handdator

Visa fullständig version : Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor


Mötespresidiet
2011-04-04, 21:05
Med anledning av den diskussion som följde på styrelsens beslut om mötesteknik, så var det flera som påpekade att rätt sätt att hantera situationen för framtiden är att lägga en motion om att föra en bilaga till stadgarna som reglerar denna ordning. Det hindrar nu inte att jag anser att vårmötet bör göra en självständig stadgetolkning inför detta möte, så nedanstående ska ses som ett sätt att slippa göra detta inledande arbete varje kommande möte.

Jag följer därför detta råd och lägger en motion om stadgebilaga.


ORDNINGSBILAGA FÖR MEDLEMSMÖTE I PIRATPARTIET
1. GENERELLT
Ärenden delas upp i ordningsfrågor, sakfrågor och personval. Med sakfrågor avses motioner, propositioner, avrapportering från förtroendevalda och ansvarsfrihetsfrågor. Med personval avses alla val av person till förtroendepost i partiet och för mötet. Med ordningsfråga menas allt annat.
Samtliga ärenden ska kunna diskuteras så att minst alla medlemmar med rösträtt ska kunna delta i diskussionen.


2. RÖSTRÄKNING OCH INTEGRITETSKRAV
I ordningsfråga och sakfråga sker alltid rösträkning. Presidiet får välja att, på begäran och/eller som ordningsfråga, göra individuell röstredovisning. Vid röstredovisning ska hänsyn tas till att vårt medlemsregister ska hållas hemligt. Det ska alltså inte gå att se för en utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte.

Personval ska vara anonyma så att ingen, inte ens tekniska administratörer eller mötespresidiet, ska kunna spåra vem som röstat på vem.


3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT
Mötets utformning ska ske för att maximera deltagande och överskådlighet. Särskilt fokus ska läggas på att även medlemmar som normalt inte är engagerade som aktivister eller funktionärer ska kunna delta i medlemsmötet.
Mötespresidiet bör tidigt, under eller före mötet, anslå en tidplan för hela mötet där det särskilt framgår när vilka voteringar sker.


3.1 VOTERING OM MOTIONER, PROPOSITIONER
Votering om alla motioner och propositioner sker i exakt två steg. I första steget voteras samtidigt om alla ändringsmotioner. I andra steget voteras samtidigt om alla motioner och propositioner efter införda ändringar.
I det fall flera ändringar bifalls till en motion där ändringarna ligger i konflikt med varandra, tar den med högst bifallsprocent företräde där konflikt föreligger. I händelse att bifallna ändringsmotioner i konflikt har samma bifallsprocent, tar den som först lämnades in företräde.
Mötespresidiet ansvarar för att föra in bifallna ändringar mellan de två stegen. Där konflikt har rådit mellan ändringar bör detta markeras med en notering från mötespresidiet.
I det fall flera motioner bifalls som ligger i konflikt med varandra, sker samma konfliktlösningsmekanism som vid ändringsförslag.


3.2 ÖVERSIKT
Mötet ska lista samtliga voteringssidor på en (1) översiktswebsida, där medlemmen ser vilka voteringssidor han eller hon redan röstat på. I den händelse voteringssidor ännu inte öppnat, ska det snarast möjligt anges när de öppnar på denna sida.
Votering om samtliga ändringsmotioner ska ske på en (1) websida ("voteringssida").
Votering om samtliga resulterande motioner och propositioner skall därefter också ske på en (1) websida ("voteringssida").
Dessa voteringssidor ska i första hand vara överskådliga, så att det blir lätt att delta och rösta, och först på medlems agerande visa mer information om ärendet och dess underliggande diskussion.


