handdator

Visa fullständig version : Motion B02: Piratpartiets energipolitik


Mötespresidiet
2011-04-04, 21:13
I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många - med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.
Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.

JonathanRL
2011-04-05, 09:28
Jag yrkar Avslag på Motionen.

Jag är inte emot att partiet ska få ha en energipolitik, men att den föreslås utformas i enlighet med en persons åsikter och med en exakt definerad text finner jag kan gå emot vad medlemmarna kan tänkas vilja i frågan.

Detta är ytterligare ett exempel på en inriktning som behöver utredas och förankras.

RikMatts
2011-04-05, 09:37
Jag yrkar Avslag på Motionen.

Jag är inte emot att partiet ska få ha en energipolitik, men att den föreslås utformas i enlighet med en persons åsikter och med en exakt definerad text finner jag kan gå emot vad medlemmarna kan tänkas vilja i frågan.

Detta är ytterligare ett exempel på en inriktning som behöver utredas och förankras.

Jag tycker motionstexten är ett intressant förslag och håller med om det mesta, men instämmer i att det är för många saker på en gång att ta ställning till och yrkar därför också avslag på motionen.

Men med ett hedersomnämnande för nedlagt arbete.

willenfort
2011-04-05, 09:43
Vill påpeka att detta inte är ett "jobb i kammaren" Det finns en ordentlig diskussion i forumet och i skype/xmp chattar om energipolitik
se: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30128&highlight=energi
Där kan man följa diskussionerna och ställningstagandena.

Denna motionen och min motion Motion B17: Antagande av sjökort om Energi (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34218) Är försök att få ner dessa diskussioner till konkret text som mötet kan ta ställning till i förhoppningen att vi kan jobba vidare med detta senare.

mvh
/Cristoffer Willenofrt

Ravenna
2011-04-05, 19:44
Solklart avslag.

Detta expanderar detta vår politik in på ett nytt område och på ett sätt som inte relaterar till den politik vi har drivit tidigare. Ska vi expandera politiken ut till alla möjliga områden krävs det ett principiellt ställningstagande först, innan vi diskuterar detaljer kring i vilken utsträckning som ägare av kraftanläggningar ska fondera sina tillgångar.

Dessutom så skulle jag inte vilja kalla en halvt obskyr forumstråd från i höstas med en handfall deltagare samt en skypechat för att förslaget är förankrat i partiet.

Anton Nordenfur
2011-04-05, 22:32
Bifall.

Jag tycker att texten är överkomplicerad och känns lite luddig, men den antar ändå inte mycket, utan lägger en bra grund inför framtida diskussioner och förslag: Grunden att vi behöver se oss om efter en redundans i energiproduktion, för att få en säker energitillgång vad som än händer. Med tanke på Piratpartiets teknologiska inriktning är denna kärna mycket bra, eftersom den hjälper oss att hålla uppe Sverige bland de högteknologiska länderna även om det värsta skulle hända. Ju mer avancerad ett lands infrastruktur blir, ju mer måste vi fokusera på att stå beredda.

Jag anser dock att det finns en stor fördel i att omformulera texten och lägga fram denna kärna.

Qer
2011-04-05, 22:37
Oerhört substanslöst, ger sig definitivt in i sakfrågor som PP har som mål att undvika och ger bitvis ett virrigt och motsägelsefullt intryck. Exempel:

"Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk."

Redundans är dyrt. Vem ska betala?

"Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs."

Självklarhet. Det görs redan i görligaste mån.

"Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion."

O jäj. Terroristnoja. Jag är mer rädd för rädsla för terroristattacker än jag är för själva riskerna eftersom det oftast är rädslan som driver fram övervakningen, inte riskerna i sig.

