07-23 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27760)
11 Telefonmöte 2010-08-11 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=28600)
10 Telefonmöte 2010-05-10 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26346)
10 Per capsulam-beslut 2011-02-28 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=33638)

Face2Face (som jag tycker är bättre beskrivning än AFK eftersom många har med sig datorer även vid sådana möten):
9 Fysiskt möte 2010-05-29 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26824)
7 Fysiskt möte 2010-10-02 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30230)
9 Fysiskt möte 2011-01-29 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222)

Jan-Olof Ruuska
2011-04-07, 12:12
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Socialdemokraternas-partistyrelse/ (http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Socialdemokraternas-partistyrelse/)

De är 26 ledamöter och 15 suppleanter.

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2739:vaensterpartiets-partistyrelse-programkommission-revisorer-och-valberedning-valda-2010&catid=322:rigt&Itemid=246 (http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2739:vaensterpartiets-partistyrelse-programkommission-revisorer-och-valberedning-valda-2010&catid=322:rigt&Itemid=246)

22 + 10

http://www.moderat.se/web/Partistyrelse.aspx (http://www.moderat.se/web/Partistyrelse.aspx)

14 + ?

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=177681&T=2&ID=655 (http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=177681&T=2&ID=655)

19 + ?

http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Centerpartiet-nationellt/Partistyrelsen/ (http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Centerpartiet-nationellt/Partistyrelsen/)

30 + ?

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Partistyrelse/ (http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Partistyrelse/)

24 +

http://www.kristdemokraterna.se/VartParti/KontaktaOss/Partistyrelse (http://www.kristdemokraterna.se/VartParti/KontaktaOss/Partistyrelse)

många

osv.

Detta innebär enligt mitt sätt att se saken att det inte är antalet det är fel på. Vi får väl helt enkelt se till att byta ut dem som inte deltar i mötena genom att rösta bort dem.

Leffelini
2011-04-07, 12:13
15 Konstituerande styrelsemöte 2010-05-03
(http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26196) 13 Per capsulam-beslut 2010-08-05 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=28188)
12 Per capsulam-beslut 2010-06-04 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26946)
11 Telefonmöte 2010-07-16 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27630)
11 Telefonmöte 2010-07-23 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27760)
11 Telefonmöte 2010-08-11 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=28600)
10 Telefonmöte 2010-05-10 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26346)
10 Per capsulam-beslut 2011-02-28 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=33638)

Face2Face (som jag tycker är bättre beskrivning än AFK eftersom många har med sig datorer även vid sådana möten):
9 Fysiskt möte 2010-05-29 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26824)
7 Fysiskt möte 2010-10-02 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30230)
9 Fysiskt möte 2011-01-29 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222)


Förlåt att jag var otydlig i mitt inlägg. Jag tänkte F2F/AFK-möten men skrev annat. Per Capsulam har vi generellt haft ganska bra "närvaro" på eftersom det inte kräver ett möte som så.

samface
2011-04-07, 13:28
Att för många styrelseledamöter skulle vara orsaken till styrelsens låga mötesnärvaro utgör ett mycket dåligt underbyggt argument. Jag ser tvärtom att för få ledamöter leder till en styrelse som i sin beslutsmässighet är mer beroende av enskildas närvaro än en styrelse som består av fler ledamöter. I en liten grupp utgör varje enskild individs frånvaro en större del av gruppens totala frånvaro. Vid 20 personer utgör en persons frånvaro 5%, vid 10 personer innebär en persons frånvaro 10%. Det är ingen svår matematik.

För argumentet att en större grupp innebär fraktioner och oenighet vill jag stämma in i Marit Deldéns synpunkt om att sådana fraktioner inte förhindras av att begränsa styrelsens storlek till 9 personer. Jag ställer mig f.ö. väldigt undrande till idén att försöka likrikta styrelsen, som alla demokratiskt valda representanter har väl styrelsens ledamöter som sin främsta uppgifta att representera sina väljares intressen?

Jag ser det som en mycket viktig del av en demokratisk process att så många olika gruppers intressen som möjligt representeras i debatten för bästa möjliga balans genom kompromisser. Att för effektivitetens skull likrikta styrelsen genom att ge någon fraktion en överrepresentation låter i mina öron som direkt odemokratiskt. En levande debatt där olika ståndpunkter får stötas och blötas är precis lika viktigt inom styrelsen som på våra medlemsmöten.

Av ovanstående skäl yrkar jag AVSLAG på denna motion.

Emil Isberg
2011-04-08, 01:55
Förlåt att jag var otydlig i mitt inlägg. Jag tänkte F2F/AFK-möten men skrev annat. Per Capsulam har vi generellt haft ganska bra "närvaro" på eftersom det inte kräver ett möte som så.

Mitt inlägg var alls ingen kritik mot dig, ditt minne är ju faktiskt riktigt bra.
Det var bara att efter att Rick fått mig att gå igenom alla styrelseprotokoll (som finns i styrelseforumet) för att kontrollera närvaron hade jag siffrorna redan tillgängliga. Styrelseprotokoll kan ju dock av olika anledningar vara felaktiga, så det är bra med minnen som styrker och stödjer.

Emil Isberg
2011-04-08, 02:21
(http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Socialdemokraternas-partistyrelse/)Detta innebär enligt mitt sätt att se saken att det inte är antalet det är fel på. Vi får väl helt enkelt se till att byta ut dem som inte deltar i mötena genom att rösta bort dem.

Först och främst: Tack för en mycket bra sammanställning.

Men det är inte så lätt att rösta bort någon som vill vara med i styrelsen, men inte vill närvara... De är valda på tre år och för att på ett medlemsmöte rösta bort någon i förtid behöver man göra en så kallad misstroendevotum, som kräver väl underbyggd anledning (och därmed revisorernas stöd) och vi verkligen inte har praxis till i Piratpartiet.

Det finns helt enkelt inte stöd i vare sig stadgar eller praxis för att "rösta bort" en enskild styrelsemedlem.

Det jag tror hade varit en bra idé om styrelsen hade någon möjlighet att vakantsätta styrelseposter som helt enkelt missbrukas. Exempelvis att om en styrelsemedlem inte närvarar på tre på varandra följande styrelsemöten (ej inräknat per capsulam-beslut) kan styrelsen ta ett majoritetsbeslut för att vakantsätta den posten. Att ett sådant ärende kommer avhandlas skall gå ut med kallelsen till det styrelsemötet samt dessutom förmedlas på så många sätt som möjligt till personen som kommer att avsättas på ett sådant sätt. Om personen närvarar vid mötet och det är första gången för den personen skall det snarare ses som en kraftig varning.
Sådan avsättning skall tas upp på nästa medlemsmöte om personen vill, men i annat fall skall det hanteras som en frivillig avgång.

Peter Johansson
2011-04-08, 15:24
Jag tror iofs att rösta igenom denna motion inte skulle lösa några problem.
Vad är det som säger att det kommer vara mindre frånvaro ibland färre ledamöter än fler?

