handdator

Visa fullständig version : Motion C09: om att byta från (riksdags)valkrets till län som mellannivå i den operativa orgen


Mötespresidiet
2011-04-04, 23:54
Anledningen till att vi har funktionärsposten Valkretsledare är att det behövs en mellanchefsposition mellan distriktsledare och kommunledare. Valet föll på riksdagsvalkrets snarare än län, eftersom vi 2006 endast ställde upp i riksdagsvalet. Detta blir lätt problematiskt på vissa håll när vi ska ställa upp i landstingsvalen, eftersom Stockholms, Västra Götalands och Skånes län består av mer än en valkrets var. Dessutom tror jag att ett namnbyte på posten även i övriga landet ger en tydlig signal till funktionärskåren att landstingsvalet är värt att fokusera på.

willenfort
2011-04-05, 08:15
Överlag kan detta vara bättre och tydligare än det nuvarande systemet. Dock så är Skåne och Västra Götalands regioner så stora att jag tror det kommer bli ohanterbart att endast ha en ansvarig för hela regionen.

Därför anser jag det bättre att skåne och VG's distriktsledare som är mest insatta ska kunna bestämma hur regionerna skall administreras.

/Christoffer Willenfort

Cernael
2011-04-05, 16:57
Jag håller helt med i din problembeskrivning, steget från län till kommun är för stort i Skåne och VG för att hanteras utan mellanchefer - men det är lösligt på andra sätt. För att citera bloggposten (http://tomaskronvall.wordpress.com/2010/11/16/omorganisering/) där jag först petade ner det här i ord:
Detta kommer visserligen leda till ohanterligt många kommuner att samordna för en enskild LL (länsledare), i vissa fall (typiskt Skåne, med 33 kommuner). Detta löses ganska enkelt med att det utses ett par vice LL som har hand om vettiga geografiska underavdelningar – en av de första sakerna jag gjorde som kommunledare i Ystad var för övrigt att be om en adminroll i Pirateweb över mina grannkommuner Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn, som tillsammans med Ystad utgör något av en lokal region, trots att de tillhör två olika valkretsar (dessutom saknade de allihop egna ledare, om jag minns rätt).
En sådan underindelning kan, om metoderna formaliseras, dessutom användas på andra nivåer. Jag tänker främst på Malmö, där det kommunala styret är underindelat i stadsdelsfullmäktige. Norra Distriktet styrs också i praktiken så idag, med en lokal vice DL med ansvar för Norrbotten och Västerbotten (även om det i det fallet kanske är vettigare att göra en formell uppdelning i Norra och Mittenregionen, i enlighet med årets rikdagsvalsedlar).

Det viktiga, som jag ser det, är att länet erkänns som en strategiskt viktig geografisk avgränsning.

Johan mlg Karlsson
2011-04-05, 17:53
Jag ser två problem med den här motionen, beroende på vilken tolkning man gör.

Det har varit mycket diskussioner om att ändra den lokala organisationsstrukturen under det senaste året eller åren. Det kan därför vara rimligt att anta att det faktiskt kommer komma till någon större revidering ganska snart.

Om den här motionen går igenom så är en tolkning att det medverka till att bakbinda framtida möjligheter för PL och styrelse att justera den lokala organisationen till något som fungerar bättre.

Den andra tolkningen är att det inte gör det utan vi kan och kommer ha två ändringar av organisationsstrukturen direkt efter varandra. Vilket ju inte precis är optimalt.

AndersLindbäck
2011-04-05, 19:54
Den indelning som finns idag är inte bestämd av medlemsmötet. Därför bör inte medlemsmötet bestämma hur den är gjord.

Motionen bör inte tas upp på medlemsmötet då det är en fråga för ledningen.

F ö kan jag konstatera att det pågår diskussioner om bildandet av fler stora regioner så detta är inget problem som bara VG och skåne kommer sitta med i framtiden.


Yrkar därför avslag.

JPAnderson
2011-04-05, 20:40
Är överens med föregående talare. Det vore olyckligt att bakbinda PL och styrelse i frågor om organisationsstrukturen, dvs distrikt och valkretsar.

Jag kan också bekräfta vad Anders skrev om diskussioner gällande nybildande av fler storregioner än VG och Skåne. Tex så är Värmland på gång att slå ihop sig med antingen Örebro eller VG.

Jag yrkar avslag.