Alla kraftverk innebär potentiell fara, alla kraftverk kan utsättas för sabotage som kan resultera i olägenheter för samhället och i de fall där själva kraftverket i sig innebär en minimal potentiell fara kan man ge sig på distributionsnätet i stället. Det krävs tex inte många väl placerade sprängladdningar för att slå ut distributionen av el från vattenkraft i norr från det stora flertalet konsumenter i södra delen av landet. Vad det skulle innebära för civilbefolkningen om den genomförs en kall januarimånad lämnar jag som övning åt läsaren att räkna ut själv...

"Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket..."

"Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna..."

"Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor...."

Det här är inte piratpolitik. Det här är exempel på de sakfrågor vi valt att INTE driva.

Den här motionen har hamnat i fel parti. Allt annat än avslag är otänkbart för PP:s trovärdighet.

JohanL
2011-04-05, 23:03
Yrkar på avslag

Jag ser inte att texten är formulerad för ett partiprogram och att specifika åtgärder är blandat med lösa formuleringar på ett sätt som gör att det inte känns genomtänkt för målgruppen. Jag gillar dock engagemanget och hoppas det kan arbetas vidare på detta så vi kanske i höst mötet får se en version som är mer anpassad efter Piratpartiets nuvarande politik och efter sammanhanget.

Henrik Brändén
2011-04-06, 08:57
Det är viktigt att vi ägnar de kommande två åren åt att diskutera olika politiska sakfrågor, och komma fram till vad vår piratideologi har att säga om en rad olika politikområden, där energi bara är ett i mängden - skola, utbildning, omsorg, fysisk planering ... Arbetet med kommunalpolitiska manifest inför valet 2010 och fortsättningen av dessa diskussioner på kommunalpolitiskt parley i höstas var steg på vägen. Men vi borde fundera genom ordentligt:

(1) vilka sådana ställningstaganden som kan lägga krokben för möjligheter att i framtiden få igenom våra kärnfrågor genom att lova bort våra röster i andra frågor.

(2) om sådana mer konkreta ställningstaganden verkligen ska ske i ett principprogram som bara kan antas och ändras med 75% majoritet, eller om de mår bättre av att tas som sakpolitiska program/sjökort.

m_holmberg
2011-04-06, 14:20
Yrkar avslag

Isaksson
2011-04-08, 00:53
Mitt yrkande:

Avslag till motionen.

Motivering:

Även om jag som privatperson kan hålla med om många sakfrågor så anser
jag precis som Quer att det finns för många spektra i detta som går utanför
Piratpartiets fokus.

Om man kan, utifrån Piratpartiets fokusområden, formulera en energipolitik
skulle det vara mycket intressant. Vi är ju per definition ett teknikvänligt,
kunskapsdrivet parti, så jag finner det inte helt omöjligt att det skulle kunna
gå att fördjupa vår politik i relation till detta område.

slicedlime
2011-04-09, 00:35
Yrkar avslag. Detta kan bara försvaga partiet och har inga egentligan anknytningspunkter med vår ideologiska grund.

AndersLindbäck
2011-04-09, 11:32
Oerhört substanslöst, ger sig definitivt in i sakfrågor som PP har som mål att undvika och ger bitvis ett virrigt och motsägelsefullt intryck.


Texten är tänkt att ingå i principprogrammet - så den tar då inte upp sakpolitiska ställningstagande utan är allmänt skriven för att då användas som rådgivande för när frågor kommer upp och för att PP skall ha en energipolitik. Mycket är därför självklarheter som talar om hur det är och att vi då tycker att detta är bra.

Målet är snarare att få fram en text som ingen tycker är kontroversiell än att skriva sådant som skapar debatt.
Exempel:

"Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk."

Redundans är dyrt. Vem ska betala?


Detta är en del av de självklarheter som finns idag. Idag fungerar våra vattenkraftverk till största delen som redundans.


Det här är inte piratpolitik. Det här är exempel på de sakfrågor vi valt att INTE driva.

Den här motionen har hamnat i fel parti. Allt annat än avslag är otänkbart för PP:s trovärdighet.


