handdator

Visa fullständig version : Motion B13: Skolpolitik för Piratpartiet


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:40
Skolpolitik är en viktig fråga för Piratpartiet. Dels så är en stor andel av våra väljare och sympatisörer unga människor som personligen påverkas av skolan, dels så har skolan ett enormt inflytande på samhällsutvecklingen. Alla människor påverkas av skolan under en väldigt lång period, i de åldrar de är som mest formbara.
Sveriges Riksdag instiftade 1842 den allmänna folkskolan. Den var ursprungligen 6-årig och har i omgångar utökats till 9 år. År 1972 byggdes folkskolan ihop med läroverken till det som idag kallas grundskolan. Det innebar att alla blev potentiellt behöriga till gymnasiestudier oavsett skolform. Det blev dessutom vanligare att fortsätta studera efter den obligatoriska skolgången.

Redan 1842 var fokuset väldigt tydligt. De som gick hela sin skoltid i Folkskolan skulle utbildas till att vara lämpliga arbetare och de som gick i Läroverket skulle bli chefer och ämbetsmän. Fokus var på disciplin och att bli en kugge i det stora maskineriet. Att bli en bra arbetare. Någonstans i botten fanns ett allmänt bildningsideal och under nationalromantikens tidevarv såg man Sveriges ärorika historia som något som skulle läras ut i detalj.

Utan att överdriva allt för mycket kan man säga att skolan ser likadan ut idag som den gjorde för 100 år sedan. Att lära sig läsa och räkna är naturligtvis grundkunskaper som måste finnas i varje läroplan, men sedan finns det massor av onödiga och olämpliga ämnen i skolan som skulle kunna ersättas av bättre. Det spenderas enligt min mening för mycket tid på svensk stormaktshistoria och för lite tid på 1900-talshistoria. Det läggs för mycket tid på att lära sig vem som är justitieminsiter i Samhällskunskapen och för lite tid på hur man köper en bostadsrätt eller hur man driver ett företag. Det läggs för mycket tid på att lära sig historiska fakta och för lite tid på att leta källor och idka källkritik. Det läggs för mycket tid i läroböcker och för lite tid i originalkällor.

En piratpartistisk skolpolitik bör enligt min mening fokusera på att göra eleverna till självständiga medborgare som kan välja mellan att driva företag själva eller att ta en anställning. Medborgare som kan analysera flöden av information och avgöra vad som är hörsägen, referat eller originalkälla. Medborgare som sätter sig in i samhällsfrågor och deltar i diskussionerna, i stället för att passivt konsumera dem framför TV:n.

Vi bör också i Sverige, som man redan gör i Tyskland, ha civil olydnad på schemat.

En sådan politik gör samhället starkare. Människor har fler alternativ och större kontroll när de ska styra sina liv. De blir mindre utlämnade till konjunkturens och statsmakternas nycker. De förmår bättre att värdera vad media och myndigheter säger. De blir förare i stället för passagerare i sina liv och i världens skötsel. Det fördelar makten jämnare mellan människor.

Det finns inget parti som har en sådan skolpolitik idag. Att tydligt formulera ett förslag till ny läroplan skulle ge Piratpartiet uppmärksamhet och initiativ i debatten. Det skulle bredda vår politik till ett område som är av största vikt för barnfamiljer - en grupp väljare som vi har svårt att attrahera idag. Det har också fördelen att det varken är höger- eller vänsterpolitik. Budskapet borde vara attraktivt för alla från moderater till vänsterpartister.

När vi går till val 2014 bör vi ha en tydligt formulerad skolpolitik, som syftar till att grundligt revidera vad skolan lär ut och hur den gör det.

AndersLindbäck
2011-04-05, 03:13
Piratpartiet har en skolpolitik. Den presenterades i valrörelsen 2010.


Läs gamla pressmeddelanden så står det där.


Så du slår in öppna dörrar.