3.2 VOTERINGSLISTOR
För att öka mötesdeltagandet kan alla medlemmar lämna röstningslista ("voteringslista") i samtliga ärenden. Detta är en offentlig rekommendation från medlemmen om hur andra kan rösta. En voteringslista märks med medlemmens namn samt en frivillig etikett.
Alla medlemmar kan välja mellan att följa ingen rekommendation alls, styrelsens rekommendationer, eller en valfri medlems rekommendationer vid röstning. Detta kan ske genom att rekommendation visas i anslutning till röstningen, visas och är förvald så att medlemmen därefter kan gå igenom och ändra efter önskemål, eller väljs direkt. Detta avgör den röstande medlemmen. Tekniska lösningar ska göra det så enkelt som möjligt att välja någon av dessa. I den händelse tekniska lösningar inte tillåter alla dessa valmöjligheter får ett senare alternativ i denna lista inte ersätta ett tidigare.


3.3 STYRELSENS YTTRANDEN OCH VOTERINGSLISTA
Styrelsen ska lämna yttrande till samtliga motioner tillsammans med voteringslista. Dessa yttranden ska synas i direkt anslutning till motionens text och att-satser. Styrelsens voteringslistor har en särställning gentemot medlemmars dito.


3.4. PERSONVAL
Personval sker individbaserat med en Condorcetrankande metod, ett personval per sorts förtroendepost. Om flera personer ska väljas till en sorts förtroendepost, till exempel styrelseledamöter, rankas alla kandidater till denna sorts förtroendepost samtidigt och de högst rankade tillträder de tillgängliga platserna.
Valberedningens uppgift i detta är att leta fram och nominera lämpliga kandidater för mötet att ta ställning till. Valberedningen bör i och med detta föreslå fler lämpliga kandidater än vad som ska tillsättas.
Val till varje sorts förtroendepost sker på en voteringssida, eller om det kan göras överskådligt och lättanvänt, på en kombinerad voteringssida.


4. TEKNIK
Partiledningen tillhandahåller teknik för att genomföra mötet till mötespresidiet på uppdrag av partistyrelsen, enligt stadgar 4.2.2 och 4.8.7. Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument. Mötespresidiet bör dock söka lösa sådana begränsningar i samråd med partiledningen i god tid före medlemsmöte.

JohanL
2011-04-05, 22:46
Yrkar avslag

Jag gillar och förstår idén, men jag anser att denna formulering är för snävt skriven och fråntar styrelsen möjligheten att enligt punkt 4.2.2 i stadgarna välja teknisk plattform (eller plats som ligger i en motion att byta till).

JPAnderson
2011-04-06, 02:37
Likt föregående talare så förstår också jag idén och anser att formuleringen är otroligt snäv.
Den visar dessutom på högst subjektiv tolkning av de stadgar den baserats på.

Det vill säga:
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.Ricks tolkning:
Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument. Jag har jämfört stadgarna och tolkningen både en och två gånger och kan inte se att de på något sätt är förenliga med varann.

Jag yrkar därför avslag.

Emil Isberg
2011-04-06, 13:26
Intressanta påståenden som fungerar utmärkt som diskussionsunderlag, eftersom det är ett visst problem att mötesordningen inte är tydlig. Men den föreslagna texten innehåller en hel del av vad jag anser är slamkrypare... i det avseendet att det påverkar mer än vad det ser ut i första anblicken.

Under "1. Generellt" definieras begreppen ordningsfråga, sakfråga och personval... Men det frångår den praxis som är i partiet när det gäller dessa begrepp. Och särskilt påverkar det vad det är för val som tillhandahålls på medlemsmöten. Hittills har vi nämligen valt grupp, och aldrig enskilda individer. När vi väljer till styrelse, mötespresidie, revisor (med ersättare), valberedning eller annat väljer vi på föreslagna listor. Det är aldrig några personval som sker. Att definiera begreppen som Rick föreslår innebär alltså att man ändrar på befintlig praxis, utan att nödvändig stadgeändring och medlemsförankring sker. Och det rekommenderar jag verkligen inte.

Under "2. Rösträkning och integritetskrav" ser allt bra och fint ut, om man undviker formuleringen "utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte". Det påverkar nämligen öppenheten på forumet. Piratpartiet har hela tiden förordat öppenhet, och alla är välkomna att läsa våra diskussioner. Men i och med att det är stadgar att alla som varit medlem i över två månader har rösträtt på medlemsmötet är det relativt enkelt att ta reda på vilka bland forumanvändarna som har haft rösträtt, och det är också enkelt att ta reda på vilka nominerade som gömmer sig bakom vilket forumnamn. Det går alltså hyffsat enkelt att ta reda på om en viss nominerad/individ haft rösträtt. För att hindra det måste vi antingen anonymisera de nominerade och vilka forumanvändare som är medlemmar, eller stänga hela vårt forum för utomstående. Det rekommenderar jag inte.