PP har bestämt att utvidga vårt partiprogram. Det finns idag ingen begränsning i vilka frågor vi skall utvidga vårt partiprogram till att omfatta.

Energifrågorna är en viktigt område och det kommer debatteras i valet 2014 tack vare händelserna i Japan. PP måste därmed ha en politik på detta området även om politiken är till största delen harmlös.

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 12:25
avlsag motionen innehåller många bra saker men dessa behöver diskuteras ytterligare innan de kan föras in i ett principprogram. skulle gärna se att en partiutredning tillsätts som arbetar med frågan.

”Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.” Jag tycker det styckes delen ska strykas då den centraliserar styret och flyttar makten från de mest berörda över på myndigheter som ofta kan sakna förankring i bygden som berörs. Detta kan komma skapa fler problem än den löser. Om marknadsvärdet för omkringliggande fastigheter går ner på grund av etableringen av ett kraftverk kommer någon kompensation utdelas och i så fall vem betalar den?

emkje80
2011-04-09, 13:29
Jag är för en breddning av principprogrammet men energipolitik är en senare fråga att diskutera vidare på.
Jag yrkar för avslag.

JorgenL
2011-04-09, 13:55
Jag tycker att det blir fel att bredda PP's program genom att motionera fram område för område. Slutresultatet skulle bli väldigt egendomligt om man gör så med ett principprogram som innehållsmässigt och stilmässigt skulle halta välderliga.

Jag tror att det blir ett bättre resultat om vi under året tar ett helhetsgrepp på principprogrammet så att vi får ett genomarbetat program där de olika politikområdena får en någorlunda likartad behandling, så att vi inte blir jättedetaljerade på vissa, och inte har nån åsikt alls knappt om andra. Alla politikområden hänger ihop och man bör ta ett helhetsgrepp på programmet så att vi säkerställer att det finns en klar linje och inga motstridigheter.

Sedan tidigare finns det ett beslut om att Principprogrammet ska skrivas om, och jag har i verksamhetsplanen yrkat att det ska skrivas in något om det för att sökerställa att det kommer igång.

Om vi hade haft en definierad process för programarbetet så hade jag yrkat på att motionen skulle sändas dig som underlag för vidare arbete, men då det saknas får jag istället yrka avslag.

Henry Rouhivuori
2011-04-10, 15:31
Jag vill se att det forskars med ännu högre takt om fusionskraften. Den blir nödvändig när oljan tar slut så småningom.

cluez
2011-04-10, 21:42
I can haz avslag?

Qer
2011-04-12, 12:08
Idag fungerar våra vattenkraftverk till största delen som redundans.

Mjae...

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.285474-reservkraftverk-drar-igang

Under större delen av året må det vara sant, men i princip varje år så har vi några dagar då vi kör allt som går att köra plus att vi importerar så mycket som bara går och det räcker inte. Då finns det ingen som helst redundans och då körs allt som går att köra, ofta med ganska stora miljöböter som konsekvens, och det enda som räddar oss är att industrin avlastar elnätet genom att köra igång reservkraften. Det här har dessutom inte direkt blivit bättre av att pappskallarna i regeringen stängde av Barsebäck utan att ersätta den kraften med nåt annat...

Redundans har vi bara om man tittar på saker som medelvärden över året etc, men då bortser man från toppbelastningen när temperaturen kryper under -20C.

Energifrågorna är en viktigt område och det kommer debatteras i valet 2014 tack vare händelserna i Japan. PP måste därmed ha en politik på detta området även om politiken är till största delen harmlös.

Jag misstänker att vi kommer få se kärnkraftfrågan poppa upp igen, men jag är inte säker på att det är en bra sak om PP skaffar sig en åsikt i den frågan. Eller rättare sagt, jag är säker på att vare sig PP röstar fram ett ja eller nej internt så kommer det resultera i oerhörda slitningar.