Men jag ska inte sticka under stolen med att säga det inte är ett problem det är det. Kanske det bästa vore att ledamöterna och suppleanterna satt kortare tid än idag samt att omval/nyval görs lite oftare.

Ravenna
2011-04-10, 09:39
Man kan inte riktigt jämföra procentsatser närvaro mellan styrelser, varken mellan åren hos PP (eftersom närvaron på själva mötena inte är allt och vi har haft olika organisationer olika år - vi håller ju fortfarande på att "bygga" partiet) eller mellan partier eftersom styrelsemedlemmar i de etablerade partierna många gånger är arvoderade.

Problemen som jag ser det är mycket riktigt detta med för många kontaktytor, svårt att koordinera och lära känna så många, svårare att hitta bra arbetsmetoder, att grupperingar uppstår och allmänt svårare på alla nivåer, vilket säkerligen spär på frånvaron. Jag upplever att det mycket riktigt finns grupperingar inom styrelsen.

Vi gör detta frivilligt på vår fritid, då behövs det en grupp som är optimerad för effektivitet. Den storleken vi har nu är dessutom för liten för att kunna jobba effektivt i utskott. Vi befinner oss i ett ingenmansland med dagens storlek - för stor för att fungera bra som en grupp och för liten för att kunna gå fullt ut och tillämpa utskottsarbete - ett arbetssätt som jag därtill inte finner roande då det handlar mer om att läsa rapporter än om att kommunicera med varandra.

Tommten
2011-04-10, 12:16
Man kan inte riktigt jämföra procentsatser närvaro mellan styrelser, varken mellan åren hos PP (eftersom närvaron på själva mötena inte är allt och vi har haft olika organisationer olika år - vi håller ju fortfarande på att "bygga" partiet) eller mellan partier eftersom styrelsemedlemmar i de etablerade partierna många gånger är arvoderade.Är det inte tillräckligt intressant att gå på mötena utan arvodering?

Problemen som jag ser det är mycket riktigt detta med för många kontaktytor, svårt att koordinera och lära känna så många, svårare att hitta bra arbetsmetoder, att grupperingar uppstår och allmänt svårare på alla nivåer, vilket säkerligen spär på frånvaron. Jag upplever att det mycket riktigt finns grupperingar inom styrelsen.

Vi gör detta frivilligt på vår fritid, då behövs det en grupp som är optimerad för effektivitet. Den storleken vi har nu är dessutom för liten för att kunna jobba effektivt i utskott. Vi befinner oss i ett ingenmansland med dagens storlek - för stor för att fungera bra som en grupp och för liten för att kunna gå fullt ut och tillämpa utskottsarbete - ett arbetssätt som jag därtill inte finner roande då det handlar mer om att läsa rapporter än om att kommunicera med varandra.Det låter som ni behöver lite Teambuilding (http://www.konferensproffsen.se/teambuilding/). Det finns företag som pysslar med sånt som affärdidé. Fungerar gruppen bättre så är det ju motiverat att lägga lite pengar på det tycker jag. Prata ihop er lite i styrelsen och lägg det som tillägsyrkande i verksamhetsplanen? Jag kommer i alla fall rösta bifall på det eftersom jag hellre vill ha en glad och sammansvetsad styrelse.

Johan mlg Karlsson
2011-04-10, 14:00
Är det inte tillräckligt intressant att gå på mötena utan arvodering?

Det verkar inte så (https://lh4.googleusercontent.com/_UDwbMqrSxT0/TZdTD89xfTI/AAAAAAAAM1g/X2XmTWtlYi0/Fullscreen%20capture%202011-04-02%20184641.jpg).

Jan-Olof Ruuska
2011-04-10, 18:32
Först och främst: Tack för en mycket bra sammanställning.

Men det är inte så lätt att rösta bort någon som vill vara med i styrelsen, men inte vill närvara... De är valda på tre år och för att på ett medlemsmöte rösta bort någon i förtid behöver man göra en så kallad misstroendevotum, som kräver väl underbyggd anledning (och därmed revisorernas stöd) och vi verkligen inte har praxis till i Piratpartiet.

Det finns helt enkelt inte stöd i vare sig stadgar eller praxis för att "rösta bort" en enskild styrelsemedlem.

Det jag tror hade varit en bra idé om styrelsen hade någon möjlighet att vakantsätta styrelseposter som helt enkelt missbrukas. Exempelvis att om en styrelsemedlem inte närvarar på tre på varandra följande styrelsemöten (ej inräknat per capsulam-beslut) kan styrelsen ta ett majoritetsbeslut för att vakantsätta den posten. Att ett sådant ärende kommer avhandlas skall gå ut med kallelsen till det styrelsemötet samt dessutom förmedlas på så många sätt som möjligt till personen som kommer att avsättas på ett sådant sätt. Om personen närvarar vid mötet och det är första gången för den personen skall det snarare ses som en kraftig varning.
Sådan avsättning skall tas upp på nästa medlemsmöte om personen vill, men i annat fall skall det hanteras som en frivillig avgång.

Jag var otydlig, jag menade: "inte ge fortsatt förtroende för en ny period", men ditt förslag är ju mycket bättre, vill du inte lägga det som ett motyrkande?

Sven Petersson
2011-04-12, 09:45
Det jag tror hade varit en bra idé om styrelsen hade någon möjlighet att vakantsätta styrelseposter som helt enkelt missbrukas. Exempelvis att om en styrelsemedlem inte närvarar på tre på varandra följande styrelsemöten (ej inräknat per capsulam-beslut) kan styrelsen ta ett majoritetsbeslut för att vakantsätta den posten. Att ett sådant ärende kommer avhandlas skall gå ut med kallelsen till det styrelsemötet samt dessutom förmedlas på så många sätt som möjligt till personen som kommer att avsättas på ett sådant sätt. Om personen närvarar vid mötet och det är första gången för den personen skall det snarare ses som en kraftig varning.
Sådan avsättning skall tas upp på nästa medlemsmöte om personen vill, men i annat fall skall det hanteras som en frivillig avgång.

Gör Piratpartiet en tjänst; lägg upp det som motförslag!

willenfort
2011-04-12, 14:20
Men det är inte så lätt att rösta bort någon som vill vara med i styrelsen, men inte vill närvara... De är valda på tre år och för att på ett medlemsmöte rösta bort någon i förtid behöver man göra en så kallad misstroendevotum, som kräver väl underbyggd anledning (och därmed revisorernas stöd) och vi verkligen inte har praxis till i Piratpartiet.

Det finns helt enkelt inte stöd i vare sig stadgar eller praxis för att "rösta bort" en enskild styrelsemedlem.