Under "3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT" ges mötespresidiet uppgifter som verkar mer styrelse-inriktade genom sin fokusering av att maximera deltagande och överskådlighet. Diskussionsunderlag är bra, men jag föreslår att det är styrelsen som får det i uppdrag.

Under "3.1" (håller på att få slut på batteri och nät så jag får korta ner mig lite) definieras mötesordning på ett sätt som inte är tillrådigt. När first-come-first-serve gäller vid förslag är det knappast genomtänkta beslut som genomförs.

Jag får fortsätta en annan dag, vid en annan tid.

I alla fall så föreslår jag istället att man lägger en befintlig mötesordning som bilaga, och ser till att uppdatera den i det fall det anses nödvändigt (då utgår man från praxis istället för att bara hitta på saker).

samface
2011-04-07, 01:36
För denna motion har jag en rad invändningar. Som tidigare påtalats i denna diskussionstråd ändrar denna motion vår mötespraxis och som jag ser det är det förändringar av mycket stor betydelse snarare än ringa. Motiveringar till dessa förändringar lyser med sin frånvaro.

För att ta upp några exempel:

Till Piratpartiets praxis hör att styrelsen lämnar sina rekommendationer för ärenden som behandlas på medlemsmötena och att medlemmar diskuterar och lämnar sina rekommendationer till andra medlemmar. Det hör dock inte till praxis att styrelsens eller annans rekommendation förbereds för den röstande medlemmen som färdiga ställningstaganden i samtliga ärenden. Vad man i praktiken talar om är en form av ombudssystem där medlemmarna överlåter sin röst till styrelsen eller annan medlem med rekommendationer för hur medlemmarna ska rösta.

Piratpartiet har också som praxis att välja på föreslagna listor med kandidater till förtroendeuppdrag. Vare sig till styrelse, valberedning eller mötespresidium har individbaserade val någon gång hållits förut. Vad exempelvis en valberedning fyller för funktion för ett individbaserat personval har jag svårt att se.

Vidare talar man om matematiska algoritmer (Condorcet) för att räkna och rangordna röster som frångår partiets stadga om att varje medlem äger en röst och att alla beslut ska tas med enkel majoritet. Stadgarna jag avser här är 3.1.1 och 3.2.1. Det är helt enkelt inte möjligt att rangordna flera alternativ om man bara äger en röst och någon condorcet-algoritm innebär långt ifrån att vinna genom enkel majoritet.

Sist men inte minst talar man om tekniska lösningar som tillhandahålles av partiledningen som överordnad mötesordningen. För detta vill jag invända av rent principiella skäl; teknik bör aldrig under några som helst omständigheter överordnas den demokratiska ordningen. Partiledningens tekniska lösningar bör rätta sig efter de behov som mötesordningen kräver och inte tvärtom. Något annat vore att överlåta en orimlig bestämmanderätt över mötesordningen till partiledningen istället för det medlemsvalda mötespresidiet som vore mycket olyckligt.

Av ovanstående skäl yrkar jag AVSLAG för denna motion.

samface
2011-04-07, 01:43
För ovanstående inlägg vill jag göra en rättelse. De stadgar jag talar om som berör medlemmars rösträtt och beslut genom enkel majoritet är paragraferna 3.1.2 och 3.2.1. Ber om ursäkt för skrivfelet.

Emil Isberg
2011-04-07, 02:38
fortsättning, med lite bättre Internet.

Stycket "3.2 Voteringslistor" föreslår att helt nytt förfarande, där man erbjuder motsvarande förvalda blanketter åt de röstande... Det är visserligen inte ett carté blanc, men innebär att makt koncentreras och utnyttjas på ett icke helt demokratiskt sätt. Jag skulle snarare förorda att man fokuserar på att göra valen MER demokratiska och ser till att fler kan medverka på lika villkor. Om man vill ha ett ombudsröstningssystem ska det vara klart och tydligt att det är ett sådant system man har och inte försöka koncentrera makten till ett fåtal individer genom konstigt formulerade regler.