Att bara skaffa sig en energipolitik för att vi ska ha en energipolitik och att göra den så tandlös att den garanterat inte kan göra någon upprörd känns väldigt icke-piratigt. Då blir vi bara ett parti till i mängden imo, som fyller sitt partiprogram med alla "det ska vara så"-frågor utan att vi vare sig menar allvar med dem eller har en suck i världen att driva igenom dem.

willenfort
2011-04-12, 14:49
JAg tycker inte vi skall ha en "harmlös" åsikt i energifrågan. JAg tycker vi skall ha en väl genomtänkt åsikt grundad i vetenskap och backad av vår ideologi. Sen om vissa inte gillar detta så är det deras problem. kom ihåg att vi kan göra 90% av sveriges väljare till våra värsta fiender om de övriga 10%'en röstar på oss. så vi skall aldrig vara rädda för att stå för våra åsikter om vi anser att de är rätt.

Ravenna
2011-04-14, 19:41
Willenfort, jag anser att du har fel. Vi måste vara överens internt! Vi är överens om fildelningsfrågan - därför kan vi driva den. Vi har INTE en falang inom PP som är pro-fildelare och en falang som är anti-fildelare. Vi är för fildelning allihop. På samma sätt har vi inte en falang som är för övervakning och en som är emot övervakning, eller en falang som är för hårdare upphovsrätt och en som är för mjukare upphovsrätt. Vi är i stort överens om dessa frågor. Enstaka avstickare, finns, javisst, men inte två tydliga falanger.

Tog vi ställning i kärnkraftsfrågan så skulle vi först få två vansinnigt tydliga falanger inom partiet, och sedan skulle en del av den "förlorande" falangen lämna partiet. Jag är jättestarkt FÖR kärnkraft. Jag vill bygga mer kärnkraft och pumpa på med uran. Bring it on! Jag älskar kärnkraft och tror på den. Jag tycker att vindsnurrekramarna är tokiga i bollen. Jag skulle inte kunna tänka mig att stödja ett parti som skulle driva en kärnkraftsfientlig linje om de hamnade i riksdagen. Inte en chans.

Jag är med i PP för att jag kan skriva under på i princip allt partiet står för. Allt viktigt i alla fall, detaljer går alltid att diskutera. Om detta slutar att vara sant, och jag bara håller med PP till en del och hamnar i en position där PP driver en massa frågor som jag inte håller med om, ja, då dekorerar jag om bloggen med blå bakgrund och blir moderat eller folkpartist.

Jag är långt ifrån ensam om att känna så. Det finns många som skulle bryta med PP om vi började driva en massa frågor som de inte håller med om. Då skulle det skapas konflikter och vi skulle tvinga människor att välja mellan två olika saker, till exempel: Ska jag vara för fildelning eller för kärnkraft?

Jag vill inte ha den konflikten. Båda frågorna är viktiga för mig och jag vill inte behöva välja mellan dem. Om Piratpartiet blir som alla andra partier, så att jag bara håller med om vissa saker som PP står för... ja... vad sjutton säger jag då med min röst?

Sven Petersson
2011-04-14, 21:10
@ Ravenna

Jag håller hel med dig vad gäller vindkraftverk.

Vindsnurremaffian har duperat naiva politiker med sitt gröna argument. Sanningen är tyvärr att en utbyggnad av vindkraftverkskapaciteten inte minskar utsläppen av växthusgaser, men ökar dem. Vindkraftverk är bara produktiva omkring 25 % av tiden, resten av tiden blåser det antingen för lite eller för mycket. När vindkraftverken inte producerar så ersätts den bortfallna kapaciteten med gas-, kol- eller oljeeldade kraftverk.

Med dagens teknik står samhällets val mellan

- minskning av energikonsumtionen
- utbyggnad av kärnkraftverkskapaciteten
- ökning av växthusgasutsläppen

Det finns idag inte ett fjärde alternativ.

Det hjälper inte att sticka huvudet i sanden och förneka verkligheten.