Det jag tror hade varit en bra idé om styrelsen hade någon möjlighet att vakantsätta styrelseposter som helt enkelt missbrukas. Exempelvis att om en styrelsemedlem inte närvarar på tre på varandra följande styrelsemöten (ej inräknat per capsulam-beslut) kan styrelsen ta ett majoritetsbeslut för att vakantsätta den posten. Att ett sådant ärende kommer avhandlas skall gå ut med kallelsen till det styrelsemötet samt dessutom förmedlas på så många sätt som möjligt till personen som kommer att avsättas på ett sådant sätt. Om personen närvarar vid mötet och det är första gången för den personen skall det snarare ses som en kraftig varning.
Sådan avsättning skall tas upp på nästa medlemsmöte om personen vill, men i annat fall skall det hanteras som en frivillig avgång.

Jag har lite invändningar mot detta.
två stycken är principiella.
Dels att Styrelsen inte skall avsätta poster som är tillsatta av medlemsmötet. Dels att delar av styrelsen inte skall kunna avsätta andra delar av styrelsen

Sen anser jag att detta är att lösa symptomen istället för sjukdommen.
att man väljer styrelseledarmöter på tre år var väldigt debatterat inom orggruppen som ansåg att man skulle välja på två år. men ett ändrings yrkande (mins inte från vem) gick igenom som ökade till tre år.
för att öka "kuppskyddet". Med facit i hand så tror jag att behovet av kupskydd är mycket mindre än behovet av rotation på styrelsemedlemmar. Därför tror jag att vi snarare skall ändra återföra styrelsetiderna till två år än skapa en mekanism där styrelsen kan ha interna utredningar.

dansve
2011-04-12, 14:56
De som hävdar att det är mandatperioden om tre år som är problemet kanske kan presentera underlag för det? Jag kan inte se att mandatperiodens längd alls är inblandad i avhoppen.

AndersLindbäck
2011-04-12, 15:38
De som hävdar att det är mandatperioden om tre år som är problemet kanske kan presentera underlag för det? Jag kan inte se att mandatperiodens längd alls är inblandad i avhoppen.

Hade styrelsen valts om vid varje medlemsmöte dvs 2 ggr per år hade det inte blivit några avhopp från styrelsen mitt i en vald period - de hade knappt börja tänka avhopp innan det är dags för omval.

Så ja - långa perioder gör det svårare för folk som vill hoppa av att vänta tills nästa val sker.

Det är lite synd att folk i partiet inte väntar och sitter tiden ut och i stället kanske annonserar att de inte ställer upp för omval i stället för att bara hoppa av posten.

willenfort
2011-04-12, 15:57
De som hävdar att det är mandatperioden om tre år som är problemet kanske kan presentera underlag för det? Jag kan inte se att mandatperiodens längd alls är inblandad i avhoppen.

Mandatpreiodens längd är inte ett problem för avhopparna de ersätter vi med fyllnadsval. Problemet är för de som blir inaktiva för de kan inte ersättas om de inte går frivilligt. och ju längre som mandatperioden är ju längre tid är styrelsen underbemannad om ngn blir inaktiv.

/C

Jacob Hallén
2011-04-13, 14:01
Först och främst: Tack för en mycket bra sammanställning.

Det jag tror hade varit en bra idé om styrelsen hade någon möjlighet att vakantsätta styrelseposter som helt enkelt missbrukas. Exempelvis att om en styrelsemedlem inte närvarar på tre på varandra följande styrelsemöten (ej inräknat per capsulam-beslut) kan styrelsen ta ett majoritetsbeslut för att vakantsätta den posten. Att ett sådant ärende kommer avhandlas skall gå ut med kallelsen till det styrelsemötet samt dessutom förmedlas på så många sätt som möjligt till personen som kommer att avsättas på ett sådant sätt. Om personen närvarar vid mötet och det är första gången för den personen skall det snarare ses som en kraftig varning.
Sådan avsättning skall tas upp på nästa medlemsmöte om personen vill, men i annat fall skall det hanteras som en frivillig avgång.

Varje gång styrelsen har ett AFK-möte så håller man ett ö-råd där man röstar ut en styrelsemedlem. ;)

Peter Johansson
2011-04-14, 10:31
Varje gång styrelsen har ett AFK-möte så håller man ett ö-råd där man röstar ut en styrelsemedlem. ;)

Problem solved right there:D

Problemet är nog som Willenfort skriver att personer som hela tiden är frånvarande men samtidigt inte lämnar ifrån sig sina stolar.
Viljan finns att engagera sig men tiden räcker inte till för dem.

JorgenL
2011-04-17, 21:44
Motivering till yrkande A12

Av diskussionen ovan framgår det att flera medlemmar uppfattar det som att huvudproblemet med styrelsen inte är dess storlek utan den bristande närvaron. Vi ansluter oss till det synsättet.

Vi kan aldrig helt skydda oss mot att enskilda styrelsemedlemmar tröttnar, men vi kan försöka skapa förutsättningar för att minimera skadan av detta. Ett sätt att göra detta är att korta mandattiden så att folk som inte vare sig arbetar eller avgår kan bytas ut snabbare. Genom att korta mandatperioden till två år så uppnår man detta och blir inte sittande med ledamöter som inte är aktiva.

I detta syfte har vi lagt yrkandet 222 som förändrar mandatperioden till 2 år och 223 som är övergångsregler får att uppnå detta.

Jörgen Lindell
Nils Agnesson
Henrik Brändén
Andreas Bjärnemalm
Johan 'mlg' Karlsson

Tommten
2011-04-17, 22:12
Jag drog tillbaks mitt yrkande och yrkar bifall på JörgenLs & CO istället som är ännu bättre.

Bifall på yrkande 222

Jan-Olof Ruuska
2011-04-17, 22:33
Jag drog tillbaks mitt yrkande och yrkar bifall på JörgenLs & CO istället som är ännu bättre.

Bifall på yrkande 222

Bifall på yrkande 222

Emil Isberg
2011-04-18, 00:39
Dels att Styrelsen inte skall avsätta poster som är tillsatta av medlemsmötet.

Varför skulle styrelsen inte kunna avsätta ledamöter som är tillsatta av medlemsmötet? Och hänvisa inte till ansvarskedjan utan förklara istället vad du menar.

Jag anser att styrelsen har fullständigt mandat att på bästa sätt styra organisationen mellan medlemsmöten, och att de därför naturligtvis har rätt att avsätta ledamöter som inte fullgör det uppdrag de fått från medlemsmötet. Det innebär dock inte att de får motsvarande möjlighet att tillsätta nya ledamöter.

Sen anser jag att detta är att lösa symptomen istället för sjukdommen.

Ja det håller jag med om. Men precis som med exempelvis kvoteringsfrågan kan det ibland behövas att man löser symptomet för att komma till rätta med sjukdomen. I det här fallet så ligger hotet att bli avsatt som en piska som vi i dagsläget saknar. På grund av alla kuppskydd går det rent principiellt inte att avsätta en styrelsemedlem utan de sitter säkert hela mandattiden ut oavsett hur de sköter sitt uppdrag.

att man väljer styrelseledarmöter på tre år var väldigt debatterat inom orggruppen som ansåg att man skulle välja på två år. men ett ändrings yrkande (mins inte från vem) gick igenom som ökade till tre år.

