handdator

Visa fullständig version : Självstyrande lokala partiorganisationer - en väg att gå?


Anna Troberg
2011-06-12, 15:40
På styrelsemötet helgen 11-12 juni beslöts att till höstmötet i oktober lägga fram ett förslag om att öppna upp för självstyrande lokala partiorganisationer med eget organisationsnummer. Syftet med dessa föreningar ska främst vara att representera partiet i val till kommuner och landsting samt representera partiet i regionen.

Frågan om lokalavdelningar har diskuterats länge och styrelsens utredning har lett fram till två alternativa förslag. (Se bifogad fil.) Inför ett styrelsemöte i september kommer Henrik Brändén, Emil Isberg och Sammy Nordström att arbeta fram ett konkret förslag till proposition utifrån det första förslaget i utredningen.

I det arbetet vill vi gärna ha in synpunkter från intresserade pirater runt om i landet. Vi lägger därför idag ut utredningen på partiets forum och hoppas att så många som möjligt framför sina synpunkter och idéer.

//Styrelsen

IsakGerson
2011-06-12, 16:16
Vad otroligt roligt att det här arbetet kommer igång :-)

erik78se
2011-06-12, 16:36
Ja, det här är bra saker. Inte en dag för sent.

JPAnderson
2011-06-12, 19:00
Leve det! :)
Ska bli intressant att följa...

Michael Anderson
2011-06-12, 22:22
Inte en dag för tidigt enligt min mening.

Förslaget har funnits sen länge tillbaka, men det har tidigare fått kraftigt motstånd från "vissa" i tidigare styrelser. Är glad att det äntligen börjar hända grejer, och att partiet kanske blir mer som ett "riktigt parti". Något måste ju definitivt göras, om inte partiet vill ha mindre än 0.65% av rösterna 2014.

AndersLindbäck
2011-06-12, 22:47
Först en liten detalj som då jag tycker är viktig då det finns vissa saker som då kan bryta mot Piratpartiets stadgar i stadgarna och arbetsordningen. På flera ställen sägs det att saken beslutas av Piratpartiets styrelse.

Då piratpartiets årsmöte är den högsta beslutande makten i piratpartiet så borde även den få chansen att påverka dessa beslut om den skulle så vilja. Men den kan inte det då den arbetsordning och stadgar som finns för lokalavdelningen inte tillåter mötet att bestämma över dem.

T.ex. så skriver Anna Troberg ovan att styrelsen tänker lägga fram förslaget till höstmötet som en proposition - trots att det i stadgarna för lokalavdelning står att det är styrelsen som bestämmer den.

Ett litet förslag är då att man i stället för att skriva Piratpartiet partistyrelse väljer och enbart skriva Piratpartiet i stadgarna och arbetsordningen. Då blir det per automatik Partistyrelsens uppgift att sköta frågorna men man låter även medlemsmötena säga sitt i frågorna.


Orden lokalstyrelse och lokalrevisor känns lite som om det är personer som är ansvariga för några rum (aka lokaler). Bättre namn behövs för man måste tänka på hur de ser ut i text när personer omnämns i tidningarna som lokalstyrelsens ordförande. Ta bort ordet lokal från de flesta platser i stadgarna förutom då man talar om lokalavdelning och texten blir bättre.


Stadgar


paragraf 2.1 är lite lång det borde räcka att det står "Föreningens syfte är att vara en lokalavdelning till och tillvarata Piratpartiets syfte och intressen i <kommun/landsting". De andra dokument som i förslaget skrivs upp blir då implicit med i detta syftet.

paragraf 3. Tycker det är battre att den lokala avdelningens styrelse själva bestämmer vem som teckar firma då situationen i varje enskild förening kan se väldigt olika ut och det kan mycket väl vara så att de personer som stadgarna tvingar ha firmatecknartiteln kanske inte är det bästa för det även om de då kanske är de bästa för det uppdrag de har.


5.2 Att man måste betala skulder kräver lagen så ta bort första meningen.

6 Lite konstigt sätt att ha medlemskap i föreningen - men det funkar och gör att man slipper tvångsansluta medlemmar i PP som bor på upptagningsområdet. Men vad finns det för vits att de som är invalda i fullmäktige är medlemmar - medlemskap ger ingen fördel - och varför blir inte alla som ingår i arbetsgruppen för fullmäktige medlemmar ?