Stycket "3.3 STYRELSENS YTTRANDEN" anger att styrelsens rekommendationer ska ha en definierad särställning. Att styrelsen har en särställning är svårt att frångå, men det betyder inte att den behöver stärkas ytterligare. I själva verket brukar man som föreningspraxis försöka förminska styrelsens maktfördel i de regler för att se till att röstandet blir så demokratisk som möjligt.

Gällande "3.4. PERSONVAL" anges det att personval måste ske med en viss förutbestämd rankningsalgoritm som är minst sagt kontroversiell i och med att vi redan använt en version av den (Schultze) tidigare och styrelsen fick massiv kritik på grund av det. Det är dessutom oklart till vad det finns för grund för partiet att byta från det befintliga 1 röst per röstande och majoritetsbeslut som vi har både som praxis på möten och stadgat. Mer öppen diskussion och klargörande argumentation efterfrågas här. Det är absolut inte något som ska tas beslut på som del i en annan drös med text...

Gällande "4. Teknik" verkar Rick ha missuppfattat mötets roll som högsta beslutande organ... Åtminstone verkar texten vilja lägga in en möjlighet för partiledningen att skjuta in egendefinierade regler (exempelvis gällande vilka som kan rösta och på vilket sätt det ska röstas) genom att helt enkelt ändra mötesplatformen tekniskt. Det är knappast särskilt demokratiskt. Mötet ska naturligtvis vara överordnat styrelsen när det gäller hur mötet ska genomföras, och partiledningen ska helt enkelt tillhandahålla det som mötet anser sig behöva. Det är också vad som är stadgar.

Nej jag avråder å det bestämdaste att motionen går igenom... Som diskussionsunderlag är det mycket välkommet och det finns klart intressanta "lösningsförslag", men det skulle hindra den demokratiska processen i partiet i dess nuvarande form.

Jag yrkar avslag.

Michael Anderson
2011-04-07, 22:15
Yrkar Avslag på denna motion.

willenfort
2011-04-07, 23:41
Yrkar avslag på detta.

Detta samlar för mycket makt till styrelsen och ändrar vår mötespraxis kraftigt utan förankring bland medlemmarna.

Ingedera är önskvärt.

Jacob Hallén
2011-04-08, 00:21
Jag känner stor tveksamhet inför delar av den här motionen. Jag är beredd att acceptera concordetröstning på enskilda kandidater i stället för liströstning. Varje medlem kan göra sin egen lista och var och en kan ge förslag på en hel lista som andra kan kopiera om de så önskar.

Däremot så är det oklar för mig vad konsekvenserna av voretingsordningen om motioner kommer att bli. Jag brukar kunna se sådant här i förväg, men det här problemet är för komplext och oöverskådligt. Varför kan man inte concordetrösta?

Innan det här är utrett blir det avslag från min sida.

Johan mlg Karlsson
2011-04-09, 22:43
Det här skriver jag som medlem och inte som en del av presidiet.

Den här motionen skulle effektivt sätta stopp för presidiets arbete dom senaste åren att förenkla och förtydliga mötet och skulle istället styra in partiet på en väg där det blir praxis för styrelsen att använda medlemmarna som röstboskap för att få igenom sina egna privata viljor och öka sin egen makt.

Avslag och avgå.

Paulsrud
2011-04-10, 17:09
Tanken är ganska bra. Stadgebilagor om en viss arbetsordning för medlemsmötet kan vara ett bra sätt få en stabil etablerad grund för hur mötet går till.

Idag regleras dock en del saker redan i stadgan. Som förvisso skulle kunna flyttas till en arbetsordning istället. Jag ogillar om mötesordning ska regleras i stadga och arbetsordning samtidigt. Egentligen skulle jag vilja ha det endast i en arbetsordning, väldigt basic i stadgan, eller inte alls.