Rick lade ändringsförslaget (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=206226#post206226) som ökade styrelsestorleken till 15 samt mandatperioden till tre år

Michael Anderson
2011-04-18, 03:33
Rick lade ändringsförslaget (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=206226#post206226) som ökade styrelsestorleken till 15 samt mandatperioden till tre år

Lite märkligt kan tyckas, att han i dagsläget vill reducera styrelsestorleken till 9 personer, när det var han som lade förslaget i förra årsmötet att öka storleken.

Lite velande kanske?

Tror dom flesta medlemmar kan hålla med i sak om följande:
Partiledning och Partistyrelsen ska ha separata medlemmar. Inte samma medlemmar i bägge posterna. När denna ändring ska trädas i kraft, och hur man går tillväga när ändringen genomförts, är väl det som diskussionen mest gäller.

Men för att sammanföra detta med motionen i sak: Jag tror inte det är ett problem att partiet i nuläget har en styrelse på 15 personer. Problemet, är att många av dom styrelseledamöter som valdes i förra årsmötet, antingen inte dyker upp på styrelsemöten, eller avgått helt. Då är det snarare problem med styrelsemedlemmen i fråga, än ett problem med upplägget.

Yrkar återigen avslag till denna motion. Det finns problem som behöver lösas, men en reduktion av styrelsens storlek, är inte lösningen.

AndersLindbäck
2011-04-18, 08:53
Det finns en lösning på att folk inte dyker upp trots att de blivit invalda.

Suppleanter.

Nej jag menar då inte att de skall ersätta de som inte dyker upp utan att vi skall ha tillräckligt med suppleanter i styrelsen så att man kan sätta alla nya till styrelsen som suppleanter.

Skulle de då inte dyka upp på mötena så kan man helt enkelt välja att inte välja in dem som ordinarie när deras mandat går ut efter ett år. Att väljas till suppleant ger folk möjlighet att se om de passar i rollen.

Med 2 års mandattid så kan de som då råkat ut för något som gör att de inte längre har tid att arbeta så mycket i styrelsen få chans att relativt snabbt lämna posten utan att behöva avgå i förtid.

Suppleanter och 2 års mandattid leder till en mera stabil styrelse för att då kan nya sitta av ett år som suppleant och om de inte känner det är rätt för dem så kan de välja att inte ställa upp nästa gång det är val till styrelsen.

Emil Isberg
2011-04-18, 17:43
Lite märkligt kan tyckas, att han i dagsläget vill reducera styrelsestorleken till 9 personer, när det var han som lade förslaget i förra årsmötet att öka storleken.
Nåja, snarare jämnade han ut styrelsen så att det skulle vara fem personer som valdes in varje år (en tredjedel av styrelsen) plus sammankallande, men både 15 och 9 är godtyckliga tal. Förresten var det en ökning från 14 till 15 så det var knappast någon särskilt omfattande ökning. Inte heller ovanligt att personen som drivit utvecklingen i organisationen också lägger ändringsförslag som går igenom... Men det betyder inte att alla (ändrings)förslag gör det. :)

Hade dock varit trevligt att få en lite bättre underbyggd förklaring till varför Rick anser att vi ska sänka styrelsens storlek.

Christian Engström
2011-04-19, 10:10
Problemet är att vi i praktiken inte har någon möjlighet att hållla möten med 16 personer.

AFK går inte, för vi har inte pengar till att samla 16 personer från hela landet mer än högst någon enstaka gång. Hade vi kommit in i riksdagen hade det här inte varit något problem, men det gjorde vi inte, så då är det här tyvärr bara ett faktum. Pengarna för regelbundna AFK-möten finns inte.

Voice fungerar inte med 16 personer. Det är för många, helt enkelt. Att styrelsen fungerar så dåligt som den gör idag beror till stor del på att redan med dagens storlek blir voice-mötena alldeles för långdragna och meningslösa. Ingen tycker det är roligt att sitta med en lur i örat i en eller två timmar och mest lyssna på formaliteter, och knappt få tillfälle att säga någonting av substans själv. Med 16 personer skulle det bli ännu värre, så min gissning är att en så stor styrelse mycket sällan skulle kunna samla tillräckligt med deltagare för att vara beslutsmässig ens om alla var överens. Vi har ju sett det här i praktiken med dagens styrelse.

Text fungerar inte heller för att diskutera frågor där det finns riktiga meningsskiljaktigheter. Det blir för låsta positioner, och man kommer inte vidare.

Med en mindre styrelse fungerar både AFK, voice och text mycket bättre. Vi får råd att träffas fler gånger AFK med en mindre styrelse, voice blir ett reellt alternativ, och även textdiskussioner har större chans att lyckas med färre deltagare.

Vill vi ha ett fungerande parti måste vi ha en fungerande styrelse. Då får styrelsen inte vara större än vad vi har praktiska möjligheter att ordna fungerande möten för.

Jag yrkar bifall till motionen.

Sven Petersson
2011-04-19, 10:25
@ Christian Engström,

Ditt inlägg och ditt yrkande förefaller vara ett desperat försök från dig att behålla din diktatoriska kontroll över partiets styrelse och ledning.

Jag hoppas verkligen att motionen avslås.

Nyttig läsning: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34384

Michael Anderson
2011-04-19, 16:07
Vill vi ha ett fungerande parti måste vi ha en fungerande styrelse. Då får styrelsen inte vara större än vad vi har praktiska möjligheter att ordna fungerande möten för.

Då föreslår jag att du, och motionsskrivaren (Rick Falkvinge), avgår från era styrelseposter med omedelbar verkan, så blir styrelsen mindre med 2 personer.

Men det lär väl inte hända, för ni har systematiskt försökt styra in mer och mer makt över partiet, till just styrelsen, och försökt flytta en del av medlemmarnas egna makt (från årliga medlemsmöten) till styrelsen.

Avslag, gör om, gör rätt!

Johan mlg Karlsson
2011-04-20, 00:25
Det här inlägget skriver jag inte som del av mötespresidiet utan istället som partilmedlem.

(Jag som fetstilat)

Jag antar att det är det här som Rick och CE drömmer sig tillbaka till. Med nästan 50% av styrelsen (utan avhopp!) på lönelistan, borttagen möjlighet för medlemmarna att välja in nya styrelseledamöter istället för dom som mobbas ut och en styrelse som pratar om att peka finger åt medlemsmötet (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=263267#post263267) så får vi det totalitära styre i Piratpartiet som så många verkar önka.

Rick och Christian: Inser ni verkligen hur mycket förakt ni visar medlemmarna genom att agera på det här sättet? Och anser ni verkligen det är värt att alla aktiva tröttnar och ger upp partiet enbart för att ni inte vågar dela med er av makten?

Jag har läst lite styrelseprotokoll, typ alla.