Sven Petersson
2011-04-05, 07:46
Piratpartiet har en skolpolitik. Den presenterades i valrörelsen 2010.


Läs gamla pressmeddelanden så står det där.


Så du slår in öppna dörrar.
Det skulle uppskattas om du länkar till de dokument/pressmeddelanden du åberopar.

Emil Isberg
2011-04-05, 09:12
Piratpartiet har en skolpolitik. Den presenterades i valrörelsen 2010. Läs gamla pressmeddelanden så står det där.

Jag vill gärna se lite mer kreativa svar än "Det har skett för, försök igen (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=260882).".

Ja MiNi skickade ut ett pressmeddelande (http://press.piratpartiet.se/2010/08/25/piratpartiet-presenterar-sin-skolpolitik/) om en newsmill-artikel (http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/25/skolan-r-grunden-f-r-framtidens-kunskapssamh-lle) som han hade skrivit, men jag känner inte till att styrelsen på något sätt har godkänt det. Oavsett så ser jag inte att någon annan än just MiNi har skrivit i artikeln eller pressmeddelandet. Och framförallt så har det inte diskuterats i något forum... Så vitt jag vet togs det inte ens upp på LOKU. Så frågan är om det är så konstruktivt att hänvisa dit?

Är det inte bättre att styrelsen får ta hänsyn till både motionsunderlag och newsmillartikel när de lägger ett förslag till nytt principprogram? Det är åtminstone vad jag tycker.

Tommten
2011-04-05, 10:32
Jag håller med motionären. Det verkar vara ett återkommande problem i flera olika utbildningar. Elever lär sig tex onödigt avancerad matte som för det mesta aldrig kommer ha någon användning för någon, eftersom datorer fixar uträkningarna. Mycket papegoj-kunskaper. En annan sån där onödig sak var att man var tvungen att lära sig tyska, franska eller spanska som tillvalsspråk förut. Jag vet inte om det finns kvar idag, men det var ett fruktansvärt onödigt slöseri på tid för de ointresserade.

Om skolan ska förbereda eleverna att bli självständiga individer så kan det finnas kurser typ "Hur man bokar tid i tvättstugan och tvättar". :D Just det kanske inte var så bra idé, men jag yrkar bifall till motionen eftersom jag anser att det finns stora möjligheter att utveckla och fördjupa skolpolitiken så den blir mer relevant, förbättrar inflytandet över förbättringsmöjligheterna för elever och lärare, se till att förändringar och kurser alltid utvärderas för att hitta fler saker att förbättra, att bra idéer tas tillvara på, fundera över hur skolor ska kunna lära sig av varandras positiva erfarenheter och så vidare.

IsakGerson
2011-04-05, 10:38
Piratpartiet har en skolpolitik. Den presenterades i valrörelsen 2010.


Läs gamla pressmeddelanden så står det där.


Så du slår in öppna dörrar.

Jag hade gärna sett att man arbetade in det i principprogrammet. Och att vi redan har drivit skolfrågor innebär inte att vi inte kan vidareutveckla skolpolitiken. Piratstudenterna hjälper säkert gärna till.

Isaksson
2011-04-05, 15:03
Jag är personligen mycket possitivt ställd till denna motion, och kan mycket
väl tänka mig att yrka bifall. Jag har dock en fundering angående en inledande
tidsram.

Det står inte inom vilken tidperiod denna arbetsgrupp skall formas och
således förefaller det som att det finns en risk att det kan dra ut på tiden
vilket kan sätta onödiga hinder för arbetet.

Jag är helt för att ett fördjupningarbete fortgår hur våra fokusfrågor kan
appliceras på övriga politiska spektra, och detta är ett stort steg i den
riktningen.

Skulle motionsförfattare ha hjärta nog att delge sina tankar kring min
fundering skulle det vara väl mottaget.

