handdator

Visa fullständig version : Motion B17: Antagande av sjökort om Energi


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:46
Om motionen om att ge Piratpartiet ett humanistisk värdegrund antas blir följande text vägledande: "Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt. I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”"

Ur detta perspektiv vill jag att vi ska se på, inte bara de negativa kraven ("frånvaro av förbud från"), utan även de positiva kraven ("skapande av reella möjligheter till"). Därför anser jag att Piratpartiet ska bredda sin politik till de områden som är "möjliggörande". Några av dessa är: Skola, Forskning, Rättspolitik, Utrikespolitik, Bistånd, Miljö och Energi.

Jag själv är ingen expert på dessa områden så nöjer mig att arbeta med det jag kan vad gäller energipolitik.

Min utgångspunkt här är att forskning tydligt visar att tillgång till ren och billig energi är en förutsättning för samhällen där människor kan praktiskt utnyttja sin frihet. (Utan energitillgång så kommer 99% av livet gå åt till att tilfredsställa basala behov som mat och skydd.) Därför måste staten för medborgarnas skull säkra tillgången av billig energi med så få negativa bieffekter som möjligt. I det arbetet måste vi utgå från vetenskapliga grunder, behandla alla kraftformer lika och motverka skadliga monopol. /Christoffer Willenfort

----sjökortstext ------ Sveriges utsatta energisituation Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med betryggande redundans så att inte folk tvingas frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan transporteras dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi. Samtidigt är vi en del av den nordiska och europeiska energimarknaden och kan inte agera enskilt utan måste fungera tillsammans med våra grannländer för bästa möjliga resultat. Energipolitik med redundans Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol. Kraftverk av många olika typer leder till större redundans, Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion från samma källa eller av samma typ av produktionsanläggning. Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller avställande av distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under de för Sverige kritiska vintermånaderna. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs. Kraftpolitiken måste vara långsiktig så att man i god tid innan ett kraftverk blir gammalt och tas ur produktion kan ersätta det med nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver(, utan att förlita sig i för hög grad på producenter i andra länder). Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har stora mängder vattenkraft vilket är en nationell tilgång. Det centraliserade ägandet av svensk vattenkraft är dock ett problem och regelverket för vattenkraftens utnytjande bör ses över för att undvika missbruk av monopol eller oligopol.

Säker och bra kraftproduktion Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och som ger upphov till låga utsläpp av föroreningar. Kraftproduktionen bör om möjligt vara distribuerad över hela landet, Dels för att minska sårbarheten i distributionssystemet dels för att minimera överföringsförlusterna. Kraften bör i görligaste mån produceras i kraftverk som inte är sannolika mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och/eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion. Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Behovet av dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvikas. Kommunernas vetorätt mot kraftverk bör kunna överklagas så att kommuner inte har möjlighet att stoppa kraftproduktion genom att vägra att ge byggnadtillstånd. Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar skall bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten skall inte återförsäkra kraftverk utan att ta ut avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet. För mindre försäkringsbehov skall kraftverken ha adekvat försäkring. Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala skatter för sina utsläpp. Alla kraftverk skall själva bekosta omhändertagande av sådant avfall som inte kan hanteras med normal avfallshantering. Alla kraftverk skall själv betala de kostnader som uppkommer vid nerläggning av kraftverken. Staten kan begära att kraftverkens ägare fonderar pengar i förväg för att säkra dessa kostnader.

Val av energislag Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få planeras, konstrueras och drivas. Framtiden får utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi ställer på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.

Piratpartiet vill:

* Se över regelverket för Nord Pool för att öka konkurrensen och effektiviteten.

* Motverka monopol/ogliopol missbruk genom bättre regelverk och övervakning av energisektorn.

* Öppna upp energimarknaden för flera aktörer för att motverka

* Alla kraftproduktions metoder skall lyda under samma ekonomiska och miljömässiga regelverk.

* Alla kraftproduktionsmetoder skall beskattas i enlighet med kostnaden för de negativa miljöeffekter de orsakar

* Alla kraftproducenter skall åläggas att hålla försäkring för möjliga olyckors negativa effekter på miljö och samhälle. Staten skall kunna gå in som topförsäkrare för de fall där sannolikheten för olycka är extremt liten men konsekvenserna extremt stora.