Första (tillfälliga) styrelsen var på 6 ledamöter, och närvaron varierade mellan 33% (5 april 2006) och 83% (kassören verkar vara frånvarande typ konstant).
Första valda styrelsen var på 4 ordinarie och 2 suppleanter, där 2 hoppade av innan ett halvår hade gått med fyllnadsval därefter. Där varierade det också mellan 33% (om man räknar hela styrelsen, 50% om man räknar bara ordinarie) och 83%. De allra flesta beslut togs där bara CE och Rick närvarar, så man kan inte säga att det var särskilt bra närvaro generellt.
Andra valda styrelsen (2007) var på 5 ordinarie och 2 suppleanter, och med en rockad mellan Stefan och Björn fick hela styrelsen också förnyat förtroende 2008. Här var närvaron mycket bättre med minst 4 (57% av totala antalet, 80% av ordinarie) vid ett tillfälle (12e februari 2009), och 100% på ett möte (per capsulam-beslutet 21a november 2008). Att notera är att styrelsen för 2008 också hade tre möten (varav 2 per capsulam) under slutet av 2009 där det var låg närvaro.
2009 valdes en styrelse med tio ledamöter (varav en ordförande) plus en suppleant, där närvaron pendlade mellan 45% (8e juni 2009) och 100% vid flera tillfällen.
2010 valdes då en styrelse på 15 personer (varav 3 suppleanter) och vid de allra flesta tillfällen var det också bra närvaro (vid 4 tillfällen av 20 var det 47% närvaro (som är strax under hälften) och vid enbart ett tillfälle (14e mars 2011) var det 33% (5 personer) närvarande. Att notera är att tre personer har hoppat av styrelsen under året, och det är visserligen anmärkningsvärt mycket, men det motsvarar fortfarande inte det 50%iga avhopp som var under första styrelseåret.

Om man tittar på närvaron på individnivå ser man att ledamöterna verkar bli "trötta" eller "lata" efter ett tag. Det kan naturligtvis bero på flera olika faktorer, men det jag tror har större påverkansgrad är längden på mandaten snarare än antalet mandat.

Jag förstår oron till att storleken påverkar närvaron, och jag misstänker att det kan finnas sekundära effekter som man inte kan ta hänsyn till statistik, men jag avråder från att ändra styrelsens storlek utan bättre underlag än vad som har redovisats.

Winston Smith
2011-04-20, 23:08
Nyttig läsning: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34384
För en gångs skull håller jag med dig.

Michael Anderson
2011-04-21, 14:21
Noterar en intressant (och av mig förbisedd) detalj i motions-texten som Herr Falkvinge har skrivit:

Styrelsevalsresultatet från vårmötet 2011 justeras så att endast tre personer väljs till styrelsen. Dessa tre sitter på mandat till och med 2013-12-31.

Då det i nuläget finns 12 kandidater till dom 5 platser som avses, så krävs det ingen stor tänkare till att komma fram till att det troligtvis blir som sådan att medlemsmötet röstar in både herr Falkvinge, och Anna Troberg till styrelsen, trots att dessa två redan i dagsläget sitter i partiledningen. Lägg därtill, populäriteten (och jävsrisken) av att Henrik Alexandersson blir invald i styrelsen. Samtidigt vill Rick endast välja in 3 nya styrelsemedlemmar under detta möte, istället för 5? Det skulle då med stor sannolikhet, bli just dessa 3 som väljs in. Lite väl suspekt anser jag.

Personligen anser jag att varken Rick eller Anna bör kandidera till styrelsen så länge dom även sitter i partiledningen. Dessutom, enligt våra stadgar så behöver inte partiledaren väljas in för att delta i styrelsemöten. Själv har jag absolut inget emot att partiledaren sitter med i styrelsemöten som en observatör utan rättighet till att prata under pågående möte, eller för att rösta i styrelsebeslut. Partiledaren har all rätt i världen att veta vad som pågår i styrelsen, men den ska knappast sitta i positionen att bestämma över vad Partiledaren ska eller inte ska göra (vilket är en av styrelsens uppgifter).

Även utan Rick, Anna och eventuellt Henrik Alexandersson's kandidering till styrelsen, så finns det 9 st fullt värdiga kandidater till dom 5 platserna som ska tillsättas, och det bör vara större skäl att rösta in 5 av dessa, än att rösta in Rick och/eller Anna för att dom är "kända" i partiet.

Vill HAX kandidera till styrelsen, så får han mycket gärna göra det. Men då anser jag att han behöver först välja om han vill jobba kvar som assistent åt Christian Engström, för annars kan det uppstå en jävsituation om bägge av dom sitter i partistyrelsen.

agnesson
2011-04-21, 17:23
Problemet är att vi i praktiken inte har någon möjlighet att hållla möten med 16 personer.

AFK går inte, för vi har inte pengar till att samla 16 personer från hela landet mer än högst någon enstaka gång. Hade vi kommit in i riksdagen hade det här inte varit något problem, men det gjorde vi inte, så då är det här tyvärr bara ett faktum. Pengarna för regelbundna AFK-möten finns inte.
Budget (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222)for styrelsens möten: 35 000 kr.
Total omsättning i budgeten: 1 030 000 kronor.

Rimligt är att anta att budget är planerad efter att medlemsmöten följer stadgarna och fyllnadsväljer tomma ledamotsplatser så att styrelsen alltid består av 16 personer.

Antal planerade (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34351)afk-möten i år är tre till:
Styrelsemöte AFK 21/5-22/5 -2011
Styrelsemöte AFK 3/9-4/9 -2011
Styrelsemöte AFK 3/12-4/12 -2011

Hittills har 3 327 kr betalats ut för ett afk-möte (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33222) i år, det som ägde rum i slutet av januari


Om vi då antar att siffran 35 000 kronor är tilltänkt att täcka kostnader för 4 afk-möten, dubbla den siffran och styrelsen kommer att ha möjlighet till 7 afk-möten under sin mandattid till och med den sista december 2011.

Någon kommer kanske att invända mot att det inte finns så mycket tid att lägga, det är ju trots allt sju helger man som ledamot bör vika till partistyrelsen. Ska vi dock titta på senaste året så har inte mindre än 16 styrelsemöten ägt rum (plus sju per capsulam), detta om någonting måste ha tagit tid.

Jag kan med lätthet hyvla fram 35 000 kronor från nuvarande budget (https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3854&d=1296594155). Det handlar snarare om viljan att vela ha afk-möten och att använda ekonomiska svårigheter som argument i denna diskussion.

Sven Petersson
2011-04-21, 18:21
Noterar en intressant (och av mig förbisedd) detalj i motions-texten som Herr Falkvinge har skrivit:Då det i nuläget finns 12 kandidater till dom 5 platser som avses, så krävs det ingen stor tänkare till att komma fram till att det troligtvis blir som sådan att medlemsmötet röstar in både herr Falkvinge, och Anna Troberg till styrelsen, trots att dessa två redan i dagsläget sitter i partiledningen. Lägg därtill, populäriteten (och jävsrisken) av att Henrik Alexandersson blir invald i styrelsen. Samtidigt vill Rick endast välja in 3 nya styrelsemedlemmar under detta möte, istället för 5? Det skulle då med stor sannolikhet, bli just dessa 3 som väljs in. Lite väl suspekt anser jag.