Det är, enligt min mening, moraliskt förkastligt att bygga en energipolitik på lögn och bedrägeri.

Det är också djupt omoraliskt att fortsätta på den inslagna vägen och förvärra situationen för framtida generationer.

Man måste därför ta ställning, och man måste göra det nu.

Om Piratpartiet inte gör det så beter Piratpartiet lika uselt och bedräglig som gammelpartierna

Piratpartiet som står för kunskap och integritet borde tillfoga ärlighet och ansvarstagande.

Tänk om alla de pengar som nu slösas bort på vindkraftverssubventioner istället sattes in på energikonsumtionsminskning!

Låt Piratpartiet stå för ärlighet och ansvarstagande!

Slutligen vill jag säga att jag inte skulle se det som något negativt om den falang som är mot ärlighet och ansvarstagande lämnar Piratpartiet!

AndersLindbäck
2011-04-15, 05:18
Vindkraftverk är bara produktiva omkring 25 % av tiden, resten av tiden blåser det antingen för lite eller för mycket. Sanningen är tyvärr att en utbyggnad av vindkraftverkskapaciteten inte minskar utsläppen av växthusgaser, men ökar dem. När vindkraftverken inte producerar så ersätts den bortfallna kapaciteten med gas-, kol- eller oljeeldade kraftverk.

Dessa påståenden är inte speciellt korrekt - men är sådana som man ofta kan se på nätet.

Vindkraftverken tillgänglighet gällande elproduktion ligger på ca 98-99%( se t.ex. Vattenfalls vindpark utanför Malmö) - att jämföras med kärnkraftverken som förra året hade ca 85 %.

Vindkraftverkens verkningsgrad ligger runt 20-35% - beroende på hur mycket det blåser på platsen man ställer vindkraftverket - men det beror på att vindstyrkan ändrar sig och man vill få maximalt utnyttjade av energin i vinden. Vindkraftverk är inte byggda för att ge maximak verkningsgrad utan att ge maximal energiproduktion. Men överdimensioneringen är per design och att ta upp det som något sorts argument för att vindkraften är dåligt är nonsens och ett ohederligt argument.

All byggnation ökar västhusgaserna - så det gör detsamma vad för kraftverk man bygger så ökar växthusgaserna från byggnationen. Så det är inget hederligt argument att använda sig av. Påståendet att växthusgaserna som bildas när man bygger ett vindkraftverk skulle vara större än den energi man får om man i stället tagit energin från kol/olja än vad man får från vindkraftverket är stämmer inte heller utan är propaganda.

När vindkraften eller kärnkraften inte går så ersätts de av vattenkraft - det är vanligtvis endast ett fåtal dagar när det är som kallast i sverige som andra sorts kraftverk används. Dessa dagar går de för att ersätta alla kraftverk som inte går, ja även de kärnkraftverk som då inte alltid går på vintern - t.ex. var några kärnkraftverk nerstängda när det var som kallast förra vintern. . De går då för att klara av maxtoppbelastningen som då uppkommer riktigt kalla vinterdagar. Sverige har inte tillräckligt topp-kapacitet av den normala elproduktionen för att klara av dessa toppar.

När man följer diskussionerna om kraften så är det trist att det hela tiden är kärnkraftförespråkarna som kommer med påståenden som medvetet är ohederliga och inte speciellt sanningsenliga. Även vind och solkraftförespråkare kan göra dåliga uttalanden men ofta är de då inte medvetet ohederliga påstående utan mera av karaktären att de överdriver kärnkraftens faror och underskattar kostnaderna och problemen att införa vind och solkraft.

Jag önskar att dessa felaktiga påståendena skall försvinna men så länge som kraften är big business och det finns de med pengamotiv och det finns starka lobbygrupper så verkar vi inte kunna slippa dessa ohederliga argument. Det är synd att andra tar till sig dessa ohederliga argument och för dem vidare utan att kritiskt granska dem.