* Alla kraftproducenter skall åläggas att fondera pengar för omhändertagande av allt avfall samt nerlägning av kraftverk.

* Fritt tillåta alla produktionsmetoder som uppfyller ovanstående krav för produktion

------slut sjökortstext------

redhog
2011-04-05, 17:45
Denna motion innebär mellan raderna att arbeta för kärnkraft (och emot kolkraft). Ett sådant ställningstagande har ganska lite med piratideologi att göra, och kan kosta oss många väljare.

Jag yrkar därför avslag.

RikMatts
2011-04-05, 18:32
Denna motion innebär mellan raderna att arbeta för kärnkraft (och emot kolkraft). Ett sådant ställningstagande har ganska lite med piratideologi att göra, och kan kosta oss många väljare.

Jag yrkar därför avslag.

Inom parentes gör den faktiskt också kärnkraft omöjlig, eftersom den kräver totalt kostnadsansvar för ägare. Finns ingen som ställer upp på att bygga kärnkraft på de villkoren.

Jag yrkar också avslag av samma skäl som till Motion B02 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34202), därför att det blir väldigt många olika saker på en gång. Jag tror mer på att bygga en energipolitik "princip för princip". Till exempel genom att börja med Emil Isbergs Motion B03 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34203) om decentraliserad energiproduktion.

willenfort
2011-04-05, 19:01
Denna motion innebär mellan raderna att arbeta för kärnkraft (och emot kolkraft). Ett sådant ställningstagande har ganska lite med piratideologi att göra, och kan kosta oss många väljare.

Jag yrkar därför avslag.

Jag håller över huvud taget inte med dig. Motionen säger tydligt att vi skall jobba för att alla typer av energi skall behandlas likvärdigt.

Förklara på vilket sätt det betyder "för kärnkraft"
/C

willenfort
2011-04-05, 19:05
Inom parentes gör den faktiskt också kärnkraft omöjlig, eftersom den kräver totalt kostnadsansvar för ägare. Finns ingen som ställer upp på att bygga kärnkraft på de villkoren.

Jag yrkar också avslag av samma skäl som till Motion B02 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34202), därför att det blir väldigt många olika saker på en gång. Jag tror mer på att bygga en energipolitik "princip för princip". Till exempel genom att börja med Emil Isbergs Motion B03 (http://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34203) om decentraliserad energiproduktion.

Denna motionen är baserad på den grund har tagits fram i forumet och de öppna chattarna för energi. Så vi har faktiskt byggt upp den redan.
se http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30128&highlight=energi för mer backgrund.

JohanL
2011-04-06, 01:46
Yrkar avslag

Jag anser inte att Piratpartiet ska utöka sin politik till områden som rör fördelningspolitik.

cluez
2011-04-06, 16:37
yrkar avslag

jag anser inte att piratpartiet ska utöka sin politik till områden som rör fördelningspolitik.

+1

avslag

AndersLindbäck
2011-04-06, 16:45
Yrkar avslag

Jag anser inte att Piratpartiet ska utöka sin politik till områden som rör fördelningspolitik.


Du har skrivit i fel tråd ? Denna tråd gäller energipolitik.

Ravenna
2011-04-06, 20:43
Avslag.

Motionen är för specifik och för virrig på samma gång. Å ena sidan innehåller den en rad oerhört specifika grejer som verkligen inte har diskuterats ordentligt inom partiet (vilket vi absolut bör göra innan vi antar ett sjökort!) och å andra sidan är den såpass virrig att den tycks innehålla en rad underliga kryphål, buggar och andra konstigheter som kan få oanade följder eller slå knut på hela grejen. Ansvarsutkrävande är ett exempel på detta.

För mycket på en gång. För specifikt. För virrigt. För många potentiella fallgropar.

JohanL
2011-04-06, 22:49
Du har skrivit i fel tråd ? Denna tråd gäller energipolitik.