Personligen anser jag att varken Rick eller Anna bör kandidera till styrelsen så länge dom även sitter i partiledningen. Dessutom, enligt våra stadgar så behöver inte partiledaren väljas in för att delta i styrelsemöten. Själv har jag absolut inget emot att partiledaren sitter med i styrelsemöten som en observatör utan rättighet till att prata under pågående möte, eller för att rösta i styrelsebeslut. Partiledaren har all rätt i världen att veta vad som pågår i styrelsen, men den ska knappast sitta i positionen att bestämma över vad Partiledaren ska eller inte ska göra (vilket är en av styrelsens uppgifter).

Även utan Rick, Anna och eventuellt Henrik Alexandersson's kandidering till styrelsen, så finns det 9 st fullt värdiga kandidater till dom 5 platserna som ska tillsättas, och det bör vara större skäl att rösta in 5 av dessa, än att rösta in Rick och/eller Anna för att dom är "kända" i partiet.

Vill HAX kandidera till styrelsen, så får han mycket gärna göra det. Men då anser jag att han behöver först välja om han vill jobba kvar som assistent åt Christian Engström, för annars kan det uppstå en jävsituation om bägge av dom sitter i partistyrelsen.
+1

Glith
2011-04-22, 13:03
+1 för en mindre och effektivare styrelse.

Michael Anderson
2011-04-22, 13:05
+1 för en mindre och effektivare styrelse.

utan Rick Falkvinge och Anna Troberg om jag får be.

Om det inte är så att dessa väljer med deras kandidering till styrelsen, att avsäga sina poster i partiledningen?

Ravenna
2011-04-26, 15:09
Jag tycker att det är beklämmande mycket fientlighet gentemot personer i den här tråden. Att ni inte gillar vissa individer eller tycker att vissa individer gör ett dåligt jobb, det är EN sak. Att styrelsen är för stor för att kunna fungera är en ANNAN sak. Det finns inte en möjlighet till att någon sammansättning av styrelse med ens de perfekta individerna skulle kunna fungera bra via distans med de mängderna personer som vissa vill inkludera i den. Det är väldigt enkelt: En styrelse som är för stor fungerar inte, och styrelsens FORM måste vara anpassad så att den har förutsättningar för att kunna fungera utan att man ska behöva skylla allt på att ledamöterna inte kunde anpassa sig till omöjliga villkor.

En styrelse som ska fungera på distans måste vara anpassad i storlek till att kunna fungera på distansvillkor. Vi har tre möjliga sätt att kommunicera i grupp: AFK, voice/telefon och text.

AFK-möten är (förutom att de är dyra) oerhört tidskrävande och krångliga. Att man känner till "schemat" i förväg är inte till hjälp - få av oss detaljplanerar sina liv 2-3 år i förväg och styrelsemöten kommer därför oundvikligen att komma i konflikt med Verkliga Livet om det är en hel helg eller ingenting som gäller. Vi är vuxna individer med vuxna liv - jobb, bostäder, barn, husdjur, makar, kämpor osv. Det är svårt att dra ihop ett AFK-möte. Även med den bästa vilja i världen så uppstår det hög frånvaro på AFK-möten om man behöver lägga ner en hel helg. Vissa kan dessutom ha 10 timmars resväg eller mer. AFK-möten lämpar sig bäst för geografiskt begränsade styrelser. Vi har inte de möjligheterna och höga krav på AFK-närvaro blir lätt exkluderande för medlemmar som bor på geografiskt olägliga platser.

Voice/telefon är (rent ut sagt på ren svenska) ett ARSLE att genomföra med så många deltagare. Det slutar vara hanterligt någonstans runt 7-8 personer. Det är varken roligt eller effektivt att sitta och lyssna på 10 personer som turas om att säga någonting i luren. Det sätter käppar i hjulet för styrelsearbetet att vi förväntas inkludera enormt många människor i konferenssamtal.

Text är, som bäst, ett komplement till voice. Text är hyggligt bra, särskilt för att hantera ärenden som kan löpa ut över tid, men en chatt på 16 personer är fullkomligt ohanterlig utan omfattande moderering. Återigen, en textchatt kan fungera fint runt 7-8 personer, men inte med 16.

Slutsatsen här är att AFK-möten av praktiska skäl aldrig kan innefatta samtliga styrelseledamöter, och de verktyg som står till hands för distanskommunikation kan inte effektivt hantera mer än 7-8 personers gruppkommunikation. Med andra ord så måste en stor del av styrelsen idag vara frånvarande för att vi ska kunna arbeta med någon form av effektivitet, och konsekvensen av att styrelsen är för stor är också ett högt bortfall, vilket har lett till att styrelsen antingen kan arbeta ineffektivt eller icke beslutsmässigt. Inget av dessa alternativ är bra.

Vi har helt enkelt inga verktyg för att hantera en så stor styrelse över så stora avstånd.

Paulsrud
2011-04-26, 16:02
AFK-möten är (förutom att de är dyra) oerhört tidskrävande och krångliga. Att man känner till "schemat" i förväg är inte till hjälp - få av oss detaljplanerar sina liv 2-3 år i förväg och styrelsemöten kommer därför oundvikligen att komma i konflikt med Verkliga Livet om det är en hel helg eller ingenting som gäller. Vi är vuxna individer med vuxna liv - jobb, bostäder, barn, husdjur, makar, kämpor osv. Det är svårt att dra ihop ett AFK-möte. Även med den bästa vilja i världen så uppstår det hög frånvaro på AFK-möten om man behöver lägga ner en hel helg. Vissa kan dessutom ha 10 timmars resväg eller mer. AFK-möten lämpar sig bäst för geografiskt begränsade styrelser. Vi har inte de möjligheterna och höga krav på AFK-närvaro blir lätt exkluderande för medlemmar som bor på geografiskt olägliga platser.

Förstår ditt aber med detta. Men jag vill isåfall se personer som kan lägga ner tid och är villiga att göra det. Men min erfarenhet är att när man kan få reda på mötesdagarna långt i förväg blir det inga större svårigheter att dra ihop, även en vuxen styrelse.


[FONT=Arial][SIZE=2]Slutsatsen här är att AFK-möten av praktiska skäl aldrig kan innefatta samtliga styrelseledamöter, och de verktyg som står till hands för distanskommunikation kan inte effektivt hantera mer än 7-8 personers gruppkommunikation. Med andra ord så måste en stor del av styrelsen idag vara frånvarande för att vi ska kunna arbeta med någon form av effektivitet, och konsekvensen av att styrelsen är för stor är också ett högt bortfall, vilket har lett till att styrelsen antingen kan arbeta ineffektivt eller icke beslutsmässigt. Inget av dessa alternativ är bra.

Vi har helt enkelt inga verktyg för att hantera en så stor styrelse över så stora avstånd.