9.4 Känns farlig. För om någon glömmer att förnya sitt medlemskap så kommer denna automatiskt och förlora sitt uppdrag i lokalavdelningen även
om personer väljer att förnya det 1 timme efter att det gått ut. Stryk "eller lämnar" någon som lämnar Piratpartiet frivilligt kommer med all sannolikhet att även välja att lämna lokalavdelningen. Och om personen inte gör det så är det inget stort problem - kanske snarare en hjälp - att personen sitter kvar tills ny styrelse kan väljas året därpå.

12.1 Att hålla årsmöte på hösten gör att det blir väldigt lång eftersläpning av ekonomiska redovisningen - det gör att risken för missbruk kan ta lång tid innan det uppmärsammas. Bör verkligen årsmötet även hållas samtidigt som Piratpartiets medlemsmöte ? Borde inte de lokala årsmötena hållas i god tid innan piratpartiets höstmöte ? T.ex. inom tiden 20 sep till 20 okt. Det gör det möjligt att då välja in ny styrelse beroende på valresultat under de år det är val.

12.2 Hoppas det inte menas partiets förstasidan när det sägs att kallelsen skall postas på PPs hemsida - den kan bli full av sådana kallelse så man missar alla andra meddelanden där.


14.3 känns lite konstigt att gamla styrelsen skriver nästa styrelses verksamhetsplan.


14.4 ta bort ordet "extra"

14.4 ta bort kravet på att en specifik person har budgetansvar. Styrelsen borde själv kunna bestämma hur sådant sker. I lokalavdelningar så kommer budgeten vara väldigt liten till en början så det är kanske bara VL/KL som har några pengar öht. Man kan skriva att styrelsen skall ha 3-11 platser och att en skall utses till ordförande, en till sekreterare och vid behov en till ekonomisk ansvarig. Man borde då även skriva att styrelsen konstituerar sig själv så att man inte behöver ha extra medlemsmöte om någon av de som valts till en nämd post hoppar av.

15.1 Borde inte även de med styrelseuppdrag i stiftelser och ekonomiska/idella föreningar, och som utsetts av kommunfullmäktige även ingå i arbetsgruppen ? Många kommuner handhar stiftelser där fd medborgare stiftat pengar till välgörande ändamål. Varför får inte landstingsråd vara med ?Annars måste jag säga att detta förslaget är det bästa jag sett i denna riktningen mot lokalavdelningar.

Anna Troberg
2011-06-12, 23:05
T.ex. så skriver Anna Troberg ovan att styrelsen tänker lägga fram förslaget till höstmötet som en proposition - trots att det i stadgarna för lokalavdelning står att det är styrelsen som bestämmer den.


Jag vill bara klargöra att jag inte skriver något, utan bara hjälpte styrelsen att lägga ut deras text på forumet. Bara så att det blir rätt. :-)

Henrik Brändén
2011-06-13, 08:44
Precis som Anna skriver: Texten Anna postat är författad av mig, Emil Isberg och Sammy Nordström, på uppdrag av styrelsen. Anna kunde tyvärr inte vara med på styrelsemötet på söndagen, och har bara fungerat som brevbärare här. Så att våra officiella kanaler skulle hinna före djungeltrumman ...:)

agnesson
2011-06-13, 11:17
Jag ser positivt på att varje kommun/landsting kan bli en egen organisation. Det kommer att underlätta lokal organisering väldigt mycket den dagen vi får förtroendevalda på lokal nivå. Att en styrelse får mandat från sina medlemmar att ingå avtal och ta beslut är bra för organisationen, något som har varit svårt att göra idag.

Däremot skulle jag vilja ta bort hela kravet på verksamhetsbiten från lokalavdelningarna. Låt medlemmarna endast välja en styrelse och låt styrelsen bestämma innehållet i verksamheten och fördelningen vad gäller föreningens ekonomiska medel. Är medlemmarna inte nöjda med verksamheten inom styrelsen, håll ett extra lokalt medlemsmöte och byt ut styrelsen.

Alltså, bort med verksamhetsplan och budget från lokalt medlemsmöte och låt lokalstyrelsen bestämma detta. Det lokala medlemsmötet kan fortfarande ta beslut liknande "föreningen ska under året göra X".

Likväl kan verksamhetsrevisorn tas bort. Sätt krav på att styrelsemötena ska vara öppna för medlemmarna i kommunen och låt medlemmarna granska styrelsen direkt. Partiet granskar centralt den ekonomin redan i nuvarande förslag.