Det är helt rätt tråd och bland annat följande formulering gör att detta definitivt räknas till fördelningspolitik:

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar

AndersLindbäck
2011-04-07, 00:21
Det är helt rätt tråd och bland annat följande formulering gör att detta definitivt räknas till fördelningspolitik:


Vi har även upphovsrätten som då är en statlig subvention till upphovsrättsinnehavarna.
Vi har patenträtten som är en statlig subvention till patentägarna.
Vi har kassettskatten som är en statlig subvention.

De borde därmed vara fördelningspolitik enligt dig ?

Betyder inte det att vi redan idag har fördelningspolitik ?

JohanL
2011-04-07, 14:30
Vi har även upphovsrätten som då är en statlig subvention till upphovsrättsinnehavarna.
Vi har patenträtten som är en statlig subvention till patentägarna.
Vi har kassettskatten som är en statlig subvention.

De borde därmed vara fördelningspolitik enligt dig ?

Betyder inte det att vi redan idag har fördelningspolitik ?

Det har du en poäng i. Skillnaden är dock som jag ser det att uttalandena om subventioner i den här texten är direkt, medan vi när det gäller patent och kassettskatt är emot själva lagen. Men jag ser nu hur hårfin skillnad det är om det är någon alls.

willenfort
2011-04-07, 16:22
Det har du en poäng i. Skillnaden är dock som jag ser det att uttalandena om subventioner i den här texten är direkt, medan vi när det gäller patent och kassettskatt är emot själva lagen. Men jag ser nu hur hårfin skillnad det är om det är någon alls.

I princip allting är fördelningspolitik annars skulel vi inte haft stat/landsting och kommuner :) Och ja det finns mindre inslag av flrdelningspolitik i denna motionen eftersom man inte kan undvika det då man tar upp energi då vi redan har en massa subventioner.

Dock är intentionen hos motionen att skapa jämlikhet inför lagen mellan olika krafttyper. de skall inte särbehandlas för att en politiker tycker att en sort är "bra" eller "dålig" utan endast utifrån vad vetenskapen säger om deras för och nackdelar. Det är därför som texten MOT subventioner är med i beskrivningen.

willenfort
2011-04-07, 16:37
Avslag.

Motionen är för specifik och för virrig på samma gång. Å ena sidan innehåller den en rad oerhört specifika grejer som verkligen inte har diskuterats ordentligt inom partiet (vilket vi absolut bör göra innan vi antar ett sjökort!) och å andra sidan är den såpass virrig att den tycks innehålla en rad underliga kryphål, buggar och andra konstigheter som kan få oanade följder eller slå knut på hela grejen. Ansvarsutkrävande är ett exempel på detta.

För mycket på en gång. För specifikt. För virrigt. För många potentiella fallgropar.

Detta är väldigt lustigt Ravena. i andra motioner så klagar du på att folk ber styrelsen eller andra ta fram underlag och sjökort. Och tycker
Du behöver inte godkännande vare sig från styrelsen eller från medlemsmötet för att dra ihop en intressegrupp, och ingen hindrar dig från att starta en sådan grupp. Kör hårt och ha skoj!

Dra ihop en svärm och fixa fram en konkret motion angående fördjupningen du efterlyser till nästa medlemsmöte! Men då en grupp har gjort detta arbetet och lägger fram den då heter det att det verkligen inte har diskuterats ordentligt inom partietVi har diskuterat detta i forumet i skype och i andra chattar. i AFK möten och via telefon. Det är säkert 50-60 personer som aktivt har varit delaktiga i att ta fram ställningstagandena. Det är mer underbygt än alla andra sjökort vi har tagit i detta partiet.

Om du har problem med texten så var specifik och peka ut vad som är problemet istället.
Du skriver att det är "för specifik" vad är för specifikt ?
Du skriver att det är "virrigt" vad är virrigt ?
du skriver "tycks innehålla en rad underliga kryphål, buggar och andra konstigheter" Ge exempel, och komm med konstruktiva förslag istället för FUD.

