handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat Bjuv


pliskin7
2011-07-17, 15:16
Uppstartsmöte för Ung Pirat Bjuv

1. mötets öppnande
Mötet öppnas
2. mötets behörighet
Närvarande: Christoffer Eldengrip, Tony Björk, Hans Donnerborg
3. val av mötets ordförande
Christoffer Eldengrip
4. val av mötets sekreterare
Tony Björk
5. val av en eller flera personer att justera protokollet
Christoffer Eldengrip
6. Föreningens bildande
Föreningen antar stadgar (bil 1)
7. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Detta är ett uppstartsmöte så ingen föregående verksamhet har bedrivits.
8. ekonomisk berättelse för förra året
Detta är ett uppstartsmöte så ingen ekonomisk berättelse från förra året finns.
9. revisorernas berättelse för förra året
Detta är ett uppstartsmöte så ingen ekonomisk berättelse från förra året finns.
10. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Detta är ett uppstartsmöte så ingen ekonomisk berättelse från förra året finns
11. årets verksamhetsplan
Föreningen ska under året driva en lokal medlemsvärvningskampanj i syfte att få fler medlemmar.
Föreningen bör samarbeta med övriga UP lokalföreningar i sitt närområde.

12. årets budget
In 3000:-

Ut
Lokal värvningkampanj 500:-
Regionalt föreningssamarbete 500:-
Administrativa kostnader 500:-


+3000
___________

-500
-500
-500
___________
+1500

Kommentar: Överskott 1500:-

13. val av årets styrelse
Ordförande Christoffer Eldengrip
Sekreterare Tony Björk
14. val av årets revisor
Hans Donnerborg
15. val av årets valberedare
Vakanssätts då ingen lämplig Kandidat finnes
16. övriga frågor
Finns ej
17. mötets avslutande
Mötet avslutas

pliskin7
2011-07-17, 15:17
§1 Namn och föreningsform
Lokalavdelningens namn är Ung Pirat Bjuv. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Bjuv.

§3 Syfte
Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram.

§4 Elektronisk kommunikation
En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande och kassör. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet.

§8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av en eller flera personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisorernas berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan
11. årets budget
12. val av årets styrelse
13. val av årets revisor
14. val av årets valberedare
15. övriga frågor
16. mötets avslutande

§11 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.

§13 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.

Christoffer Eldengrip
2011-07-17, 15:45
Justerat