Jag tror du har fel. Enligt min erfarenhet är det fullt möjligt att hantera en sådan styrelse.

Jag sitter bland annat i SFS styrelse (http://sfs.se/node/77). Det är en styrelse på 15 personer.

Vi har haft nästan bara fysiska möten, och dessa har gått bra. Vissa har haft långväga resvägar, men det är nog egentligen de minsta problemet. Vi har även haft distansmöten igenom Adobe connect (som har bra system för att t.ex. "Räcka upp handen" och låta en person tala i taget, stänga av andras mikrofoner osv.) Dessa har främst varit mera rutinbeslutsmöten.

Det må kosta pengar att skicka folk, men det är min uppfattning av att man får mycket bättre möten, och verktygen finns.

Ett arbetssätt med små arbetsgrupper (eller ett arbetsutskott) som jobbar mellan mötena gör att man inte behöver ses så ofta.

Michael Anderson
2011-04-26, 17:37
@ Ravenna: Om det nu är så svårt att få ihop tid och utrymme att ha en styrelse på 15 personer i ett AFK-möte, så kanske det vore på sin plats att motionären tog upp detta I FJOL, när det var han som föreslog en FÖRSTORING av styrelsen då?

Vet inte riktigt vad problemet är. Först ville han öka storleken av styrelsen, sen gillade han inte resultatet av en sån stor styrelse (visserligen en ökning av EN person från styrelsen innan dess). Och nu är han här och motionerar att man ska mer eller mindre kapa styrelsen på halva.

Samtidigt så har vi ju hela jäv-situationen i åtanke, samt att en minskning av styrelsen (om denna motion går igenom) skulle innebära att bara 3 personer väljs till styrelsen från detta möte. Hur många hjärnceller behöver du, för att lista ut att 2 av dessa platser TROLIGTVIS tas upp av motionären, och Anna Troberg?

Om det inte går att lösa AFK-möten eller möten i allmänhet med en styrelse på 15 personer i dagsläget, så kanske man bör se över istället vad man kan göra för att göra situationen bättre. Istället för att minska storleken på styrelsen med hälften, samt (som bieffekt) att varje styrelsemedlem får ofantligt mer personlig "makt".

Winston Smith
2011-04-26, 19:30
Först ville han öka storleken av styrelsen, sen gillade han inte resultatet av en sån stor styrelse (visserligen en ökning av EN person från styrelsen innan dess). Och nu är han här och motionerar att man ska mer eller mindre kapa styrelsen på halva.
Nå, man måste ju ha rätt att ändra sig. :)

Samtidigt så har vi ju hela jäv-situationen i åtanke
Det är ett tyngre argument. Det finns några personer som sitter på flera stolar samtidigt trots att det är uppenbart att det leder till missnöje och osämja.

troed
2011-04-26, 19:59
Det finns några personer som sitter på flera stolar samtidigt trots att det är uppenbart att det leder till missnöje och osämja.

Definitionen på "uppenbart" kan diskuteras. Hittar man ett negativt inlägg i en tråd här är det ifrån någon utav ett begränsat antal avsändare.

Ett fåtal högljudda personer vars liv spenderas på forumet är inte liktydigt med Piratpartiets medlemmar. Om någon är intresserad kan jag nog göra en snabbenkät hos pirater jag misstänker aldrig ens hört talas om forumet vad de tycker.

Winston Smith
2011-04-26, 20:09
Hittar man ett negativt inlägg i en tråd här är det ifrån någon utav ett begränsat antal avsändare.
Givetvis. De flesta medlemmar bryr sig knappast. Det är en viss andel av de aktiva jag pratar om. Att det finns olika falanger inom politiska partier är ju inget nytt eller konstigt.

Mab
2011-04-26, 21:00
Om någon är intresserad kan jag nog göra en snabbenkät hos pirater jag misstänker aldrig ens hört talas om forumet vad de tycker.

Jag är intresserad. Ett bredare beslutsunderlag är alltid en bra sak.

Rick Falkvinge
2011-04-26, 23:42
@ Ravenna: Om det nu är så svårt att få ihop tid och utrymme att ha en styrelse på 15 personer i ett AFK-möte, så kanske det vore på sin plats att motionären tog upp detta I FJOL, när det var han som föreslog en FÖRSTORING av styrelsen då?

Jag vet inte riktigt varför detta återupprepas gång på gång som motsägelse till den här motionen.

Det jag föreslog förra året var att behålla kuppskyddet. Det är viktigt för mig att ett möte inte kan ersätta en kontrollerande majoritet av styrelsen -- det var viktigt då, och det är viktigt nu.

Det som var föreslaget då var att man skulle välja 8 personer av 15 varje år (sammankallande på ett år och sju ledamöter på två år). Det är en kontrollerande majoritet. Genom att ändra mandattiden för ledamöterna till tre år, vilket var den ändring jag föreslog för att åstadkomma kuppskydd, så skulle det målet uppnås.

Då var frågan vilken multipel av tre som skulle väljas för antalet ledamöter. Det var 14 innan. Man kunde gått till 12 eller 15. Att gå till 15 var helt enkelt närmare ursprungsantalet. Dubbelt så nära. Då skulle 5+1 väljas varje år. Sex av femton är inte längre en kontrollerande majoritet.

Därför blir jag bekymrad när det upprepas gång på gång att jag skulle önskat en större styrelse. Det stod inget om det i vare sig motionens text eller argumentation, och det var inte det som det handlade om.

Det har också observerats i den här diskussionstråden (jag tror att det var Emil Isberg, men är inte säker nu).

Emil Isberg
2011-04-28, 17:56
Då var frågan vilken multipel av tre som skulle väljas för antalet ledamöter. Det var 14 innan. Man kunde gått till 12 eller 15. Att gå till 15 var helt enkelt närmare ursprungsantalet. Dubbelt så nära. Då skulle 5+1 väljas varje år. Sex av femton är inte längre en kontrollerande majoritet.

Det har också observerats i den här diskussionstråden (jag tror att det var Emil Isberg, men är inte säker nu).

Well, jag har tagit upp det men med samma argumentation som du.

Nåja, snarare jämnade han ut styrelsen så att det skulle vara fem personer som valdes in varje år (en tredjedel av styrelsen) plus sammankallande, men både 15 och 9 är godtyckliga tal. Förresten var det en ökning från 14 till 15 så det var knappast någon särskilt omfattande ökning. Inte heller ovanligt att personen som drivit utvecklingen i organisationen också lägger ändringsförslag som går igenom... Men det betyder inte att alla (ändrings)förslag gör det.

Emil Isberg
2011-04-28, 18:04
Det har också observerats i den här diskussionstråden (jag tror att det var Emil Isberg, men är inte säker nu).