Betänk även att detta är 1.0 Första skarpa utkastet. vi komemr ha 3 år på oss att snygga till och finslipa texten innan den skall användas skarpt i en valrörelse så den behöver inte vara perfekt "word of god" idag. det räcker med "good enough"
Jag anser att den är "good enough" redan nu, men är öppen för att förbättra den under mötets gång om ngn hittar buggar (kom ihåg "with many eyes all bugs are shallow")

/C

Tommten
2011-04-10, 15:46
Denna motionen är baserad på den grund har tagits fram i forumet och de öppna chattarna för energi. Så vi har faktiskt byggt upp den redan.
se http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30128&highlight=energi för mer backgrund.Det är många som diskuterat. Många har haft avvikande och olika åsikter. Jag också. Du har handplockat argument och totalt ignorerat andra i tråden du hänvisar till. Att du sen, mitt i diskussionen drämmer till med en motion som ser ut så här gillar jag inte. Det är inte färdigdiskuterat på långa vägar och väldigt långt kvar för att partiet ska kunna anta någonting som kan likna piratpolitik i ämnet.

AVSLAG

Ravenna
2011-04-11, 21:12
CW, jag finner ingenting underligt med mina påståenden. Jag tycker att det är trevligt att du tog ansvar för att diskutera frågan, MEN jag tycker INTE att du kom fram till någonting vettigt, och dessutom så tycker jag INTE att texten i sitt nuvarande röriga tillstånd var redo för att presenteras som en motion. Långt därifrån. Uppenbarligen, givet de åsikter som framkommit här i tråden, så så träffade du inte rätt med formen/innehållet och det känns som att det är mer än en som tänker "va, har energipolitik diskuterats"?

Att öppna upp ett nytt område av politiken för Piratpartiet är en STOR GREJ. Det borde åtminstone vara tema i ett nyhetsbrev så att informationen om att det diskuteras verkligen når ut till alla, INNAN det dyker upp en motion om att anta något så stort och omvälvande som att ge sig in på detta område.

Sven Petersson
2011-04-11, 22:04
Min grundinställning är att Piratpartiet måste utveckla ett heltäckande program som möjliggör att partiet kan utarbeta och presentera en skuggbudget, och därigenom bli taget på allvar och göra det möjligt att vinna riksdagsmandat.

För att göra det så måste man naturligtvis ha en energipolitik.

Jag yrkar därför bifall till yrkande 56.

Jag yrkar avslag på yrkandena 57-59 eftersom de implicit stöder den stora lögnen om vindkraftverk. En utbyggnad av vindkraftverkskapaciteten minskar inte utsläppen av växthusgaser, den ökar utsläppen. Vindkraftverk är i praktiken endast produktiva omkring 25 % av tiden, 75 % av tiden blåser det för lite eller för mycket. Så vad gör man när vindkraftverken står stilla? Man ersätter inte den förlorade kapaciteten med vattenkraft, för vattenmagasinen är reserverade för långtidsreglering. Man ersätter den inte heller med kärnkraft för kärnkraftverken kör ju redan praktiskt taget alltid för fullt (när funktionsdugliga) p.g.a. deras kapitalintensiva kostnadsstruktur. Så, man ersätter den förlorade kapaciteten med gas-, olje- eller koleldade kraftverk. Det spelar, enligt min mening, ingen roll att växthusgaserna inte släpps ut i Sverige, men i de länder från vilka vi importerar elektriciteten. Utsläpp är utsläpp!

När vi ger oss in i energipolitiken måste vi vara ärliga; med ärlighet kan vi ta röster från gammelpolitikerna.

Valet står, med dagens teknik, mellan:

- Minskning av energikonsumtionen
- Ökning av atomkraftverkskapaciteten
- Ökning av växthusgasutsläppen

Piratpartiet måste ta ställning!

willenfort
2011-04-11, 23:10
CW, jag finner ingenting underligt med mina påståenden. Jag tycker att det är trevligt att du tog ansvar för att diskutera frågan, MEN jag tycker INTE att du kom fram till någonting vettigt, och dessutom så tycker jag INTE att texten i sitt nuvarande röriga tillstånd var redo för att presenteras som en motion. Långt därifrån. Uppenbarligen, givet de åsikter som framkommit här i tråden, så så träffade du inte rätt med formen/innehållet och det känns som att det är mer än en som tänker "va, har energipolitik diskuterats"?