Sven Petersson
2011-04-15, 08:31
Dessa påståenden är inte speciellt korrekt - men är sådana som man ofta kan se på nätet.
Detta är ett vilt emotionellt påstående som helt saknar verklighetsförankring. Jag kommer därför inte att bemöta det, men begränsa mig till att bemöta resten av ditt inlägg.

Vindkraftverken tillgänglighet gällande elproduktion ligger på ca 98-99%( se t.ex. Vattenfalls vindpark utanför Malmö) - att jämföras med kärnkraftverken som förra året hade ca 85 %.
Förvisso ligger tillgängligheten på en mycket hög nivå för vindkraftverk, men vad betyder det? – Jo, det påståendet betyder att de skulle kunna producera full installerad effekt 98-99 % av tiden om vindstyrkan vore lämplig (vilket den är omkring 25 % av tiden), inte att de producerar installerad effekt 98-99 % av tiden. Påståendet om ”tillgänglighet” är således ett väl valt exempel på hur vinsnurremaffians spinndoktorer försöker missleda allmänheten och naiva politiker.

Det är helt riktigt att tillgängligheten för kärnkraftverk är ca 85 %, men vad vindsnurremaffian underlåter att tala om är att den tid som de inte är tillgängliga till stor del orsakas av nedstängningar för underhåll, vilka kan schemaläggas till årstider under vilka energibehovet är lägre. Dessa nedstängningar orsakar således ytterst sällan en nödvändighet av att täcka efterfrågebehov med kol-, olje- eller gasproducerad energi.

Vindkraftverkens verkningsgrad ligger runt 20-35% - beroende på hur mycket det blåser på platsen man ställer vindkraftverket - men det beror på att vindstyrkan ändrar sig och man vill få maximalt utnyttjade av energin i vinden. Vindkraftverk är inte byggda för att ge maximak verkningsgrad utan att ge maximal energiproduktion. Men överdimensioneringen är per design och att ta upp det som något sorts argument för att vindkraften är dåligt är nonsens och ett ohederligt argument.
Jag tolkar ditt påstående som ett påstående om att vindkraftverken i genomsnitt producerar 20-35 % av installerad effekt. Det avviker inte från mitt påstående om ca 25 %. Det förefaller mig som om vi är överens på den punkten.

All byggnation ökar västhusgaserna - så det gör detsamma vad för kraftverk man bygger så ökar växthusgaserna från byggnationen. Så det är inget hederligt argument att använda sig av. Påståendet att växthusgaserna som bildas när man bygger ett vindkraftverk skulle vara större än den energi man får om man i stället tagit energin från kol/olja än vad man får från vindkraftverket är stämmer inte heller utan är propaganda.
Jag är övertygad om att du avsiktligt missförstår mig. Jag har naturligtvis inte talat om de växthusgasutsläpp som uppstår under tillverkningsprocessen av kraftverk. Dessa mängder är i detta sammanhang helt försumbara.

När vindkraften eller kärnkraften inte går så ersätts de av vattenkraft - det är vanligtvis endast ett fåtal dagar när det är som kallast i sverige som andra sorts kraftverk används. Dessa dagar går de för att ersätta alla kraftverk som inte går, ja även de kärnkraftverk som då inte alltid går på vintern - t.ex. var några kärnkraftverk nerstängda när det var som kallast förra vintern. . De går då för att klara av maxtoppbelastningen som då uppkommer riktigt kalla vinterdagar. Sverige har inte tillräckligt topp-kapacitet av den normala elproduktionen för att klara av dessa toppar.
Ditt påstående är en direkt lögn. Sverige har inte tillräckligt stor installerad vattenkraftskapacitet för att göra det. Sådana behov täcks med en import av elkraft, till stor del från Vattenfalls egna koleldade kraftverk.