Detsamma för valberedningen. Har medlemmarna möjlighet att se hur nuvarande styrelse arbetar så försvinner en del av valberedningens arbete. Låt medlemmar istället själva klustra ihop inofficiella valberedningarna

Hela §6 kan tas bort. Här definierar man medlemskap i föreningen, ett medlemskap som varken gör från eller till. Det är "Person som är medlem i Piratpartiet " som röstar och beslutar vilka som ska sitta i styrelsen.

Peter Johansson
2011-06-13, 13:57
Några synpunkter.
SAXAT ur dokumentet
”En tanke med PP-LOKA är att lokalavdelningarna avsätter en gemensam procentsats av sittpartistöd och använder det för att (exempelvis) ersätta partiet för administrativt stöd, köpa in tjänster gemensamt (som utvecklare, administratörer) eller andra gemensamma utgifter.”
Peter synpunkt: Det var beslutat på tidigare medlemsmöte att lokalt partistöd stannar lokalt att besluta om ovanstående går rakt emot den motionen och medlemmarnas vilja. Under valet 2010 så gjorde Helsingborgs dagblad en undersökning om hur det lokala parti stödet används och de partier (KD + SD) som skickade pengar uppåt fick det hett om öronen.

SAXAT ur dokumentet
§7 Rösträtt
7.1 Person som är medlem i Piratpartiet sedan två månader före rösttillfälle och boende i <x>län/kommun är röstberättigad.
7.2 Varje röstberättigad person äger en (1) röst.
7.3 Endast närvarande medlem i Piratpartiet boende i <x> län/kommun äger rösträtt på lokalt medlemsmöte.

Peter synpunkt: Denna punkt är för flummigt skriven säg att PP får 4 platser i fullmäktige ska då alla medlemmar med rösträtt bosatta i kommunen få lov att rösta på PPs fullmäktige möte risken för att då bli kuppade är mycket stark och ledamöterna blir då marionetter för andras viljor. Ha då hellre med en punkt till PPs fullmäktige grupp är autonomt endast ledamöter samt ersättare har rösträtt men alla medlemmar bosatta i kommunen har närvarorätt och yttrande rätt. Den lokala styrelsen kan ha en person adjungerad till fullmäktige gruppen om personer inte finns som sitter på två stolar sedan tidigare.

SAXAT ur dokumentet
§8 Votering
8.1 Vid lokalt medlemsmöte tas beslut med enkel majoritet, med undantag av övriga frågor
som tas med två tredjedelars (2/3) majoritet.
8.2 Vid lokalstyrelsens möte, samt möte med arbetsgruppen för <x>-fullmäktige, tas alla beslut med absolut majoritet.
8.3 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett avalternativen är avslag, då gäller istället avslag.

Peters synpunkt: Ett alternativ till 8.2 är att det specificeras vilka som har rösträtt i styrelsen samt fullmäktige gruppen valda i styrelsen/ fullmäktige gruppen eller ALLA medlemmar som uppfyller kraven som medlemmar (se ovanstående punkt ang kuppning.)
Angående punkt 8.3 ett alternativ är att ordförande(styrelsen)/gruppledare (i fullmäktige gruppen)s röst är värt dubbelt (utslagsröst) men denne avstår från att rösta så länge ett majoritetsbeslut finns av ovanstående grupper.

Saxat ur dokumentet
§15 Arbetsgrupp för <x>-fullmäktige
15.1 Invalda medlemmar, inklusive ersättare, i <x>-fullmäktige, ledamöter i nämnder ochbolagsstyrelser, samt utsedda kommunalråd, för Piratpartiets räkning, utgör arbetsgrupp för<x>-fullmäktige.

Peter synpunkt: ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser är tillsatta efter valet bland de medlemmar som är intresserade och risken för kuppning är då överhängande. Anser att punkt 15.1 ändras till Invalda ledamöter, inklusive ersättare, i <x>-fullmäktige utgör en arbetsgrupp där till kan fullmäktige gruppen välja att adjungera in medlemmar till fullmäktige gruppen med närvarorätt, yttrande rätt och även rösträtt.
Vare sig man är gruppledare eller kommunalråd så måste man automatiskt ha en ledamotsplats i x fullmäktige knuten till sig och det är då naturligt att en av dessa blir ”ordförande” i arbetsgruppen samma person kan ha båda titlarna i fullmäktige och även vara ordförande i arbetsgruppen

Tillslut vi skulle ha det mycket svårt att hitta personer som vill ställa upp som valberedning i nuläget där bör nog vara ett till lägg att till 2015 ska dessa stadgar inte läsas som ”Fan läser bibeln" utan stor hänsyn till att vi lokalt är underbemannade.