JohanL
2011-04-06, 00:42
Yrkar avslag

Jag är positiv till idén om att Piratpartiet bidrar till en bättre skola och jag applåderar bakgrundsfaktan i motionen. Jag anser dock inte att yrkandena är tillräckligt specifika för att röstas igenom och jag är generellt emot användandet av "arbetsgrupper" när det lika gärna kan genomföras med trepiratregeln eller i öppen diskussion på internet och sen presenteras i sin helhelt på medlemsmöte.

Det är också min erfarenhet att skolpolitiken i landet idag är påväg åt det håll det pratas om i motionen, det finns hur som helst utrymme för bra skolor och bra lärare att arbeta på det sättet, eftersom det görs på minst en skola som jag känner till. Även om man kanske fortfarande har krav att man ska kunna sin historia och vad en justitieminister gör.

Henry Rouhivuori
2011-04-06, 00:45
Bifall yrkar jag och tillägger att motionen är välskriven.

Anton Nordenfur
2011-04-06, 00:56
Bifall, en mycket sammanfattande och välskriven text. :) Skolpolitik är för mig en hjärtefråga, och jag vet att många pirater har stora idéer på vad vi kan göra, och många av dem uttrycks i motionen.

Jag lade till ett ändringsyrkande som satte deadline på 2013 istället för "i god tid innan valen 2014". 2012 är för tidigt om vi vill ha en ordentligt bra politik på området, och 2014 är för sent. Jag antar att du tänkt dig liknande tidsplan, men jag tycker i så fall att ett förtydligande är på sin plats.

EnRIz
2011-04-06, 13:25
Yrkar bifall. Jag tror på en piratisk skolpolitik och skulle kunna tänka mig att jobba med frågorna själv.

Ravenna
2011-04-06, 20:35
Avslag.

Man behöver inte medlemsmötets godkännande för att kunna fundera på en möjlig skolpolitik för piratpartiet. Vi hade en skolpolitik förra valet - spinn vidare och diskutera!

Ingenting gott kommer av att låsa in den här frågan till en arbetsgrupp. Det som tenderar att hända när man tillsätter en sådan grupp är att risken blir stor att gruppen inte presterar, samtidigt som ingen annan tar tag i frågorna... för det finns det ju en arbetsgrupp för! Ibland ser man kommentarer i forumet i stil med "ja, det här jobbar X-gruppen med..." istället för att folk argumenterar och diskuterar med varandra.

Jag yrkar avslag, eftersom jag anser att det är DUMT att riskera att låsa in den här frågan till en arbetsgrupp när det redan idag står alla fritt att aktivt diskutera och delta i en spännande och intressant fråga för partiet.

Man behöver inte medlemsmötets godkännande för att bilda en grupp inom partiet och komma med förslag!

Jacob Hallén
2011-04-07, 01:14
Jo, man behöver ett godkännande från medlemsmötet för att göra det här. Det handlar om hundratals timmar av nedlagt arbete. För att man ska vilja göra det måste man veta a) att partiet vill ha en skolpolitik och b) attpartiet vill ha en skolpolitik enligt vissa grundläggande linjer. Dessa finns i brödtexten till motionen. När man väl har en officiell sanktion så kan man påbörja arbetet med förväntningen att ett senare medlemsmöte ska gilla resultatet av det man har gjort.

Det verkar dessutom finnas en konstig syn på vad en arbetsgrupp är i vissa delar av det här partiet. I min värld är en arbetsgrupp en liten samlig personer som leder och driver en öppen process. Inte en grupp som klurar ut något själva på kammaren.

Isaksson
2011-04-07, 21:15
Jag yrkar:

Bifall till motionen, med ändringsyrkande 110.

Motivation:

Även om jag inte fått svar på min fundering, finner jag det viktigare "att" möjligheten till detta skapas beaktas högre än "hur".

Tidramen Aki lagt fram i sitt ändringsyrkande finner jag lämpligt då det ger gott om tid för förankring och finputsande av individuella argument.

dansve
2011-04-07, 21:21
Om vi ska få lite ordning på vårt arbete måste det bli slut med alla hänvisningar till "svärmen". Delat ansvar har allt för ofta visat sig få följden att många är med och petar men ingen tar ansvar för att färdigställa uppgiften.