Däremot anser jag att Ricks förslag är på tok för detaljerat än nödvändigt, och innehåller väldigt många stora brister. Från 3.1 och neråt finns i princip inte en stavelse jag varken ser fungera, eller stödjer det minsta.

Henry Rouhivuori
2011-04-10, 17:46
Det här skriver jag som medlem och inte som en del av presidiet.

Den här motionen skulle effektivt sätta stopp för presidiets arbete dom senaste åren att förenkla och förtydliga mötet och skulle istället styra in partiet på en väg där det blir praxis för styrelsen att använda medlemmarna som röstboskap för att få igenom sina egna privata viljor och öka sin egen makt.

Avslag och avgå.
Någon ordning skall det vara inom Partiet. Jag tycker att det skall slås fast en gång för alla att personval är framtidens melodi. Schulze-ranking är den bästa metoden att få fram de kandidater som åtnjuter störst stöd.

Voteringslista Styrelsen II är en framtida version av "Västlista av HR".

Detta är faktiskt mer demokratiskt tillvägagångsätt än FUD:en jag citerade. Vi skulle ha behövt Schulze i val av mötespresidie. :angry::D

samface
2011-04-11, 17:03
Jag tycker att det skall slås fast en gång för alla att personval är framtidens melodi. Schulze-ranking är den bästa metoden att få fram de kandidater som åtnjuter störst stöd.

Hur kom du fram till den slutsatsen?

Vi skulle ha behövt Schulze i val av mötespresidie. :angry::D

För ett val som mötespresidievalet känner jag personligen att det är mycket viktigare att man har en grupp som fungerar väl tillsammans än att någon viss person kommer med, dvs sammansättningen är viktigare än individerna. Likadant resonerar jag för styrelsevalet och valet av valberedning.

Henry Rouhivuori
2011-04-11, 17:19
Hur kom du fram till den slutsatsen?
Algoritmen är i sig robust och vid ett tillräkligt högt valdeltagande (n*kandidater) någorlunda immun mot nålstick aka taktikröstning.

En resultatberäkning baserat på addition kan mycket väl manipuleras genom att inte rösta på konkurrenten typ. Den negativa effekten blir där större.

För ett val som mötespresidievalet känner jag personligen att det är mycket viktigare att man har en grupp som fungerar väl tillsammans än att någon viss person kommer med, dvs sammansättningen är viktigare än individerna. Likadant resonerar jag för styrelsevalet och valet av valberedning.Du anser det - frågorna hopar sig:

1. Vem skall ta fram en samspelande grupp?
2. Hur vet man på förhand om förslaget verkligen är samspelande?
3. Genom att konkurrerande listor måste accepteras (för demokratins skull) hur vet man då att alla listor ger en samspelt styrelse eller vad det nu är?

Qer
2011-04-11, 19:41
"Condorcetrankande metod"

Bara det där räcker för att jag ska yrka avslag. Vi körde den där metoden inför valet och jag fattade aldrig hur den egentligen funkade (och då har jag, trots allt, pluggat på uni) och jag kunde därmed aldrig verifiera resultatet (eftersom jag aldrig riktigt begrep hur metoden fungerade) och var därmed tvungen att förlita mig på att någon klokare hade koll (vilket jag inte var ensam om).

Att folk inte begriper hur något fungerar är rätt unket i ett demokratiskt system och nu föreslås det införas för tex styrelsevalen? Nä. Det får vara hur teoretiskt superbt som helst men saknas transparensen så anser jag det är åt skogen ändå.

Avslag.

samface
2011-04-11, 20:16
Algoritmen är i sig robust och vid ett tillräkligt högt valdeltagande (n*kandidater) någorlunda immun mot nålstick aka taktikröstning.

Bedömningen huruvida den är "robust" eller ej kräver en nivå av matematiska kunskaper som är helt orimliga för att det ska vara demokratiskt legitimit och i sig argument nog för att avfärdas som metod att räkna röster.

F.ö. ger metoden möjlighet att rangordna alla alternativ istället för att bara välja ett alternativ, vilket i min bok öppnar för mer möjligheter till taktikröstning snarare än tvärtom.