Det kan dock ha varit jag som började hela den argumenationsföljden genom att jag förtydligade (sakupplysning heter det normalt) willenforts text men ett ändrings yrkande (mins inte från vem) gick igenom som ökade till tre år för att öka "kuppskyddet" (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=262850) med meningen (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=263250): Rick lade ändringsförslaget (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=206226#post206226) som ökade styrelsestorleken till 15 samt mandatperioden till tre år.

Ravenna
2011-04-30, 08:20
Förstår ditt aber med detta. Men jag vill isåfall se personer som kan lägga ner tid och är villiga att göra det. Men min erfarenhet är att när man kan få reda på mötesdagarna långt i förväg blir det inga större svårigheter att dra ihop, även en vuxen styrelse.

Ursäkta mig, men jag tycker inte att det är vidare demokratiskt om man sätter upp så jobbiga arbetsvillkor för styrelsen att de enda som kan ta på sig uppdraget är arbetslösa eller studerande som bor i närheten av Stockholm. Jag menar att styrelsen MÅSTE vara anpassad till att kunna fungera på distans och under drägliga villkor, och att vi i ett Internetbaserat parti MÅSTE kunna välja ÄVEN representanter som bor i Bastuträsk och har jobb och familj. Man ska inte behöva vara arbetslös och/eller boende i Stockholm för att kunna engagera sig.

Jag förstår inte riktigt varför vissa här upprepar mantrat "men då väljer vi bättre kandidater". Ursäkta utbrottet, men det är f-n inte demokratiskt att sätta upp så höga trösklar för arbetet att bara en viss typ av människor kan ställa upp. Det är lika odemokratiskt som att flytta riksdagen till Bastuträsk och inte avlöna riksdagsmännen alls. Vem skulle då kunna ta uppdraget?


Ett arbetssätt med små arbetsgrupper (eller ett arbetsutskott) som jobbar mellan mötena gör att man inte behöver ses så ofta.

...och leder till grupperingar inom styrelsen och gör det svårt för ledamöterna att påverka i olika frågor eftersom det för det mesta bara blir att rösta ja eller nej till ett färdigt förslag. Inte bra.

Winston Smith
2011-04-30, 11:18
Ursäkta mig, men jag tycker inte att det är vidare demokratiskt om man sätter upp så jobbiga arbetsvillkor för styrelsen att de enda som kan ta på sig uppdraget är arbetslösa eller studerande som bor i närheten av Stockholm.
Du uttrycker dig klatschigt men sanningen är förstås att den som inte har möjlighet att lägga tid på styrelsearbete inte ska sitta i styrelsen. Det vore klädsamt att acceptera detta faktum utan att smälla av en kaskad av förolämpningar mot de personer som tar sina uppdrag på allvar.

Michael Anderson
2011-04-30, 13:29
+1 Winston

troed
2011-04-30, 16:43
Du uttrycker dig klatschigt men sanningen är förstås att den som inte har möjlighet att lägga tid på styrelsearbete inte ska sitta i styrelsen. Det vore klädsamt att acceptera detta faktum utan att smälla av en kaskad av förolämpningar mot de personer som tar sina uppdrag på allvar.

Hur jag än försöker lyckas jag inte läsa Ravennas inlägg så som du uppenbarligen gjort.

Det är en självklarhet att vi vill ha en styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Det framtvingar att vi accepterar att människor har skilda livssituationer.

För att exemplifiera: Jag bor på två olika orter och vet sällan mer än tre veckor i förväg i vilket ort jag kommer att vara vid någon specifik tidpunkt. Om jag blir dubbelbokad behöver jag prioritera där min prioritering enkelt kan trumfas av någon som har ett ännu viktigare schema än mitt. Förutom ovanstående tillbringar jag regelbundet allt från enstaka dagar upp till veckor på ytterligare annan ort inom samma tidszon eller upp till nio tidszoner bort.

Ovanstående är inte ens speciellt ovanligt för människor som innehar styrelseuppdrag inom olika organisationer.

Winston Smith
2011-04-30, 16:59
Hur jag än försöker lyckas jag inte läsa Ravennas inlägg så som du uppenbarligen gjort.
Det känns inte som att det beror på sakliga skäl.

JorgenL
2011-04-30, 17:20
Hur jag än försöker lyckas jag inte läsa Ravennas inlägg så som du uppenbarligen gjort.

Det är en självklarhet att vi vill ha en styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Det framtvingar att vi accepterar att människor har skilda livssituationer.

För att exemplifiera: Jag bor på två olika orter och vet sällan mer än tre veckor i förväg i vilket ort jag kommer att vara vid någon specifik tidpunkt. Om jag blir dubbelbokad behöver jag prioritera där min prioritering enkelt kan trumfas av någon som har ett ännu viktigare schema än mitt. Förutom ovanstående tillbringar jag regelbundet allt från enstaka dagar upp till veckor på ytterligare annan ort inom samma tidszon eller upp till nio tidszoner bort.

Ovanstående är inte ens speciellt ovanligt för människor som innehar styrelseuppdrag inom olika organisationer.

Det är såklart riktigt att man inte ska ställa orimliga krav på tillgängligheten för att vara valbar till styrelsen och att det är bra med olika bakgrunder och att vi ska försöka se till att inte i onödan skapa situationer som gör att urvalet av möjliga ledamöter begränsas.

MEN vi ska inte heller glömma att ett styrelseuppdrag innebär att man faktiskt måste comitta sig för ett antal möten per år och arbete däremellan, och att de som ska sitta i styrelsen sannolikt ska vara eldsjälar som är beredda att lägga en stor del av sin fritid på piratpartiet.

Om det är en balans mellan att ha superfantastiska människor i styrelsen som inte har tid att delta i arbetet å ena sidan, och kanske bara fantastiska människor som faktiskt har tid att delta i 5-6 möten om året, så väljer jag det senare alternativet eftersom det då faktiskt blir nåt gjort...

Har man inte tid att lägga den tid som krävs så ska man inte låta sig väljas till ett uppdrag, för då hindrar man bara nån annan som faktiskt kan leverera det som krävs.

troed
2011-04-30, 17:32
Om det är en balans mellan att ha superfantastiska människor i styrelsen som inte har tid att delta i arbetet å ena sidan, och kanske bara fantastiska människor som faktiskt har tid att delta i 5-6 möten om året, så väljer jag det senare alternativet eftersom det då faktiskt blir nåt gjort...

Det är möjligt, men det är ytterst svårt att kvantifiera "superfantasisk" och "fantastisk". Det är dessutom inte en absolut sanning att det är bättre att göra något än att inte göra något - om det är fel sak som blir gjord.

Jag är helt övertygad om att varesig jag eller Ravenna påstått att vi ska ha styrelseledamöter som inte kan utföra styrelsearbete. Jag vet att jag själv bara försökt inflika vad som får anses vara norm när vi pratar om styrelser på den här nivån jämfört med (t.ex) en lokal studentrollspelsförening.

Åas, jag har ingen klar uppfattning om motionen och lämnar glatt tråden igen. Jag ville bara exemplifiera hur en piratmedlems vardag ser ut för de som kanske inte själva upplevt något liknande.