När man följer diskussionerna om kraften så är det trist att det hela tiden är kärnkraftförespråkarna som kommer med påståenden som medvetet är ohederliga och inte speciellt sanningsenliga. Även vind och solkraftförespråkare kan göra dåliga uttalanden men ofta är de då inte medvetet ohederliga påstående utan mera av karaktären att de överdriver kärnkraftens faror och underskattar kostnaderna och problemen att införa vind och solkraft.
Jag har inte påstått att någon falang är helt ärlig. Vad jag har uttryckt är att jag anser att Piratpartiet har mycket att vinna på att hederligt och ärligt sätt presentera fakta och på att undvika att sticka huvudet i sanden på gammelpolitiskt maner.

Jag önskar att dessa felaktiga påståendena skall försvinna men så länge som kraften är big business och det finns de med pengamotiv och det finns starka lobbygrupper så verkar vi inte kunna slippa dessa ohederliga argument. Det är synd att andra tar till sig dessa ohederliga argument och för dem vidare utan att kritiskt granska dem.
Varför upprepar du då vindsnurremaffians ohederliga spinndoktorargument?

Jag vill ara optimist; jag vill tro på att vi i Piratpartiet kan föra en spinnfri diskussion.

Jag skulle också gärna se att du bemöter mitt påstående:

"Med dagens teknik står samhällets val mellan

- minskning av energikonsumtionen
- utbyggnad av kärnkraftverkskapaciteten
- ökning av växthusgasutsläppen

Det finns idag inte ett fjärde alternativ."

AndersLindbäck
2011-04-15, 10:52
Förvisso ligger tillgängligheten på en mycket hög nivå för vindkraftverk, men vad betyder det? – Jo, det påståendet betyder att de skulle kunna producera full installerad effekt 98-99 % av tiden om vindstyrkan vore lämplig (vilket den är omkring 25 % av tiden), inte att de producerar installerad effekt 98-99 % av tiden. Påståendet om ”tillgänglighet” är således ett väl valt exempel på hur vinsnurremaffians spinndoktorer försöker missleda allmänheten och naiva politiker.

Vindstyrkan är inte lämlig 25% av tiden utan vindkraftparken är anordnade så de producerar mellan 0-100% av den potentiella energin så de snurrar mycket mer än 25% av tiden. Som jag skrev tidigare vindkraftparken utanför malmö levererar el 98% av tiden.

Tillgängligheten är ett viktigt argument för det handlar om att ha energi när man behöver den - kan ett kraftverk inte producera energi så är alla andra faktorer ointressanta. Vindkraft har växellådor för att få maximal energiproduktion och maximala verkningsgraden är ca 60% men den siffran är egentligen helt ointressant. Det intressant är hur mycket elkraft som produceras.Det är helt riktigt att tillgängligheten för kärnkraftverk är ca 85 %, men vad vindsnurremaffian underlåter att tala om är att den tid som de inte är tillgängliga till stor del orsakas av nedstängningar för underhåll, vilka kan schemaläggas till årstider under vilka energibehovet är lägre. Dessa nedstängningar orsakar således ytterst sällan en nödvändighet av att täcka efterfrågebehov med kol-, olje- eller gasproducerad energi.


Tillgängligheten för kärnkraften i Finland är 95%. I Sverige klagar ägarna av kärnkraftverken på att de förlorar miljarder för att kärnkraftverken inte går som förväntat. Så nej en tillgänglighet på 85% gillas inte av ägarna till kärnkraftverken.

Nerstängning av kärnkraften under kallaste vintern 2009 var helt i enligt planerna ? Nej det var den inte. Den orsakade att Sverige fick producera maximalt med kol-, olje- eller gasproducerad energi samt importera för att klara sig.

Jag tolkar ditt påstående som ett påstående om att vindkraftverken i genomsnitt producerar 20-35 % av installerad effekt. Det avviker inte från mitt påstående om ca 25 %. Det förefaller mig som om vi är överens på den punkten.