En resultatberäkning baserat på addition kan mycket väl manipuleras genom att inte rösta på konkurrenten typ. Den negativa effekten blir där större.

Helt riktigt, i en demokrati väljer man det man vill ha, inte delar ut svarta kameler för det man inte vill ha. En taktik för condorcet är just det, att man kan rangordna alla alternativ för att tala om vilket alternativ man allra minst vill ha. Dock kan det slå väldigt fel om man inte tänkt på att alla alternativen däremellan får en massa röster och kan ge ett utslag man inte räknat med. I det läget kan man då känna sig lite lurad som väljare.

Jag menar att röstningssystemet måste vara transparent och något alla kan förstå hur det fungerar för att det ska vara demokratiskt legitimt. Legitmitet bör för sammanhanget tilläggas att man upplever, inte något man bestämmer genom en matematiskt algoritm.

1. Vem skall ta fram en samspelande grupp?

Se stadgarna under punkten "Valberedning".

2. Hur vet man på förhand om förslaget verkligen är samspelande?

Det kan så klart aldrig garanteras, det betyder dock inte att man inte ska försöka hitta bästa tänkbara förutsättningar med de vedertagna metoder som finns. Den föreningspraxis vi har i Sverige kom inte till utan att det fanns skäl för det och har utvecklats under hundratals år till något som anses fungera mycket väl.

3. Genom att konkurrerande listor måste accepteras (för demokratins skull) hur vet man då att alla listor ger en samspelt styrelse eller vad det nu är?

Samspelt styrelse är inte alls med nödvändighet det man är ute efter, det handlar lika mycket om att hitta en styrelse som representerar medlemmarnas intressen. Det kan innebära att balansera olika viljor i ett läge då det annars kan bli överrepresentation av någon falang osv. Det är väldigt många olika faktorer man behöver ta hänsyn till och jobbet för att ta fram ett beslutsunderlag omfattande nog är inte gjort på en eftermiddag direkt.

Och häri ligger en valberednings viktigaste uppgift, viktigare än förslaget det leder fram till. Med ett gediget beslutsunderlag kan fler än valberedningen själva komma med egna förslag grundat på mer än de egna högst subjektiva erfarenheterna man har av berörda kandidater. Det ger chansen för för både de som lägger förslag och de som röstar att ta mer informerade beslut, helt enkelt.

Rick Falkvinge
2011-05-01, 18:34
Då var voteringsordningen till vårmötet satt. Allt ser ut att flyta och alla är delaktiga... eller är de det, egentligen?

Inför det här mötet tog ju styrelsen ett beslut om att mötet skulle gå till på ett annat sätt, att det inte skulle hållas på forumet utan på ett sätt som var mer inkluderande. Allt var nästan driftklart -- det var tillräckligt klart för att titta på och experimentera med -- när mötespresidiet helt enkelt meddelade att man tänkte strunta i styrelsens beslut om detta.

Jag tycker det är bekymmersamt. Inte att mötespresidiet gör en egen stadgetolkning, för det har de full rätt till, utan att så många verkar vara omedvetna om hur exkluderande den här mötesformen är. Jag vet att många timmar har gått in i att göra det bättre i forumformatet. Men det är en återvändsgränd. Det kan aldrig bli inkluderande.

Som alltid, när man inte letar efter tecken på något ser man det inte (http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4).

Bara det faktum att medlemmar måste registrera ett konto på forumet och därefter koppla medlemskapet till sitt forumkonto gör att vi tappar två tredjedelar av de som annars skulle deltagit på mötet. Och forumets format är direkt avskräckande. Det är för mycket information som presenteras, för mycket fragmenterad information. Det går inte att få överblick.

Utifrån formatet har presidiet gjort ett jättejobb. Men det är ett jobb som inte hade behövts göras, i ett format som skrämmer bort deltagande av alla utom de allra mest hängivna.

Några i mötespresidiet sade till några i styrelsen att rätt sätt att göra är att lägga en motion om en stadgebilaga för att ändra på mötesformen. Därför har jag gjort precis det. Det är motion A14, och jag hoppas att den går igenom i originalform.