Henrik Brändén
2011-06-13, 16:58
Jag vill betona att det jag skriver nu är funderingar, där jag ber om respons för att utveckla mina tankar, inte bestämda åsikter jag tänker driva:

1) Min första undran är om inte bägge förslagen är för omfattande, både i det att de kräver lite för mycket av lokalavdelningarna för att det ska vara realistiskt att tro att de kan leva upp till kraven, och i det att själva texten är så omfattande att den kan vara svår att överblicka och förstå för de medlemmar som inte redan har stor organisationsvana.

2) För mig som inte varit med i de diskussioner som varit förefaller det märkligt med en organisation där en massa människor har rösträtt utan att vara medlemmar - att alla pps medlemmar ska ha rösträtt, men bara de valda styrelsemedlemmarna och fullmäktigegruppsmedlemmarna ska vara medlemmar. Och om det nu finns bra argument för en sådan ordning förefaller det mig märkligt att inte partiets representanter i styrelser och nämnder ska vara medlemmar. Liksom suppleanter i fullmäktige!

3) Tanken att lokalavdelningarnas ekonomi granskas av partiets och inte avdelningarnas revisorer förefaller mig knepig - blir det inte en väldig arbetsbörda för partiets revisorer, som knappast underlättar rekryteringen av sådana? Kan inte lokalavdelningsrevisorsposter vara bra skolor för att lära upp dem som sedan kan ta plats i partiets revision?

Som sagt: Frågor! Mycket tacksam för synpunkter och svar!!!

Peter Johansson
2011-06-13, 18:51
Jag vill betona att det jag skriver nu är funderingar, där jag ber om respons för att utveckla mina tankar, inte bestämda åsikter jag tänker driva:

1) Min första undran är om inte bägge förslagen är för omfattande, både i det att de kräver lite för mycket av lokalavdelningarna för att det ska vara realistiskt att tro att de kan leva upp till kraven, och i det att själva texten är så omfattande att den kan vara svår att överblicka och förstå för de medlemmar som inte redan har stor organisationsvana.

2) För mig som inte varit med i de diskussioner som varit förefaller det märkligt med en organisation där en massa människor har rösträtt utan att vara medlemmar - att alla pps medlemmar ska ha rösträtt, men bara de valda styrelsemedlemmarna och fullmäktigegruppsmedlemmarna ska vara medlemmar. Och om det nu finns bra argument för en sådan ordning förefaller det mig märkligt att inte partiets representanter i styrelser och nämnder ska vara medlemmar. Liksom suppleanter i fullmäktige!

3) Tanken att lokalavdelningarnas ekonomi granskas av partiets och inte avdelningarnas revisorer förefaller mig knepig - blir det inte en väldig arbetsbörda för partiets revisorer, som knappast underlättar rekryteringen av sådana? Kan inte lokalavdelningsrevisorsposter vara bra skolor för att lära upp dem som sedan kan ta plats i partiets revision?

Som sagt: Frågor! Mycket tacksam för synpunkter och svar!!!

Angående nr 2 "ska alla medlemmar ha rösträtt i fullmäktige gruppen" vid ett worst case scenario kan denna bli kuppad och tvingad att rösta för motioner som ledamöter/suppleanter/ersättare i fullmäktige inte hade stått för normalt som marionetter och det skulle kunna skapa problem på riks nivå om flykting frågan till exempel och media och hur löser då styrelsen på riks nivå detta?
Angående ledamöter i styrelser/nämnder dessa tillsätts i efterhand och är egentligen vem som helst och kan även kuppa och dessa behöver inte heller ha rösträtt på fullmäktige mötena (Låt då fullmäktige gruppen bestämma vem/vilka som får rösträtt i fullmäktige gruppen.Naturligtvis har ledamöter/ersättare/suppleanger i fullmäktige automatiskt rösträtt) Se gärna min tidigare post i denna tråd.