Ja men du tar upp det som om det skulle vara ett problem i stället för att det avsiktigt är så. Detsamma gäller t ex vattenkraftverken som inte heller går för max verkningsgrad. Verkningsgrad är nämligen en helt ointressant parameter i sammanhanget - målet är nämligen att producera el och vindkraftverken producerar el enligt plan.

Så att nämna verksingsgraden är att ta upp ohederliga argument. Det är nämligen fullt möjligt att göra vindkraftverk som får i det närmaste 100% verkningsgrad - men de producerar då väldigt lite el. Vindkraftverk och vattenkraftverk är designade för att maximera elproduktionen och inte verkningsgraden.


När vindkraften eller kärnkraften inte går så ersätts de av vattenkraft - det är vanligtvis endast ett fåtal dagar när det är som kallast i sverige som andra sorts kraftverk används. Dessa dagar går de för att ersätta alla kraftverk som inte går, ja även de kärnkraftverk som då inte alltid går på vintern - t.ex. var några kärnkraftverk nerstängda när det var som kallast förra vintern. De går då för att klara av maxtoppbelastningen som då uppkommer riktigt kalla vinterdagar. Sverige har inte tillräckligt topp-kapacitet av den normala elproduktionen för att klara av dessa toppar.Ditt påstående är en direkt lögn. Sverige har inte tillräckligt stor installerad vattenkraftskapacitet för att göra det. Sådana behov täcks med en import av elkraft, till stor del från Vattenfalls egna koleldade kraftverk.

Ditt tillrättaläggande är precis samma sak som jag skrev - så vad är lögnen exakt ? (Använt bold för att markera hur hänsyftningarna går om det är det som fått dig att läsa fel)

Jag har inte påstått att någon falang är helt ärlig. Vad jag har uttryckt är att jag anser att Piratpartiet har mycket att vinna på att hederligt och ärligt sätt presentera fakta och på att undvika att sticka huvudet i sanden på gammelpolitiskt maner.


Bra då hoppas jag det betyder att du slutar framföra ohederliga argument från kärnkraftkramarna.

Varför upprepar du då vindsnurremaffians ohederliga spinndoktorargument?

Jag upprepar fakta. Det är du som tar fram kärnkraftivrarnas ohederliga argument mot vindkraften.Jag skulle också gärna se att du bemöter mitt påstående:

"Med dagens teknik står samhällets val mellan

- minskning av energikonsumtionen
- utbyggnad av kärnkraftverkskapaciteten
- ökning av växthusgasutsläppen

Det finns idag inte ett fjärde alternativ."

Jo, det finns det - det finns vindkraften.

Sverige är idag nettoimportör av el - men beräknas 2012 bli nettoexportör av el - för att nå dit så behöver vi i Sverige:

1. Fixa tillgängligheten bland kärnkraftverken.
2. Installera mer vindkraftverk.


Det finns nämligen inga andra alternativ som fixar till så vi slutar att vara nettoimportör av el till 2012. Så jag hoppas vi klarar det och att kärnkraftlobbyn slutar att bekämpa ökad elproduktion i Sverige.

agnesson
2011-05-01, 19:31
Detta är skrivet av mig som medlem i partiet samt på uppdrag av Ung Pirats förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen har tidigare år gett en rekommendation på motioner som påverkar partiets principprogram, ett principprogram som hela ungdomsförbundet står bakom.

Förbundsstyrelsens svar och rekommendation i denna motion:
Vi tror att detta är ett utmärkt framtida utvecklingsområde för piratideologin eftersom infrastrukturpolitik är frågor som passar in bra, oavsett vilken typ av infrastruktur det gäller. Vi anser trots detta inte att motionen svarar på detta behov på ett lämpligt sätt utan vill hellre se det som starten av en utvecklande diskussion i frågan som kan bereda ett heltäckande förslag för framtiden.
Vi rekommenderar därför avslag.