Att ge styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp innehållande EN ansvarig tror jag är en bra lösning. Gruppens uppgift blir att hjälpa den ansvarige att leda och organisera detta för partiet viktiga arbete. Generellt svärmarbete utan styrning kan vi använda till mindre väsentliga saker.

Yrkar bifall för motionen.

JPAnderson
2011-04-07, 21:45
Detta är en sammanfattande och välskriven text och partiet har dessutom redan gett prov på (valet 2010) att vilja föra en skolpolitik som sådan.

Jag instämmer också med föregående talare om att ge styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp innehållande EN ansvarig är en bra lösning. Att alla kan bidra och engagera sig är ju självklart men vi har allt för ofta sett hur saker rent ut sagt skiter sig eller fallerar om ingen ansvarar för projektet.

Således yrkar jag bifall till motionen, med ändringsyrkande 110.

Jacob Hallén
2011-04-07, 23:57
Jag jämkar mig gärna med den formuleringen.

Ravenna
2011-04-09, 11:12
Nej, du BEHÖVER inte ett godkännande från medlemsmötet.
Det behöver inte ta hundratals timmar att diskutera kring och formulera detta.
Det är dumt att låsa in sig till för mycket grundläggande linjer innan man gör en kvalitativ utredning.
Det är dumt att låsa in de möjliga resultaten av arbetet till vissa linjer - bättre att man kan anpassa under vägens gång i takt med att man gör upptäckter eller andra partier utvecklar eller prövar sin politik. Trots allt kan det hända ganska mycket på skolfronten under året med Björklund bakom ratten och man kan upptäcka nya saker.

Jag kan med ett nödrop tänka mig att det kan vara ok att utse en ansvarig för frågan, men jag tycker att det är på tok för tidigt i processen för att man ska ge den personen konkreta riktlinjer i det här läget.

Därtill håller jag inte med om stora delar av den problembeskrivning som motionen tar upp. Civil olydnad på schemat? Snälla nån, jag vill hellre se uppförande på schemat så att det blir ordning i klassrummet!

JorgenL
2011-04-10, 00:45
Om vi ska få lite ordning på vårt arbete måste det bli slut med alla hänvisningar till "svärmen". Delat ansvar har allt för ofta visat sig få följden att många är med och petar men ingen tar ansvar för att färdigställa uppgiften.

Att ge styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp innehållande EN ansvarig tror jag är en bra lösning. Gruppens uppgift blir att hjälpa den ansvarige att leda och organisera detta för partiet viktiga arbete. Generellt svärmarbete utan styrning kan vi använda till mindre väsentliga saker.

Yrkar bifall för motionen.

Håller absolut med om detta, både problembeskrivningen avseende "svärmen" och bifallet.

Sven Petersson
2011-04-10, 01:02
En föredömligt välmotiverad, tydlig och röstvinnande motion.

Bifall på 47, 48 och 49!

Sisyfos boll
2011-04-10, 22:57
Yrkar BIFALL.

/Sisyfos, aktiv i väst

Winston Smith
2011-04-13, 11:25
Innan jag tar ställning så vill jag veta om motionären själv är beredd att utgöra en del av den föreslagna arbetsgruppen. Jag vill veta att det finns åtminstone en person som är villig att sitta i gruppen.

Anton Nordenfur
2011-04-13, 13:44
Innan jag tar ställning så vill jag veta om motionären själv är beredd att utgöra en del av den föreslagna arbetsgruppen. Jag vill veta att det finns åtminstone en person som är villig att sitta i gruppen.
Jag vet ingenting om motionären, men jag tror verkligen inte det finns en brist på människor som skulle ställa upp i en sådan arbetsgrupp. Namnet som slår mig genast är Marit Deldén. Jag skulle också ställa upp om jag behövdes.

farmorgun
2011-04-13, 22:06
Avslag.