Jag gjorde ett privat utskick häromdagen till en lista jag har för att se om folk kände sig så exkluderade som jag anade. Svaren talar för sig själva (ett axplock):

"Jag trodde jag nästan jag var galen som inte orkade med att sätta mig in i frågorna på forumet. Jag funderade på om jag hade tappat stinget och intresset för partiet helt och hållet, men det är ju som du säger att det är jag som blivit lätt exkluderad från att delta på ett normalt sätt för en tidspressad person."

"Jag och min familj har blivit del av de som helt enkelt har för mycket liv att klara av för att ens besöka mötessidorna"

"Den största faran för en framväxande politisk rörelse."

Vårmötet hade i stället kunnat se ut så här överskådligt (skärmbilder): ett (http://i.imgur.com/6dXtx.png), två (http://i.imgur.com/uolBF.png), tre (http://i.imgur.com/v169X.png). Två röstningsomgångar hålls. Först röstar man på alla ändringsförslag till motioner, och sedan på de resulterande, delvis ändrade motionerna, precis som Europaparlamentet gör.

Voteringsordningen, med allt arbete bakom och som lätt tar en timme att sätta sig in i och förstå, behövs inte ens om man inkluderar alla så här!

Jag har visserligen lämnat den dagliga driften av Piratpartiet -- men det är oerhört viktigt för mig i partiets fortsatta utveckling att alla medlemmar kan delta i beslutsprocessen, även om de bara vill ge en liten tidsinsats. Dagens system säger i praktiken, att om man inte vill sätta sig in i hela komplexiteten, så förlorar man sin rösträtt helt och hållet. Jag vill inte att partiet ska utvecklas i den riktningen -- jag tycker att det måste finnas utrymme för en mångfald av livssituationer, och inte bara utrymme för sådana som kan sitta på forumet minst varannan dag, sex veckor i sträck. Utan mångfald kommer vi inte framåt.

Så i första voteringsomgången som börjar imorgon, om du håller med, så rösta ja till YRKANDE 22 och nej till allt annat på motion A14. I andra voteringsomgången som börjar på torsdag, rösta bifall på slutresultatet, som förhoppningsvis är originalmotionen med den stadgebilaga som behövs för att göra mötet mer inkluderande från och med höstmötet.

Hälsningar från Europaparlamentet och ett soligt Bryssel,
Rick

samface
2011-05-01, 19:43
Vårmötet hade i stället kunnat se ut så här överskådligt (skärmbilder): ett (http://i.imgur.com/6dXtx.png), två (http://i.imgur.com/uolBF.png), tre (http://i.imgur.com/v169X.png). Två röstningsomgångar hålls. Först röstar man på alla ändringsförslag till motioner, och sedan på de resulterande, delvis ändrade motionerna, precis som Europaparlamentet gör.

Det är ett intressant förslag till verktyg för att rösta, men vad gör rekommendationer i röstningsverktyget? Demokratisk praxis, även i valen till riksdag och EU, är att inte tillåta röstningspåverkan i röstningslokalerna. Principen är att den öppna politiska debatten i det offentliga rummet är där vi får alla argument för och emot medans röstningslokalen ska vara fredad från all press att rösta på det ena eller andra sättet. Det är en princip jag gärna ser att även vi efterlever i våra demokratiska processer.

Dagens system säger i praktiken, att om man inte vill sätta sig in i hela komplexiteten, så förlorar man sin rösträtt helt och hållet. Jag vill inte att partiet ska utvecklas i den riktningen -- jag tycker att det måste finnas utrymme för en mångfald av livssituationer, och inte bara utrymme för sådana som kan sitta på forumet minst varannan dag, sex veckor i sträck. Utan mångfald kommer vi inte framåt.

Att vissa röstar utan att sätta sig in i frågorna ser jag som omöjligt att vi kommer undan, men är det verkligen en bra idé att direkt verka för det? Personligen ser jag det som något positivt ju bättre förståelse för frågorna vi har och verkar hellre för att det blir lättare att sätta sig in i frågorna än att det blir lättare att ta beslut utan att sätta sig in i frågorna.