Angående nr 3 Vi är STARKT underbemannade som vi är och ytterst få kommuner kan nog få ihop antalet som behövs för en styrelse. Men iden är god:)

AndersLindbäck
2011-06-13, 23:33
2) För mig som inte varit med i de diskussioner som varit förefaller det märkligt med en organisation där en massa människor har rösträtt utan att vara medlemmar - att alla pps medlemmar ska ha rösträtt, men bara de valda styrelsemedlemmarna och fullmäktigegruppsmedlemmarna ska vara medlemmar. Och om det nu finns bra argument för en sådan ordning förefaller det mig märkligt att inte partiets representanter i styrelser och nämnder ska vara medlemmar. Liksom suppleanter i fullmäktige!


Det råder föreningsfrihet. Det gör att man kan inte tvinga medlemmar i piratpartiet att bli medlemmar i lokala organisationen. Så man kan då få en lokal organisation som består av en mycket liten delmängd av medlemmarna i Piratpartiet i det område den lokala organisationen representerar.

Genom det sätt det nu är gjort så får alla medlemmar i piratpartiet automatiskt rösträtt i lokalavdelningen utan att behöva gå med i den organisationen. Dvs de har genom medlemskapet i Piratpartiet alla rättigheter som de haft om de varit med i lokala organisationen.

Låter lite galet kanske - men det fungerar.

JPAnderson
2011-06-14, 01:34
Det råder föreningsfrihet. Det gör att man kan inte tvinga medlemmar i piratpartiet att bli medlemmar i lokala organisationen. Så man kan då få en lokal organisation som består av en mycket liten delmängd av medlemmarna i Piratpartiet i det område den lokala organisationen representerar.

Genom det sätt det nu är gjort så får alla medlemmar i piratpartiet automatiskt rösträtt i lokalavdelningen utan att behöva gå med i den organisationen. Dvs de har genom medlemskapet i Piratpartiet alla rättigheter som de haft om de varit med i lokala organisationen.

Låter lite galet kanske - men det fungerar.


Ok... Vad ska ett skapande av lokala organisationer (kommunvis, valkrets... etc) tjäna för syfte om man inte samlar de medlemmar i den kommunen/valkretsen i just den lokala orgen?

Också, den lilla delmängden medlemmar du pratar om är ungefär vad partiet lokalt har just nu. Vi tappar faktiska medlemmar och aktiva sådana i en icke sinande takt.

Michael Anderson
2011-06-14, 02:43
Vi tappar faktiska medlemmar och aktiva sådana i en icke sinande takt.

Fortsätter det i samma skala som det har gjort dom senaste månaderna, så är väl hela partiet nere till en handfull pirater innan EU-valet 2014 :P

infallsvinkel
2011-06-14, 07:37
Jag upplever personligen att det fanns en möjlig konsensus i styrelsen, om att det föreslagna upplägget kring självstyrande föreningar (som i sig är ett gediget arbete) landade i en alltför komplicerad modell.

Jag vill inte tala för någon annan än mig själv. Men styrelsen ska alltså utarbeta en proposition med utgångspunkt i alternativ 1 i utredningen, men kanske inte identiskt med alternativ 1.

Själv tycker jag att det ska vara lika enkelt att bilda en lokal pp förening, som det är att bilda en lokal up-förening.

Kolla gärna in mitt blogginlägg förresten... :-)

Känner du någon pirat som tappat sugen? (http://infallsvinkel.se/2011/06/kanner-du-nagon-pirat-som-tappat-sugen/)

Vidde
2011-06-14, 09:48
Jag upplever personligen att det fanns en möjlig konsensus i styrelsen, om att det föreslagna upplägget kring självstyrande föreningar (som i sig är ett gediget arbete) landade i en alltför komplicerad modell.

Jag vill inte tala för någon annan än mig själv. Men styrelsen ska alltså utarbeta en proposition med utgångspunkt i alternativ 1 i utredningen, men kanske inte identiskt med alternativ 1.

Själv tycker jag att det ska vara lika enkelt att bilda en lokal pp förening, som det är att bilda en lokal up-förening.


Ja, och därför är det bra att vi här får medlemmars åsikter om texten så att den blir lättare att skriva om så som folk vill ha den! :)

Det verkar som att många håller med dig i frågan (däribland jag också)... :)

Henrik Brändén
2011-06-14, 17:52
Det råder föreningsfrihet. Det gör att man kan inte tvinga medlemmar i piratpartiet att bli medlemmar i lokala organisationen. Så man kan då få en lokal organisation som består av en mycket liten delmängd av medlemmarna i Piratpartiet i det område den lokala organisationen representerar.