Man behöver inte medlemsmötets godkännande för att kunna fundera på en möjlig skolpolitik för piratpartiet. Vi hade en skolpolitik förra valet - spinn vidare och diskutera!

Ingenting gott kommer av att låsa in den här frågan till en arbetsgrupp. Det som tenderar att hända när man tillsätter en sådan grupp är att risken blir stor att gruppen inte presterar, samtidigt som ingen annan tar tag i frågorna... för det finns det ju en arbetsgrupp för! Ibland ser man kommentarer i forumet i stil med "ja, det här jobbar X-gruppen med..." istället för att folk argumenterar och diskuterar med varandra.

Jag yrkar avslag, eftersom jag anser att det är DUMT att riskera att låsa in den här frågan till en arbetsgrupp när det redan idag står alla fritt att aktivt diskutera och delta i en spännande och intressant fråga för partiet.

Man behöver inte medlemsmötets godkännande för att bilda en grupp inom partiet och komma med förslag!

Jag förstår dina farhågor mot bakgrund av tidigare erfarenheter, men varför inte lära av det och ge arbetsgruppen ett tydligt uppdrag med tidsplan o s v? Helst skulle arbetsgruppen gå ut och be medlemmarna om input på basis av sitt arbetsmaterial. Om vi arbetar öppet och transparent behöver vi inte se arbetsgrupper som ett hot mot medlemsinflytandet utan mera som en projektgrupp.

Har lagt ett tilläggsyrkande och funderar på ytterligare något mot bakgrund av det här instruktiva animerade föredraget av Ken Robinson
http://sirkenrobinson.com/skr/rsa-animate-changing-education-paradigms

Sven Petersson
2011-04-13, 22:38
Jo, man behöver ett godkännande från medlemsmötet för att göra det här. Det handlar om hundratals timmar av nedlagt arbete. För att man ska vilja göra det måste man veta a) att partiet vill ha en skolpolitik och b) attpartiet vill ha en skolpolitik enligt vissa grundläggande linjer. Dessa finns i brödtexten till motionen. När man väl har en officiell sanktion så kan man påbörja arbetet med förväntningen att ett senare medlemsmöte ska gilla resultatet av det man har gjort.

Det verkar dessutom finnas en konstig syn på vad en arbetsgrupp är i vissa delar av det här partiet. I min värld är en arbetsgrupp en liten samlig personer som leder och driver en öppen process. Inte en grupp som klurar ut något själva på kammaren.
+1

Winston Smith
2011-04-14, 17:50
Jag vet ingenting om motionären, men jag tror verkligen inte det finns en brist på människor som skulle ställa upp i en sådan arbetsgrupp. Namnet som slår mig genast är Marit Deldén. Jag skulle också ställa upp om jag behövdes.
Ok, det låter ju bra. Jag hade nog ändå tänkt rösta ja eftersom motionstexten var så förförisk, haha.

Angående de olika yrkandena: Egentligen tycker jag att styrelsen eller partiledningen själva borde kunna begripa att de måste fatta beslut om att bilda en arbetsgrupp om årsmötet har ålagt dem att formulera en skolpolitik. Det verkar lite överförmyndaraktigt att slå fast detta redan i motionen. Men om man slår fast det redan i motionen så får ju arbetsgruppen lite PR på köpet, och det kanske kan vara välkommet om det resulterar i att de bäst lämpade känner sig manade att delta i arbetet.

rickard.andersson
2011-04-19, 17:18
Jag kommer att rösta bifall på motionen och skulle även kunna tänka mig att ingå i arbetsgruppen eller agera något slags bollplank

henrik_sundstrom
2011-04-30, 13:23
Yrkar bifall.

Jag har arbetat med utbildning inom IT i mer än 20 år och även 3 år som lärare på gymnasieskolans teknikprogram och deltar gärna i en arbetsgrupp för att formulera Piratpartiets skolpolitik.