Så i första voteringsomgången som börjar imorgon, om du håller med, så rösta ja till YRKANDE 22 och nej till allt annat på motion A14. I andra voteringsomgången som börjar på torsdag, rösta bifall på slutresultatet, som förhoppningsvis är originalmotionen med den stadgebilaga som behövs för att göra mötet mer inkluderande från och med höstmötet.

Mer inkluderande möten, ja. Jag upplever dock inte möjligheten att lättare godkänna beslut utan att förstå vad man beslutar om som vare sig mer inkluderande eller ändamålsenligt för något syfte alls.
Däremot tycker jag röstningsverktyget Rick länkade bilder ifrån såg intressant ut och är väl värt att utvärdera.

Jag yrkar därför bifall på yrkande 224.

Rick Falkvinge
2011-05-01, 22:50
Hej Sammy!

Vad kul att du ser potentiella fördelar med ett förenklande! Jag blir genuint glad när du skriver att skärmbilderna ser intressanta och lovande ut.

Jag håller inte riktigt med dig om att det inte sker någon röstpåverkan i ideella föreningar, däremot (vad jag förstod så var din främsta invändning att medlemmar kan ge rekommendationer)? Min erfarenhet av alla ideella föreningar jag har varit i kontakt med är att styrelsen alltid har talat om, inför varje votering, hur den rekommenderar att mötet ska rösta. Ibland i skrift, ibland i möteshandlingar, ibland muntligen, ibland genom voteringsordning, ibland genom flera av dessa.

Man kan diskutera om det är rätt eller fel, men det är åtminstone klassisk föreningspraxis att styrelsen får lämna en rekommendation.

Då ser jag det som ett steg i tydligt rätt riktning att jämna ut spelplanen, så att andra medlemmar också kan lämna rekommendationer, och inte bara styrelsen?

Cheers!
Rick

Michael Anderson
2011-05-02, 00:03
Ett problem som uppstod i fjol i samband med "styrelse-rekommendationer" är där du, Rick Falkvinge via partiets officiella nyhetsbrev uppmanade medlemmarna att "Rösta så här", samtidigt som du beskrev varför folk skulle rösta så, samt varje dom andra alternativen var dåliga eller rentav pinsamt.

Jag talar såklart om fallet med styrelsens rekommendation om hur medlemmarna skulle rösta till styrelsevalet, i samband med att valberedningen till det mötet hade lämnat ett förslag till hur dom ansåg en bra styrelse kunde vara, samt att i detta förslag så fanns inte herr Christian Engström med.

Jag tyckte inte då, och jag tycker inte nu, att det är någon vidare bra idé att medlemmar med sådant inflytande i partiet antingen i partiledningen, eller i partistyrelsen, ska gå ut i officiella kanaler såsom partiets nyhetsbrev, och uppmana medlemmarna att "Rösta så här:". Med en sådan uppmaning, i synnerhet från dåvarande partiledare, så är det som kallas röstpåverkan, och är i dom flesta sammanhang både otillåtet, och i vissa fall olagligt. Hade du däremot uppgett helt enkelt "Gå in och rösta", istället för att säga "Rösta på denna", så hade situationen varit något helt annat.

I övrigt anser jag att det är positivt att försöka göra omröstningar och medlemsmöten enklare. Jag håller helt klart med om att det ibland blir väldigt jobbigt att veta vad som sägs, vart det sägs och när/var/hur man ska rösta. Ett forum är och har alltid varit enbart ett verktyg för att diskutera med varandra. Att hålla medlems-omröstningar i form av ett "forum poll" känns både omodernt, och pga dom krav som finns för att komma åt funktionen, även odemokratiskt.

Jag yrkar därför bifall till yrkande 224, och hoppas på att ett förbättrat system införs i framtida medlemsmöten, som ger medlemmarna större överskådlighet, och en större vikt på dess demokratiska rättigheter.

OBS: Ett nytt system, måste vara fritt från yttre påverkan, och ska inte vara åtkomlig att kolla resultat, före omröstningarna har slutförts.