handdator

Visa fullständig version : Protokoll - Årsmöte 2011


Gonte
2011-07-20, 14:10
Protokoll – Årsmöte för BackUP Malmö
2011-05-25 18:30 på Coffee Point i Malmö


Närvarande
Andreas Bjärnemalm
Carin Jacobsson
Jonatan Gonte Kindh
Tomas Kronvall


Beslutsärenden
Mötet öppnas


Fråga om mötets behörighet.
Enligt stadgarna skall medlemmarna kallas minst två veckor i förväg.
Kallelsen har skickats till medlemmarna via e-post 2011-05-12 och mötet ansåg sig därför vara behörigt.


Val av mötesordförande
Andreas Bjärnemalm valdes till att leda mötet.


Val av mötessekreterare
Jonatan Gonte Kindh valdes till att skriva kvällens protokoll.


Val av två protokolljusterare
Carin Jacobsson och Tomas Kronvall valdes till justerare.


Verksamhetsberättelse för 2010
Följande verksamhetsberättelse lades till handlingarna
Föreningen startades. Sedan hände inget mer under året.


Ekonomisk berättelse för 2010
Mötet beslutade att lägga följande ekonomiska berättelse till handlingarna.
Föreningen fick ett uppstartsbidrag ā 2000:- från Ung Pirat. Eftersom ingen verksamhet inträffade är det den enda kontohändelsen.


Revisionsberättelse för 2010
Mötet har tyvärr inte mottagit någon revisionsberättelse och konstaterar därför att den saknas.


Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Då det inte kommit igång någon verksamhet under 2010 anser mötet inte heller att det,
trots avsaknaden av revisionsberättelse, finns någon anledning att inte bevilja ansvarsfrihet. Styrelsen för 2010 beviljas därför ansvarsfrihet för det gångna året.
Fastställande av verksamhetsplan för 2011
BackUP Malmö ska under 2011 verka för en ökad pirataktivitet inom föreningens verksamhetsområde. BackUP Malmö ska också värna om sina medlemmar och arbeta för att dessa ska bli fler.


Beslut om medlemsavgift
Mötet beslutar att BackUP Malmös medlemsavgift för 2011 ska vara 50 kr.


Fastställande av budget för 2011
Nuvarande tillgångar
Överskott från 2010 2 000 kr

Budgeterade intäkter
Bidrag från Ung Pirat 4 200 kr
Medlemsavgifter 400 kr (Baserat på nuvarande medlemsantal.)

Budgeterade kostnader
Medlemsaktiviteter 3 000 kr
Medlemsvärvning 3 000 kr
Årsmöte 400 kr
Övrigt 200 kr


Val av styrelse för 2011
Ordförande Tomas Kronvall
Kassör Jonatan Gonte Kindh
Sekreterare Andreas Bjärnemalm
Ledamot Carin Jacobsson


Val av revisor för 2011
Till revisor valdes Patric Greco.


Val av valberedning för 2011
Till valberedning valdes Jack Senften.


Övriga frågor
a) Redaktionella ändringar av dagordning i stadgarnas §10 (Ordinarie årsmöte).
Mötet beslutade att flytta upp ”Beslut om medlemsavgift” så att punkten hamnar före ”Fastställande av budget”, samt att numrera om dagordningspunkterna.


Mötet avslutas

Cernael
2011-07-21, 00:20
Justerat.

Alta
2011-07-22, 05:03
Justerat. :)