Genom det sätt det nu är gjort så får alla medlemmar i piratpartiet automatiskt rösträtt i lokalavdelningen utan att behöva gå med i den organisationen. Dvs de har genom medlemskapet i Piratpartiet alla rättigheter som de haft om de varit med i lokala organisationen.

Låter lite galet kanske - men det fungerar.

Det finns många organisationer idag där man automatiskt blir med i en lokalavdelning när man ansluter sig: Svenska Naturskyddsföreningen och Moderata Ungdomsförbundet är två jag på rak arm vet har den grundkonstruktionen. Och i andra (som SSU och SAP) blir man automatiskt medlem i en centralorganisation, när man ansluter sig till en av de lokala grundorganisationerna.

Så en konstruktion med automatiskt medlemsskap i en lokalorganisation är helt förenlig med det sätt föreningsfriheten fungerar i Sverige. Sedan är det en annan sak ifall en sådan konstruktion är lämplig eller ej,

Henrik Brändén
2011-06-14, 18:04
SAXAT ur dokumentet
§7 Rösträtt
7.1 Person som är medlem i Piratpartiet sedan två månader före rösttillfälle och boende i <x>län/kommun är röstberättigad.
7.2 Varje röstberättigad person äger en (1) röst.
7.3 Endast närvarande medlem i Piratpartiet boende i <x> län/kommun äger rösträtt på lokalt medlemsmöte.

Peter synpunkt: Denna punkt är för flummigt skriven säg att PP får 4 platser i fullmäktige ska då alla medlemmar med rösträtt bosatta i kommunen få lov att rösta på PPs fullmäktige möte risken för att då bli kuppade är mycket stark och ledamöterna blir då marionetter för andras viljor. Ha då hellre med en punkt till PPs fullmäktige grupp är autonomt endast ledamöter samt ersättare har rösträtt men alla medlemmar bosatta i kommunen har närvarorätt och yttrande rätt. Den lokala styrelsen kan ha en person adjungerad till fullmäktige gruppen om personer inte finns som sitter på två stolar sedan tidigare.

Förstår jag dig rätt Peter, att du tycker att medlemmarna bara ska ha rätt att påverka kommunalpolitiken vart fjärde år, då de bestämmer vilka som ska stå på listan, och att det blir en "kupp" som förvandlar ledamöterna till "marionetter" om partimedlemmarna skulle kunna bestämma hur de ska rösta i viktiga frågor? Eller missförstod jag vad du menar?

JPAnderson
2011-06-14, 18:31
Jag vill inte tala för någon annan än mig själv. Men styrelsen ska alltså utarbeta en proposition med utgångspunkt i alternativ 1 i utredningen, men kanske inte identiskt med alternativ 1.

Själv tycker jag att det ska vara lika enkelt att bilda en lokal pp förening, som det är att bilda en lokal up-förening.

Instämmer till fullo, det vore det ultimata. And less is more i fråga om krångliga regelvärk och/eller krav på dessa.
Men det känns bra att vi äntligen är på rätt köl i frågan.
Kanske kan detta skapa en domino effekt som skapar de rätta förutsättningarna för att äntra fullmäktigen 2014 också.

IsakGerson
2011-06-15, 07:26
Så en konstruktion med automatiskt medlemsskap i en lokalorganisation är helt förenlig med det sätt föreningsfriheten fungerar i Sverige. Sedan är det en annan sak ifall en sådan konstruktion är lämplig eller ej,

Jag tror att ni talar förbi varandra. I ena fallet går man med i båda föreningarna samtidigt. I andra fallet går man med i huvudföreningen för att sedan, ett par månader senare "flyttas över" till den andra föreningen. Det senare fallet är problematiskt. Om man inte söker upp personernas medgivande.

Peter Johansson
2011-06-15, 13:11
Förstår jag dig rätt Peter, att du tycker att medlemmarna bara ska ha rätt att påverka kommunalpolitiken vart fjärde år, då de bestämmer vilka som ska stå på listan, och att det blir en "kupp" som förvandlar ledamöterna till "marionetter" om partimedlemmarna skulle kunna bestämma hur de ska rösta i viktiga frågor? Eller missförstod jag vad du menar?

Påverka kommunalpolitiken kan de göra aktivt vart fjärde år som aktiva medlemmar när man uppdaterar valprogrammet. Om varje medlem har en röst för att bestämma hur fullmäktige gruppen ska rösta och ställa sig i olika frågor då behövs det bara cirka 5-10 rasister/nynazister för att ändra den sedan tidigare uppställda kursen och det blir då tråkigheter för styrelsen på riksnivå och vi blir åtlöje i fullmäktige på lokalnivå.