Att öppna upp ett nytt område av politiken för Piratpartiet är en STOR GREJ. Det borde åtminstone vara tema i ett nyhetsbrev så att informationen om att det diskuteras verkligen når ut till alla, INNAN det dyker upp en motion om att anta något så stort och omvälvande som att ge sig in på detta område.

1) Det skulle vara intressant och veta vad det är som du inte anser är vettigt.
2) Om kravet på att en motion skall vara "diskuterad" är att det blir tema för ett nyhetsbrev så har du just centralicerat ALL makt till PL/styrelse eftersom det är de enda instanserna som kan skicka nyhetsbrev till orgen. Det är en maktcentralicering som jag inte vill se.
3) sen undrar jag fortfarande vilka specifika invändningar som du har på själva innehållet ? för många klagar i väldigt breda termer men få är specifika. Jag är som alltid öppen för förbätringar men då måste man faktiskt förklara VAD som man anser behöver förbättras.

4) Sen kan vi konstatera att jag inte är den enda som nser att detta område bör ingå i politiken det finns tre motioner om energipolitik. det om ngt tyder på att det finns intresse för ämnet innom partiet.

willenfort
2011-04-11, 23:19
Min grundinställning är att Piratpartiet måste utveckla ett heltäckande program som möjliggör att partiet kan utarbeta och presentera en skuggbudget, och därigenom bli taget på allvar och göra det möjligt att vinna riksdagsmandat.

För att göra det så måste man naturligtvis ha en energipolitik.

Jag yrkar därför bifall till yrkande 56.

Jag yrkar avslag på yrkandena 57-59 eftersom de implicit stöder den stora lögnen om vindkraftverk. En utbyggnad av vindkraftverkskapaciteten minskar inte utsläppen av växthusgaser, den ökar utsläppen. Vindkraftverk är i praktiken endast produktiva omkring 25 % av tiden, 75 % av tiden blåser det för lite eller för mycket. Så vad gör man när vindkraftverken står stilla? Man ersätter inte den förlorade kapaciteten med vattenkraft, för vattenmagasinen är reserverade för långtidsreglering. Man ersätter den inte heller med kärnkraft för kärnkraftverken kör ju redan praktiskt taget alltid för fullt (när funktionsdugliga) p.g.a. deras kapitalintensiva kostnadsstruktur. Så, man ersätter den förlorade kapaciteten med gas-, olje- eller koleldade kraftverk. Det spelar, enligt min mening, ingen roll att växthusgaserna inte släpps ut i Sverige, men i de länder från vilka vi importerar elektriciteten. Utsläpp är utsläpp!

När vi ger oss in i energipolitiken måste vi vara ärliga; med ärlighet kan vi ta röster från gammelpolitikerna.

Valet står, med dagens teknik, mellan:

- Minskning av energikonsumtionen
- Ökning av atomkraftverkskapaciteten
- Ökning av växthusgasutsläppen

Piratpartiet måste ta ställning!

Sven jag håller inte med dig här. för då faller vi i samma fälla som de andra partierna. vi som politiker ställer oss över vetenskapen och utser "vinnare" och "förlorare" utan att ha kompetensen för det. Poängen med texten är att vi skall ställa os neutrala till olika typer av kraftverk. så länge som de uppfyller miljökraven och betalar för sin negativa inverkan (utsläpp mm) så skall det stå vem som helst fritt att bygga vad som helst. (vill jag bygga min Hamster 20 000 turbinanlägning så skall jag få göra det men oddsen är att jag förlorar pengar)
om nu olja kol och naturgas är så dåliga som du tror så komemr de straffskattas ur produktionen och ersättas av bättre typer. och då löses problemet automatiskt.

willenfort
2011-04-11, 23:27
Det är många som diskuterat. Många har haft avvikande och olika åsikter. Jag också. Du har handplockat argument och totalt ignorerat andra i tråden du hänvisar till. Att du sen, mitt i diskussionen drämmer till med en motion som ser ut så här gillar jag inte. Det är inte färdigdiskuterat på långa vägar och väldigt långt kvar för att partiet ska kunna anta någonting som kan likna piratpolitik i ämnet.