Jacob Hallén
2011-04-06, 01:18
Organisationen med PL, DL, VL och KL är en typisk linjeorganisation. Den finns där för att skapa kontinuitet och stabilitet. Ett stort misstag man kan göra är att ha en linjeorganisation med stort djup. Den vi har idag med 4 nivåer är på gränsen till vad som är vettigt. Det är en bidragande orsak till att vi har en svag kommunledarorganisation på många håll i landet.

När man går till val ska man inte göra allt genom linjeorganisationen, för det kommer att skita sig. Man måste bygga ett antal projektorganisationer som tar ansvar för olika delar av valet. Till exempel kan man ha en projektgrupp som ordnar plattform och ställer upp i landstingsval.

Organisationsteori 101.

Ravenna
2011-04-09, 11:04
Avslag.

Detta är en solklar fråga för partiledningen som de måste ha möjlighet att besluta över och anpassa under året. Medlemsmötet ska INTE bakbinda partiledningens möjligheter genom att låsa in vissa län till en viss organisatorisk lösning. Dessutom blir det väldigt konstigt att medlemsmötet ska bestämma över Skåne och VG, medan Östra götaland och Norrland ligger under partiledningen.

dansve
2011-04-09, 11:32
I motsats till flera som postat ovan anser jag att vi mycket väl kan och t.o.m. bör stadgefästa grundstrukturen i vår operativa organisation. När vi gör det bör vi dock stadgefästa hela strukturen och inte peta i delar av den.

Gällande den aktuella motionen ser jag flera problem. Landstingen är i förvandling och inte alls så geografiskt statiska som de varit under lång tid. Även om det inte är något stort problem om det sker förändringar i landet känns det ändå fel att i det läget välja att införa begreppet Landstingsledare. Nästa problem är just att storleken på landsting/regioner varierar kraftigt.

I väst har vi Göteborgs valkrets som (sett till medlemsantal) största enhet. Eftersom Göteborg ingår i Västra Götaland skulle en sammanslagning bli totalt fel då endast Halland och Värmland hamnar utanför. En Landstingsledare för VG skulle ha mandat över nästan hela västra distriktet och Valkretsledarna för Halland och Värmland skulle riskera att hamna på undantag.

Ang. Y97: Jag anser att den nuvarande fördelningen av området är den bästa för Västra distriktet.


Yrkar avslag på motionen som helhet.


F.d. Distriktsledare Väst

Christoffer Eldengrip
2011-04-09, 14:28
Jag ser det som önskvärt att vi administrerar partiet efter så man går till val Riket-Länen-Kommunerna.

Dock i problematiken att region Skåne och Västragötaland är stora tillser att man ändå har en admininistrativpost som övergripande för dessa (län) och att man internt i regionen kommer fram till hur man fördelar och delegerar uppgifterna inom regionen.

I de län där flera valkretsar finns bildas ett trappsteg extra på pyramiden.

Riket-Länet/regionen-valkretsen-kommunen

Cernael
2011-04-09, 18:50
Hmm, många relevanta invändningar här. Jag var t.ex. inte helt på det klara med på vilken nivå beslutet om hur organisationen är byggd fattades.

Om vi säger såhär då: Uppdra åt ledningen att se till att det finns en ansvarsinstans i alla geografier där vi har möjlighet att ställa upp till val, samt lämna gränsdragningen av eventuella nödvändiga mellanchefspositioner till närmaste relevanta överordnade (så att PL löpande bestämmer vilka län som bildar vilka distrikt (bra att ha om t.ex. Värmland och Örebro skulle slås ihop, som har nämnts som en möjlighet här), samt länets/regionens ledare bestämmer om det behövs mindre underregioner, och vilka de ska vara - med samma modell kan man tänka sig stadsdelsansvariga (sorterade på postnummer, antagligast) i större kommuner).

Henry Rouhivuori
2011-04-09, 19:46
Regioner förändras men riksdagsvalkretsarna består. En VL är nödvändig att ha annars blir det alltför många KL att hålla reda på. VG-regionen har 49 kommuner för ett exempel.

rickard.andersson
2011-04-23, 14:18
Jag gillar inte riktigt idén om att alla på alla nivåer ska bestämma hur indelningen under ska se ut. Däremot kan det finnas en poäng i att dela in organisationen enligt riks/län/kommun tycker jag.

Jag delar åsikten med många av er andra som har svarat, att detta borde vara en fråga för partiledningen och inget som medlemsmötet ska fastställa. Däremot kan medlemsmötet gärna komma med synpunkter och idéer, vilket jag tycker att denna motion har gjort.

Därmed kommer jag att rösta avslag och se fram emot vad partiledningen kan komma fram till, med anledning av denna diskussion.