Däremot så kan alla intresserade medlemmar ha närvaro rätt och yttranderätt på mötena men rösträtt har bara ledamöter/suppleanter och ersättare i fullmäktige gruppen. För att undvika ovanstående scenario.

Ett hypotetiskt scenario: vi har kommit in i riksdagen 15 personer och gruppledare ska utses varför ska varje medlem få ha rösträtt när denna väljs varför inte bara låta riksdagsgruppen välja den de känner de har mest förtroende för och känner att de kan samarbeta väl med?

Naturligtvis kan du ju påverka din riksdagsledamot om valet men varför inte låta dem besluta det själva? Har du inte förtroende för att dem gör rätt? Så skulle du som medlem inte välja dem så högt på listan där varje medlem har en röst.

Henrik Brändén
2011-06-15, 14:02
Jag tror att ni talar förbi varandra. I ena fallet går man med i båda föreningarna samtidigt. I andra fallet går man med i huvudföreningen för att sedan, ett par månader senare "flyttas över" till den andra föreningen. Det senare fallet är problematiskt. Om man inte söker upp personernas medgivande.

Menar du/ni att det inte skulle finnas något problem om man (a) informerar medlemmar då de anmäler/förnyar medlemsskap, (b) man bara blir medlem i lokalorganisationen efter en sådan informerad anmälan/förnyelse av medlemmsskap eller en aktiv anmälan? I så fall skulle vi få en ettårig övergångsperiod med det lite konstiga förhållandet att en del men inte alla medlemmar på en ort är medlemmar i lokalorganisationen.

Henrik Brändén
2011-06-15, 14:05
Påverka kommunalpolitiken kan de göra aktivt vart fjärde år som aktiva medlemmar när man uppdaterar valprogrammet. Om varje medlem har en röst för att bestämma hur fullmäktige gruppen ska rösta och ställa sig i olika frågor då behövs det bara cirka 5-10 rasister/nynazister för att ändra den sedan tidigare uppställda kursen och det blir då tråkigheter för styrelsen på riksnivå och vi blir åtlöje i fullmäktige på lokalnivå.

Tack Peter. Då vet jag att jag förstått dig rätt!

IsakGerson
2011-06-15, 16:14
En ettårig övergångsperiod med information vid förnyande av medlemskap innebär nog inga problem-

troed
2011-06-15, 19:04
Påverka kommunalpolitiken kan de göra aktivt vart fjärde år som aktiva medlemmar när man uppdaterar valprogrammet

Det låter som bra deltagarkultur.

!?

Man bör undvika att planera för värstascenarion om man samtidigt därmed planerar bort bästascenarion.

Christoffer Eldengrip
2011-06-20, 21:34
Många kloka ord av Anders Lindbäck, Är positiv överraskad av att detta kommit upp på tapeten. ser fram emot att delta i diskussionerna framöver om detta ämne.

Christoffer Eldengrip
2011-06-20, 21:52
angående nr 2 "ska alla medlemmar ha rösträtt i fullmäktige gruppen" vid ett worst case scenario kan denna bli kuppad och tvingad att rösta för motioner som ledamöter/suppleanter/ersättare i fullmäktige inte hade stått för normalt som marionetter och det skulle kunna skapa problem på riks nivå om flykting frågan till exempel och media och hur löser då styrelsen på riks nivå detta?
Angående ledamöter i styrelser/nämnder dessa tillsätts i efterhand och är egentligen vem som helst och kan även kuppa och dessa behöver inte heller ha rösträtt på fullmäktige mötena (låt då fullmäktige gruppen bestämma vem/vilka som får rösträtt i fullmäktige gruppen.naturligtvis har ledamöter/ersättare/suppleanger i fullmäktige automatiskt rösträtt) se gärna min tidigare post i denna tråd.

Angående nr 3 vi är starkt underbemannade som vi är och ytterst få kommuner kan nog få ihop antalet som behövs för en styrelse. Men iden är god:)

politisk vilde? Ingen kan tvingas att rösta för något man själv är emot (fria viljan om man vill trycka på ja/nej eller avstår knappen) sen om hot föreligger för att man kanske "ändrar" åsikt i specifika frågor kan i sig vara ett problem men de löser man ju knappast på detta sett