AVSLAG
Om jag nu har varit en så hemsk person så peka gärna ut vilka saker jag "totalt ignorerat" ?
Sen undrar jag vad du menar med "mitt i diskutionen" som jag såg det så hade vi kommit ganska långt tillräckligt långt för att göra ett första utkast till politik. Min tanke är inte att detta skall vara "sen stora sanningen" utan en grund att stå på inför höstmötet och sen vårmöte osv med uppdateringar och förbättringar varje 6 månader fram tills september 2014. Det är inte perfekt det vet jag men det är inte vårt principprogram heller och det har vi snickrat på i 5-år hittills.

Sven Petersson
2011-04-12, 00:06
@ Christoffer Willenfort

Jag har, i mitt inlägg, inte tagit ställning till vilken lösning som bör väljas. Jag har inte uttryckt min mening om vad som är bra och vad som är dåligt. Det beror inte på att jag inte har någon mening, men på att jag inte tycker det är meningsfullt att subjektivt bedöma utfallet av en modell som grundats på lögn och bedrägeri.

Hej glatt ges det subventioner till vindkraftverk, och sen importerar man elektricitet under den tiden vindkraftverken står stilla vilken producerats med gas, olja och/eller kol i länder i vilka ingen ”straffskatt” finns eller kommer att finnas.

Om man tänker vidare så upptäcker man att det är ännu värre än så, för energiöverföring kostar inte bara pengar, men energi; vilket i sin tur ökar energibehovet.

Just därför löses problemet inte, som du påstår, automatiskt.

Jag ber dig ödmjukt om att dra tillbaka yrkandena 57, 58, och 59 och istället föreslå en sakkunnig utredning.

willenfort
2011-04-12, 00:26
@ Christoffer Willenfort

Jag har, i mitt inlägg, inte tagit ställning till vilken lösning som bör väljas. Jag har inte uttryckt min mening om vad som är bra och vad som är dåligt. Det beror inte på att jag inte har någon mening, men på att jag inte tycker det är meningsfullt att subjektivt bedöma utfallet av en modell som grundats på lögn och bedrägeri.

Hej glatt ges det subventioner till vindkraftverk, och sen importerar man elektricitet under den tiden vindkraftverken står stilla vilken producerats med gas, olja och/eller kol i länder i vilka ingen ”straffskatt” finns eller kommer att finnas.

Om man tänker vidare så upptäcker man att det är ännu värre än så, för energiöverföring kostar inte bara pengar, men energi; vilket i sin tur ökar energibehovet.

Just därför löses problemet inte, som du påstår, automatiskt.

Jag ber dig ödmjukt om att dra tillbaka yrkandena 57, 58, och 59 och istället föreslå en sakkunnig utredning.

Problemet med import finns det håller jag med dig om. men det kvarstår hur vi än gör. lösningen på det måste vi söka på EU nivå. däremot så står ju den skrivna texten MOT subvention av någon sort så det kommer inte vara ett problem.

Jag förstår din tanke med sakkunning utreding men vi har inte riktigt råd med att anställa de experter som skulle behövas för en ordentlig sådan :)
så jag vill gärna ha kvar yrkandena och utveckla detta vidare efter partiets bästa förmåga.

AndersLindbäck
2011-04-12, 09:48
Hej glatt ges det subventioner till kärnkraftverk, och sen importerar man elektricitet under den tiden kärnkraftverken står stilla vilken producerats med gas, olja och/eller kol i länder i vilka ingen ”straffskatt” finns eller kommer att finnas.


Har fixat din skrift så den är korrekt med hur verkligheten ser ut.

Sven Petersson
2011-04-13, 00:56
Har fixat din skrift så den är korrekt med hur verkligheten ser ut.

Tack för rättelsen!

Det var det jag avsåg att kommunicera.

Förlåt att jag fortsatte skriva när jag höll på att somna och skrev helt galet.